Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016

4 1.2K 2
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Trừ Văn Thố, Tiền Giang năm 2015 - 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điểm bài kiểm tra Bằng số: Bằng chữ: Giáo viên chấm 1/ 2/ Số phách. (Đề chẵn) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1.0p) 1. A. changed B. learned C. looked D. played 2. A. ear B. clear C. dear D. heard 3. A. chemical B. check C. exchange D. chair 4. A. message B. village C. passage D. angry II. Choose the best answer among A, B, or C to complete the sentences. (2,0p) 1. Peter didn't give you this book yesterday, ? A. did he B. didn't he C. didn't Peter D. does he 2. Don't talk in class, ? A. will you B. shall we C. won't you D. will they 3. I wish I in the countryside. A. live B. didn't live C. don't live D. can live 4. He asked her how many children A. she had B. does she have C. did she have D. she has 5. We are good friends. We each other for a long time. A. know B. knew C. have known D. has known 6. He has lived in the city 1995. A. for B. since C. in D. from 7. In Vietnam ,children must go to school at 6 years old. This is education A. ethnic B. compulsory C. official D. national 8. The unit of used in the USA is dollar. A. currency B. money C. change D. price III. Supply the right forms of the verbs in the brackets. (2,0p) 1. This cake (make) last night. 2. He asked me (meet) him at 7. 00. 3. He is interested in (play) video games. 4. She (be) ill since yesterday. Trường THCS Quách Xuân Kỳ Kiểm tra học kỳ I GT1: Số phách. Họ và tên: Môn: Anh - Lớp: 9 GT2: Lớp: Thời gian: 45’ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV. Give the correct form of the word in the brackets to complete the sentences (1.0p) 1. Many young people think that it is to wear jeans. (fashion) 2. Please phone this number for more (inform) V. Rewrite the following sentences using the words given. (2,0p) 1. It’s a pity I can’t drive a car. I wish 2. "How do you go to your homevillage?" The teacher asked me 3. "I must go to Hanoi tomorrow" My mother said 4. They built the house in the 19 th century. The house VI. Fill in each blank a suitable word. (2,0p) news for match popular appeared interactive there programs Television first (1) some fifty years ago in the 1950s. Since then , it has been one of the most (2) sources of entertainment for both the old and the young. Television offers cartoons for children, world (3) , music and many other (4) If someone is interested in sports, for example, he can just choose the right sports channel. There he can enjoy a broadcast of an international football (5) while it is happening. Television is also a very useful way (6) companies to advertise their products. It is not too hard for us to see why (7) is a TV set in almost every home today. And engineers are developing (8) TV which allows communication between viewers and producers. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điểm bài kiểm tra Bằng số: Bằng chữ: Giáo viên chấm 1/ 2/ Số phách. (Đề lẽ) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1.0p) 1. A. exchange B. check C. chemical D. chair 2. A. ear B. clear C. dear D. heard 3. A. learned B. changed C. played D. looked 4. A. message B. angry C. passage D. village II. Choose the best answer among A, B, or C to complete the sentences. (2,0p) 1. He asked her how many children A. did she have B. does she have C. she had D. she has 2. The unit of used in the USA is dollar. A. change B. money C. currency D. price 3. We are good friends. We each other for a long time. A. know B. have known C. knew D. has known 4. Peter didn't give you this book yesterday, ? A. didn't he B. did he C. didn't Peter D. does he 5. I wish I in the countryside. A. don't live B. live C. didn't live D. can live 6. He has lived in the city 1995. A. since B. for C. in D. from 7. In Vietnam ,children must go to school at 6 years old. This is education A. ethnic B. PGD-ĐT BÀU BÀNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI TRƯỜNG THCS TVT NĂM HỌC: 2015-2016 GV: Hồ Mộng Thuý MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90’ I MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA: - Nhằm đánh giá chất lượng dạy học, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình HKI môn Ngữ văn theo nội dung: Văn học, Tiếng Việt, TLV với nội dung - Nhằm đánh giá lực đọc - hiểu, cảm thụ tạo lập văn HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: 100% tự luận III THIẾT LẬP MA TRẬN: Theo chuẩn kiến thức kĩ chương trình văn 9- HKI Tên chủ đề 1.Đọc hiểu văn - Thơ truyện trung đại Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Mức độ thấp Mức độ cao Trình bày giá trị nội dung nghệ thuật thơ, đoạn thơ (Truyện Kiều) Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm Số điểm: Số điểm:0 Số điểm:0 Số điểm:0 Số điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ: 20 % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 20 % Tiếng Việt Nhớ kể tên phương châm hội thoại, BPTT - Các phương châm hội thoại - Các biện pháp tu từ Xác định hiểu giá trị BPTT Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm Số điểm: Số điểm:0 Số điểm: Số điểm:0 Số điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ: 20 % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 30 % VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tập làm văn Viết văn tự chuyển kể qua thơ, câu chuyện - Ngôi kể - Viết tự có kết hợp miêu tả, nghị luận nội tâm (Chuyển nội dung thơ “Ánh trăng” thành câu chuyện) Số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm:5 Tỉ lệ % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 50 % Tỉ lệ: 50 % Tổng số câu Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Tổng số điểm Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: 10 Tỉ lệ % Tỉ lệ: 40 % Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 10 % Tỉ lệ: 50 % Tỉ lệ: 100 % KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90’ (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Câu 1/ Trình bày giá trị nội dung nghệ thuật “Truyện Kiều” Nguyễn Du (2đ) Câu 2/ Kể tên phương châm hội thoại học? Vận dụng phương châm hội thoại học, cho biết cách nói sau liên quan đến phương châm hội thoại nào? (2đ) Lời nói không tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Câu 3/ Đọc hai câu thơ thực yêu cầu sau: (1đ) Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất màu xanh xanh a Xác định từ láy có hai câu thơ b Từ “chân” dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Câu 4/ Hãy chuyển nội dung thơ “Ánh trăng” Nguyễn Duy thành câu chuyện (5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Câu Nội dung nghệ thuật “Truyện Kiều” - Nội dung: (1đ) + Giá trị thực: Phản ánh chân thực mặt xã hội Phong kiến bất công, tàn bạo chà đạp lên quyền sống người số phận bất hạnh người phụ nữ tài hoa, đức hạnh + Giá trị nhân đạo: Đề cao tài nhân phẩm, thể niềm cảm thông, ước mơ, khát vọng người - Nghệ thuật: thành công ngôn ngữ, thể loại, bố cục, kết cấu, nghệ thuật tự sự, miêu tả cảnh tự nhiên, tả cảnh ngụ tình (1đ) Câu Kể tên phương châm hội thoại: (1đ) - Phương châm lượng - Phương châm chất - Phương châm quan hệ - Phương châm cách thức - Phương châm lịch Cách nói liên quan đến phương châm lịch (1đ) Câu Từ láy: rầu rầu (0,5đ) Từ “chân” dùng với nghĩa chuyển (0,5đ) Câu (5đ) HS trình bày tùy theo cảm nhận sáng tạo phải đảm bảo ý sau: - Ngôi kể thứ nhất: xưng - Đảm bảo trình tự câu chuyện - Kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, độc thoại nội tâm nghị luận Về nội dung: a) Mở bài: (1,0đ) giới thiệu được: đề tài, tác giả, khái quát vấn đề tự b) Thân bài: kể theo trình tự - Sự gắn bó người với vầng trăng khứ (tuổi thơ thời chiến tranh) (1,0đ) - Sự dửng dưng, sống vô tình người vầng trăng thời hòa bình (1,0đ) - Cảm xúc suy ngẫm nhân vật gặp lại vầng trăng (1,0đ) c) Kết (1,0đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đánh giá tổng quát nội dung nghệ thuật - Nhắc nhở sâu sắc người cách sống, cách làm người: ân nghĩa thủy chung đạo lý uống nước nhớ nguồn dân tộc./ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ KÌ THI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Choose A, B, C, or D to complete the sentences (4pts) 1. We have to get the pipes checked by a A. mechanic B. plumber C. farmer D. engineer 2. Auld lang Syne is a song is sung on New Year’s Eve. A. which B. who C. whom D. when 3. What are you looking ? My pencil. I’ve lost it. A. on B. off C. in D. for 4. Can you turn the light? It’s too dark. A. on B. off C. in D. for 5. If we plant more trees along the streets, we …………… the amount of pollution in the atmosphere. A. reduce B. reduced C. will reduce D. would reduce 6. In winter, heating …………………… for 50 percent of our electricity bill. A. takes B. occupies C. accounts D. costs 7. The singer sings very A. good B. well C. expensive D. easily 8. I suggest to the movies. A. go B. to go C. going D. went 9. My parents go out so I have to my house. A. look B. look for C. look at D. look after 10. If there were flying saucers, there ……………… traces of their landing A. would be B. will be C. are D. is II. Choose the word or phrase in each sentence that needs correcting (2pts) 1. It may be an evening star or it should be a spacecraft. A B C D 2. Tuan study very hard, so he always gets good marks. A B C D 3. I suggest that we should take a shower instead of a bath save water. A B C D 4. My uncle Hung is the man he is wearing a blue shirt with a white tie. A B C D III. Read the following passage and choose the best answer A, B, C or D to fill in each blank. (2pts) In 1914, President Woodrow Wilson and congress (1)………that the second Sunday in May should be observed as Mother’s Day in America . On that day, children (2)………….their mothers flowers , presents and cards to (3)……….their love to their mothers. Today, millions of Americans (4)……… Mother’s Day. More than 150 million Mother’s Day greeting cards (5)……………every year. 1. A. agreed B. idea C. agrees D. ideas 2. A. give B. gave C. send D. sent 3. A. show B. shows C. tell D. told 4. A. celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrates 5. A. sell B. is sold C. sells D. are sold IV. Do as directions in the brackets (2pts) 1. Shall we take a shower instead of a bath?(Rewrite the sentence) I suggest…………………………………………………………………… 2. Nancy is very lovely. She lives next door. (Rewrite the sentence using relative pronoun “who”) …………………………………………………………………………………… 3.The traffic was bad. I arrived on time. (Rewrite the sentence using “although”) ……………………………………………………………………………………. 4. We will have more shade and fresh air. We plant more trees along the street (Rewrite the sentence using “If”) ……………………………………………………………………………………. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ KÌ THI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9 (Thời gian làm bài:: 45 phút) ĐÁP ÁN I. Choose A, B, C, or D to complete the sentences (4pts) Mỗi câu đúng 0,4 điểm 1. B 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C 7. B 8. C 9. D 10. A II. Choose the word or phrase in each sentence that needs correcting (2pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm 1. D 2. A 3. D 4. B III. Read the following passage and choose the best answer A, B, Cor D to fill in each blank. (2pts) Mỗi câu đúng 0,4 điểm 1. A 2. B 3. A 4. C 5. D IV. Do as directions in the brackets (2pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm 1. I suggest taking a shower instead of a bath . 2. Nancy who lives next door is very lovely. 3. Although the traffic was bad, I arrived on time. 4. If we plant more trees along the street, we will have more shade and fresh air. Đề thi đáp án đề thi học kì lớp môn Tiếng Anh năm học 2015 – 2016 trường THCS Hoa Lư Thời gian làm 45 phút Trường THCS Hoa Lư Đề Thi Học Kì năm 2015 – 2016 Môn: Tiếng Anh lớp Thời gian làm 45 phút A PRONUNCIATION: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1.0m) A my B country C family D every A house B about C country D Our A big B time C sister A doors B lamps D family C chairs D books B LANGUAGE FOCUS: I/ Choose the correct word(s)/ phrase(s) to complete the sentences (3.0ms) My brother and I …………….television every evening A watches B listen C are D watch “ How are you?” – “ I………….fine, thanks.” A am B is C are D be Our classes finish at ………………………… A quarter eleven B a quarter past eleven C eleven to quarter D All are correct What ……… does Nga get up ? A class B time C grade D city The photocopy store is the restaurant and the bakery A near B in front of C between D behind How many………………… are there in your family ? A.teachers B students C people D.doctors I have …………………………… then I go to school in the morning A breakfast B lunch C dinner D classes His father is a doctor He works in a ……………… A hospital B bookstore C bakery D Factory ………………are you going to stay ? – In a hotel A What B Where C When D Which 10 She ………… a doctor and her brothers…………… workers A is/are B is/is C are/is D are/are 11 “ Does Lan play soccer ?” – “ ………………….” A No, I don’t B Yes, I C No, she doesn’t D No, she isn’t 12 Are they _ their homework ? A B does C doing D are doing II/ Odd one out (1m) A father B engineer C doctor A come B sit C desk D open A fifteen B fifty C old D sixty C class D eraser A pen B pencil D nurse C> READING: I/ Complete the passage, using the words given in the box (1.5ms) eats takes house end near home school Nam is a student He gets up at half past five He (1)……………… a shower and gets dressed He (2) ………………his breakfast then leaves the (3)……………….at half past six The school is (4) ……………….his house so he walks Classes start at seven and (5)………………at half past eleven He walks (6)……………… and has luch at twelve o’clock II/ True or False statements about Nam and You (1.5ms) T/F Nam gets up at five thirty ……………… He goes to school by bike ……………… You are a teacher ……………… Your classes start at seven o’clock ……………… Your classes finish at ten to five ……………… You study English at school ……………… D WRITING: I/ Make complete sentences, using the given words (1m) 1.I/ live/ a house / a lake → ……………………………………… 2.There/ thirty five students/ my class → ……………………………………… II/ Answer the questions about you (1m) 1.When you have English ? → ……………………………………… 2.What’s there, near your house ? → ………………………………… ——- The end ——– Đáp án thang điểm đề thi học kì môn Tiếng Anh lớp trường THCS Hoa Lư năm 2015 A PRONUNCIATION: Tổng số 1.0 điểm Mỗi lựa chọn 0,25 điểm 1.A B 2.C D B LANGUAGE FOCUS: Tổng số 4,0 điểm I/ Mỗi lựa chọn 0,25 điểm 1.D A 2.A A 3.B B 4.B 10 A 5.C 11 C 6.C 12 C II/ Mỗi lựa chọn 0,25 điểm 1.A C 2.C C C READING: Tổng số 3,0 điểm I.Mỗi từ điền 0,25 1.takes near 2.eats end 3.house home II.Mỗi câu trả lời 0,25 1.T T 2.F F 3.F T D WRITING: Tổng số 2,0 điểm I/ Mỗi câu viết 0,5 1.I live in a house near a lake 2.There are thirty five students in my class II/ Mỗi câu viết 0,5 ( Ss’ writing) Xem thêm: • Đề thi học kì đáp án môn Toán lớp trường THCS Hoa Lư • Đề thi học kì đáp án môn Văn lớp trường THCS Hoa Lư năm 2015 • Đề thi học kì lớp năm 2015 SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Họ tên HS:……………………… Lớp 11 C… Bài kiểm tra khảo sát đầu năm Môn: Vật Lí 11 CB PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG THAO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang) Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm). Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ: A. Thể lỏng sang thể hơi B. Thể rắn sang thể hơi C. Thể rắn sang thể lỏng D. Thể lỏng sang thể rắn Câu 2. Băng phiến nóng chảy ở: A. 60 0 C B. 80 0 C C. 100 0 C D. 120 0 C Câu 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là: A. Sự đông đặc B. Sự sôi C. Sự bay hơi D. Sự ngưng tụ Câu 4. Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut là: A. 0 0 C và 100 0 C B. 37 0 C và 100 0 C C. -100 0 C và 100 0 C D. 32 0 C và 212 0 C Câu 5. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 20 0 C B. 35 0 C C. 42 0 C D. 100 0 C Câu 6. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm 3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50 o C. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là: A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu 7. Trong các kết luận sau về sự sôi, kết luận không đúng là: A. Chất lỏng sôi ở nhiệt độ bất kì. B. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. D. Các chất lỏng khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Câu 8. Các bình ở hình vẽ bên đều chứa cùng một lượng nước như nhau và được đặt trong cùng một phòng. Câu kết luận nào dưới đây là đúng? A. Tốc độ bay hơi của nước trong bình A nhanh nhất. B. Tốc độ bay hơi của nước trong bình B nhanh nhất. C. Tốc độ bay hơi của nước trong bình C nhanh nhất. D. Tốc độ bay hơi của nước trong 3 bình như nhau. Câu 9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 10. Tác dụng chính của máy cơ đơn giản ( ròng rọc; đòn bẩy; mặt phẳng nghiêng) là: A. Làm việc nhanh hơn B. Đỡ tốn công hơn C. Làm việc dễ dàng hơn D. Làm việc an toàn hơn Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 11. a. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. b. Nêu cách đổi nhiệt độ: b 1 ) 25 0 C=…… 0 F b 2 ) 59 0 F= .… 0 C Câu 12. Hãy điền vào cột B quá trình vật lí xảy ra tương ứng với hiện tượng ở cột A dưới đây: Rượu 58 cm 3 Thuỷ ngân 9 cm 3 Dầu hoả 55 cm 3 0 C A B C D E 100 50 0 -50 . . . Thời gian Cột A Cột B a. Sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm b. Phơi khăn ướt, sau một thời gian khăn khô c. Cục nước đá trong cốc sau một thời gian tan thành nước d. Cho khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước trong khay chuyển thành nước đá Câu 13. Dựa vào các kiến thức vật lý 6 phần nhiệt học đã học hãy giải thích: a) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳng? b) Tại sao khi trồng chuối, mía người ta thường phát bớt lá già đi? Câu 14. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi: Hết a. Các đoạn AB; BC; CD; DE ứng với quá trình vật lí nào? b. Trong các đoạn BC; DE nước tồn tại ở những thể nào; nhiệt độ là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D A C B A B C C PHẦN II: TỰ LUẬN( 6 điểm) Câu Ý Đáp án Điểm Câu 11 ( 2đ) a) Giống nhau: Các chất rắn; lỏng; khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 0,5 Khác nhau: - Các chất rắn; lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 0,5 b) b1) 25 0 C = 0 0 C + 25 0 C = 32 0 F + ( 25. 1,8) 0 F = 77 0 F. Vậy 25 0 C = 77 0 F 0,5 b2) 59 0 F = 32 0 F + (59 0 F - 32 0 F) = 0 0 C + 8,1 27 . 0 C = 0 0 C + 15 0 C Vậy 59 0 F = 15 0 C 0,5 Câu 12 (1đ) a) Sự ngưng tụ 0,25 b) Sự bay hơi 0,25 c) Sự nóng chảy 0,25 d) Sự đông đặc 0,25 Câu

Ngày đăng: 11/10/2016, 15:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan