0

Đấu mạch điện sao - tam giác dùng rơ le thời gian

11 20,134 74

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Giáo án kế hoạch số: 22 Số tiết: 05 Tổng số tiết đã giảng: 105 Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian Bài tập ứng dụng: Khởi động động cơ Y- Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh sẽ: - Trình bày lại đợc các bớc thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian - Đấu lắp đợc mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian đảm bảo đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật. - Rèn luyện tác phong công nghiệp. - Đảm bảo an toàn cho ngời và thiết bị I. ổn định lớp: Thời gian: 01 phút Ngày thực hiện Lớp Tổ Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không có lý do II. Kiểm tra an toàn lao động: Thời gian: 02 phút Kiểm tra bảo hộ, nguồn điện, trang phục bảo hộ lao động thực hành III. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: 04 phút Dự kiến đối tợng kiểm tra: Lớp : Điện K8 Tổ 1: Đờng Vinh Thành Tổ 2: Lu Đăng Khoa Tổ 3: Nguyễn Đức Thịnh Câu hỏi kiểm tra: Nêu ý nghĩa của việc khởi động động cơ Y- , phân tích sai hỏng của mạch động lực? IV. Hớng dẫn bài mới Đồ dùng và phơng tiện dạy học - Giáo án kế hoạch, đề cơng, máy chiếu đa năng, máy vi tính - Công tắc tơ, le nhiệt, nút ấn, ĐHVN, kìm, tuốc nơ vít . Các quá trình hớng dẫn 2. Sơ đồ lắp ráp - Mạch động lực. 2 Giới thiệu sơ đồ Quan sát nghiên cứu cơ đồ Nội dung hớng dẫn Thời gian (phút) Hoạt động của giáo viên và học sinh Giáo viên Học sinh A. Hớng dẫn mở đầu: 38 I. Mục tiêu 5 - Giảng giải, giải thích kiến thức kỹ năng đạt đợc sau khi học xong bài học. - Tiếp thu ghi chép bài II. Liên hệ lý thuyết 1. Sơ đồ nguyên lý + Mạch động lực + Mạch điều khiển 2. Nguyên lý hoạt động + Mở máy . + Dừng máy. + Bảo vệ 2 5 - Giới thiệu sơ đồ. -Phát vấn: Nêu nguyên lý hoạt động của mạch? Nhận xét câu trả lời của học sinh Nghe giảng Nghiên cứu tài liệu, trả lời câu hỏi. III. Nội dung thực hành. 1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị. + Dụng cụ: Đồng hồ vạn năng, kìm, tuốc nơ vít . + Thiết bị: Công tắc tơ, le nhiệt, nút ấn, áp tô mát, le thời gian . 2 Phát vấn: Để đấu lắp mạch cần dụng cụ, thiết bị gì? số lợng ? Nhận xét câu trả lời của HS T duy Trả lời câu hỏi - Mạch điều khiển. 3. Các bớc tiến hành - Bớc 1: Kiểm tra và gá lắp thiết bị. - Bớc 2: Đấu mạch động lực. - Bớc 3: Đấu mạch điều khiển - Bớc 4: Kiểm tra mạch. - Bớc 5: Vận hành chạy thử . 18 Giảng giải Làm mẫu Nghe giảng. Quan sát giáo viên làm mẫu 4. Các dạng sai hỏng thờng gặp biện pháp khắc phục. - Hiện tợng 1: Cuộn dây KY không hoạt động Nguyên nhân: Lắp thiếu, sai sơ đồ Khắc phục: Lắp đúng đủ theo sơ đồ - Hiện tợng 2: Mạch không duy trì Nguyên nhân: Thiếu hoặc sai tiếp điểm Khắc phục: Lắp đúng đủ tiếp điểm duy trì K (3-5) 3 Phân tích hiện t- ợng nguyên nhân sai hỏng. Làm mẫu thí nghiệm Nghe giảng, t duy, quan sát 5. Phân công định mức công việc: Mỗi học sinh thực hiện ba lần đấu hoàn chỉnh - Lần một thời gian: 75 phút. - Lần hai thời gian: 55 phút. - Lần ba thời gian: 40 phút. 1 Thông báo cho học sinh Tiếp thu thực hiện bài thực hành. V. Tự đánh giá của giáo viên: Thời gian: 2 phút Chuẩn bị: Tổ chức: . Thực hiện: . Ngày 14 tháng 5 năm 2007 Thông qua tổ môn Giáo viên soạn B. Hớng dẫn thờng xuyên: ` 170 - Đấu mạch điểu khiển. - Kiểm tra mạch - Vận hành chạy thử - Đánh giá kết quả - Quan sát, uốn nắn học sinh thao tác sai. - Làm mẫu. - Hớng dẫn phắc phục sai hỏng cụ thể - Thực hành đấu trực tiếp trên bảng thực hành C. Hớng dẫn kết thúc: 8 + Phân tích đánh giá tình hình học tập của học sinh về: - Thái độ học tập. - ý thức tổ chức kỷ luật. + Thông báo công việc chuẩn bị bài sau: Ôn tập từ bài 8 đến bài 14 để kiểm tra - Giảng giải - Thông báo - Tiếp thu, và thực hiện. Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian. Bài tập ứng dụng: Khởi động động cơ Y- I. Mục tiêu - Trình bày lại đợc các bớc thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian - Đấu lắp đợc mạch điện đổi nối Y- dùng le thời gian đảm bảo đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật. - Rèn luyện tác phong công nghiệp. - Đảm bảo an toàn cho ngời và thiết bị II. Liên hệ lý thuyết: 1. Sơ đồ nguyên lý. DD DD 1 1 D M 3 5 7 RT K RT K K K KRT 9 11 13 Y Y K 4 6 12108 14 16 18 A B C X Y Z 20 22 24 26 2 K K Y K A B C 0 AT RN RN - Giới Thiệu sơ đồ. + Mạch động lực: Gồm áp tô mát (AT), thanh nhiệt của le nhiệt (RN), các tiếp điểm của công tắc tơ K, KY, K , động cơ (Đ/C). + Mạch điều khiển: Gồm cuộn dây, tiếp điểm của công tắc tơ K, KY, K , nút ấn D, M , cuộn dây, tiếp điểm của le thời gian (RT) tiếp điiểm le nhiệt RN 2. Nguyên lý hoạt động. - Mở máy: Đóng áp tô mát AT cấp nguồn cho mạch động lực, mạch điều khiển ấn nút ấn M tiếp điểm (1-3 ) đóng cấp điện cho cuộn dây K, le thời gian RT, cuộn dây KY, tiếp điểm K(1-3) đóng duy trì dòng điện cho cuộn dây K, RT, KY Bên mạch động lực tiếp điểm K(2-8), (4-10), (6-12), tiếp điểm KY(2 0-26), (22-26), (24- 26) đóng lại lới điện cấp điện cho động cơ, động cơ khởi động ở chế độ sao. Sau một khoảng thời gian định trớc tiếp điểm RT(3- 7) thờng đóng mở chậm mở ra, cuộn dây KY mất điện đóng K y (11-13), đồng thời tiếp điểm RT(3-11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây K . Bên mạch động lực tiếp điểm KY(20-26), (22-26),(24-26) mở, tiếp điểm K (14-20), (16-22), (18-24) đóng động cơ chuyển sang khởi động và làm việc ở chế độ tam giác. - Dừng máy: ấn nút ấn D(6-1) mở ra cuộn dây K, K mất điện các tiếp điểm K (14-20), (16-22), (18-24), K(2-8), (4-10), (6-12), mở ra động cơ đợc ngắt ra khỏi ới điện dừng hoạt động. - Bảo vệ: áp tô mát bảo vệ ngắn mạch , le nhiệt bảo vệ quá tải, cuộn dây công tắc tơ K, KY, K , bảo vệ không và cực tiẻu. III. Nội dung thực hành 1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị. - Dụng cụ STT Tên dụng cụ Số lợng Đơn vị 1 Đồng hồ vạn năng 01 Cái 2 Kìm, tuốc nơ vit, kìm tuốt dây, kìm bóp đàu cốt 01 Bộ - ThiÕt bÞ STT Tªn thiÕt bÞ Sè lîng §¬n vÞ 1 ¸p t« mat 3 pha 01 C¸i 2 C«ng t¾c t¬ 03 C¸i 3 R¬ le nhiÖt 01 C¸i 4 R¬ le thêi gian 01 C¸i 5 §éng c¬ ba pha 01 C¸i 6 Bé nót Ên ®«i 01 Bé 2. S¬ ®å l¾p r¸p: - M¹ch ®éng lùc. - M¹ch ®iÒu khiÓn RESET OL 6 8 1 3 4 5 2 7 ` ` 2 311 D M 1 2 4 6 2 4 6 5 26 26 26 14 16 1814 16 18 20 22 24 20 22 24 A CB K K A T Y K A C B X Y Z A ZYXCB R T 3. Các bớc tiến hành. - Bớc 1: Kiểm tra và gá lắp thiết bị. - Bớc 2: Đấu mạch động lực. - Bớc 3: Đấu mạch điều khiển. - Bớc 4: Kiểm tra mạch. - Bớc 5: Vận hành chạy thử. 4. Các dạng sai hỏng thờng gặp biện pháp khắc phục. - Hiện tợng 1: Cuộn dây KY không hoạt động Nguyên nhân: Lắp thiếu, sai sơ đồ Khắc phục: Lắp đúng đủ theo sơ đồ - Hiện tợng 2: Mạch không duy trì Nguyên nhân: Thiếu hoặc sai tiếp điểm Khắc phục: Lắp đúng đủ tiếp điểm duy trì K (3-5) Bài 12: Đấu lắp mạch hãm động năng 15 15 Bài 13: Đấu lắp mạch đổi nối sao tam giác dùng nút ấn 10 10 RESET OL 6 8 1 3 4 5 2 7 ` ` 2 311 D M 1 2 3 3 5 9 5 11 7 7 3 5 5 5 13 9 11 13 A CB K K A T Y R T K 0 1 A C X Y Z A ZYXCB B 3 Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối sao tam giác dùng le thời gian I. Mục tiêu II. Liên hệ lý thuyết III. Nội dung thực hành 1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 2. Sơ đồ lắp ráp 3. Các bớc tiến hành 4. Các dạng sai hỏng thờng gặp, biện pháp khắc phục 10 10 Bài 15: Kiểm tra 5 5 Bài 16: Đấu lắp mạch điện máy phay 15 15 Bài 17: Sửa chữa mạch điện máy tiện T616 20 20 Bài 18: Kiểm tra. 5 5 ôn tập và kiểm tra hết môn 10 10 Nội dung CHƯƠNG trình Môn học: Thực Hành Trang Bị Điện Đối tợng: Trung Học Tổng số tiết: 170 Nội dung Tổng Số tiết Ghi chú LT TH Bài 1: Tháo lắp và bảo dỡng khí cụ điện 5 5 Bài 2: Đấu mạch khởi động từ đơn 10 10 Bài 3: Đấu mạch khởi động từ kép 15 15 Bài 4: Đấu mạch khởi động động cơ dự trữ 5 5 Bài 5: Đấu mạch khởi động động cơ làm việc tuần tự. 5 5 Bài 6 : Đấu mạch khởi động động cơ qua một cấp điện trở phụ 10 10 Bài 7: Kiểm tra 5 5 Bài 8: Đấu mạch điện làm việc ngắn hạn lặp lại. 5 5 Bài 9: Đấu lắp mạch giới hạn hành trình 5 5 Bài 10.: Đấu lắp mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ 10 10 Bài 11: Đấu lắp mạch mở máy động cơ tuần tự 5 5 Bài 12: Đấu lắp mạch hãm động năng 15 15 . tiêu - Trình bày lại đợc các bớc thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng rơ le thời gian - Đấu lắp đợc mạch điện đổi nối Y- dùng rơ le thời gian. đợc các bớc thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- dùng rơ le thời gian - Đấu lắp đợc mạch điện đổi nối Y- dùng rơ le thời gian đảm bảo đúng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu mạch điện sao - tam giác dùng rơ le thời gian, Đấu mạch điện sao - tam giác dùng rơ le thời gian,