0

Sức tải của hệ thống.pdf

43 1,496 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 10:33

Tài liệu về sức tải của hệ thống. SỨC TẢI CỦA HỆ THỐNGMục tiêuSinh viên nắm vững các nội dụng sau:• Yếu tố xác định lượng thức ăn cung cấp, sinh khối và thể tích nuôi tối đa• Mối quan hệ giữa kế hoạch sản xuất, sức tải của hệ thống, hiệu quả xử lý, lưu lượng, điều khiển lưu lượng và chất lượng nước Sức tải của hệ thốngNuôi trồng thủy sản: Kỹ thuật nuôi là quan trọngMục tiêu: Bền vững sinh thái An toàn thực phẩmChất thải trong các mô hình nuôi cáHệ thống Thải COD (gO2/kg BW) Tỉ lệ thải (%)Ao nước tĩnh (3500kg/ha/năm)286 1,0Ao nước tĩnh (thay nước 1 lần/9 năm)30 0,1Ao thay nước 15%/ngày (30 tấn/năm)3650 12,8RAS nuôi cá trê phi (không phản nitrate)150 0,52RAS nuôi cá chình (phản nitrate)30 0,1Hệ thống tuần hoànCá nuôiXử lýChất thảiThải bỏSinh trưởng, sức khỏe, sinh sản…Thông số kỹ thuật cho nuôi cáThông số Đơn vị Cá trê phi Cá traNhiệt độoC 25 25-30Giai đoạn sinh trưởng g 10-1000 10-1000Năng suất Kg/m2/năm 1000-1500 347Sinh khối trung bình Kg/m2bể 170 95SGR %/ngày 3,0 2,56FCR Kg/kg 0,85* 1,65**Oxygen Kg/kg thức ăn 0,3 0,18• Thức ăn 49% protein** Thức ăn 28% proteinThông số chính để thiết kế hệ thốngKế hoạch sản xuất Lượng thức ăn cung cấp tối đa? Sinh khối tối đa?Số lượng bể?Thể tích của hệ thống? Lượng chất thải?Giới hạn chất lượng nước?Thông số chính để thiết kế hệ thốngThiết kê hệ thốngLưu lượng?Sục khí?Kích thước bể lọc?Trao đổi nước? Thải chất thải?Thông số chính để thiết kế hệ thốngXây dựng hệ thốngKích thước nhà trại?Cách ly? Thông khí?Năng lượng?…Diện tích trại nuôi cá Tổng diện tích (m2) trại nuôi 100 tấn/nămƯớc tính diện tích trại nuôi cá tra 100 tấn/năm khoảng 650 m2[...]... 19325 2317,7IV (thả)0 8,47 6,91 1,22 10 7,21 20826 208,3Năng suất 100 tấn/năm = 16666,7 tấn/60 ngày = 20826 cá giống/60 ngàySinh trưởng, FCR và sinh khối tối đa vào thời điểm ngày nuôi 180 Sức tải của hệ thốngNuôi trồng thủy sản: Kỹ thuật nuôi là quan trọngMục tiêu: Bền vững sinh thái An toàn thực phẩm Diện tích bể niDiện tích (m2) bể, trại ni 100 tấn/nămƯớc tính diện tích bể ni cá...Thơng số chính để thiết kế hệ thốngKế hoạch sản xuất Lượng thức ăn cung cấp tối đa? Sinh khối tối đa?Số lượng bể?Thể tích của hệ thống? Lượng chất thải?Giới hạn chất lượng nước? Ươc tính lưu lượngCOUTHiệu quả xử lýCIn Xử lýQInQOutCOut= CIN + TE (CBEST -... Chất thải trong các mơ hình ni cá Hệ thống Thải COD (gO2/kg BW) Tỉ lệ thải (%)Ao nước tĩnh (3500kg/ha/năm)286 1,0Ao nước tĩnh (thay nước 1 lần/9 năm)30 0,1Ao thay nước 15%/ngày (30 tấn/năm)3650 12,8RAS nuôi cá trê phi (không phản nitrate)150 0,52RAS ni cá chình (phản nitrate)30 0,1 Dữ liệu cơ sở cho việc thiết kếPhân cỡ - thả lại và thu hoạchHạn chế của việc phân cỡ thả lại là:Gây... (tính)- TSS = 0 g/m3- CO2 = 0.5 g/m3- TAN = 0 g/m3(Timmons et al, 2001) Các bước trong thiết kế hệ thống tuần hoànBước 1. Lập kế hoạch sản xuấtBước 2 Lượng chất thải (Cân bằng vật chất)Bước 3 Biến động lượng chất thải theo ngày-đêmBước 4 Giới hạn chất lượng nướcBước 5 Ý tưởng thiết kế hệ thốngBước 6 Đánh giá hiệu quả kinh tế Dữ liệu cơ sở cho việc thiết kế Dữ liệu cơ sở cho việc thiết... lượngChú thích:PTAN: Lượng TAN hình thànhCLimit, TAN: Giới hạn nồng độ TANQin: Lưu lượng nước cấp vàoCTAN, in: Nồng độ TAN cấp vàoQout: Lưu lượng nước thải raQf: Lưu lượng nước qua hệ thống xử lý Dữ liệu cơ sở cho việc thiết kếPhương pháp cho ăn• Cho ăn bằng tay dẫn đến sự biến động lượng chất thải theo chu kỳ• Cho ăn liên tục thì lượng chất thải sinh ra khơng biến động• Máy . Mối quan hệ giữa kế hoạch sản xuất, sức tải của hệ thống, hiệu quả xử lý, lưu lượng, điều khiển lưu lượng và chất lượng nước Sức tải của hệ thốngNuôi. thiết kế hệ thốngThiết kê hệ thốngLưu lượng?Sục khí?Kích thước bể lọc?Trao đổi nước? Thải chất thải?Thông số chính để thiết kế hệ thốngXây dựng hệ thốngKích
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức tải của hệ thống.pdf, Sức tải của hệ thống.pdf, , Lồi cá ni Kế hoạch thả giống và thu hoạch Giai đoạn ni Giai đoạn ni tt Thức ăn, phương pháp cho ăn, sinh trưởng và sinh khối, Mật độ thả và thể tích ni Mục tiêu sản xuất 100 tấnnăm

Hình ảnh liên quan

Chất thải trong các mô hình nuôi cá - Sức tải của hệ thống.pdf

h.

ất thải trong các mô hình nuôi cá Xem tại trang 4 của tài liệu.
(Mô hình lưu tốc cho điều khiển TAN) - Sức tải của hệ thống.pdf

h.

ình lưu tốc cho điều khiển TAN) Xem tại trang 35 của tài liệu.
PTA N: Lượng TAN hình thành C Limit, TAN: Giới hạn nồng độ TAN Q in: Lưu lượng nước cấ p vào C TAN, in: Nồng độ TAN cấp vào Q out: Lưu lượng nước thải ra - Sức tải của hệ thống.pdf

ng.

TAN hình thành C Limit, TAN: Giới hạn nồng độ TAN Q in: Lưu lượng nước cấ p vào C TAN, in: Nồng độ TAN cấp vào Q out: Lưu lượng nước thải ra Xem tại trang 36 của tài liệu.