0

Từ vựng tiếng Hàn về Y học

17 459 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 23:09

BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ Y TẾ TRỊ LIỆU ✔ I Các chứng bệnh thường gặp 복복 đau bụng 복복 đau 복복복 복복복복 khó thở 복복복복 ho 복복 đau mắt 복복 bệnh phổi 복복복 복복복 bị cảm 복복복 bệnh phong thổ 복복복 bệnh dịch hạch 10 복복복 복복복 đau tay chân 11 복복복복 mệt 12 복복 suyễn 13 복복복 ho gà 14 복복복 bệnh dịch tả 15 복복복 bệnh truyền nhiễm 16 복복복 복복복 nhức đầu 17 복복 tiêu chảy 18 복복 táo bón 19 복복 lên đậu 20 복복 lên sởi 21 복복 복복 sốt cao 22 복복복 복복 bị sốt nhẹ 23 복복 복 복복 복복복 ngủ 24 복복복 복 복복복 cảm lạnh 25 복복복복복복 bị chóng mặt 26 복복복복 máu 27 복복 viêm 28 복복복 복복 đau đầu 29 복복 복복복 ngạt mũi 30 복복복 복복복 chảy nước mũi 31 복복 복복복 đau tai 32 복복복 복복 sâu 33 복복 복복 복복 복복복 họng bị đau nói 34 복복복 복복복복 trương bụng, chứng khó tiêu 35 복복 복 복복 ói, nôn, mửa 36 복복복복 táo bón 37 복복복복복 rát họng 38 복복복 복복 tiêu chảy Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 39 복복 복복복 khó thở 40 복복복 복복복 đau vai 41 복복복 복복 bong gân mắt cá chân 42 복복 복복 có sốt 43 복복복 복복복 ngứa ✔II Các loại thuốc bệnh viện ?1 복: Thuốc 44 복복 (복복) thuốc viên 45 복복 (capsule) thuốc nhộng 46 복복복 (복복복) thuốc bột 47 복복 (복복) thuốc nước 48 복복복복 (복복 ,복복복) thuốc xịt 49 복복복 (복복복) thuốc tiêm 50 복복복 thuốc giảm đau 51 복복복 (복복복) thuốc ngủ 52 복복복 (복복복) thuốc gây mê 53 복복복 thuốc phòng chống trị liệu viêm nhiễm 54 복복복 thuốc kháng sinh 55 복복복 thuốc cảm cúm 56 복복복 thuốc đau đầu 57 복복복 thuốc sát trùng, tẩy, rửa 58 복복 (복복복 – Pasta) thuốc xoa bóp 59 복복복 thuốc xoa bóp dạng nước 60 복복 (복복복) thuốc bổ 61 복복복복복 thuốc giảm cân 62 복복복 thuốc ngừa thai ?2 Bệnh viện khoa 63 복복복복 bệnh viện đa khoa 64 복복복복 khoa hàm (điều trị bệnh & miệng) 65 복복복복 khoa chỉnh hình (xương) 66 복복복복 khoa chỉnh hình (điều trị vết thương bên phẫu thuật thẩm mĩ) 67 복복복복 khoa thần kinh (liên quan đến não, thần kinh, tuỷ) 68 복복복복복 khoa thần kinh (não) 69 복복 nội khoa 70 복복복 khoa da liễu (điều trị bệnh da) 71 복복복복 khoa vật lý trị liệu 72 복복복복, 복복복복복, 복복복 bệnh viện tâm thần 73 복복복복 khoa tim Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 74 복복 nha khoa 75 복복 nhãn khoa 76 복복복 khoa nhi 77 복복복복복 khoa tai mũi họng 78 복복복복 khoa sản 79 복복복 chữa bệnh phát sinh hậu môn 80 복복복복 chữa bệnh đường tiết liệu, bệnh hoa liễu 81 복복복 bệnh viện y học cổ truyền (châm cứu) ✔III Dụng cụ Y tế hoạt động trị liệu ?1 Dụng cụ Y tế 82 복복 dịch truyền 83 복복복 máy phun ẩm 84 복복 tiêm (chích) thuốc 85 복복 băng gạc 86 복복복 ống nghe khám bệnh 87 복복복 nhiệt kế 88 복복복 máy đo huyết áp 89 복복복복복복 thẻ bảo hiểm y tế 90 복 kim châm cứu 91 복복복 toa thuốc 92 복복 cao dán 93 복복복복복복 hộp dụng cụ cấp cứu 94 복복복 băng dán vết thương 95 복복 băng gạc 96 복복복 thuốc sát trùng 97 복복복 thuốc bột 98 복복복복 băng co dãn 99 복복복 túi chườm nóng 100 복복 thuốc xi-rô 101 복복복복 băng tam giác 102 복복복복 thuốc đỏ 103 복복복 thuốc tiêu hóa 104 복복 băng che mắt 105 복복복 thuốc nhộng 106 복복복복 thuốc bôi kháng sinh 107 복복 thuốc viên 108 복복복 thuốc hạ sốt 109 복복복복 vitamin tổng hợp 110 복복복 thuốc giảm đau 111 복복 thuốc mỡ Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 112 복복 băng cá nhân 113 복복복 máy trợ thính 114 복복 복복복 máy lọc khí 복2 Các hoạt động trị liệu 115 복복복 복복 siêu âm 116 X-ray (복복복복) 복복 chụp X Quang 117 CT 복 복복 chụp CT 118 MRI 복복 chụp MRI 119 복복 복복 lấy máu 120 복복복복 xét nghiệm máu 121 복복복 복복 xét nghiệm nhóm máu 122 복복/복복 복복 xét nghiệm nước tiểu, phân 123 복복복 복복 nội soi 124 복복, 복복 mổ, phẫu thuật 125 복복복 복복 chích thuốc 126 복복 복복 châm cứu 127 복복복복 vật lý trị liệu 128 복복복 복복 bó bột ✔IV Các chứng bệnh 129 복복복 hồ sơ trị bệnh 130 복복복복복 hồ sơ xác nhận khám chữa bệnh 131 복복복 đơn thuốc 132 복복 복복 복복복 bảng hướng dẫn điều trị ngoại trú 133 복복복 복복 bệnh tim mạch 134 복복복복, 복복 đau ngực 135 복복, 복복 phù thũng 136 복복복복, 복복복복복복 suy tim 137 복복복복복 tăng mỡ máu 138 복복복 cao huyết áp 139 복복복복 tim hồi hộp, đập mạnh 140 복복복복복 Raynaud’s phenomenon, hội chứng Raynaud (trắng bệt, tê cóng ngón tay, chân, mũi, dái tai) 141 복복 bất tỉnh 142 복복복 복복 bệnh nội tiết 143 복복복 복 복 bệnh tiểu đường tuýp 144 복복복복 – 복복복복복, 복복복복복 bướu cổ tuyến giáp 145 복복복복복복, 복복복복복복 suy tuyến giáp 146 복복복 bệnh béo phì 147 복복복복, 복복복복 bệnh loãng xương Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 148 복복복 복복 bệnh đường tiêu hóa 149 복복복복복: 복복 복복복, 복복 복복 viêm đại tràng cấp tính 150 복복 복복 viêm gan mãn tính 151 복복 bệnh trĩ 152 복복복복 bệnh loét dày 153 복복복복복복복 hội chứng ruột bị kích thích 154 복복복복 xơ gan 155 복복복복복 xuất huyết dày 156 복복복 복복 vấn đề xương khớp 157 복복 bệnh gút 158 복복복 đau cổ 159 복복복/ 복복복 thuốc gây mê 160 복복복 복복 tình trạng gây mê 161 복복복 복복복복복 gây mê cho bệnh nhân 162 복복 복복복 gây mê cục 163 복복복복복 복복 gây mê toàn phần 164 복복복 thuốc kháng sinh 165 복복복 복복 đo huyết áp 166 복복/복복복 복복복복복 truyền đạm 167 복복복 khoa nhi 168 복복 thận 169 복복 ruột thừa 170 복복복복복 bệnh viêm amidan 171 복복 tử cung 172 복복복 viêm tử cung 173 복복복복 cắt tử cung 174 복복 viêm mũi 175 복복복복복 복복 viêm mũi dị ứng 176 복복복복 viêm xoang 177 복복복복복복 viêm xoang mãn tính 178 복복복 viêm quản 179 복복복 복복 viêm phế quản 180 복복 lao phổi 181 복복복 viêm khớp 182 복복복복 cảm/ sốt thương hàn 183 복복 viêm ruột 184 복복복 bệnh cấp tính 185 복복복 chứng ngủ 186 복복복 thuốc ngủ 187 복복복 bệnh đục thủy tinh thể 188 복복복 viêm kết mạc Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 189 복복복 lẹo mắt 190 복복 bệnh hen suyễn 191 복복복 bệnh sốt xuất huyết 192 복복복복복 khoa tai mũi họng 193 복복복복 khoa sản, phòng khám phụ khoa 194 복복복복 khoa ung bướu 195 복복복복 vật lý trị liệu 196 복복복복 phục hồi chức 197 복복복복, 복복복복복 y học cổ truyền ✔V Từ điển Y tế Việt – Hàn 198 Ác tính 복복 199 Ám ảnh (chứng sợ) 복복복 200 Áp kế 복복복, 복복복, 복복복 201 Áp xe 복복 202 Áp xe quanh amidan 복복복복복복 203 Âm đạo 복 204 Âm hộ 복복, 복복복 205 Âm tính 복복 206 Âm vật 복복 207 Ảo giác 복복 208 Acid béo 복복복 209 Amydan (hạch hạnh nhân) 복복복 210 Áo giác 복복 211 Acid Béo 복복복 212 Băng bó 복복 213 Bác sĩ đa khoa 복복복복 214 Bác sĩ chuyên khoa X-quang 복복복복복복 215 BÁc sĩ gây mê 복복복복 216 Bác sĩ nhãn khoa 복복복복 217 Bác sĩ tâm thần học 복복복복복 218 Bán cấp 복복복 219 Bình phun 복복복, 복복복 220 Bìu 복복 221 Bàn chân 복복복, 복복 222 Bàng quang 복복복, 복, 복복 223 Bản 복복 224 Bã nhờn 복복 225 Bạch cầu quản 복복복 226 Bạch huyết 복복, 복복 227 Bạch huyết cầu 복복복 228 Bạo phát 복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 229 Bó bột 복복복, 복복 230 Bên 복복 231 Ban đỏ 복복복 232 Ban vàng mí mắt 복복복복 233 Ban xuất huyết 복복복 234 Bọng đái 복복 235 Bóng nước 복복 236 Bỏng, 복복, 복복 237 Bao cao su 복복 238 Bao quy đầu 복복복복 239 Bóp nghẹt(sự) 복복 240 Béo phì 복복 241 Bộ ba, tam chứng 복복복복, 복복 242 Bộ tinh hoàn 복복복, 복복복 243 Bội nhiễm 복복복복, 복복복복 244 Bẩm sinh 복복복복 245 Bột 복복복 246 Bất lực 복복복복 247 Biến chứng 복복복, 복복복 248 Bướu Condylom 복복복복, 복복복 249 Bướu giáp 복복복복 250 Bướu thịt 복복 251 Bề mặt 복복복 252 Bụng 복, 복복 253 Bong gân 복복 254 Bệnh 복, 복복 255 Bệnh đục thủy tinh thể 복복복 256 Bệnh bạch biến (lang trắng) 복복복 257 Bệnh bạch cầu 복복복복복 258 Bệnh ban đào 복복 259 Bệnh công nghiệp 복복복, 복복복복 260 Bệnh cúm 복복 261 Bệnh dại 복복복, 복복복 262 Bệnh dịch tả 복복복 263 Bệnh ghẻ 복, 복복 264 Bệnh giang mai 복복 265 Bệnh Herpes zona 복복복복 266 Bệnh hủi 복복, 복복복 267 Bệnh ho gà 복복복 268 Bệnh hoa liễu 복복 269 Bệnh lao 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 270 Bệnh lậu 복복 271 Bệnh mạch não 복복복복복 272 Bệnh mủ da 복복복 273 Bệnh nội tiết 복복복복복 274 Bệnh nấm