0

Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 10

7 350 5
  • Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:29

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Nguồn gốc sâu xa cách mạng khoa học công nghệ kỉ XX theo nghĩa đủ gì: A Do bùng nổ dân số B Do đòi hỏi sống, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người C Yêu cầu việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí D Yêu cầu chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân Câu Xu toàn cầu hóa hệ của? A Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế B Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ C Sự đời công ty xuyên quốc gia D Quá trình thống thị trường giới Câu Nô ̣i dung của cuô ̣c cách ma ̣ng khoa ho ̣c ki ̃ thuâ ̣t lầ n thứ hai diễn liñ h vực khoa ho ̣c bản có ý nghiã ? A Ta ̣o sở lý thuyế t cho các khoa ho ̣c khác và nề n móng của tri thức B Giúp cho nhân loa ̣i phát minh nhiề u ngành khoa ho ̣c mới C Giải quyế t những vấ n đề ki ̃ thuâ ̣t phu ̣c vu ̣ cuô ̣c số ng người D Tim ̀ nguồ n lươ ̣ng mới Câu Đặc điểm cách mạng KHKT lần đặc trưng cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2? A Mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học B Mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn C Mọi phát minh kĩ thuật dựa vào ngành khoa học D Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu Nước khởi đầ u cuô ̣c cách ma ̣ng khoa ho ̣c - ki ̃ thuâ ̣t sau Chiế n tranh thế giới thứ hai: A Anh B My.̃ C Pháp D Nhâ ̣t Câu Đă ̣c trưng bản của cách ma ̣ng kỉ thuâ ̣t là gi?̀ A Cải tiế n viê ̣c tổ chức sản xuấ t B Cải tiế n, hoàn thiê ̣n những phương tiê ̣n sản xuấ t (công cu ̣, máy móc…) C Cải tiế n viê ̣c quản lí sản xuấ t D Cải tiế n viê ̣c phân công lao đô ̣ng Câu Ý nghĩa quan trọng cách mạng khoa học – kĩ thuật lần gì? A Tạo khối lượng hàng hóa đồ sộ B Đưa loài người chuyển sang văn minh trí tuệ C Thay đổi cách nhân tố sản xuất D Sự giao lưu quốc tế ngày mở rộng Câu Đặc điểm lớn cách mạng khoa học kĩ thuật sau CTTG2 A Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp B Kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp C Sự bùng nổ lĩnh vực khoa học- công nghệ D Mọi phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ sản xuất Câu Sự phát triể n nhanh chóng của cuô ̣c cách ma ̣ng khoa ho ̣c ki ̃ thuâ ̣t hiê ̣n đa ̣i dẫn đế n mô ̣t hiê ̣n tươ ̣ng là: A Sự bùng nổ thông tin B Đầ u tư vào khoa ho ̣c cho laĩ cao so với đầ u tư vào các liñ h vực khác C Mo ̣i phát minh về kỹ thuâ ̣t đề u bắ t nguồ n từ nghiên cứu khoa học D Cuô ̣c cách ma ̣ng xanh Câu 10 Một biểu Xu toàn cầu hóa A Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực B Sự đời tổ chức liên kết kinh tế khu vực C Sự đời tổ chức liên kết quân sự, thương mại, tài quốc tế khu vực D Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, quân khu vực Câu 11 Nội dung sau biểu xu toàn cầu hóa: A Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế B Sự phát triển tác động to lớn công ty xuyên quốc gia C Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn khổng lồ D Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, quân khu vực Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 12 Tại nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp: A Vì khoa học nguồn gốc tiến kỹ thuật công nghệ B Vì tay nghề công nhân ngày sàng cao C Vì sản xuất nhiều sản phầm hàng hóa D Vì nhà máy phòng nghiên cứu Câu 13 Đâu biểu xu toàn cầu hóa A Việc trì liên minh Mĩ-Nhật B Sự đời tổ chức liên kết kinh tế C Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế D Sự đời liên minh Châu Âu EU Câu 14 Vì nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp: A Kỹ thuật trước mở đường cho khoa học B Sự bùng nổ lĩnh vực khoa học công nghệ C Các nhà khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp D Mọi phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học Khoa học ngắn liền với kỹ thuật, khoa học trước mở đường cho kỹ thuật, Câu 15 Nguồ n gốc sâu xa chung của hai cuô ̣c cách ma ̣ng: cách ma ̣ng công nghiê ̣p thế kỉ XVIII-XIX và cách ma ̣ng khoa ho ̣c công nghê ̣ thế kỉ XX là gì ? A Nhằ m đáp ứng yêu cầ u vâ ̣t chấ t và tinh thầ n ngày càng đòi hỏi của cuô ̣c số ng người B Do sự bừng nổ dân số C Yêu cầ u của viê ̣c cải tiế n vũ khí ,sáng ta ̣o vũ khí mới D Yêu cầ u chuẩ n bi ̣cho mô ̣t cuô ̣c chiế n tranh ̣t nhân Câu 16 Đâu là ̣n chế bản nhấ t quá triǹ h diễn cuô ̣c cách ma ̣ng khoa ho ̣c -ki ̃ thuâ ̣t lầ n thứ hai? A Chế ta ̣o các loa ̣i vũ khí và phương tiê ̣n tính chấ t tàn phá , hủy diê ̣t Na ̣n ô nhiễm mô trường, tai na ̣n, bê ̣nh tâ ̣t B Cách ma ̣ng khoa ho ̣c ki ̃ thuâ ̣t chế ta ̣o vũ khí đẩ y nhân loa ̣i trước mô ̣t cuô ̣c chiế n tranh mới C Nguy của cuô ̣c chiế n tranh ̣t nhân D Na ̣n khủng bố , gây nên tiǹ h hiǹ h căng thẳ ng Câu 17 Tại lại có sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn? A Vì cá lớn nuốt cá bé B Vì lượng nhân công ngày cao C Vì trí thức ngày lớn D Vì muốn tăng cường khả cạnh tranh thị trường quốc tế nước Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 18 Tại giai đoạn thứ gọi cách mạng khoa học – công nghệ A Vì tất phát minh băt nguồn từ nghiên cứu khoa học B Vì dâu mỏ ngày khan C Vì cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi cách mạng KH- KT D Vì hệ máy tính thứ đời Câu 19 Đâu biểu xu toàn cầu hóa A Việc trì liên minh Mĩ-Nhật B Sự đời tổ chức liên kết kinh tế C Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế D Sự đời liên minh Châu Âu EU Câu 20 Ý nghĩa sau tác động tiêu cực toàn cầu hóa: A Phân hóa giàu nghèo nước giới xã hội B Kém an toàn kinh tế, tài chính, trị C Tạo ta nguy đánh sắc văn hoá dân tộc D Đưa lại tăng trưởng cao Câu 21 Ý sau thành tựu cách mạng KH- CN: A Sự đời hệ máy tính thứ B Chế tạo nhiều vật liệu mới, lượng C Đạt nhiều thành tựu lĩnh vực công nghệ sinh học D Nguyên tử trở thành lượng tối ưu Câu 22 Nguồn lượng sau nguồn lượng A Năng lượng gió B Năng lượng dầu mỏ C Năng lượng mặt trời D Năng lượng nguyên tử Câu 23 Quá trình tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động, phụ thuộc lẫn tất khu vực, quốc gia, dân tộc giới gọi là: A Quá trình công nghiệp hóa B Quá trình toàn cầu hóa C Quá Trình đại hóa D Quá trình tư hóa CÂU HỎI VẬN DỤNG Câu 24 Sự khác giai đoạn cách mạng khoa học - kỹ thuật A Từ giai đoạn 2, khoa học trước, mở đường cho kĩ thuật phát triển B Trong giai đoạn 1, phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ cải tiến kĩ thuậ t C Trong giai đoạn 1, tập trung phát triển khoa học D Giai đoạn 2, cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn theo chiều sâu, tập trung lĩnh vực công nghệ Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 25 Điể m khác bản của khoa ho ̣c khác với ki ̃ thuâ ̣t là gì ? A Khoa ho ̣c trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp B Khoa ho ̣c bản trước ki ̃ thuâ ̣t C Khoa ho ̣c phát minh, phát hiê ̣n các quy luâ ̣t các viñ h vực Toán , Ly,́ Hóa ,Sinh D Khoa ho ̣c ta ̣o điề u kiê ̣n để ki ̃ thuâ ̣t phát triể n Câu 26 Thách thức lớn giới A nguy cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên B chiến tranh xung đột diễn nhiều khu vực giới C xuất hoạt động chủ nghĩa khủng bố D tình trạng ô nhiễm môi trường ngày trầm trọng Câu 27 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày có khác so với cách mạng công nghiệp kỷ XVIII : A Khoa học kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp B Mọi phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ sản xuất C Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp D Sự bùng nổ lĩnh vực khoa học công nghệ Câu 28 Sự kiện ngày 11/9/2001 dẫn đến hệ thế giới : A Các quốc gia giới ngày phát triển B Đặt quốc gia, dân tộc trước thách thức chủ nghĩa khủng bố với nguy khó lường C Gây tác động phức tập quan hệ quốc tế D Đó tổn thất to lớn nước Mỹ Câu 29 Trong cách mạng khoa học đại, vật liệu tìm vật liệu đây? A Be tông B Poolime C Sắt,thép D Hợp Kim Câu 30 Thách thức lớn Việt Nam phải đối mặt xu toàn cầu hóa là? A Sử dựng chưa có hiệu nguồn vốn vay nợ B Sự cạnh tranh liệt từ thị trường giới C Sự chênh lệch trình độ tham gia hội nhập D Sự bất bình đẳng quan hệ quốc tế Câu 31 Ý nghĩa then chốt cách mạng khoa học –kĩ thuật đại là? A Thay đổi cách nhân tố sản xuất B Tạo khối lượng hàng hóa đồ sộ C Đưa loài người sang văn minh trí tuệ D Sự giao lưu quốc tế ngày mở rộng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 32 Những yếu tố trở thành nguồn gốc sâu xa dẩn đến cách mạng khoa học – kĩ thuật nay? A Yêu cầu kĩ thuật đời sống xã hội B Yêu cầu chiến tranh gia tăng dân số C Yêu cầu văn minh nhân loại D Yêu cầu kĩ thuật sản xuất Câu 33 Khi dân số bùng nổ,tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt,nhân loại cần đến yếu tố nào? A Dựa vào thân sức lao động B Tìm cách để không ngừng cải tiến kỉ thuật C Tài nguyên thiên nhiên tái tạo lại D Những công cụ sản xuất mới,có kĩ thuật cao Câu 34 Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thư hai gây hậu tiêu cực đến đời sông người: A Tài nguyên cạn kiệt,môi trường ô nhiễm nặng B Đưa người trở văn minh nông nghiệp C Cơ cấu dân cư thay đổi D Lao động dịch vụ trí óc tăng lên Câu 35 Kĩ thuật muốn tiến trước hết phải dựa vào: A Sự phát triển khoa học B Sự văn minh nhân loại C Sự phát triển văn hóa D Sự phát minh cải tiến công cụ sản xuất CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 36 Đảng ta nhận định tác động xu hướng toàn cầu hóa Việt Nam : A Xu hướng toàn cầu hóa hội lớn để Việt Nam vươn lên, đại hóa đất nước B Xu hướng toàn cầu hóa thách thức lớn nước phát triển có Việt Nam C Xu hướng toàn cầu hóa hội đồng thời thách thức lớn phát triển dân tộc D Xu hướng toàn cầu hóa ảnh hưởng công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Câu 37 Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, Đảng ta khẳng định Việt Nam cần làm trước thời thách thức xu toàn cầu hóa: A Nắm bắt hội, vượt qua thách thức,phát triển mạnh mẽ thời kỳ mới,đó vấn đề có ý nghĩa sống Đảng nhân dân ta B Bỏ qua hội, vượt qua thách thức,phát triển mạnh mẽ thời kỳ mới,đó vấn đề có ý nghĩa sống Đảng nhân dân ta C Bỏ qua hội, bỏ qua thách thức,phát triển mạnh mẽ thời kỳ mới,đó vấn đề có ý nghĩa sống Đảng nhân dân ta D Nắm bắt hội, vấn đề có ý nghĩa sống Đảng nhân dân ta Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 38 Sau chiến tranh lạnh, hầu hết quốc gia sức điều chỉnh: A Chiến lược lấy phát triển kinh tế, quốc phòng theo xu toàn cầu hóa B Chiến lược lấy quốc phòng làm trọng tâm C Nền kinh tế quốc phòng cho phù hợp với tình hình D Chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tậm Câu 39 Đảng ta nhận định tác động xu hướng toàn cầu hóa Việt nam: A Xu hướng toàn cầu hóa thách thức lớn nước phát triển có Việt Nam B Xu hướng toàn cầu hóa hội đồng thời thách thức lớn phát triển dân tộc C Xu hướng toàn cầu hóa vừa hội lớn để Việt nam vươn lên đại hóa đất nước D Xu hướng toàn cầu hóa ảnh hưởng công xây dựng CNXH Việt Nam Quý Thầy/Cô cần file word (miễn phí) đóng góp tài liệu Học sinh muốn đăng kí thành viên nhận tài liệu tự động Liên hệ trực tiếp Fanpage Tài Liệu Kys Học sinh tham gia nhóm Gia Đình Kyser để học tập ĐÁP ÁN 10 B B A A B B C A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A D A A D C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B B D A C A B B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D D A A C A D B
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 10 , Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 10 ,

Hình ảnh liên quan

C. Nền kinh tế và quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới. - Trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài 10

n.

kinh tế và quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới Xem tại trang 7 của tài liệu.