0

Đề trắc nghiệm kỹ thuật lập trình

5 3,020 82

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:48

Đề trắc nghiệm kỹ thuật lập trình Câu 1Dạng hậu tố của biểu thức (9 - 5) + 2 là A) 95-+2B)9 5 - 2 +C) 952-+D)9 5 2 + -Đáp án BCâu 2Dạng hậu tố của biểu thức 9 - (5 + 2) là A) 95-+2B)9 5 - 2 +C) 9 5 2 + -D) 95+2-Đáp án CCâu 3Dạng hậu tố của câu lệnh “if a then a+c else a*c” là:A) a?a+c:a*c B)aac+ac* : ?C) a?ac+ac* D)aac+ac : * ?Đáp án BCâu 4Dạng hậu tố của câu lệnh “if c-d then a+c else a*c else a+b” là:A) Acdac-+ac*?ac+?B)acd-ac+ac*?ac?+C) acd-ac+ac*ac+?D)acd-ac+ac*?ac+?Đáp án BCâu 5 Lệnh gán nào sau đây KHÔNG có trong mã ba địa chỉ:A) x := y op zB)x := op yC) x := yD)x:=x op yĐáp án DCâu 6 Lệnh gán nào sau đây KHÔNG có trong mã ba địa chỉ:A) x := y op zB)x := y[i] op 1C) x := &yD)x := *yĐáp án BCâu 7 Lệnh gán nào sau đây KHÔNG có trong mã ba địa chỉ:A) x := y op zB)x[i] := y op zC) x := &yD)x := *yĐáp án BCâu 8 Lệnh nhảy nào sau đây KHÔNG có trong mã ba địa chỉ:A) goto LB) if x < y goto LC) if x goto L1 else goto L2D) if x relop y goto LĐáp án CCâu 9 Lệnh nhảy có điều kiện trong mã ba địa chỉ là:A) Goto LB) Goto L1C) If x relop y then goto LD) If x relop y goto LĐáp án DCâu 10 Lệnh nhảy không điều kiện trong mã ba địa chỉ là :A) Goto LB) If x relop y then goto LC) If x relop y goto LD) If x relop y goto L else goto L2Đáp án ACâu 11A) B)C) D)Đáp án Câu 12A) B)C) D)Đáp án Câu 13A) B)C) D)Đáp án Câu 14A) B)C) D)Đáp án Câu 15A) B)C) D)Đáp án Câu 16A) B)C) D)Đáp án Câu 17A) B)C) D)Đáp án Câu 18A) B)C) D)Đáp án Câu 19A) B)C) D)Đáp án Câu 20A) B)C) D)Đáp án Câu 21A) B)C) D)Đáp án Câu 22A) B)C) D)Đáp án Câu 23A) B)C) D)Đáp án Câu 24A) B)C) D)Đáp án Câu 25A) B)C) D)Đáp án Câu 26A) B)C) D)Đáp án Câu 27A) B)C) D)Đáp án Câu 28A) B)C) D)Đáp án Câu 29A) B)C) D)Đáp án Câu 30A) B)C) D)Đáp án Câu 31A) B)C) D)Đáp án Câu 32A) B)C) D)Đáp án Câu 33A) B)C) D)Đáp án Câu 34A) B)C) D)Đáp án Câu 35A) B)C) D)Đáp án Câu 36A) B)C) D)Đáp án Câu 37A) B)C) D)Đáp án Câu 38A) B)C) D)Đáp án Câu 39A) B)C) D)Đáp án Câu 40A) B)C) D)Đáp án Giải thích thêm: Các nội dung nhập ở cột thứ 2, ở nền xanh nhập câu dẫn, hình vẽ (nếu có) 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm kỹ thuật lập trình,

Hình ảnh liên quan

Các nội dung nhập ở cột thứ 2, ở nền xanh nhập câu dẫn, hình vẽ (nếu có) - Đề trắc nghiệm kỹ thuật lập trình

c.

nội dung nhập ở cột thứ 2, ở nền xanh nhập câu dẫn, hình vẽ (nếu có) Xem tại trang 5 của tài liệu.