0

Đánh nhau với cối xay gió

11 1,558 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm NhËn xÐt: - §«n-ki-h«-tª lµ ng­êi kh«ng thùc tÕ. - Xan tr«-Phan xa lµ ng­êi thùc dông. Hãy so sánh sự giống và khác nhau về quan điểm sáng tác của hai tác giả. - Phong cách thơ lãng mạn, thích tự do. - Thích cuộc sống du ngoạn, phiêu lưu. - Thường sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. - Phong cách sáng tác hiện thực, ưa cuộc sống ẩn dật. . thùc tÕ. - Xan tr«-Phan xa lµ ng­êi thùc dông. Hãy so sánh sự giống và khác nhau về quan điểm sáng tác của hai tác giả. - Phong cách thơ lãng mạn, thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh nhau với cối xay gió, Đánh nhau với cối xay gió,