0

Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới

7 1,150 7
 • Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 13:01

Vào năm 1956, Benjamin Bloom đã viết cuốn Phân loại tư duy theo những mục tiêu giáo dục: Lĩnh vực nhận thức, trong đó phần mô tả về tư duy gồm sáu mức độ của ông đã được chấp nhận rộng rãi và 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới, Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới

Hình ảnh liên quan

nhận thức mà các em cần để giải quyết được vấn đề”. Bảng liệt kê dưới đây đưa ra những ví dụ cho mỗi kỹ năng định lượng nhận thức và kiến thức - Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới

nh.

ận thức mà các em cần để giải quyết được vấn đề”. Bảng liệt kê dưới đây đưa ra những ví dụ cho mỗi kỹ năng định lượng nhận thức và kiến thức Xem tại trang 3 của tài liệu.
học Từ vựng, ký hiệu toán học, ký pháp âm nhạc, bảng chữ cái - Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới

h.

ọc Từ vựng, ký hiệu toán học, ký pháp âm nhạc, bảng chữ cái Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan