Đánh nhau với cối xay gió

11 1,433 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm Hãy lựa chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D sau. A.Tự sự B.Thuyết minh C.Miêu tả D.Biểu cảm NhËn xÐt: - §«n-ki-h«-tª lµ ng­êi kh«ng thùc tÕ. - Xan tr«-Phan xa lµ ng­êi thùc dông. Hãy so sánh sự giống và khác nhau về quan điểm sáng tác của hai tác giả. - Phong cách thơ lãng mạn, thích tự do. - Thích cuộc sống du ngoạn, phiêu lưu. - Thường sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. - Phong cách sáng tác hiện thực, ưa cuộc sống ẩn dật. . thùc tÕ. - Xan tr«-Phan xa lµ ng­êi thùc dông. Hãy so sánh sự giống và khác nhau về quan điểm sáng tác của hai tác giả. - Phong cách thơ lãng mạn, thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh nhau với cối xay gió, Đánh nhau với cối xay gió, Đánh nhau với cối xay gió

Từ khóa liên quan