0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔ CHƯƠNG 9, 10

41 338 0
  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔ CHƯƠNG 9, 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 19:14

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝTHUYẾT MÔ CHƯƠNG + 10 01 Hạch thần kinh thuộc A hệ thần kinh trung ương B hệ thần kinh ngoại biên C hệ máu bạch huyết D tất sai 02 Hệ thần kinh trung ương bao gồm: A não màng não-tủy B não, tiểu não tủy sống C hạch thần kinh dây thần kinh D tất cấu trúc 03 Ảnh bên nơrôn A đa cực B cực C giả cực D tất sai 04 Ảnh nơrôn A đa cực B cực C cực D giả cực 05 Các cấu trúc sau có xuất nguồn mào thần kinh A tế bào ưa màu tủy thượng thận B tế bào sắc tố da C tế bào Schwann D tất 06 Các đặc điểm sau với thân nơrôn, TRỪ MỘT: A có lưới nội bào hạt không hạt B có polyribosom thể Nissl C có siêu sợi tơ thần kinh D sắc tố lipofuscin 07 Ảnh bên có A não B tiểu não C tủy sống D tất sai 08 Siêu sợi thần kinh A siêu sợi mảnh B siêu sợi dày C siêu sợi trung gian D tất sai 09 Ảnh A sợi trục B sợi nhánh C túi synap D thân nơrôn 26 Ảnh bên sợi thần kinh A có bao myelin B trần C bao myelin D tất sai 27 Mào thần kinh có xuất nguồn: A ngoại bì B trung bì C nội bì D tất 28 Ảnh A tế bào nguyên sinh B tế bào sợi C vi bào đệm D tế bào nhánh 29 Nhóm nơrôn (circuit) có ý nghóa: A có nơrôn biệt hóa cao B nơrôn kết hợp phức tạp C nơrôn đảm nhận chức D tất 30 Ảnh bên có A não B tiểu não C tủy sống D tất sai 31 Nơi giao tiếp tế bào tim gọi A màng tương B màng bào tương C vạch bậc thang D tất 32 Đơn vò co là: A tế bào B sarcomer C synap D tận TK-cơ 33 Ở vân, băng tối nhìn thấy nhờ có A siêu sợi mảnh B siêu sợi dày C siêu sợi trung gian D tất 34 Ở vân, vi ống T có chất cấu tạo A màng bào tương B siêu ống C siêu sợi D tất sai 35 Ở vân, triad (bộ ba) bao gồm A vi ống T + khoang tận B vi ống T + khoang tận + vạch Z C vi ống T + khoang tận D tất sai 36 Ở vân, tiểu đơn vò TnT có vai trò A kết gắn với ion canxi B kết gắn với tropomyosin C ức chế tương tác actin-myosin D tất sai 37 Các đặc điểm sau với myosin, TRỪ MỘT: A có trọng lượng phân tử lớn (500kDa) B có chuỗi nặng giống y C có chuỗi nhẹ giống y D đầu myosin kết gắn với actin 38 Ở vân, đặc điểm sau với actin, TRỪ MỘT: A G-actin protein hạt B F-actin có cấu trúc chuỗi xoắn đôi C G-actin tổ hợp nên F-actin D G-actin không tính phân cực 39 Ở vân, đặc điểm sau đúng, TRỪ MỘT: A băng I, siêu sợi myosin actin chồng lên B siêu sợi actin xếp hình lục giác C siêu sợi myosin xếp hình tam giác D siêu sợi vân có loại protein cấu trúc 40 Tropomyosin có đặc điểm sau, TRỪ MỘT: A có dạng sợi, dài khoảng 40nm B cấu tạo chuỗi polypeptid C kết nối theo cách đầu-đuôi, đuôi-đầu D chạy ngắt quãng với siêu sợi actin ... sợi trung gian D tất sai 09 Ảnh A sợi trục B sợi nhánh C túi synap D thân nơrôn 10 Các đặc điểm sau với tế bào thần kinh đệm, TRỪ MỘT: A có số lượng nhiều nơrôn gấp 10 lần B tạo vi môi trường... động trơn là: A hệ thần kinh tự động B hệ thần kinh phó giao cảm C hệ thần kinh giao cảm D tất 19 Các đặc điểm sau với sợi nhánh, TRỪ MỘT: A thường ngắn sợi trục B tiếp tục chia nhiều nhánh nhỏ... B trung bì C nội bì D tất 28 Ảnh A tế bào nguyên sinh B tế bào sợi C vi bào đệm D tế bào nhánh 29 Nhóm nơrôn (circuit) có ý nghóa: A có nơrôn biệt hóa cao B nơrôn kết hợp phức tạp C nơrôn đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔ CHƯƠNG 9, 10, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔ CHƯƠNG 9, 10,

Hình ảnh liên quan

B các siêu sợi actin xếp hình lục giác C các siêu sợi myosin xếp hình tam  - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT MÔ CHƯƠNG 9, 10

c.

ác siêu sợi actin xếp hình lục giác C các siêu sợi myosin xếp hình tam Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm