Đề kiểm tra cac chuong Đại số &GT cơ bản

2 561 1
Đề kiểm tra cac chuong Đại số &GT cơ bản

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1: Cho hàm số y = 23 23 −+ xx (5điểm) a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. (2đ) b) Sử dụng đồ thị, biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình 23 23 +=+ mxx (*) (1đ) c) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. (2đ) Câu 2: Cho hàm số y = 1 1 + − x x ( 5 điểm ) a) Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số. (2đ) b) Tìm các đường tiệm cận của hàm số.(2đ) c) Vẽ đồ thị của hàm số.(1đ) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1: Cho hàm số 43 23 +−= xxy đồ thị (C) a). Khảo sát và vẽ đồ thị (C). (3đ) b). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm I(1;2). (1đ) c). Dùng đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 053 23 =+−− mxx .(2đ) Câu 2: Cho hàm số 1 3 + − = x x y đồ thị (C) và đường thẳng (d): xmy −= . a) Tìm các tiệm cận của (C) (2đ) b)Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt?(2đ) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Cââu1. (6 đđiểm) Cho hàm số y = x 3 + 3x 2 – 4 đồ thò (C) . a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (3 điểm) b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn . (1 điểm) c) Biện luận theo k số nghiệm của phương trình : x 3 + 3x 2 = k ( 2 điểm) Câu 2 : Tìm giá trò lớn nhất và giá trò nhỏ nhất của hàm số : x xy 1 5 +−= trên đoạn [ ] 1;1 − . ( 2 điểm) Câu 3 : CMR với mọi giá trò của tham số m , hàm số : 12 23 +−−= xmxxy luôn một điểm cực đại và một điểm cực tiểu . ( 2 điểm) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x 3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) điểm cực đại là x = –1 b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1 c) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình: –x 3 + 3x – 2 = m theo tham số m. Câu 2(2điểm) Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 – 3mx 2 + 3( 2m - 1) x + 1 cực đại và cực tiểu Câu 3(2điểm). Tìm các đường tiệm cận của hàm số 1 12 − + = x x y . ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x 3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) điểm cực đại là x = –1 b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1 c) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình: –x 3 + 3x – 2 = m theo tham số m. Câu 2(2điểm) Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 – 3mx 2 + 3( 2m - 1) x + 1 cực đại và cực tiểu Câu 3(2điểm). Tìm các đường tiệm cận của hàm số 1 12 − + = x x y . ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x 3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) điểm cực đại là x = –1 b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1 c) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình: –x 3 + 3x – 2 = m theo tham số m. Câu 2 (2điểm) Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 – 3mx 2 + 3( 2m - 1) x + 1 cực đại và cực tiểu Câu 3(2điểm). Tìm các đường tiệm cận của hàm số 1 12 − + = x x y . . tham số m , hàm số : 12 23 +−−= xmxxy luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu . ( 2 điểm) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1(6điểm): Cho hàm số y. của hàm số 1 12 − + = x x y . ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 Câu 1(6điểm): Cho hàm số y = x 3 – 3mx +3 – m (1) a) Xác định m để hàm số (1) có điểm cực đại là

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan