Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

9 1.4K 11
Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

Chơng Các cấu trúc liệu nhớ Chơng giành để trình bày mô hình tổ chức liệu nhớ ngoài, cấu trúc liệu để lu giữ tìm kiếm thông tin nhớ : file băm, file có số, B Với phơng pháp tổ chức file, trình bày thuật toán để thực phép toán tìm kiếm, xen vào, loại bỏ sửa đổi file 7.1 Mô hình tổ chức liệu nhớ : Các cấu trúc liệu (CTDL) mà xét từ đầu tới CTDL đợc lu giữ nhớ Nhng nhiều áp dụng, số liệu cần đợc lu giữ vợt khả nhớ Các máy tính đợc trang bị thiết bị nhớ ngoài, thông thờng đĩa Nó có khả lu giữ khối lợng lớn liệu Tuy nhiên thiết bị nhớ có đặc trng truy cập hoàn toàn khác nhớ Sau trình bày mô hình tổng quát mà hệ điều hành đại sử dụng để quản lý liệu nhớ Trong mục sau xét CTDL để lu giữ file cho phép toán file đợc thực cách hiệu Đó file băm, file có số, B - Các hệ điều hành đại cho khả tổ chức liệu nhớ dới dạng file Chúng ta quan niệm file nh tập hợp liệu (các ghi) đợc lu giữ nhớ Các ghi file có độ dài cố định (số trờng ghi cố định) có độ dài thay đổi Các file với ghi có độ dài cố định đợc sử dụng nhiều hệ quản trị sở liệu Các file với ghi có độ dài thay đổi hay đợc sử dụng để lu giữ thông tin văn Chúng ta xét file với ghi có độ dài cố định Các kỹ thuật mà trình bày để lu giữ thao tác với file sửa đổi để ¸p dơng cho c¸c file víi c¸c b¶n ghi cã độ dài thay đổi Trong chơng hiểu khoá ghi tập hợp trờng ghi hoàn toàn xác định ghi, tức hai ghi khác phải có giá trị khác trờng thuộc khoá Trên file cần thực phép toán sau : Tìm kiếm : tìm file ghi với giá trị cho trớc nhóm trờng ghi Xen vào : xen vào file ghi 172 Loại bỏ : loại bỏ khỏi file tất ghi với giá trị cho trớc nhóm trờng ghi Sửa đổi : sửa tất ghi với giá trị cho trớc nhóm trờng cách đặt lại giá trị trờng đợc định giá trị đà cho Ví dụ : giả sử có file với ghi chứa trờng (tên sản phẩm, nơi sản xuất, giá) Ta cần tìm tất ghi với tên sản phẩm = bóng đèn 60W; thêm vào file ghi (quạt bàn, nhà máy điện cơ, 69.000); loại bỏ tất ghi với nơi sản xuất = nhà máy X; sửa tất ghi với nơi sản xuất = nhà máy Z cách thay giá cũ giá Hệ điều hành chia nhớ thành khối vật lý (physical block) có cỡ nh nhau, ta gọi tắt khối Cỡ khối thay đổi tuỳ theo hệ điều hành, thông thờng từ 29 byte đến 212 byte Mỗi khối có địa chỉ, địa tuyệt đối khối đĩa, tức byte khối File đợc lu giữ số khối, khối lu giữ số ghi file Trong khối số byte cha đợc sử dụng đến Mỗi ghi có địa chỉ, địa bảnghi cặp (k, s), k địa khối chứa ghi, s số byte khối đứng trớc byte bắt đầu ghi (s đợc gọi offset) sau nói đến trỏ tới khối (tới ghi) ta hiểu địa khối (bản ghi) File đợc lu giữ danh sách liên kết khối Điển hình hơn, file đợc lu giữ khối tổ chức dới dạng Các khối không chứa trỏ tới số khối Trong khối giành số byte (phần đợc gọi đầu khối) để chứa thông tin cần thiết khối, chẳng hạn ®Ĩ ghi sè b¶n ghi khèi Trong mét khèi, không gian để lu trữ ghi đợc gọi khối Cần phần biệt khối đầy rỗng Khối đầy khối có chứa ghi, ngợc lại khối rỗng Để khối đầy rỗng, đầu khối ta giành cho khối bit (gọi bit đầy), bit nhận giá trị (0) khối tơng ứng đầy (rỗng) Một cách khác, khối ta giành bit (bit xoá), bit nhận giá trị có nghĩa ghi đà bị xoá Đánh giá thời gian thực phép toán file Các phép toán file (tìm kiếm, xen vào, loại bỏ, sửa đổi) đợc thực thông qua phép toán bản, đọc khối liệu nhớ vào vùng đệm nhớ viết liệu vùng đệm bé nhí chÝnh vµo mét khèi ë bé nhí ngoµi Ta gọi phép toán phép toán truy cập khèi (block access) CÇn chó ý r»ng, viƯc chun mét khối liệu nhớ vào nhớ đòi hỏi nhiều thời gian việc tìm kiếm ®÷ liƯu 173 khèi nã ®· ë nhớ Cũng cần biết , liệu cần phải có nhớ trớc đợc sử dụng cách Vì đánh giá thời gian thực thuật toán thao tác với liệu đợc lu giữ file, phải tính số lần cần thiết phải thực phép toán truy cập khối Số lần thực phép toán truy cập khối đợc dùng để biểu diễn tính hiệu thuật toán file Tổ chức file đơn giản Phơng pháp đơn giản nhất, đồng thời hiệu để lu giữ ghi file là, xếp ghi file vào số khối cần thiết theo trật tự tuỳ ý Các khối liên kết với trỏ tạo thành danh sách liên kết khối Một cách khác, ta sử dụng bảng để lu giữ địa khối Phép toán tìm kiếm ghi theo giá trị đà biết số trờng đợc thực cách đọc lần lợt ghi khối Việc xen vào file ghi đợc thực cách xen vào khối cuối file chỗ, không thêm vào file khối đặt ghi cần xen vào Muốn loại bỏ ghi, trớc hết ta cần định vị đợc ghi cần loại bỏ, sau ta tiến hành xoá bỏ Việc xoá bỏ ghi thực nhiều cách Chẳng hạn đặt lại giá trị bit xoá ghi Trong trờng hợp việc sử dụng lại không gian ghi để lu giữ ghi cần phải thận trọng Nếu hệ sở liệu có sử dụng trỏ trỏ tới ghi (trờng hợp này, ghi đợc xem bị đóng chặt), ta không đợc sử dụng không gian để lu giữ ghi Với cách tổ chức file nh trên, phép toán file chậm, chúng đòi hỏi phải xem xét toàn ghi file Trong mục sau trình bày tổ chức file u việt hơn, cho phép ta lần cần truy cập đến ghi, cần đọc vào nhớ phần nhỏ file Chúng ta viết Pascal ngôn ngữ khác thủ tục có đề cập đến liệu mức khối vật lý địa khối Do phơng pháp tổ chức file đợc trình bày sau đây, ta mô tả cách không hình thức thuật toán thực phép toán file 7.2 File băm : Cấu trúc file băm hoàn toàn tơng tự nh cấu trúc bảng băm mở nhớ đà đợc đề cập đến chơng T tởng tổ chức file băm nh sau : ta chia tập hợp ghi file thành K lớp Với lớp, tạo danh sách liên kết khối, khối chứa ghi lớp Ta sử dụng bảng gồm K trỏ, (bảng dẫn) trỏ trỏ tới khối danh sách liên kết khối lớp Hình 7.1 biểu diễn cấu trúc file băm 174 i 21 15 32 25 11 41 K-1 H×nh 7.1 Cấu trúc file băm Việc phân phối ghi file vào lớp đợc thực hàm băm h Đó hàm xác định tập giá trị khoá ghi nhận giá trị nguyên từ đến K-1 Nếu x giá trị khoá h(x) = i, i K-1, ghi với khoá x thuộc lớp thứ i Để tìm kiếm ghi với khoá x cho trớc, ta tính h(x), trỏ chứa thành phần thứ i = h(x) bảng dẫn ta tìm đến khối lớp i lần lợt đọc khối, ta tìm ghi với khoá x, đọc hết khối mà không thấy có nghĩa ghi file Muốn xen vào file ghi với khoá x, ta cÇn kiĨm tra xem nã cã ë file hay cha NÕu cha ta cã thÓ xen nã vào khối danh sách khối h (x), đủ chỗ cho ghi Nếu tất khối lớp h(x) đầy, ta thêm vào danh sách khối lớp h(x) khối đặt ghi vào Để loại bỏ ghi với khoá x, trớc hết ta cần xác định vị trí ghi file cách áp dụng thủ tục tìm kiếm Sau xoá bỏ ghi cách, chẳng hạn cho bit xoá nhận giá trị Cấu trúc file băm cấu trúc có hiệu phép toán file đòi hỏi đến việc truy cập ghi theo khoá Giả sử file có n ghi, hàm băm đợc thiết kế tốt, trung bình lớp chứa n/k ghi Giả sử khối chứa đợc m ghi Nh lớp gồm khoảng n/mk khối Tức phép toán file băm k lần nhanh so với tổ chức file 7.3 File có số ( indexed file) Cấu trúc file băm đợc tạo dựa khoá ghi Trong mục trình bày phơng pháp tổ chức file khác dựa vào khoá ghi cách xếp ghi theo thứ tự tăng dần giá trị khoá Cấu trúc file có số đợc hình thành nh sau : 175 Ta xếp ghi file theo thứ tự khoá tăng dần vào số khối cần thiết Ta xếp ghi vào khối khối đầy Song thông thờng, khối ngời ta để giành lại không gian cho ghi đợc thêm vào file sau Lý để phép toán xen vào file đợc thực dễ dàng Ta gọi file gồm ghi chứa khối file chính, để phân biệt với file số đợc tạo sau Chỉ số khối cặp (v, b), b địa khối, v giá trị khoá nhỏ ghi khối b Từ khối file chÝnh, ta sÏ t¹o file chØ sè (index file), file gồm số khối file Các số khối đợc xếp theo thứ tự tăng dần khoá vào số khối cần thiết Các khối đợc móc nối với tạo thành danh sách liên kết Trong trờng hợp file số gồm danh sách liên kết c¸c khèi, c¸c khèi chøa c¸c chØ sè khèi cđa file chÝnh Mét c¸ch kh¸c ta cịng cã thĨ sư dụng bảng để lu giữ địa khối file số Hình 7.2 minh hoạ cấu tróc cđa file cã chØ sè file chØ sè file chÝnh 5 17 35 49 12 17 21 33 35 37 42 49 51 56 H×nh 7.2 CÊu trúc file có số Sau xét thực phép toán file đợc tổ chức dới dạng file có số Tìm kiếm : Giả sử ta cần tìm ghi x với khoá v cho trớc Trớc hết ta cần tìm file chØ sè mét chØ sè (v1, b1) cho v1 giá trị khoá lớn file số thoả mÃn điều kiện v1 v Ta nói v1 phủ v Việc tìm kiếm file số giá trị khoá v phủ giá trị kho¸ v cho tríc cã thĨ thùc hiƯn b»ng c¸ch tìm kiếm tìm kiếm nhị phân Trong tìm kiếm tuần tự, ta cần xem xét tất ghi file số t×m thÊy mét chØ sè (v1, b1) víi v1 phđ v Nếu v nhỏ giá trị khoá ghi file số điều có nghĩa file số không chứa giá trị khoá phủ v Phơng pháp có hiệu tìm kiếm nhị phân Giả sử ghi file số đợc xếp vào khối đợc đánh số từ đến m Xét khối thứ m/2 Giả sử (v2, b2) ghi khối So sánh giá trị khoá cho 176 trớc v với giá trị khoá v2 Nếu v < v2 ta tiến hành tìm kiếm khối 1,2, ,  m/2 - Cßn nÕu v v2, ta tiến hành tìm kiếm khối  m/2 ,  m/2 + 1, , m Quá trình đợc lặp lại ta cần tìm kiếm khối Lúc ta việc lần lợt so sánh giá trị khoá v cho trớc với giá trị khoá chứa khối Để tìm ghi x với khoá v cho trớc, trớc hết ta tìm file sè mét chØ sè (v1, b1) víi v1 phđ v Sau lần lợt xét ghi khối có địa b1 để phát ghi có khoá v, không khối ghi với khoá v Nếu file số không chứa giá trị khoá v1 phủ v, file không chứa ghi có khoá v Xen vào : Giả sử ta cần thêm vào file ghi r với giá trị khoá v Giả sử file đợc chứa khối B1, B2, , B k giá trị khoá ghi khối Bi nhỏ giá trị khoá khối B i +1 Trớc hết ta cần tìm khối Bi cần phải xếp ghi r vào Muốn ta áp dụng thủ tục tìm kiếm file số để tìm chØ sè (v1, b1) víi v1 phđ v NÕu t×m thấy B i khối có địa b 1, ngợc lại B i khối B Trong trờng hợp B i cha đầy r cha có khối B i ta xếp ghi r vào vị trí nó, tức phải đảm bảo trật tự tăng dần theo khoá Nếu Bi B1 sau thêm vào ghi r, trở thành ghi khối B1, ta cần phải tiến hành sửa đổi chØ sè cña khèi B file chØ sè Trong trờng hợp B i đà đầy, ta tiến hành xếp ghi r vào vị trí B i, thừa ghi Tìm đến khối B i + (ta biết đợc địa khối B i + cách tìm số) Nếu B i + cha đầy ta xếp ghi thừa B i vào vị trí khối B i + đồng thời sửa lại số B i + file chØ sè NÕu khèi đầy không tồn B i B k ta thêm vào file khối xếp ghi r vào khối Chỉ số khối thêm vào cần phải đợc xen vào file số Loại bỏ : Để loại bỏ ghi r với khoá v, ta cần áp dụng thủ tục tìm kiếm để định vị ghi file Sau tiến hành xoá bỏ r nhiều cách khác nhau, chẳng hạn đặt lại giá trị bit đầy/rỗng tơng ứng với ghi cần xoá đầu khối Sửa đổi : Giả sử ta cần sửa đổi ghi với khoá v Nếu giá trị cần sửa không giá trị trờng thuộc khoá, ta cần áp dụng thủ tục tìm kiếm để tìm ghi tiến hành sửa đổi cần thiết Nếu giá trị cần sửa thuộc 177 khoá việc sửa đổi đợc thực cách loại bỏ ghi cũ, xen vào ghi 7.4 B - Mục đích nghiên cứu cấu trúc liệu biểu diễn file cho phép toán file đợc thực hiệu quả, tức với số lần thực phép toán truy cập khối đợc, cần phải tìm kiếm, xen vào, loại bỏ sửa đổi ghi file B - cấu trúc liệu đặc biệt thích hợp để biểu diễn file Trong mục trình bày B kỹ thuật để thực phép toán tìm kiếm, xen vào loại bỏ B - Cây tìm kiếm đa nhánh ( Multiway Search Trees) Cây tìm kiếm m nhánh tổng quát hoá tìm kiếm nhị phân, đỉnh có nhiều m Các đỉnh đợc gắn với giá trị khoá ghi NÕu ®Ønh a cã r ( r ≤ m) chứa r - khoá ( k1, k2, , kr-1), ®ã k1 < k2< < kr-1 (Chóng ta gi¶ thiết giá trị khoá đợc xếp thứ tù tun tÝnh) Tỉng