0

Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

4 734 0
  • Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

TiÕt 14 TiÕt 14 : : T¸c ®éng cña néi lùc T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh ®Þa viÖc h×nh thµnh ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt GIÁO ÁN ĐỊA Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm nội lực, ngoại lực biết tác động chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất - Nêu tượng động đất, núi lửa tác hại chúng Biết khái niệm mácma Kĩ - Rèn kĩ quan sát, mô tả hình ảnh để nhận biết kiến thức Thái độ Giáo dục cho học sinh tác hại động đất núi lửa => cách phòng chống II Phương pháp giảng dạy: Giáo dục cho hs tác hại động đất núi lửa III Chuẩn bị giáo cụ GV: Bản đồ tự nhiên giới, tranh ảnh động đất núi lửa HS: Tranh ảnh động đất núi lửa IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức 6a………………………… 6b ……… Kiểm tra cũ Xác định vị trí, giới hạn đọc tên Lục địa Đại dương đồ giới? Nội dung a Đặt vấn đề: Địa hình bề mặt Trái Đất phức tạp, kết tác động lâu dài liên ục hai lực đối nghich nhau: nội lực ngoại lưc Tác động nội lực thường làm cho Trái Đất hêm gồ ghề, tác động ngoại lực thiên san bằng, hạ thấp địa hình Đó nội dung hôm em tìm hiểu b Triển khai dạy GIÁO ÁN ĐỊA HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG GV Huớng dẫn HS quan sát đồ Thế Giới GV Em có nhận xét địa hình bề mặt TĐất? (Đa dạng, cao thấp khác nhau) GV Đó kết trình tác động lâu dài liên tục lực đối nghịch Nội lực Ngoại lực GV Vậy Nội lực gì? Ngoại lực gì? ta tìm hiểu mục Hoạt động 1 Tác động Nội lực Ngoại lực Yêu cầu nghiên cứu thông tin SGK cho - Nội lực lực sinh bên biết Trái Đất GV Nội lực gì? - Ngoại lực lực sinh bên HS Nội lực sinh từ bên lòng Trái ngoài, bề mặt Trái Đất Đấttác động nén ép, uốn nếp, đứt gãy đất - Tác động nội lực ngoại lực: đá đẩy vật chất nóng chảy lên bề mặt Trái + Nội lực ngoại lực hai lực đối Đất làm cho mặt đất bị gồ ghề nghịch xảy đồng thời GV Ngoại lực gì? tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất HS ( Ngoại lực san gồ ghề địa hình + Tác động nội lực thường làm cho ) bề mặt trái đất gồ ghề, tác động GV Nếu Nội lực > Ngoại lực Núi có đặc ngoại lực lại thiên san bằng, hạ điểm gì? thấp địa hình HS ( Núi ngày cao ) + Do tác động nội lực, ngoại lực nên địa hình Trái Đấtnơi cao, GV Núi lửa động đất Nội lực hay nơi thấp, có nơi phẳng, có nơi gồ Ngoại lực sinh ra? Sinh từ lớp ghề GIÁO ÁN ĐỊA Trái Đất? HS (Nội lực -> Lớp trung gian) Hoạt động 2 Núi lửa động đất GV Treo tranh cấu tạo Núi lửa: a Núi lửa HS Quan sát H31 Hãy xác định phận Núi lửa - Núi lửa hình thức phun trào GV Gọi HS tranh Mắcma từ sâu lên bề mặt đất GV Núi lửa hình thành ntn? GV Núi lửa có ảnh hưởng tới sống - Núi lửa ngừng phun dung nham bị Người ntn? phân hủy tạo thành lớp đất đỏ phì nhiêu GV Việt Nam có địa hình núi lửa không? thuận lợi cho phát triển Nông nghiệp Phân bố đâu? GV Treo đồ Thế Giới lên giới thiệu " Vành đai lửa Thái Bình Dương" phân bố b Động đất 7200 Núi lửa sống hoạt động mãnh liệt - Động đất: tượng xảy đột GV Động đất gì? ngột từ điểm sâu, lóng GV Tác hại Động đất? đất làm cho lớp đất đá gần mặt đất GV nơi Trái Đất thường sảy rung chuyển Động đất? - Tác hại động đất, núi lửa GV để hạn chế bớt thiệt hại động đất gây - Mácma vật chất, nóng chảy nên ta phải làm gì? nằm sâu, lớp vỏ trái đất, nơi có nhiệt độ 10000C - Để hạn chế thiệt hại Động đất: + Cần xây nhà chịu chấn động lớn + Nghiên cứu, dự báo để sơ tán dân Củng cố Nguyên nhân việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất? Hiện tượng động đất núi lửa có ảnh hưởng ntn tới địa hình bề mặt Trái Đất? GIÁO ÁN ĐỊA Núi lửa gây nhiều tác hại cho người quanh núi lửa có dân cư sinh sống? Dặn dò: - Học làm tập cuối - Đọc đọc thêm trang 41 - Chuẩn bị trước 13 "Địa hình bề mặt Trái Đất " Môn: Địa 6 GV: §ç Thanh T©m Tr­êng THCS Thä Diªn– Địa6 Chương II: các thành phần tự nhiên của trái đất TiÕt 14: T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt 1.T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc 1.T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc Néi lùc lµ g×? a, Néi lùc: - Kh¸i niÖm:lµ nh÷ng lùc ®­îc sinh ra bªn trong Tr¸i §Êt. T¸c ®éng cña néi lùc sinh ra hiÖn t­ îng g×? TiÕt 14 : T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt HiÖn t­îng uèn nÕp HiÖn t­îng ®øt g y· §éng ®Êt Nói löa 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: -Khái niệm:là những lực được sinh ra ở bên trong Trái Đất. - Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa. Tiết 14 : Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất - Kết quả: làm cho địa hình bề mặt Trái Đất gồ ghề hơn. ?Kết quả tác động của nội lực làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất như thế nào? 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm: là những lực được sinh ra ở bên trong Trái Đất. - Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa, - Kết quả: làm cho địa hình bề mặt Trái Đất gồ ghề hơn. b, Ngoại lực: Ngoại lực là gì? - Khái niệm: là những lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Tiết 14 : Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Ngoại lực bao gồm những tác nhân nào? Các yếu tố ngoại lực tác động lên bề mặt địa hình thông qua những quá trình nào? b, Ngoại lực: 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm: là những lực được sinh ra ở bên trong Trái đất. -Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa, - Kết quả: làm cho địa hình gồ ghề hơn. b, Ngoại lực: - Khái niệm: là những lực sinh ra từ bên ngoài trên bề mặt Trái Đất. - Tác động : gồm 2 quá trình phong hoá xâm thực. Địa hình xâm thực do gió cát Xâm thực do dòng chảy của nước - Kết quả: có xu hướng san bằng những địa hình gồ ghề. Bờ biển bị xâm thực do sóng Tiết 14 : Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Kết quả tác động của ngoại lực làm cho địa hình bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào? 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm: là những lực được sinh ra ở bên trong Trái đất. - Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa, - Kết quả : làm cho địa hình gồ ghề hơn. b, Ngoại lực: - Khái niệm: là những lực sinh ra từ bên ngoài trên bề mặt Trái Đất. - Tác động: gồm 2 quá trình phong hoá xâm thực. - Kết quả: san bằng những địa BÀI 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT BÀI GIẢNG ĐỊA 6 H29. Bộ phận rìa lục địa 3000m 0m Thềm lục địa Sườn Lục địa 2500m 200m Rìa lục địa KIỂM TRA BÀI CŨ Quan sát H29 cho biết : Rìa lục địa gồm những bộ phận nào, nêu độ sâu của từng bộ phận ? Tiết 14: BÀI 12 : Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Trên 300m 3000m 2000m 1000m 500m 200m 0 m 100m 500m 1000m 2000m Sâu hơn 2000m BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN THẾ GIỚI 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm:là những lực được sinh ra bên trong Trái đất. Tiết 14 : BÀI 12 :Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Nội lực là gì ? HIỆN TƯỢNG UỐN NẾP HIỆN TƯỢNG ĐỨT GÃY ĐỘNG ĐẤT NÚI LỬA Tác động của nội lực sinh ra hiện tượng gì? Kết quả làm cho địa hình bề mặt Trái Đất như thế nào ? 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: -Khái niệm:là những lực được sinh ra ở bên trong Trái đất. - Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa. - Kết quả: làm cho địa hình bề mặt Trái đất gồ ghề hơn. Tiết 14 : BÀI 12 :Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm: là những lực được sinh ra ở bên trong Trái đất. - Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa, - Kết quả: làm cho địa hình bề mặt Trái đất gồ ghề hơn. b, Ngoại lực: Ngoại lực là gì ? - Khái niệm: là những lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Ngoại lực chủ yếu gồm các quá trình nào ? b, Ngoại lực: Tiết 14 : BÀI 12 :Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất 1.Tác động của nội lực ngoại lực a, Nội lực: - Khái niệm: là những lực được sinh ra ở bên trong Trái đất. -Tác động: tạo ra uốn nếp, đứt gãy, động đất, núi lửa, - Kết quả: làm cho địa hình gồ ghề hơn. b, Ngoại lực: - Khái niệm: là những lực sinh ra từ bên ngoài trên bề mặt Trái Đất. QUÁ TRÌNH PHONG HÓA Tiết 14 : BÀI 12 :Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Tác động của nước biển làm cho bờ biển bị gặm mòn Tác động của nước chảy làm cắt xẻ địa hình Tác động của gió trong việc bào mòn đá Tác động của nước ngầm tạo nên các hang động ( cacxtơ) QUÁ TRÌNH XÂM THỰC [...]... Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc trong vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t 1.Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc a, Ni lc: 120 b, Ngoi lc: 2 Nỳi la v ng t 100 80 Tho lun nhúm Nhúm 1 :Da vo SGK v H31 trỡnh by : -Nguyờn nhõn hỡnh thnh Nỳi la ? -Cu to bờn trong ca nỳi la - Nỳi la phun cú tỏc hi gỡ ? 60 40 20 Nhúm 2 : Da vo H33 v SGK Trỡnh by : -ng t l gỡ ? -ng t gõy tỏc hi nh th no ? Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng... 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc trong vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t 1.Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc a, Ni lc: b, Ngoi lc: 2 Nỳi la v ng t a, Nỳi la: Nỳi Phỳ S - L s phun tro vt cht núng chy (mac ma) trong lũng t ra ngoi mt t - Cu to gm: ming, ming ph, ng phun Nỳi la ó tt VNH AI la hot ng UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC BÀI 12 : “TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT - ĐỊA LÍ 6” ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP ” Người thực hiện : Đào Thị Thu Hằng Năm học : 2012- 2013 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ Họ tên : Đào Thị Thu Hằng Ngày, tháng, năm sinh: 28/07/1984 Đơn vị công tác : Trường THCS TT Cát Bà Điện thoại : 0977821406 II. SẢN PHẨM Tên sản phẩm : Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash Video clip trong dạy bài 12:“Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa6 để nâng cao kết quả học tập. III. CAM KẾT Tôi xin cam đoan : Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lánh đạo sở GD&ĐT về tính trung thực của bản cam kết này Cát Bà, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Người cam kết Đào Thị Thu Hằng MỤC LỤC Trang TÊN ĐỀ TÀI MỤC LỤC 1 2 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3 II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Giả thiết nghiên cứu 4 4 4 5 5 III. PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu 3.2. Thiết kế nghiên cứu 3.3. Quy trình nghiên cứu 3.4. Đo lường va thu thập dữ liệu 3.5. Kiểm chứng độ tin cậy 5 5 6 7 7 8 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU ĐƯỢC BÀN LUẬN 1. Phân tích kết quả dữ liệu 2. Bàn luận 8 8 10 V. KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Khuyến nghị 10 10 11 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 VII. PHỤ LỤC 13 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn trong trường học là yêu cầu cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.Trường THCS TTCát Bà nói riêng cũng như các trường học khác rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn trong đó có bộ môn Địa lí. Vì nội dung dạy môn Địanói chung ở lớp 6 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng. Ở chương trình địa lí lớp 6 có rất nhiều kiến thức tổng quát. Ví dụ các bài về địa hình bề mặt Trái Đất, lượng mưa, khoáng sản, gió Để hỗ trợ việc dạy các nội dung này SGK cũng có nhiều hình ảnh minh họa, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, mô tả, giải thích để giúp các em hiểu hơn song cũng có những hình ảnh rất trừu tượng, khó tưởng tượng, nội dung khó như các thí nghiệm thì học sinh không hình dung được nên việc hiểu bài của các em còn hạn chế. Nhiều học sinh thuộc kiến thức của bài nhưng vẫn chưa hiểu được rõ bản chất của các hiện tượng nên kĩ năng vận dụng vào bài thực hành liên hệ thực tiến chưa thật tốt. Giải pháp của tôi là sử dụng phù hợp một số tệp có định dạng FLASH VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy bài 12 : “ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT - ĐỊA LÍ 6” thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp học sinh hiểu nội dung của bài học giúp học sinh hiểu rõ hơn bản chất các hiện tượng. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương là lớp 6A3 lớp 6A4 năm học 2012- 2013 trường THCS TT Cát Bà. Nhóm 1 là nhóm đối chứng – lớp 6A3, nhóm 2 là nhóm thực nghiệm – lớp 6A4. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi học bài “Tác động của nội lực ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất” bằng việc sử dụng tệp có định dạng Flash Video clip trong quá trình giảng dạy theo thời khoá biểu trên lớp. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : nhóm thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn nhóm đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng tệp có định dạng FLASH VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy làm nâng cao kết quả học tập của học sinh về bộ môn Địa lí lớp 6. II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng Trong chương Địa lí lớp 6 các em học sinh đã được quan sát PHÒNG GD & ĐT NẬM PỒ TRƯỜNG PTDTBT - THCS PHÌN HỒ CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING MÔN ĐỊA 6 TIẾT 14 BÀI 12 TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Giáo viên: VŨ THỊ LƯƠNG Email:luonghaduong2013@gmail.com CHÀO MÙNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG E-LEARNING MÔN ĐỊA 6. BÀI GIẢNG ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO QUY TRÌNH E-LEARNING ĐỊA 6, NHẰM GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ KHAI THÁC NỘI DUNG BÀI HỌC THÔNG QUA MẠNG INTERNET [...]... Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất a, Núi lửa: Núi Phú Sỹ Núi lửa tắt Núi lửa đang đã THIlại NúiAIhoạt hoạt động BèNH DNG lửa LA động trở VNH Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất a, Núi lửa: b, Động đất: Tit... 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1.Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc: 2 Nỳi la v ng t a Nỳi la Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất a, Núi lửa: Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất. .. 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất a, Núi lửa: b, Động đất: -Là hiện tượng xy ra t ngt t 1 im di sõu trong lũng t lm cho cỏc lp t ỏ gn mt t b rung chuyn ng t cú tỏc hi nh th no? Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động. .. rung chuyn ng t cú tỏc hi nh th no? Tit 14.Bi 12: TC NG CA NI LC V NGOI LC TRONG VIC HèNH THNH A HèNH B MT TRI T 1 .Tác động của nội lực ngoại lực 2 Núi lửa động đất a, Núi lửa: b, Động đất: -Là hiện tượng xy ra t ngt t 1 im di sõu trong lũng t lm cho cỏc lp t ỏ gn mt t b rung chuyn - Tỏc hi: lm cho nh ca, ng sỏ, cu cng b phỏ hy v lm cho nhiu ngi b cht * Cỏc s liu ng t: - Mehico nm 1985: 10.000... thờm SGK/41 -Su tm ti liu, tranh nh núi v nỳi la, ng t -Chun b bi 13: a hỡnh b mt Trỏi t PHN MM S DNG 1 Microsoft Office PowerPoint 2 Adobe Presenter 7.0 3 Adobe After Effects CS6 4 Adobe Photoshop CS3 5 Adobe Audition 1.5 6 Format Factory 2.95 7 MP3 Key Shifter ... lên bề mặt Trái + Nội lực ngoại lực hai lực đối Đất làm cho mặt đất bị gồ ghề nghịch xảy đồng thời GV Ngoại lực gì? tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất HS ( Ngoại lực san gồ ghề địa hình + Tác động. .. biết Trái Đất GV Nội lực gì? - Ngoại lực lực sinh bên HS Nội lực sinh từ bên lòng Trái ngoài, bề mặt Trái Đất Đất có tác động nén ép, uốn nếp, đứt gãy đất - Tác động nội lực ngoại lực: đá đẩy... tục lực đối nghịch Nội lực Ngoại lực GV Vậy Nội lực gì? Ngoại lực gì? ta tìm hiểu mục Hoạt động 1 Tác động Nội lực Ngoại lực Yêu cầu nghiên cứu thông tin SGK cho - Nội lực lực sinh bên biết Trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất, Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất,

Hình ảnh liên quan

GV. Em có nhận xét gì về địa hình bề mặt TĐất?  - Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

m.

có nhận xét gì về địa hình bề mặt TĐất? Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV. Núi lửa được hình thành ntn? - Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

i.

lửa được hình thành ntn? Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan