0

Ngân hàng câu hỏi Kiểm tra IQ

18 1,938 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2017, 10:06

Đây là Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm IQ có đáp án. Bộ câu hỏi này là danh sách ngân hàng câu hỏi kiểm tra IQ được sử dụng khá thường xuyên trong các buổi phỏng vấn tại nhiều doanh nghiệp và ngân hàng lớn ở Việt Nam. IQ TEST Một sản phẩm hạ giá 40%, hỏi sản phẩm phải tăng giá lên % để trở giá ban đầu? 40% 83,3% 53,3% 25% 66,7% 33,3% Bạn cho biết công thức hoá học vàng ? a Ar b Au  c Al d Ag e As Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ? 3232 3234 2867 8756 2655 9647 Điền vào dấu chấm hỏi: O2C1N4N7G5A6N3, CONNGAN, L3E2I5L1O4, LELOI, C5U2O?N3B1, BUNOC 4 5 Điền số vào dấu chấm hỏi: 13, 14, 18, 23, 32, ? 44 50 46 52 48 54 Tìm # biết: * + * + # + @ = 23; @ + * + $ + * = 22; * + $ + * + * = 16; * + * + * + * =12 8 10 12  Số dãy số 11 18 26 35 ? a 45  b 55  c 50  d 65 Từ giống từ lại nhất?  a Lọ  b Cốc  c Bát  d Chậu  e Phễu  Cặp số khác với cặp số lại? A 44, 93 B 87, 21 C 124, 452 D 15, E 78, 384 a A 7. b B  c C  d D  e E 10 Hệ thống bánh thiết lập nối với dây cu-roa hình hình vẽ trên, quay bánh theo chiều kim đồng hồ hệ thống có hoạt động không (cả bốn bánh quay)? a Có  11 Chấm tròn vị trí nào? b Không 2 12 Hình khác loại? (Từ trái qua phải) 4 Tìm hình logic thứ chuỗi hình 13 a Hình A d Hình D  b Hình B e Hình E c Hình C 14 Trong vòng 10g giây bạn đếm hình lục giác hình phía trên? a 20 c 27  b 23 d 30 15 Tìm hình thiếu hình bát giác a Hình A d Hình D  b Hình B e Hình E c Hình C 16 Tìm hình thích hợp a Hình A d Hình D b Hình B e Hình E c Hình C 17 Tìm hình logic với dãy hình a  c b d Điền vào dấu chấm hỏi: 18 Hình khác với hình lại? a Hình A d Hình D b Hình B e Hình E c Hình C Nét gạch vị trí nào? 19 13 27 3 5 48 56 20 Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D 21 Từ cụm từ sau có nghĩa khác nhất: Bình minh Mặt Trời nằm đường chân trời Rạng Đông Lúc trời tang tảng sáng Trước Mặt Trời mọc 22 Ở hồ nước có vịt bơi, ven hồ có chim đậu Các chim nhìn xuống, vịt nhìn lên Hỏi có mắt nhìn lên? 10 12 14 16 18 20 23 Ký tự dãy ký tự A, D, G, J gì? a K b M  c N d P e R 24 Số dãy số 1, 1, 2, 3, ? a d b e 10 c  25 3 x Hãy tìm số x a b c d 10 e 12 26 Tuấn cao Nam, Bình thấp Tuấn.Câu nhất: a Bình thấp Nam b Bình cao Nam c Bình cao Nam d Không nói Bình hay Nam cao hơn Nếu bạn nhìn vào gương lấy tay phải sờ vào tai trái hình bạn qua gương giống tay trái sờ vào tai phải Đúng hay sai? 27 a Đúng b Sai 28 Bạn cho biết Copernicus tiếng lĩnh vực ? a Hội hoạ b Toán học c Vật Lý d Thiên văn học  e Âm nhạc 29 o o o o o o o  a 7284  b 6183  c 2573  d 3248  e 9455  f 8162 30 7284 6183 2573 3248 9455 8162 Số khác với số lại Số dãy số 1, 3, 6, 10 ?  a 13  b 15  c 17  d 19  e 20 Với hộp vỏ là: 31  a  b 2  c  d 4 Tìm hình logic 32  a  b  c 3  d 4 33 Hình khác với hình lại?  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D Tìm hình logic theo chuỗi hình sau: 34  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D  e Hình E 35 Tìm hình logic thích hợp  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D  e Hình E 36 Tìm hình logic a  b c d 4 37 Tìm hình thích hợp  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D  e Hình E 38 Tìm hình khác loại  a Hình A  b Hình B  c Hình C  d Hình D  e Hình E  f Hình F  g Hình G Tìm hình thích hợp vào phần trống 39  a 1  b  c  d Tìm hình logic với dãy hình 40  a 1  b  c  d 41 Hai xe khởi hành điểm theo chiều ngược Mỗi xe chạy km, sau rẽ trái, lái khoảng thêm km Hỏi xe cách quãng đường bao nhiêu?  a km  c 20 km  b 14 km  d 26 km 42 Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo Chuột ứng với số tự nhiên từ đến để bốn phép tính đúng: (1) Gà + Chó = (2) Gà + Mèo = (3) Mèo + Chó = 10 (4) Chuột + Chó =  a Gà 3, Chó 1, Chuột 4, Mèo  b Gà 2, Chó 2, Chuột 3, Mèo  c Gà 1, Chó 3, Chuột 2, Mèo 7 43 Số số khác với số lại? A 473526 C 543456 E 387612 B 186813 D 219843 44  a A  d D  b B  e E  c C Cân Não 12 tuổi có số tuổi lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp lần số tuổi em Cân Não tuổi?  a 15  d 18  b 16  e 20  c 17 45 Hai người đánh máy đánh trang vòng phút Hỏi để đánh 20 trang vòng 10 phút phải có bào nhiêu người?  a  c 12  b 10  d Tất sai 46 Nếu CAACCAC 3113313 CACAACAC  a 13133131  d 31311313  b 13133313  e 31313113  c 31311131 47 Một tờ báo giảm giá 20% Hỏi phải tăng % để lại có cũ  a 15%  d 30%  b 20%  e 35%  c 25% 48 Từ giống từ lại nhất?  a Lọ  d Chậu  b Cốc  e Phễu  c Bát 49 Số dãy số số nào? 100, 98, 94, 86, ?  a 70  c 86  b 77  d 94 50 Bạn cho biết tượng nhật thực xảy có thứ tự:  a Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm đường thẳng  b Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm đường thẳng  c Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm đường thẳng  d Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm đường thẳng 51   52 a 1  c b  d Gấp miếng giấy lại ta hình:  a 1  c  b  d 56 Tìm hình logic với dãy hình a  c b d 57  a A  d D  b B  e E  c C 58  a A  d D  b B  e E  c C 59 Tìm hình thích hợp  a  c  b 2  d 4 60 Tìm hình chuỗi hình  a Hình E  b Hình D  c Hình C  d Hình B  e Hình A
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi Kiểm tra IQ, Ngân hàng câu hỏi Kiểm tra IQ,

Từ khóa liên quan