biểu bì 복복, 복복 275 Bệnh nghề nghiệp 복복복 276 Bệnh nhân nội trú 복복복복 277 Bệnh Rubeola 복복 278 Bệnh sán gan nhỏ 복복복, 복복복복복 279 Bệnh sỏi thận 복복복복, 복복복 280 Bệnh sởi 복복 281 Bệnh tăng tuyến giáp 복복복복복복 282 Bệnh tăng nhãn áp 복복복 283 Bệnh táo bón 복복 284 Bệnh tâm phế mãn 복복복복복복복복 285 Bệnh tâm thần 복복복복 286 Bệnh thận đa nang 복복복복 287 Bệnh thận ứ nước 복복복 288 Bệnh thấp 복복복복 289 Bệnh thoái hóa 복복복복복 290 Bệnh thủy đậu 복복 291 Bệnh tinh hồng nhiệt 복복복 292 Bệnh to viễn cực 복복복복복 293 Bệnh trượt đốt sống 복복복복복복복 294 Bệnh trĩ 복복, 복복 295 Bệnh uốn ván 복복복, 복복 296 Bệnh vảy nến 복복 297 Bệnh võng mạc 복복복 298 Bệnh viêm tủy xám 복복복복 299 Bệnh viện đặc biệt 복복복복 300 Buồn nôn 복복, 복복복 301 Căng thẳng thần kinh 복복복복복 302 Căng thẳng, làm sức 복복, 복복 303 Côn trùng 복복 304 Côn trùng cắn 복복복복 305 Cân mạc 복복 306 Cơ 복복 307 Cơ gian sờn 복복복복 308 Cơ quan 복복 309 Cơ thắt 복복복 310 Cơ thể học 복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 311 Cơ trơn 복복복 312 Cơn đau thắt ngực 복복복 313 Cơn ngất 복복 314 Cảm giác 복복, 복복 315 Cảm giác buốt mót 복복복복 316 Cảm lạnh 복복 317 Cắt đoạn 복복 318 Cắt bỏ Amidan 복복복복복 319 Cắt bỏ dày 복복복복 320 Cắt bỏ ống tinh 복복복복복 321 Cắt bỏ kết tràng 복복복복복 322 Cắt bỏ lách 복복복복복 323 Cắt bỏ noãn sào 복복복복복 324 Cắt bỏ phổi 복복복복 325 Cắt bỏ polip 복복복복복 326 Cắt bỏ thận 복복복복복 327 Cắt bỏ tĩnh mạch 복복복복복 328 Cắt bỏ tuyến giáp 복복복복복복 329 Cắt bỏ vú 복복복복복 330 Cắt bao quy đầu 복복복복, 복복복복 331 Cắt ngang 복복 332 Cổ tay 복복, 복복복 333 Cổ trướng 복복 334 Cầu não, cầu 복복 335 Cận y học 복복복복 336 Cấp cứu 복복복복 337 Cấp thuốc 복복, 복복 338 Cấp tính 복복 339 Cột sống 복복 340 Chán ăn 복복복복 341 Chán ăn thần kinh, tâm lý 복복복 342 Cháy nắng 복복복복 343 Chì 복 344 Chữa tận gốc 복복복복 345 Châm cứu 복복 346 Chảy máu âm đạo 복복복 347 Chảy máu cam 복복, 복복복 348 Chảy máu, xuất huyết 복복 349 Chảy mủ 복복복복복, 복복 350 Chảy mủ tai 복복 351 Chảy mũi 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 352 Chảy nước mắt 복복복복, 복복복복 353 Chắp 복복복 354 Chọc dò ngực 복복복복복 355 Chọc hút 복복복 356 Chọc hút phế mạc 복복복복 357 Chọc ngoại tâm nhạc 복복복복복 358 Chóng mặt 복복복복 359 Chóng mặt 복복 360 Chỗ sụn quản 복복 361 Chốc lở 복복복 362 Chẩn đoán 복복 363 Chẩn khám 복복 364 Chẩn đoán phân biệt 복복복복 365 Chấn thương 복복 366 Chống định 복복복 367 Chống co giật 복복복 368 Chống giun sán 복복복 369 Chống trầm cảm 복복복복 370 Chất điện phân 복복복 371 Chất béo 복복 372 Chấy rận 복 373 Chẹn tim 복복복복, 복복복복 374 Chỉ định 복복복 375 Chỉ nang 복복 376 Chỉ số thông minh 복복복복 377 Chứng đái dầm 복복복 378 Chứng đau lưng 복복 379 Chứng đau thắt ngực 복복복 380 Chứng đầy 복복 381 Chứng dãn phế quản 복복복복복복 382 Chứng gan to 복복복복 383 Chứng gầu 복복 384 Chứng giảm bạch cầu 복복복복복복 385 Chứng giảm tiểu cầu 복복복복복복 386 Chứng giảm tế bào 복복복복복 387 Chứng huyết khối 복복복 388 Chứng ợ nóng, ợ chua 복복복복 389 Chứng hấp thụ 복복복복 390 Chứng khô miệng 복복복복복 391 Chứng khó niệu 복복복복 392 Chứng khó nuốt 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 393 Chứng khó phát âm 복복복복복 394 Chứng kiết lỵ 복복 395 Chứng lùn 복복복, 복복복 396 Chứng loãng xương 복복복복 397 Chứng ngủ 복복복 398 Chứng mù 복복, 복복, 복복 399 Chứng mù màu sắc 복복 400 Chứng múa giật 복복복 401 Chứng nôn nhiều 복복복복, 복복복복 402 Chứng nghiện rượu 복복복복복 403 Chứng nhìn đôi 복복, 복복복 404 Chứng phái nam có vú nữ 복복복복복복 405 Chứng quên, trí nhớ 복복복 406 Chứng rụng lông tóc 복복복 407 Chứng sa dày 복복복 408 Chứng sổ mũi 복복복 409 Chứng sợ ánh sáng 복복복복 410 Chứng sợ khoảng rộng 복복복복복 411 Chứng sợ nước 복복복복, 복복복 412 Chứng suy mòn 복복복 413 Chứng tăng hồng cầu 복복복복복복, 복복복복복 414 Chứng tăng tiểu cầu 복복복복복복 415 Chứng thống kinh 복복복복복 416 Chứng tiểu đêm 복복복 417 Chứng to đại tràng 복복복복 418 Chứng trầm cảm 복복복 419 Chứng uống nhiều 복복복 420 Chứng vô kinh 복복복 421 Chứng vàng da 복복 422 Chứng xanh tím, xanh xao 복복복 423 Chứng lông 복복복 424 Chụp bể thận tĩnh mạch 복복복복복복복복 425 Chụp cắt lớp 복복복복 426 Chụp siêu âm 복복복 427 Chụp vang siêu âm tim 복복복복 428 Chụp X quang mạch máu 복복복복복 429 Chụp X quang tuyến vú 복복복복복 430 Chụp X quang phế quản 복복복복복복 431 Chết 복복 432 Chết não 복복 433 Chu kỳ kinh nguyệt 복복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 434 Chuột rút 복복복복복 435 Chich rút 복복복복 436 Chít hẹp 복복 437 Củng mạc 복복 438 Co cứng 복복, 복복복복 439 Co giật 복복복복 440 Co hẹp 복복 441 Co mạch 복복복복 442 Cục máu 복복, 복복 443 Cúm gà 복복복복 444 Cựa 복복, 복복 445 Cung động mạch chủ 복복복복 446 Dây chằng 복복, 복복복복복 447 Dây rốn 복복, 복복 448 Dây âm 복복 449 Dây thần kinh 복복 450 Dây thần kinh thị giác 복복복 451 Dây thần kinh tọa 복복복복 452 Dây tinh 복복 453 Dương tính 복복 454 Dương vật 복복 455 Dãn phế quản 복복복복복복 456 Dạ dày 복, 복복 457 Da 복복 458 Dấu hiệu 복복 459 Dấu tay 복복 460 Di 복복 461 Di chứng 복복복, 복복복 462 Di truyền học 복복복 463 Di truyền 복복복복 464 Dưới da 복복 465 Dưới màng cứng 복복복복 466 Dinh dưỡng 복복, 복복복 467 Dục 복복 468 Dị nguyên 복복복복복복 469 Dị ứng 복복복복 470 Dị tật 복복, 복복복 471 Dịch âm đạo 복복복복 472 Dịch nhầy 복복 473 Dịch tễ học 복복 474 Dịch tụy 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 475 Dịch vị 복복 476 Dự phòng 복복 477 Dung dịch Ringe’s 복복복 478 Dung nạp 복복 479 Đái dầm 복복복 480 Đái máu 복복 481 Đâm, chọc 복복 482 Đại tràng sigma S 복복복 483 Đa niệu 복복복 484 Đặc tính sinh dục thứ phát 복복복복 485 Đồng hóa 복복, 복복,, 복복 486 Đồng tử 복복, 복복복 487 Đồng vị phóng xạ 복복복복복복복 488 Đau đầu 복복 489 Đau bụng 복복, 복복복 490 Đau bụng cấp 복복복복 491 Đau bụng mật 복복복복복 492 Đau bắp 복복복 493 Đau dây thần kinh 복복복 494 Đau dây thần kinh liên sườn 복복복복복 495 Đau họng 복복복복 496 Đau khớp 복복복 497 Đau liên quan 복복복 498 Đau ngực 복복 499 Đau nhãn cầu 복복복복 500 Đau tai 복복 501 Đau thần kinh ba 복복복복복 502 Đau thần kinh tọa 복복복복복 503 Độc tố 복복 504 Đờm 복복, 복 505 Đốm xuất huyết 복복복복 506 Đường 복 507 Đường huyết 복복 508 Đường khâu 복복 509 Động kinh 복복 510 Động mạch 복복 511 Động mạch đùi 복복복복 512 Động mạch cánh tay 복복 복복 513 Động mạch chủ 복복복 514 Động mạch phổi 복복복, 복복복복 515 Động mạch quay 복복 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 516 Đường niệu 복복 517 Động vật cắn 복복복복 518 Đập sớm 복복복복, 복복복복 519 Đột quỵ 복복복, 복복 520 Đốt sống 복복 521 Đốt sống ngực 복복 522 Đốt sống thắt lưng 복복 523 Đốt, chích, cắn 복복 524 Đỡ 복복복복 525 Điếc 복복복, 복 526 Điện tâm đồ 복복복 527 Đoạn xa 복복복, 복복복 528 Đục 복복 529 Đệm 복복, 복복복복 530 Đếm tinh trùng 복복복복복 531 Đỉnh 복복, 복복 532 Đĩa 복복복,, 복복 533 Đĩa liên sống 복복복 534 Đĩa thị giác 복복복복 535 Gân, gót 복복복복복 536 Gây độc gan 복복복복 537 Gây bệnh 복복복복복복 538 Gây cảm ứng 복복, 복복 539 Gây mê tủy sống 복복복복 540 Gây miễn dịch 복복복 541 Gãy xương 복복 542 Gan 복 543 Gan nhiễm mỡ 복복복 544 Garo xoắn 복복복, 복복복 545 Gót chân 복복복 546 Gấp 복복 547 Ghép 복복 548 Ghép da 복복복복 549 Gù lưng 복복복복 550 Gù, vẹo 복복복복복복복복복 551 Giác mạc 복복 552 Giáo dục, chăm sóc sức khỏe 복복복복 553 Giả bệnh 복복 554 Giảm ô Xy mô 복복복복 555 Giảm cân 복복복복 556 Giảm canxi huyết 복복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 557 Giảm Gluco huyết 복복복복 558 Giảm huyết áp 복복복 559 Giảm cận giáp 복복복복복복복복복 560 Giảm tiết mồ hôi 복복복복복 561 Giảm toàn thể huyết cầu 복복복복복복 562 Giãn mạch 복복복복 563 Giang mai thần kinh 복복복복 564 Giao hợp 복복 565 Giấy chứng tử 복복복복복 566 Giấy chứng nhận y khoa 복복복, 복복복복복 567 Giun 복, 복복복 568 Giun đũa 복복 569 Giun kim 복복 570 Giun móc 복복, 복복복복복, 복복복복 571 Giun sán 복복복 572 Globulin miễn dịch 복복복복복복 573 Hô hấp nhân tạo 복복복복 574 Hôn mê 복복 575 Hông 복복복, 복복복 576 Hằng định nôi môi 복복복 (복복) 577 Hình giả tạo 복복복복 578 Hàm 복 579 Hành kinh 복복 580 Hắt 복복복 581 Hạ niêm 복복복 582 Hạch 복복복, 복복 583 Hạch (hạch hạnh nhân họng) 복복복복복 584 Hạch bạch huyết :복복복 585 Hói đầu 복복복 586 Hai bên 복복복 587 Hồi lưu 복복 588 Hồi lưu động mạch chủ 복복복복복복복복 589 Hồi lưu bàng quang 복복복복복복복 590 Hồi sức hô hấp tuần hoàn 복복복복 591 Hồi tràng 복복 592 Hang 복복 593 Họng 복복 594 Hồng cầu 복복복 595 Hồng huyết cầu 복복복 596 Họng miệng 복복복 597 Hố (fossa) 복, 복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 598 Hố yên 복복복복 599 Hội chứng 복복복 600 Hội chứng ống cổ tay 복복복복복복복 601 Hội chứng hư thận 복복복복 602 Hội chứng khớp thái dương hàm 복복복복복복복복복 603 Hội chứng mãn kinh 복복복복복복 604 Hội chứng ngừng thở lúc ngủ 복복복복복복 605 Hội chứng rút thuốc 복복복복 606 Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 복복복 (복복복복복복복복) 607 Hội chứng tăng động 복복복복복복복 608 Hội chứng tietz (viêm sụn sườn) 복복복복복 (복복복복) 609 Hậu môn 복복 610 Hậu sản 복복복복 611 Hướng tâm, hướng vỏ não 복복복복 612 Hớt (sự), mài mòn (sự) 복복복, 복복복복 613 Hẹp động mạch chủ 복복복복복복복 614 Hẹp bao quy đầu 복복 615 Hẹp ống tủy sống 복복복 복복복 616 Hẹp môn vị 복복 복복 617 Hẹp van hai 복복복복복 618 Ho 복복, 복복 619 Hệ thần kinh 복복복 620 Hoại tử 복복 621 Hormone kích thích tuyến giáp 복복복복복복복복 622 Hormone sinh dục 복복복복 623 Hormone tăng trưởng 복복복복복 624 Hút 복복 625 Huyết áp 복복 626 Huyết áp tâm thu 복복복복복 627 Huyết 복복 628 Huyết lọc 복복복 629 Hít, xông 복복 630 Ốc tai 복복복 631 Ống chích 복복복, 복복복, 복복복 632 Ống dẫn 복, 복복 633 Ống dẫn mật 복복 634 Ống gan 복복 635 Ống mũi lệ 복복복 636 Ống nghe 복복복 637 Ống soi dày 복복복복 638 Ống soi phế quản 복복복복복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 639 Ống thức ăn 복복복 640 Ợ, phản ngược 복복, 복복 641 Ợ 복복 642 Ù tai 복복 Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) ... tuyến giáp 145 복복복복복복, 복복복복복복 suy tuyến giáp 146 복복복 bệnh béo phì 147 복복복복, 복복복복 bệnh loãng xương Sách & Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN... Liệu Học Tiếng Hàn, Ôn Topik, KLPT – Hotline: 0977 173 309 (Zalo) BLOG HỌC TIẾNG HÀN – Facebook.com/BlogHocTiengHan 352 Ch y nước mắt 복복복복, 복복복복 353 Chắp 복복복 354 Chọc dò ngực 복복복복복 355 Chọc hút... Ch y nắng 복복복복 343 Chì 복 344 Chữa tận gốc 복복복복 345 Châm cứu 복복 346 Ch y máu âm đạo 복복복 347 Ch y máu cam 복복, 복복복 348 Ch y máu, xuất huyết 복복 349 Ch y mủ 복복복복복, 복복 350 Ch y mủ tai 복복 351 Ch y mũi
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về Y học, Từ vựng tiếng Hàn về Y học,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN