0

Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính

15 1,077 11
  • Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Tiết 13- Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy nêu tính năng chung của chương trình bảng tính? Đáp án: Chương trình bảng tính: - biểu diễn thông tin dưới dạng bảng. - thực hiện các tính toán. - xây dựng các biểu đồ. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Chỉ rõ thanh công thức của Excel và cho biết nó có vai trò gì? Đáp án: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn. Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH ------------------ 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức. 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH ------------------ 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức. 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức 1. Sử dụng công thức để tính toán Sử dụng các kí hiệu phép toán:  Phép cộng: +  Phép trừ: -  Phép nhân: *  Phép chia: /  Lấy luỹ thừa: ^  Lấy phần trăm: % * Lưu ý: Thứ tự ưu tiên các phép toán như trong toán học. * / ^ Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) 2. Nhập công thức: Ví dụ 1: Cần nhập công thức: B1: Chọn ô cần nhập B2: Gõ dấu = B3: Nhập công thức B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào nút này 5.)36(5:)312( 2 −++ t¹i « B2 Ví dụ 2: Cần nhập công thức: 9:)612(2*)412( 2 −++ t¹i « C4 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức: Ví dụ về sự khác nhau giữa ô chứa công thức và ô không chứa công thức Công thức được hiển thị ở đây Kết quả trong ô lưu công thức Ô không chứa công thức Công thức không hiển thị Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức: 1. Sử dụng công thức để tính toán LUYỆN TẬP NHÓM Thực hiện trên giấy học tập Thực hiện trên máy tínhBài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) CỦNG CỐ * Các phép toán sử dụng trong công thức: - Phép cộng (+) - Phép trừ (-) - Phép nhân (*) - Phép chia (/) - Lấy luỹ thừa (^) - Lấy phần trăm (%) * Các bước nhập công thức: B1: Chọn ô cần nhập B2: Gõ dấu = B3: Nhập công thức B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) CỦNG CỐ Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính? a) = (12+8):2 2 + 5 x 6 b) = (12+8)/2 2 + 5 . 6 c) = (12+8)/2 2 + 5 * 6 d) = (12+8)/2^2 + 5 * 6 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) Bạn sai rồi! Chúc mừng bạn đã đúng! Chọn câu trả lời đúng: [...].. .Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) CỦNG CỐ Chọn câu trả lời đúng: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác: a) Nháy chuột vào nút c) Nháy chuột vào nút Bạn saibị Bạn rồi! Chúc mừng bạn đã đúng! thiếu rồi! b) Nhấn Enter d) Cả a, b, c đều đúng Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Học thuộc bài cũ  Luyện tập thực hiện thao tác nhập... DẪN VỀ NHÀ  Học thuộc bài cũ  Luyện tập thực hiện thao tác nhập công thức (nếu có máy)  Làm bài tập 1,2 SGK (trang 24)  Xem trước phần 3 “Sử dụng địa chỉ trong công thức” Cám ơn quý thầy cô giáo đã về dự tiết học hôm nay! 36 9 22 1 57 3 4 10 05 48 6 vt  Bàõt Âáöu Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) LUYỆN TẬP NHÓM . ưu tiên các phép toán như trong toán học. * / ^ Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) 2. Nhập. thức Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH ------------------ 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính, Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính, Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính

Từ khóa liên quan