0

Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ

1 33,458 242

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:38

Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ QUI TRÌNH THỬ VIỆCMã tài liệu: NS – 03 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08CƠ QUAN………….CÔNG TY CỔ PHẦN……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …………/QĐ-……. Hà nội,, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp nhận cán bộ nhân viênGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…………… - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……… - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị ………… . vào làm việc tại …………., kể từ ngày ………… Điều 2. Anh/ chị ……………. làm việc dưới sự quản lý và phân công của Trưởng (đơn vị) … .Điều 3. Anh/ chị ……….……. được hưởng lương và các khoản phụ cấp căn cứ theo quyết định số …. ngày … của Hội đồng quản trị về việc ….: mức lương …, bậc …, hệ số lương … (ngạch …, bậc …), được tính kể từ ngày … Điều 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng (đơn vị) … , các đơn vị chức năng liên quan và anh/ chị ………… . chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận:- Như điều 4;- Lưu: TC-HC.GIÁM ĐỐC . …………/Q - …. Hà nội,, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp nhận cán bộ nhân viênGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……………. .- Căn cứ quyết định số. của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị …………... vào làm việc tại …………., kể từ ngày …………..Điều 2. Anh/ chị ……………. làm việc dưới sự quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ, Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ,

Từ khóa liên quan