qu¸t ho¸ tÝnh chÊt vỊ kho¸ gắn với đỉnh tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm m nhánh phải thoả mÃn tính chất sau Nếu đỉnh a có r chứa c¸c kho¸ ( k1, k2, , kr-1) khoá chứa đỉnh thứ đỉnh a nhỏ k1, khoá chứa đỉnh thứ i ( i = 2, , r-1) ph¶i lớn k i - nhỏ k i, khoá chứa đỉnh thứ r phải lớn k r-1 Mỗi chứa số khoá, tối đa s Các phép toán tìm kiếm, xen vào loại bỏ tìm kiếm m nhánh đợc thực kỹ thuật tơng tự nh tìm kiếm nhị phân B - ( B - Trees) B - loại đặc biệt tìm kiếm m nhánh cân (xem lại khái niệm cân mục 7, chơng 4) Cụ thể, B - đợc định nghĩa nh sau : B - cấp m tìm kiếm m nhánh thoả mÃn tính chất sau Nếu gồm có gốc gốc có hai nhiều m Mỗi đỉnh cây, trừ gèc, cã Ýt nhÊt  m/2 vµ nhiỊu nhÊt m Tất mức (Nói cách khác, tất đờng từ gốc tới có độ dài) T tëng cđa viƯc tỉ chøc file díi d¹ng B - nh sau Ta xếp ghi file (file chính) vào số khối cần thiết Mỗi khối 178 B - Trong khối ghi đợc xếp theo thứ tự tăng dần khoá Các số khối (các lá) lại đợc xếp vào số khối Trong khối này, số đợc xếp theo thứ tự tăng dần khoá Trong B - cây, khối đỉnh mức mức Ta lại lấy số khối vừa tạo xếp vào số khối Các khối lại đỉnh mức mức từ đợc tạo Quá trình tiÕp tơc cho tíi c¸c chØ sè cã thĨ xếp gọn vào khối Khối đỉnh B - Nh vậy, đỉnh B - khối Mỗi đỉnh B - có dạng (p0, v1, p1, v2, p2, , vn, pn) ®ã v1 < v2 < < vµ ( vi, pi), ≤ i ≤ n, lµ chØ sè cđa mét khèi, tức vi giá trị khoá nhỏ khối, pi trỏ trỏ tới khối chứa khoá nhỏ vi, tức trỏ trỏ tíi ®Ønh thø i cđa ®Ønh ®ang nãi tới Cần lu ý rằng, giá trị khoá v0 không đợc lu giữ đỉnh trong, lý để tiết kiệm nhớ Ví dụ : Hình 7.3 biĨu diƠn mét B - c©y cÊp B - đợc tạo thành từ 11 khối đợc đánh số B1, B2, , B 11 Mỗi khối đỉnh chứa đợc số Mỗi khối chứa đợc bảng ghi ( số nguyên) File file số nguyên đợc lu giữ khối từ B5 đến B11 B1 B2 - • 21 B3 143 58 92 B4 195 _ 179 B5 - B6 15 - B7 21 36 B8 58 B9 121 B10 143 169 B11 195 211 232 92 49 Hình 7.3 B - Sau nghiên cứu thực phép toán tìm kiếm, xen vào loại bỏ B - Tìm kiếm Giả sử cần tìm ghi r có khoá v cho trớc Chúng ta cần phải tìm đờng từ gốc B - tới lá, cho cần phải chứa ghi r có file Trong trình tìm kiếm, giả sử thời điểm ta đạt tới đỉnh B Nếu khối B lá, ta tìm khối B xem có chứa ghi r hay không Nhớ lại ghi file đợc xếp vào khối theo thứ tự tăng dần khoá, tìm kiếm khối B tiến hành kỹ thuật tìm kiếm tìm kiếm nhị phân Nếu B mét ®Ønh chøa ( p0, v1, p1, , vn, pn) ta cần xác định vị trí giá trị khoá v dÃy giá trị kho¸ v1, v2, , NÕu v < v1 ta xuống đỉnh đợc trỏ po NÕu vi ≤ v < v i + ta xuống đỉnh đợc trỏ pi ( i = 1, 2, n - 1) Còn < v xuống đỉnh đợc trỏ pn Xen vào : Giả sử ta cần phải xen vào B - ghi r với khoá v Đầu tiên ta áp dụng thủ tục tìm kiếm để tìm khối B cần phải xen ghi r vào Nếu khối B đủ chỗ cho ghi r ta xếp ghi r vào khối B cho thứ tự tăng dần khoá đợc bảo tồn Chú ý rằng, r ghi khối B, trừ B bên trái Nếu B bên trái giá trị khoá nhỏ khối B mặt đỉnh tiền thân đỉnh B Vì trờng hợp cần thêm ghi r vào khối B xong, không cần sửa đổi với đỉnh tiền thân khối B Nếu khối B không đủ không gian để lu giữ ghi r ta thêm vào B - mới, khối B' Chuyển nửa số ghi ë cuèi cña khèi B sang khèi B' Sau xếp ghi r vào khối B khối B' cho đảm bảo đợc tính tăng dần giá trị khoá Giả sử Q cha B, ta biết đợc Q trình tìm kiếm, ta lu lại vết đờng ®i tõ gèc tíi B Gi¶ sư chØ sè cđa khối B' (v', p'), v' giá trị khoá nhỏ B', p' địa khối B' áp dụng thủ tục để xen _v', p') vào khối Q Nếu khối Q không đủ chỗ cho (v', p') ta lại phải thêm vào B - đỉnh Q', em liền kề Q Sau lại phải tìm đến cha đỉnh Q để đa vào số khối Q' Quá trình tiếp diễn dẫn đến việc phải phân 180 đôi số giá trị khoá gốc, nửa sau đợc chuyển vào khối Trong trờng hợp này, ta phải tạo gốc có hai con, gốc cũ, đỉnh đa vào Ví dụ Giả sử ta cần xen vào B - hình 7.3 ghi có khoá 32 Trớc hết ta phải tìm khối cần phải đa ghi vào Bắt đầu từ gốc B1, 21 < 32 < 143, ta xuống B3 Tại B3, 32 < 58, ta xuống B7 B7 lá, cần phải đa ghi với khoá 32 vào B7 Nhng khối B7 đà đầy Ta thêm vào khối B12 xếp ghi với khoá 21, 32 vào khối B7, xếp ghi với khoá 36, 49 vào khối B12 Chỉ số khối B12 chứa giá trị khoá 36 Cần phải xếp số B12 vào cha B7 B3 Nhng B3 đầy Thêm vào khối B13 Sau số khối B7, B12 đợc xếp vào B3 số khối B8, B9 đợc xếp vào B13 Bây số khối B13 58 địa khối B13 cần đợc xếp vào khối B1 Nhng B1 đầy thêm vào B - khối B14 Xếp số B2, B3 vào B1, số B 13, B4 vào B14 Vì B1 gốc, ta phải thêm vào gốc mới, khối B15 xếp số B1 B14 vào B15 Kết ta có B - hình 7.4 B15 58 ã B1 • B2 • - B5 9 15 - B6 - 21 B3 21 32 B7 B14 36 - - • - 143 B13 • 92 • B4 - 36 49 - 58 - - 92 121 B12 B8 B9 - 195 - 143169 -16916 B10 - 195 211 232 Hình 7.4 B - sau thêm vào B - hình 7.3 ghi với giá trị khoá 32 Loại bỏ Giả sử ta cần loại khỏi B - ghi r với khoá v Đầu tiên áp dụng thủ tục tìm kiếm để tìm B chứa ghi r Sau loại bỏ ghi r khối B Giả sử sau loại bỏ B không rỗng Trong trờng hợp này, r ghi B, ta làm thêm Nếu r ghi B, sau xoá r, số B đà thay đổi Do ta cần tìm đến đỉnh Q lµ cha cđa B NÕu B lµ trëng cđa Q giá trị khoá v' số (v', p') B Q Trong trờng hợp ta cần tìm đến tiền thân A B cho A trởng cha A' Khi giá 181 trị khoá nhỏ B đợc chứa A' Do A', ta cần thay giá trị khoá cũ v giá trị v' Giả sử sau loại bỏ ghi r, B trở thành rỗng Loại bỏ B khỏi B - Điều dẫn đến cần loại bá chØ sè cđa B ®Ønh cha Q cđa B Nếu sau loại bỏ, số đỉnh Q m/2 ta tìm đến đỉnh Q' anh em liền kề đỉnh Q Nếu Q' có nhiều m/2 ta phân phối lại giá trị khoá Q Q' cho c¶ hai cã Ýt nhÊt  m/2 Khi số Q Q' thay đổi Ta lại phải tìm đến tiền thân Q đến phản ánh thay đổi Nếu Q' có m/2 con, ta kết hợp hai đỉnh Q Q' thành đỉnh, hai đỉnh bị loại khỏi cây, khoá chứa đỉnh đợc chuyển sang đỉnh lại Điều dẫn đến cần loại bỏ số đỉnh bị loại khỏi cha Q Sự loại bỏ đợc thực cách áp dụng thủ tục loại bỏ đà trình bày Quá trình loại bỏ dẫn đến việc loại bỏ gốc cây, cần kết hợp hai gốc thành đỉnh, đỉnh trở thành gốc B-cây Ví dụ Giả sử cần loại ghi với khoá 58 khỏi B-cây hình 7.4 Đầu tiên tìm chứa khoá 58, khối B Xoá ghi 58, khối B8 thành rỗng Tìm đến cha B8 B13 Loại bỏ số B8 khái B13, B13 chØ cßn mét Sè B13 m/2 (ở m/2 = 3/2 = 2) Tìm đến em liền kề cđa B13 lµ B4, sè cđa B4 lµ hai Kết hợp hai đỉnh thành đỉnh B13 Cần phải loại bỏ số khối B4 khỏi B14 B14 trở thành có Tìm đến anh liỊn kỊ cđa B14 lµ B1 Sè cđa B1 hai Kết hợp B1 B14 thành đỉnh B1 B1 trở thành gốc B - Hình 7.5 minh hoạ Bcây nhận đợc từ B-cây hình 7.4 sau loại đỉnh có khoá 58 182 ... bản, đọc khối liệu nhớ vào vùng đệm nhớ viết liệu vùng đệm nhớ vào khối nhớ Ta gọi phép toán phép toán truy cập khối (block access) Cần ý r»ng, viƯc chun mét khèi d÷ liƯu ë bé nhớ vào nhớ đòi hỏi... nhiều thời gian việc tìm kiếm đữ liệu 173 khối đà nhớ Cũng cần biết , liệu cần phải có nhớ trớc đợc sử dụng cách Vì đánh giá thời gian thực thuật toán thao tác với liệu đợc lu giữ file, phải tính... trớc hết ta cần xác định vị trí ghi file cách áp dụng thủ tục tìm kiếm Sau xoá bỏ ghi cách, chẳng hạn cho bit xoá nhận giá trị Cấu trúc file băm cấu trúc có hiệu phép toán file đòi hỏi đến việc

Ngày đăng: 21/08/2012, 15:43

Hình ảnh liên quan

Hình 7.I Cấu trúc file băm - Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

Hình 7..

I Cấu trúc file băm Xem tại trang 4 của tài liệu.
thực hiện dễ dàng hơn. Ta sẽ gọi file gồm các bảnghi chứa trong các khối này - Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

th.

ực hiện dễ dàng hơn. Ta sẽ gọi file gồm các bảnghi chứa trong các khối này Xem tại trang 5 của tài liệu.
của B-cây. Trong mỗi khối các bảnghi đợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khoá. Các chỉ số của các khối này (các lá) lại đợc sắp xếp vào một số khối mới - Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

c.

ủa B-cây. Trong mỗi khối các bảnghi đợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khoá. Các chỉ số của các khối này (các lá) lại đợc sắp xếp vào một số khối mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
Ví dụ. Giả sử ta cần xen vào B-cây trong hình 7.3 bảnghi có khoá 32. Trớc hết ta phải tìm khối cần phải đa bản ghi này vào - Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

d.

ụ. Giả sử ta cần xen vào B-cây trong hình 7.3 bảnghi có khoá 32. Trớc hết ta phải tìm khối cần phải đa bản ghi này vào Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan