0

Sổ tay tiếng Anh trong kỹ thuật

713 408 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 09:26

Sổ tay tiếng anh được biên soạn nhằm phục vụ cho các kỹ sư, sinh viên và các hoạt động trong ngành xây dựng tiếp cận với các từ ngữ chuyên ngành một cách nhanh nhất, cần thiết trong làm việc chuyên môn kỹ thuật.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay tiếng Anh trong kỹ thuật, Sổ tay tiếng Anh trong kỹ thuật,

Từ khóa liên quan