0

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thpt quốc gia môn hóa học từ 2007 đến 2017

106 1,539 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2017, 23:23

2018 2007-2017 Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2007_MÃ ĐỀ THI 930 CTV : Lê Đức Thọ Câu 1: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu V lít khí (ở đktc) dung dịch X Khi cho dư nước vôi vào dung dịch X thấy có xuất kết tủa Biểu thức liên hệ V với a, b là: A V = 11,2(a - b) B V = 22,4(a - b) C V = 22,4(a + b) D V = 11,2(a + b) + 2– –  H + CO3  HCO3 (1) H+ + HCO3–  CO2 + H2O (2) b b b (a – b) b Có khí nên có phản ứng (2), nước vôi vào dung dịch X thấy có xuất kết tủa nên HCO3– dư sau (2) Vậy nCO2 = a – b  V = 22,4(a - b) Chọn B Câu 2: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ C Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ D Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+  Các cặp oxi hóa khử: Fe2+ Cu 2+ Fe3+ Ag +  ; ; ; Fe Fe Fe2+ Ag Tính oxi hóa ion kim loại tăng dần từ trái qua phải Vậy tính oxi hóa giảm: Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ Chọn A Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H33COOH C17H35COOH  nLipit = nGlixerol = 46/92 = 0,5  M = 444/0,5 = 888 Mà M (C17H35COO)3C3H5 = 890  Trong Lipit có gốc C17H35COO gốc C17H33COO Vậy hai axit béo C17H33COOH C17H35COOH Chọn D Câu 4: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt ba lọ bị nhãn, ta dùng thuốc thử A Al B CuO C Cu D Fe  Dùng Cu: HCl không phản ứng; H2SO4 phản ứng tạo khí không màu; HNO3 phản ứng tạo khí nâu đỏ Cu + 2H2SO4 đặc, nguội  CuSO4 + SO2 + 2H2O Cu + 4HNO3 đặc, nguội  Cu(NO3)2+ 2NO2 + 2H2O Chọn C Câu 5: Dãy gồm ion X+, Y– nguyên tử Z có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A Li+, F–, Ne B Na+, F–, Ne C K+, Cl–, Ar D Na+, – Cl , Ar  Loại A Li+ có cấu hình 1s2; Loại C D K+, Cl–, Ar có cấu hình 1s22s22p63s23p6 Chọn B Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Cl2 (1:1) NaOH du HCl du Câu 6: Cho sơ đồ: C6H6   X   Y  Z Hai chất hữu Y, Z là: o o Fe, t A C6H5OH, C6H5Cl D C6H5ONa, C6H5OH p cao, t cao B C6H6(OH)6, C6H6Cl6 C C6H4(OH)2, C6H4Cl2 o (1:1) t cao C6H6 + Cl2   C6H5ONa + NaCl + H2O  C6H5Cl + HCl C6H5Cl + 2NaOH  o  p cao Fe, t C6H5ONa + HCl  C6H5OH + NaCl Chọn D Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo đktc) 10,125 gam H2O Công thức phân tử X A C4H9N B C3H7N C C2H7N D C3H9N  Ta có: nC = nCO2 = 8,4/22,4 = 0,375; nH = 2.nH2O = 2.10,125/18 = 1,125; nN = 2.nN2 = 2.1,4/22,4 = 0,125 Khi đó: C:H:N = nC:nH:nN = 0,375:1,125:0,125 = 3:9:1 X C3H9N Chọn D Câu 8: Dung dịch HCl dung dịch CH3COOH có nồng độ mol/l, pH hai dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 phân tử CH3COOH có phân tử điện li) A y = x + B y = x - C y = 2x D y = 100x +    100 phân tử HCl có 100 phân tử phân li x = –lg[H ] = –lg(100) = –2 x + = 100 phân tử CH3COOH có phân tử điện li  y = –lg[H+] = – lg(1) =  y = x + Chọn A Câu 9: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo 45,223% Công thức phân tử X A C4H8 B C3H6 C C3H4 D C2H4 1:1 Ta có: CxHy + HCl   CxHy+1Cl  %Cl =  35,5 = 45,223%  MX = 42 X C3H6 M X + 36,5 Chọn B Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 4,48 D 5,60  Ta có: MX = 30.nNO + 46.nNO2 12 =19.2  nNO = nNO2 = a; nFe = nCu =  0,1 56  64 nNO + nNO2 Bảo toàn e: 3.nFe + 2.nCu = 3.nNO + 1.nNO2  3.0,1 + 2.0,1 = 3a + a  a = 0,125  V = 0,125.2.22,4 = 5,60 Chọn D Câu 11: Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Fe o o t t  2Fe2O3 + 8NO2 + O2 ; 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O ; 4FeCO3 + 4Fe(NO3)2   o t  2Fe2O3 + 4CO2 O2  Chọn C Câu 12: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A eten but-2-en (hoặc buten-2) B 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) C propen but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết  Hiđrat hóa anken tạo thành ancol  Mỗi anken tạo ancol  Anken đối xứng eten (CH2=CH2) but-2-en (CH3-CH=CH-CH3) anken đối xứng, tạo ancol propen (CH2=CH-CH3); 2-metylpropen (CH2=C(CH3)-CH3) but-1-en (CH2=CH-CH2-CH3) anken không đối xứng, tạo ancol Chọn A Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) Tỉ khối Z H2 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 16,5 gam B 14,3 gam C 8,9 gam D 15,7 gam  C2H7NO2 (CH3COONH4; HCOONH3CH3) + NaOH  CH3COONa, HCOONa + NH3, CH3NH2 + H2O 0,2 0,2 0,2 0,2 mol  Bảo toàn khối lượng: 0,2.77 + 0,2.40 = m + 0,2.13,75.2 + 0,2.18 m = 14,3 gam Chọn B Câu 14: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) tất chất phương trình phản ứng Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng A 11 B C 10 D  Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O  Tổng: + + + + = 10 Chọn C Câu 15: Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu số gam kết tủa A 30 B 10 C 40 D 20  CxHy; Cx+1Hy+2; Cx+2Hy+4  12(x + 2) + y + = 2(12x + y)  12x + y = 28  x = 2; y = X: C2H4  Y C3H6: 0,1.3 = nCO2 = nCaCO3  m = 0,1.3.100 = 30 gam Chọn A Câu 16: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, Fe, Zn, Mg B Cu, Fe, ZnO, MgO C Cu, FeO, ZnO, MgO D Cu, Fe, Zn, MgO  H2 khử oxit kim loại sau Al  H2 khử CuO, Fe2O3, ZnO tạo Cu, Fe, Zn; H2 không khử MgO Chọn D Câu 17: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CHO B OHC-CHO C HCHO D CH3CH(OH)CHO  Ta có: nAg = 43,2/108 = 0,4 = 4.nX  X B C (loại A, D tạo nAg = 2.nX) Mà: nNa = 4,6/23 = 0,2 = 2.nY  Y có nhóm OH  X có nhóm CHO (loại C) Chọn B Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn Y A HOOC-COOH B HOOC-CH2-CH2-COOH C CH3-COOH D C2H5COOH Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết  nCO2 2a   (loại B, D) nY a nNaOH 2a =   (loại C) nY a Số nguyên tử C Y = Số nhóm COOH Y Chọn A Câu 19: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a A 0,12 B 0,04 C 0,075 D 0,06  FeS2; Cu2S + HNO3  Fe2(SO4)3; CuSO4 + NO + H2O 0,12 mol; a mol 0,06 mol 2a mol (bảo toàn nguyên tố Fe, Cu) Bảo toàn nguyên tố S: 0,12.2 + a.1 = 0,06.3 + 2a.1  a = 0,06 mol Chọn D Câu 20: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 750 B 650 C 810 D 550  550  100.2  7,5 mol: C6H10O5  C6H12O6  2C2H5OH 100 7,5 m= = 750 gam .162 81% nCO2 = Ta có: + 2CO2 Chọn A Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a A 0,032 B 0,06 C 0,04 D 0,048  Ta có: nCO2 = 2,688/22,4 = 0,12 > nBaCO3 = 15,76/197 = 0,08  Tạo muối BaCO3, Ba(HCO3)2 Do đó: nBaCO3 = nOH– – nCO2  0,08 = 2.2,5a – 0,12  a = 0,04 Chọn C Câu 22: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 8,10 B 10,12 C 16,20 D 6,48  Ta có: X RCOOH có M = 46.1  60.1  53  nX = 5,3/53 = 0,1 mol < nC2H5OH = 5,75/46 = 0,125 11 mol RCOOC2 H5 + H2O Hiệu suất tính theo axit: RCOOH + C2H5OH Phản ứng: 80%.0,1 0,08  m = 0,08.(53 + 46 – 18) = 6,48 gam Chọn D Câu 23: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu 24,5 gam chất rắn Hai ancol A C3H5OH C4H7OH B C3H7OH C4H9OH C CH3OH C2H5OH D C2H5OH C3H7OH  Hai ancol: ROH + 2Na  RONa + H2  15,6 + 9,2 = 24,5 + 2.nH2  nH2 = 0,15 mol Ta có: n ROH = 2.nH2 = 2.0,15 = 0,3  ROH = 15,6  52 Hai ancol: C2H5OH (M = 46) C3H7OH 0,3 (M = 60) Chọn D Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 24: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam Công thức phân tử hiđrocacbon A C3H4 C4H8 B C2H2 C3H8 C C2H2 C4H8 D C2H2 C4H6  Ta có: nX = 4.48/22,4 = 0,2; nBr2 pư = 1,4.0,5 = 0,35  nBr2 pư : nX = 0,35:0,2 = 1,75 (loại B, D) Hai hiđrocacbon X: CnH2n (a mol) CmH2m –2 (b mol)  a + b = 0,2; a + 2b = 0,35  a = 0,05; b = 0,15 Khi đó: 0,05.56 (C4H8) + 0,15.M = 6,7  M = 26 (C2H2) Hai hiđrocacbon là: C2H2 C4H8 Chọn C Câu 25: Hoà tan 5,6 gam Fe dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị V A 20 B 80 C 40 D 60  Dung dịch X: FeSO4 (0,1 mol), H2SO4 dư PTHH: 10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4  K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O 0,1 0,02  V = 0,02/0,5 = 0,04 lít = 40 ml Chọn C Câu 26: Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối  Đồng đẳng: cấu tạo tương tự nhau, hay nhiều nhóm CH2 CH3CH2COOCH=CH2 tạo CH3CH2COOH CH≡CH; CH2=CHCOOCH3 tạo CH2=CH-COOH CH3OH  CH3CH2COOCH=CH2 không dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 Chọn A Câu 27: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 8,2 gam C 3,28 gam D 10,4 gam  CH3-COO-CH2-CH3 + NaOH  CH3-COONa + CH3-CH2-OH  mCR = 0,04.82 = 3,28 gam 0,1 0,04 0,04 Chọn C Câu 28: Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D  Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Al(OH)3, Zn(OH)2 có tính axit tính bazơ (tính lưỡng tính) NH4Cl, ZnSO4 có tính axit Chọn A Câu 29: Cho 6,6 gam anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Lượng Ag sinh cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CHO B HCHO C CH3CH2CHO D CH2=CHCHO  X: RCHO (R ≠ H) 2.nRCHO = 3.nNO (bảo toàn e)  nRCHO = 3.0,1/2 = 0,15  MX = 6,6/0,15 = 44 Vậy X CH3CHO có M = 44 Chọn A Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 30: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catôt lượng khí X anôt Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH A 0,15M B 0,1M C 0,05M D 0,2M  PTHH: dpdd CuCl2   Cu + Cl2  nCl2 = nCu = 0,32/64 = 0,005 mol Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O  nNaOH pư = 2.nCl2 = 2.0,005 = 0,01 mol Vậy nồng độ ban đầu NaOH: 0,01/0,2 + 0,05 = 0,1M Chọn B Câu 31: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo cách A cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng B cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl C điện phân nóng chảy NaCl D điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn  Phòng thí nghiệm: cho HCl đặc tác dụng chất oxi hóa mạnh MnO2, KMnO4, KClO3, K2Cr2O7 MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O Trong công nghiệp: điện phân nóng chảy NaCl; điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn Chọn A Câu 32: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà Khí X A N2 B NO C NO2 D N2O  o t  N2 + 2H2O NH4NO2 (amoni nitrit)  Chọn A Câu 33: α-aminoaxit X chứa nhóm -NH2 Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu 13,95 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A H2NCH2COOH B CH3CH2CH(NH2)COOH C H2NCH2CH2COOH D CH3CH(NH2)COOH  X chứa nhóm -NH2 nên nHCl = nX Bảo toàn khối lượng: 10,3 + 36,5.nX = 13,95  nX = 0,1  MX = 103 X CH3CH2CH(NH2)COOH Chọn B Câu 34: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng có khí bay lên B có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan C có kết tủa keo trắng D kết tủa, có khí bay lên  3NaOH + AlCl3  3NaCl + Al(OH)3  keo trắng; NaOH dư + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O Hiện tượng: có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan Chọn B Câu 35: Anion X- cation Y2+ có cấu hình electron lớp 3s23p6 Vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là: A X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA B X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA C X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA D X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA  X nhận electron tạo anion X- có cấu hình 3s23p6  Cấu hình electron X: 1s22s22p63s23p5 (Z = 17) Vậy X: ô thứ 17; chu kì 3, nhóm VIIA Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Y nhường electron tạo cation Y2+ có cấu hình 3s23p6  Cấu hình electron X: 1s22s22p63s23p64s2 (Z = 17) Vậy Y: ô thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA Chọn D Câu 36: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C kim loại Na D AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng  Glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam Chọn B Câu 37: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH A B C D + +  Ta có: nH bđ = 0,25(1 + 0,5.2) = 0,5 mol; nH pư = 2.nH2 = 2.5,32/22,4 = 0,475 mol  nH+ dư = 0,025 Khi đó: pH = – lg 0, 025 = 0, 25 Chọn B Câu 38: Khi tách nước từ chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken đồng phân (tính đồng phân hình học) Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH(CH3)CH2OH B CH3CH(OH)CH2CH3 C (CH3)3COH D CH3OCH2CH2CH3   H 2O CH =CH-CH -CH3 CH3CH(OH)CH CH3   + H O (chất CH3 -CH=CH-CH3 CH3-CH=CH-CH3 có đồng phân hình học) Chọn B Câu 39: Phát biểu không là: A Dd natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo cho tác dụng với dd NaOH lại thu natri phenolat B Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu phenol C Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu anilin D Axit axetic phản ứng với dd NaOH, lấy dd muối vừa tạo cho tác dụng với khí CO2 lại thu axit axetic  A đúng: C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3 ; C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O B đúng: C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O ; C6H5ONa + HCl  C6H5OH + NaCl C đúng: C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl ; C6H5NH3Cl + NaOH  C6H5NH2 + NaCl + H2O D sai: CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O ; CH3COONa + CO2  không xảy phản ứng Chọn D Câu 40: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa cần có tỉ lệ Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết A a : b = : B a : b < : C a : b = : D a : b > :  3NaOH + AlCl3  3NaCl + Al(OH)3  ; NaOH dư + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O 3a a a b – 3a a Để thu kết tủa a > b – 3a  4a > b  a : b > : Chọn D Câu 41: Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử A B C D  Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 + HNO3 đặc, nóng → xảy phản ứng oxi hóa khử, số oxi hóa Fe chất chưa cao nhất, chuyển lên muối Fe3+ Fe(OH)3, Fe2O3 + HNO3 đặc, nóng → xảy phản ứng axit – bazơ Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 + HNO3 đặc, nóng → không xảy phản ứng Chọn A Câu 42: Cho phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → Ni, t o  e) CH3CHO + H2  f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) dd NH3 → g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → Dãy gồm phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A a, b, c, d, e, h B a, b, c, d, e, g C a, b, d, e, f, g D a, b, d, e, f, h   c) Al2O3 + 6HNO3 (đặc, nóng) → 2Al(NO3)3 + 3H2O không thay đổi số oxi hóa (loại A, B)  không thay đổi số oxi hóa (loại D) h) 2C3H8O3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O Chọn C Câu 43: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D  PVC: (-CH2-CHCl-)k + Cl2  C2kH3k – 1Clk+1 + HCl  %Cl = 35,5(k  1) = 63,96%  k = 62,5k  34,5 Chọn A Câu 44: Nilon–6,6 loại A tơ visco B polieste C tơ poliamit D tơ axetat  Tơ poliamit gồm: nilon-6; nilon-7; nilon-6,6 tơ capron Tơ nhân tạo: tơ visco; tơ axetat (tạo từ xenlulozơ) Tơ polieste: tơ lapsan Chọn C Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu X thu 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo đktc) 3,15 gam H2O Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu sản phẩm có muối H2N-CH2COONa Công thức cấu tạo thu gọn X A H2N-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-COO-C3H7 D H2NCH2-COO-C2H5  Ta có: nC = nCO2 = 0,15; nN = 2.nN2 = 0,05; nH = 2.nH2O = 0,35 Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết  C:H:N = 0,15:0,35:0,05 = 3:7:1 (loại C, D) X + NaOH tạo H2N-CH2-COONa X: H2NCH2-COO-CH3 Chọn B Câu 46: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Công thức phân tử X A C3H8 B C3H6 C C4H8 D C3H4  X: CxHy có mol nO2 = 10 mol: CxHy + (x + y y to  xCO2 + H2O )O2  Y (CO2, H2O, O2 dư) cho qua H2SO4 đặc lại Z (CO2 O2 dư) CO2: 44  nCO2 : nO2 dư = 6:6 =  nCO2 = nO2 dư 19.2 = 38 O2: 32 Khi đó: 10 – (x + y y ) = x  2x + = 10 (thỏa mãn với x = y = 8) X C4H8 4 Chọn C Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch có khối lượng A 4,81 gam B 5,81 gam C 3,81 gam D 6,81 gam  Ta có: nH2O = nH2SO4 = 0,5.0,1 = 0,05  2,81 + 0,05.98 = m + 0,05.18  m = 6,81 gam Chọn D Câu 48: Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng, là: A Na, Cu, Al B Fe, Ca, Al C Na, Ca, Zn D Na, Ca, Al  Cu, Fe, Zn không điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (loại A, B, C) Chọn D Câu 49: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, là: A anđehit fomic, axetilen, etilen B axit fomic, vinylaxetilen, propin C anđehit axetic, butin-1, etilen D anđehit axetic, axetilen, butin-2  etilen; butin-2 không tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3 (loại A, C, D) Chọn B Câu 50: Mệnh đề không là: A Fe khử Cu2+ dung dịch B Fe3+ có tính oxi hóa mạnh 2+ Cu C Fe2+ oxi hoá Cu D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, + Ag  Fe 2+ Cu 2+  ; Fe Cu Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu  Cu2+ oxi hóa Fe Fe2+ không oxi hóa Cu Chọn C - HẾT Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Chọn D Câu 41: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX < MY; Z ancol có số nguyên tử cacbon với X; T este hai chức tạo X, Y Z Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 9,36 gam nước Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng hết với dung dịch KOH dư A 4,68 gam B 5,04 gam C 5,44 gam D 5,80 gam  11,16 gam E + 13,216 lít O2 (0,59 mol)  CO2 + 9,36 gam H2O (0,52 mol) Bảo toàn khối lượng: 11,16 + 0,59.32 + 44.nCO2 + 9,36  nCO2 = 0,47 mol < nH2O = 0,52 mol Mà E gồm axit X, Y; ancol Z este T hai chức tạo X, Y, Z  Z ancol no, hai chức, mạch hở X, Y: R COOH a mol; Z: R(OH)2 b mol; T: ( R COO)2R c mol (Số C X, Z ≥ Y, T > 3; R có C=C) Khi đốt cháy: X, Y tạo nCO2 – nH2O = a; Z tạo nCO2 – nH2O = –b T tạo nCO2 – nH2O = 3c Do đó: nCO2 – nH2O = a – b + 3c  a – b + 3c = 0,47 – 0,52 = –0,05 (1) Bảo toàn O: 2.a + 2.b + 4.c = 0,47.2 + 0,52 – 0,59.2 = 0,28 (2) Khi E + Br2: a + 2.c = nBr2 = 0,04 (trong X, Y lk C=C; T lk C=C) (3) Từ (1), (2), (3): a = 0,02; b = 0,1; c = 0,01  Trong E: C = 0, 47  3,6  Z: C3H8O2, 0,02  0,1  0,01 X: C3H4O2 Khi đó: ( R + 45).0,02 + 76.0,1 + (2 R + 130).0,01 = 11,16  R = 34 Cho E + KOH muối: R COOK có số mol = a + 2c = 0,04 Vậy mMuối = (34 + 44 + 39).0,04 = 4,68 gam Chọn A Câu 42: Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có khối lượng: mẫu dạng khối, mẫu dạng viên nhỏ, mẫu dạng bột mịn vào ba cốc đựng thể tích dung dịch HCl (dư, nồng độ, điều kiện thường) Thời gian để đá vôi tan hết ba cốc tương ứng t1, t2, t3 giây So sánh sau đúng? A t1 < t2 < t3 B t1 = t2 = t3 C t3 < t2 < t1 D t2 < t1 < t3  Tốc độ phản ứng phụ thuộc diện tích tiếp xúc, diện tích tiếp xúc lớn tốc độ phản ứng nhanh, thời gian ngắn Diện tích tiếp xúc: dạng khối (1) < dạng viên (2) < dạng bột mịn (3)  Thời gian t3 < t2 < t1 Chọn C Câu 43: Cấu hình electron trạng thái nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tố X A Si (Z=14) B O (Z=8) C Al (Z=13) D Cl (Z=17)  Cấu hình: 1s22s22p63s23p2  + = electron phân lớp p  Z = e = 14: Si Chọn A Câu 44: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau đây? A Na B NaHCO3 C Br2 D NaOH  2C6H5OH + 2Na  2C6H5ONa + H2; C6H5OH + 3Br2  C6H2Br3OH + 3HBr; C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O C6H5OH + NaHCO3  không xảy phản ứng (tính axit phenol yếu axit cacbonic) Chọn B Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm etilen propin Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 17,64 gam kết tủa Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2 Giá trị a A 0,32 B 0,34 C 0,46 D 0,22  C3H4 + AgNO3/NH3  C3H3Ag↓ + NH4NO3  nC3H4 = nC3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol Phản ứng với H2: nC2H4 + 2.nC3H4 = nH2  nC2H4 + 2.0,12 = 0,34  nC2H4 = 0,1 mol  a = 0,12 + 0,1 = 0,22 mol Chọn D Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a A 0,15 B 0,18 C 0,30 D 0,20  Chất béo: CxHyO6 + O2  xCO2 + chứa lk π) y y H2O  nCO2 – nH2O = x – =  2x – y = 12 (chất béo 2 x   y 12    (3 lk π COO + lk π C=C) 2 1 + a mol chất béo (4 lk C=C) + 4Br2  a = nBr2 = 0,6.1 = 0,15 mol 4 + Số lk π chất béo = Chọn A Câu 47: Cho m gam hỗn hợp gồm Al Na vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) 2,35 gam chất rắn không tan Giá trị m A 3,70 B 4,85 C 4,35 D 6,95  PTHH: Na + Al + 2H2O  NaAlO2 + 2H2  nNa = nAl pư = 1 2, 24 nH2 = = 0,05 mol 2 22, Vậy m = 23.0,05 + 27.0,05 + 2,35 = 4,85 gam Chọn B Câu 48: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 7,8 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử H2SO4) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 6,48 B 5,04 C 6,96 D 6,29  Y (NaAlO2 , NaOH) + CO2  Al(OH)3  Z: Fe + H 2SO4  FeSO4 , Fe2 (SO4 )3 + SO2 Al + m gam FexOy  Al2O3, Fe, Al + NaOH   Ta có: m = mFe + mO + mMuối = mFe + mSO4 (nSO4 = nSO2)  15,6 = mFe + 96.2,464/22,4  mFe = 5,04 gam + nAl = nAl(OH)3 = 7,8/78 = 0,1 mol; nAl dư = 2 nH2 = 0,672/22,4 = 0,02  nAl pư = 0,1 – 3 0,02 = 0,08 Khi đó: nAl pư = 2.nAl2O3 = .nO  nO = 3 nAl = 0,08 = 0,12 mol Vậy m = 5,04 + 2 16.0,12 = 6,96 Thao tác bấm máy tính: m = (15,6 – 96 7,8 0,672 2, 464 ) + 16 .( – ) = 6,96 gam 22, 78 22, Chọn C Câu 49: Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X dung dịch NaOH, thu 14,8 gam muối Công thức X Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết A C3H7COOH B HOOC-CH2-COOH C HOOC-COOH D C2H5COOH  mMuối – mAxit = 22.x.nAxit  22.x.nX = 14,8 – 10,4 = 4,4  x.nX = 0,2 (x số mol chức axit) + x = 1: nX = 0,2  M = 10,4/0,2 = 52 (loại) + x = 2: nX = 0,1  M = 10,4/0,1 = 104  X: HOOC-CH2-COOH Chọn B Câu 50: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư Trung hòa dung dịch thu cần V ml dung dịch KOH 1M Giá trị V A 10 B 40 C 30 D 20  H2SO4.3SO3 + 3H2O  4H2SO4 Ta có: nKOH = nH+ = 2.nH2SO4 = 2.4.nOleum = 1,69 = 0,04 mol  V = 0,04:1 = 0,04 lít = 98  80.3 40 ml Chọn B - HẾT -"Thành công đến bạn làm việc tận tâm nghĩ đến điều tốt đẹp" - A.Schwarzenegger - Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT QUỐC GIA -2015_MÃ ĐỀ THI 259 CTV : Lê Đức Thọ Câu : Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? t  CaO + CO2 A CaCO3  t  2KCl + 3O2 B 2KClO3  C 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O t   2Fe2O3 + 4H2O D 4Fe(OH)2 + O2 Câu : Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s22s22p63s23p1 Số hiệu nguyên tử X A 14 B 15 C 13 D 27 Câu : Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A Na2SO4 B H2SO4 C SO2 D H2S Câu 4: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Ag+ C Cu2+ D Zn2+ Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,15 B 0,05 C 0,25 D 0,10 Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất sau dung dịch? A CuSO4 B MgCl2 C FeCl3 D AgNO3 Câu 7: Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại sau đây? A Al B Na C Mg D Cu C Na2O D MgO Câu 8: Oxit sau oxit axit? A CaO B CrO3 Câu 9: Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al công nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 10: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2 (b) Cho CaO vào H2O (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A K B Na C Ba D Be Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe khí Cl2 dư, thu 6,5 gam FeCl3 Giá trị m A 2,24 B 2,80 C 1,12 D 0,56 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn dung dịch H2SO4 loãng, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 1,12 D 4,48 Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 CO dư nhiệt độ cao Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 3,36 gam B 2,52 gam C 1,68 gam D 1,44 gam Câu 15: Cho 0,5 gam kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ba B Mg C Ca D Sr C etylen glicol D glixerol Câu 16: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic Câu 17: Khí thiên nhiên dùng làm nhiên liệu nguyên liệu cho nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần khí thiên nhiên metan Công thức phân tử metan A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu 19: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu A B C D Câu 20: Chất sau thuộc loại amin bật một? A CH3NHCH3 B (CH3)3N C CH3NH2 D CH3CH2NHCH3 Câu 21: Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 22: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CHO B CH3CH3 C CH3COOH D CH3CH2OH Câu 23: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3OH B CH3CH2OH C CH3COOH D HCOOH Câu 24: Chất sau không phản ứng với dung dịch axit axetic? A Cu B Zn C NaOH D CaCO3 Câu 25: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO2 Để hạn chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn C Cồn D Xút Câu 26: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Chất béo B Tinh bột C Xenlulozơ D Protein Câu 28: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu 29: Chất sau không thủy phân môi trường axit? Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 30: Phát biểu sau sai? A Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu B Phèn chua dùng để làm nước đục C Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất D Hợp kim liti – nhóm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Câu 31 : Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí SO vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (e) Cho Si vào dung dịch NaOH (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C D SO2+ H2S S + H2O; F2 + H2O HF + O2; KMnO4 + HCl Cl2+ MnCl2 + KCl + H2O Si + NaOH + H2O Na2SiO3 + H2 Câu 32 : Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu dung dịch X khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10,23 B 8,61 C 7,36 D 9,15 Dùng bảo toàn e trình: 3nFe=3nNO+2nH2+nAg; nH2=0,02; nFe=0,02; nNO=nH+ dư/4=0,02/4=0,005; nAg=0,005; m kết tủa =0,005*108+0,06*143,5=9,15 Câu 33: Amino axit X chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH phân tử Y este X với ancol đơn chức, My = 89 Công thức X, Y A H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3 B H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5 C H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3 Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Dùng pp thử đáp ánh cho nhanh; Câu 34: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T Q Chất X Y Z T Q không đổi màu không đổi màu không đổi không đổi không đổi màu màu màu Ag kết tủa Thuốc thử Quỳ tím Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ kết tủa kết tủa Ag Cu(OH)2, lắc nhẹ Cu(OH)2 dung dịch không tan xanh lam dung dịch Cu(OH)2 Cu(OH)2 xanh lam không tan không tan Nước brom kết tủa trắng kết tủa kết tủa kết tủa kết tủa Các chất X, Y, Z, T Q A Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit B Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic C Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol D Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic Chỉ chọn B C; nhìn vào bảng chon B phù hợp Câu 35: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 không khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D H2+ CuO Cu + H2O; AgNO3 Ag + NO2 + O2; CuSO4 + H2O Cu + O2 + H2SO4 Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 36: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian t giây, thu a mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 2,5a mol Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan nước Phát biểu sau sai? A Khi thu 1,8a mol khí anot chưa xuất bọt khí catot B Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí catot C Dung dịch sau điện phân có pH nH2=0,5 mol; bảo toàn e ta có 2*nM+2nH2=4nO2; => nM=3,5 mol; điện phân hết MSO4 bảo toàn e ta có 2*nM=4nO2; =>nO2=1,75 mol; nO2=1,8 mol có khí H2 thoát catot Vậy đáp án A sai Câu 37: Để phân tích định tính nguyên tố hợp chất hữu cơ, người ta thực thí nghiệm mô tả hình vẽ: Phát biểu sau đúng? A Thí nghiệm dùng để xác định nitơ có hợp chất hữu B Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng ngăn hợp chất hữu thoát khỏi ống nghiệm C Trong thí nghiệm thay dung dịch Ca(OH)2 dung dịch Ba(OH)2 D Thí nghiệm dùng để xác định clo có hợp chất hữu Vai trò Ca(OH)2 Ba(OH)2 giống sinh kết tủa trắng Câu 38: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho lượng nhỏ X vào H2O dư, thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) a gam kết tủa Al(OH)3 Đốt cháy hết Z, cho Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết toàn sản phẩm vào Y 2a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Dùng pp tự đặt lượng chất; coi a=78; Chú ý TN1 có Al(OH)3+ Ca(OH)2 CaC2+2H2OCa(OH)2+ C2H2 x -x -x Al4C3+12H2O4Al(OH)3+3CH4 y 4y -3y 2Al(OH)3+Ca(OH)2Ca(AlO2)2+4H2O 2x x x Ở TN1: 4y-2x=78/78=1; TN2: nCO2=2x+3y; CO2+Ca(AlO2)2+3H2O 2Al(OH)3+CaCO3 x -x 2x -x CO2+H2O+CaCO3Ca(HCO3)2 x -x CO2 dư nên kết tủa CaCO3 bị hòa tan hết; Vậy 2x=2*78/78=2; x=1; =>y=3/4; x/y=4/3 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở, ankan, anken, ankin, ankadien Đốt cháy hoàn toàn lượng X, thu CO2 H2O có số mol nhau, X gồm A ankan ankin B ankan ankađien C hai anken D ankan anken Đốt ankan tạo nH2O > nCO2; Đốt anken tạo nH2O = nCO2; Đốt ankin(ankađien) tạo nH2O < nCO2; Vậy tư toán học có đáp án D Chú ý: Đốt hỗn hợp (ankan ankin) (ankan ankađien) mà thu nCO2=nH2O số mol thành phần đem đốt nhau; Câu 40: Cho lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M CuCl2 0,1M Kết thúc phản ứng, thu 0,448 lít khí (đktc) m gam kết tủa Giá trị m Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết A 1,28 B 0,64 C 0,98 D 1,96 nH2(H2O)=0,01; nOH-=2nH2(H2O)=0,02; Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2 số mol kết tủa tính theo OH-; nCu(OH)2=0,01; mCu(OH)2=0,98 gam Câu 41: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm -COOH); đó, có hai axit no đồng đẳng axit không no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X A 38,76% B 40,82% C 34,01% D 29,25% Gọi CT chung este: R1COOR2(R1 giá trị trung bình gốc axit) nR2OH=2nH2=0,08; mR2OH-mH2=2,48; => m ancol =2,56; =>M ancol = 32; ancol CH3OH => n este =0,08; => M este =5,88/0,08=73,5; => R1=14,5 => hai este HCOOCH3 a mol CH3COOCH3 b mol ; este lại CnH2n-1COOCH3 c mol Dùng pp thử nghiệm este có đồng phân hình học nên chọn C3H5COOCH3 c mol Ta có: 60a+74b+100c=5,88; 4a+6b+8c=2nH2O=0,44; a+b+c=0,08 => a=0,04; b=0,02; c=0,02; %mC3H5COOCH3=(0,02*100)/5,88*100=34,01% Câu 42: Đun hỗn hợp etylen glicol axit cacboxylic X (phân tử có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, có chất hữu Y mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol tương ứng : Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: Phát biểu sau sai? A Y tham gia phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng : B Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử X, Y C Y phản ứng tráng bạc D X có đồng phân hình học Đễ dàng tính nCO2=0,15; nH2O=0,075; Dễ dàng tìm nO=0,125; Công thức ĐGN Y C6H6O5 trùng với CTPT; Y có cấu tạo HOCH2CH2OOC-CC-COOH; từ phát biểu sai axit X HOOC-CC-COOH đồng phân hình học Câu 43: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nóng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaOH có 3,8 mol NaOH Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y có số liên kết peptit không nhỏ Giá trị m A 396,6 B 340,8 C 409,2 D 399,4 Dùng pp trung bình: gọi số gốc amino axit n Vậy Tn + nNaOH  muối +1H2O;=> n=3,8/0,7=5,4; số liên kết peptit X Y ≥ nên X Y có từ gốc amino axit trở lên n=5,4 nên X có gốc có chứa 6O; tổng số O =13 nên Y có chứa gốc có O; Vậy x+y=0,7; 5x+6y=3,8; x=0,4; y=0,3; Lại có 0,4*số C(X)=0,3*số C(Y); thử nghiệm suy số C(X)=12; C(Y)=16; Công thức X (Gly)3(Ala)2 0,4 mol; Y (Gly)2(Ala)4 0,3 mol Muối Gly –Na (3*0,4+2*0,3)=1,8 mol Ala-Na (2*0,4+4*0,3)=2 mol Vậy m muối =1,8*(75+22)+2*(89+22)=396,6 gam Câu 44: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (Mx < My), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba este (có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y A 50% 20% B 20% 40% C 40% 30% D 30% 30% CT chung ancol: ROH 2ROHROR+H2O; nROH phản ứng =2nete =0,16; nH2O=nete =0,08; => macol phản ứng =6,76+0,08*18=8,2; =>R=8,2/0,16-17=34,25; ancol X C2H5OH a mol ; Y C3H7OH b mol; Gọi hiệu xuất phản ứng X h1; Y h2 ta có a*h1+b*h2=0,16; 46ah1+60ah2=8,8; => ah1=0,1; bh2=0,06; Bảo toàn khối lượng: 27,2 =mZ + 0,08*18; => mZ=25,76; bảo toàn khối lượng phản ứng đốt cháy ta có; 25,76 + 1,95*32=mCO2+mH2O=88,16 Ta có: 46a+60b =27,2; 44(2a+3b) +18(6a+8b-0,16)/2=88,16; => a=0,2; b=0,3; từ h1=50%; h2=20% Câu 45: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Dung dịch Z phải có HNO3 dư; => dung dịch Z có Fe3+ nên dùng Ct; nFe=(7*8,16+56*3*0,03)/560=0,12; =>nO(X)=0,09 mol; bảo toàn e trình ta có: 2*nFe(tổng)=2nO+3nNO; =>nNO=0,08 mol; Bảo toàn N ta có; nHNO3=2nFe(tổng)+nNO=2*0,21+0,08=0,5 mol; Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO a mol Al Sau thời gian phản ứng, trộn đều, thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng) Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Giả sử phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 bị khử thành Cr Phần trăm khối lượng Cr2O3 phản ứng A 20,00% B 33,33% C 50,00% D 66,67% Gọi nCr2O3=x; Al + Cr2O3->2Cr+Al2O3 2x x-> 2x 2Al + 3FeO -> 3Fe + Al2O3 y 1,5y Phần 1: từ công thức NaAlO2 ta có nAl = nNaOH = 0,08 mol; Phần 2: Giả sử Al dư; bảo toàn e: 2*nCr+2*nFe+3*nAl dư =2*nH2 2*2x+2*1,5y + 3*(0,082x-y)=0,1;=>x=-0,07 (loại) Vậy Al hết Từ 2x+y=0,08; 2x+1,5y=0,1; =>x=0,02 mol; y=0,08 mol; %mCr2O3=%nCr2O3=(0,02/0,03)*100%=66,67% Câu 47: Hỗn hợp X gồm chất có công thức phân tử C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vô 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Cô cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,12 B 2,76 C 3,36 D 2,97 (CH3NH3)2CO3 + 2NaOH->2CH3NH2+Na2CO3+2H2O 0,5x x-> 0,5x C2H5NH3NO3+NaOH->C2H5NH2+NaNO3+H2O y y -> y x+y=0,04; 124*0,5x+108y=3,4; => x=0,02; y=0,02;m muối = 0,01*106+0,02*(23+62)=2,76 gam; Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 48: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1:V2 = 4:7 Tỉ lệ x:y A 11:4 B 11:7 C 7:5 D 7:3 nH+=0,1x; nCO3=0,1y TN1: H++CO3->HCO3 0,1y 0,1y H+ + HCO3 -> CO2 + H2O nH+ dư = 0,1x-0,1y; có 0,1x-0,1y y= 5/7; x:y = 7/5 Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no , mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm –OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,24 B 2,98 C 1,22 D 1,50 Một muối ROONH4; n muối=nNH3=0,02;0,02*(R+44+18)=1,86; R=31; R –CH2-OH; hai chất HO-CH2CHO 0,01875 mol; HO-CH2COOH x mol; bảo toàn nitơ ta có 0,01875+x=0,02; x= 0,00125 mol; m = 0,01875*60+0,00125*76=1,22 gam Câu 50: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D.1,5 Cách 1: Xuất phát từ ý tưởng bảo toàn khối lượng trình phản ứng nSO4=nBaSO4=0,4 mol; suy nH+ =0,8 mol; nAl3+=0,23; nNH4=nOH-4nAl3+=0,015 mol; bảo toàn điện tích với dung dịch Z tính nNa+=0,095 mol; bảo toàn H vế pt ta có 0,8=2nH2+4*nNH4+2nH2O; nH2O=(0,8-0,03-4*0,015)/2=0,355 mol;\ bảo toàn khối lượng phản ứng ta có: 7,65+0,4*98+0,095*(23+62)=0,23*27+0,4*96+0,095*23+0,015*18+0,355*18+mT Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết mT=1,47 Cách 2: Xuất phát từ ý tưởng dùng phương pháp phân tích thành phần bảo toàn N vế ta có: nNO3=nNH4+ nN(trong sản phẩm khử) nN(trong sản phẩm khử)=0,095-0,015=0,08; gọi k số oxi hóa trung bình sản phẩm khử nitơ; bảo toàn e ta có: 3nAl=8nNH4+(5-k)nN+2nH2; =>k=0,5; Do tổng số mol số oxi hóa sản phẩm khử =0 nên ta có: k*nN+(-2)*nO=0; => nO=0,02 mol; Vậy mT=mN+mO+mH2=0,08*14+0,02*16+0,015*2=1,47 gam Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công dấu chân kẻ lười biếng - [...]... bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2009_MÃ ĐỀ THI 175 CTV : Lê Đức Thọ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:... [0966710751]-Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2010_MÃ ĐỀ THI CTV : Lê Đức Thọ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung...Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2008_MÃ ĐỀ THI 931 CTV : Lê Đức Thọ Câu 1: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: to  X1 + CO2 ; X1 + H2O  X   X2 ; X2 + Y   X + Y1 + H2O ; X2 +... chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là A 7 B 5 C 4 D 6  S, FeO, SO2, N2, HCl có cả tính khử và oxi hóa Zn chỉ có tính khử; Cu2+, Cl– chỉ có tính oxi hóa Chọn B Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 27: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng... liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 24: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học) , thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra Chất X là A amoni nitrat B ure C natri nitrat D amophot –  Khí không màu, hóa nâu trong không... Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là A 7 B 6 C 5 D 4 Lê Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết  Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, (NH4)2CO3 đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH... Đức Thọ [0966710751]-Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Chọn A Câu 15: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A 13x - 9y B 46x - 18y... không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Chọn C Câu 35: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A HCl B NH4Cl C H2O D NH3 + – +  NH4Cl tạo bởi ion NH4 và Cl nên chứa liên kết ion (trong NH4 chứa liên kết cộng hóa trị) HCl, H2O, NH3 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực Chọn B Câu 36: Cho V lít hỗn hợp khí (ở... thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết Câu 46: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 Số chất có đồng phân hình học là A 4 B 1 C 2 D 3  Điều kiện có đồng phân hình học: Cab=Ca'b' (liên kết đôi C=C, a ≠ b, a' ≠ b') ChỈ có chất CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3... chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết  + 3H 2 + NaOH du, t + HCl  C17H35COONa (Y)   (C17H35COO)3C3H5 (X)  (C17H33COO)3C3H5   Ni, t o o C17H35COOH (Z) Vậy Z là C17H35COOH: axit stearic Chọn C Câu 9: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y Cho Y lội từ từ vào bình ... chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A -2007_ MÃ ĐỀ THI 930 CTV : Lê Đức Thọ Câu 1: Cho từ từ dung dịch... liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2008_MÃ ĐỀ THI 931 CTV : Lê Đức Thọ Câu 1: Từ hai muối X... biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2009_MÃ ĐỀ THI 175 CTV : Lê Đức Thọ I PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thpt quốc gia môn hóa học từ 2007 đến 2017, Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thpt quốc gia môn hóa học từ 2007 đến 2017,

Từ khóa liên quan