0

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung

7 3,191 0
  • Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 13:34

Tóm tắt kiến thức Giải 67,68,69 trang 31; 70,71,72,73,74 trang 32 SGK Toán tập 1: Chia đa thức biến xếp Luyện tập A Tóm tắt kiến thức chia đa thức biến xếp Phương pháp: Ta trình bày phép chia tương tự cách chia số tự nhiên Với hai đa thức A B biến, B ≠ tồn hai đa thức Q R cho: A = B Q + R, với R = bậc bé bậc – Nếu R = 0, ta phép chia hết – Nếu R ≠ 0, ta phép chia có dư Bài trước: Giải 63,64,65,66 trang 28,29 Toán tập 1: Chia đa thức cho đơn thức B Hướng dẫn giải tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số tập 1: chia đa thức biến xếp Bài 67 (trang 31 SGK Toán tập 1) Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến làm phép chia: a) (x3 – 7x + – x2) : (x – 3); b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – + 6x) : (x2 – 2) Đáp án hướng dẫn giải 67: a) (x3 – 7x + – x2) : (x – 3) Sắp xếp lại: (x3 – x2 – 7x + ) : (x – 3) – 3x2 – + 6x) : (x2 – 2) Sắp xếp lại: (2x4 – 3x2 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) b) (2x4 – 3x2 Bài 68 (trang 31 SGK Toán tập 1) Áp dụng đẳng thức đáng nhớ để thực phép chia: a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y); b) (125x3 + 1) : (5x + 1); c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) Đáp án hướng dẫn giải 68: a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)3 + 1] : (5x + 1) = (5x)2 – 5x + = 25x2 – 5x + c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : [-(x – y)] = – (x – y) = y – x Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x) = (y – x)2 : (y – x) = y – x Bài 69 (trang 31 SGK Toán tập 1) Cho hai đa thức A = 3x4 + x3 + 6x – B = x2+ Tìm dư R phép chia A cho B viết A dạng A = B.Q + R Đáp án hướng dẫn giải 69: Vậy 3x4 + x3 + 6x – = (x2+ 1)(3x2 + x – 3) + 5x – Luyện tập: Bài 70 (trang 32 SGK Toán tập 1) Làm tính chia: a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2; b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y Đáp án hướng dẫn giải 70: a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 ) = 5x3 – x2 + b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y = (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y) = 15/6xy – – 3/6y = 5/2xy – 1/2y – Bài 71 (trang 32 SGK Toán tập 1) Không thực phép chia, xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không a) A = 15x4 – 8x3 + x2 B = 1/2x2 b) A = x2 – 2x + B=1–x Đáp án hướng dẫn giải 71: a) Ta có 15x4 ; 8x3 ; x2 chia hết cho 1/2x2 nên đa thức A chia hết cho B b) A chia hết cho B, x2 – 2x + = (1 – x)2, chia hết cho – x Bài 72 (trang 32 SGK Toán tập 1) Làm tính chia: (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) Đáp án hướng dẫn giải 72: Khi :(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) = (x2 – x + 1)(2x3 + 3x – 2) Bài 73 (trang 32 SGK Toán tập 1) Tính nhanh: a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y); b) (27x3 – 1) : (3x – 1); c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1); d) (x2 – 3x + xy -3y) : (x + y) Đáp án hướng dẫn giải 73: a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) = [(2x)2 – (3y)2] : (2x – 3y) = (2x –3y)(2x +3y) : (2x –3y) = 2x + 3y; b) (27x3 – 1) : (3x – 1) = [(3x)3 – 1] : (3x – 1) = (3x – 1) [(3x)2 + 3x + 1] : (3x – 1) = 9x2 + 3x + c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) = [(2x)3 + 1] : (4x2 – 2x + 1) = (2x + 1)[(2x)2 – 2x + 1] : (4x2 – 2x + 1) = (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1) = 2x + d) (x2 – 3x + xy -3y) : (x + y) = [(x2 + xy) – (3x + 3y)] : (x + y) = [x(x + y) – 3(x + y)] : (x + y) = (x + y)(x – 3) : (x + y) = x – Bài 74 (trang 32 SGK Toán tập 1) Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + Đáp án hướng dẫn giải 74: Khi 2x3 – 3x2 + x + a = (x + 2) (2x2 – 7x + 15) + a – 30 để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức (x + 2) phần dư a – 30 = hay a = 30 Bài tiếp theo: Ôn tập chương Toán đại số Giải tập 1, 2, 3, trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 31 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 29) Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Để lát phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm Hỏi cần viên gạch để lát kín phòng đó, biết phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) Đáp án hướng dẫn giải 1: Diện tích phòng : x = 54 (m2) hay 5400dm2 30cm = 3dm Diện tích viên gạch : x = (dm2) Số viên gạch cần dùng : 5400 : = 600 (viên) Đáp số: 600 viên gạch Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Một ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng 1/2 chiều dài a) Tính diện tích ruộng b) Biết rằng, 100m2 thu hoạch 50kg thóc Hỏi ruộng người ta thu hoạch tạ thóc? Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Chiều rộng là: 80 : = 40 (m) Diện tích ruộng là: 80 × 40 = 3200 (m2) b) 3200m2 so với 100m2 gấp: 3200 : 100 = 32 (lần) Số thóc thu hoạch là: 50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ Đáp số: a) 3200m2 b) 16 tạ thóc Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Một mảnh đất có hình vẽ đồ tỉ lệ : 1000 hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm Tính diện tích mảnh đất mét vuông Đáp án hướng dẫn giải 3: Chiều dài thật mảnh đất : × 1000 = 5000 (cm) hay 50m Chiều rộng thật mảnh đất là: × 1000 = 3000 (cm) hay 30m Diện tích mảnh đất là: 50 × 30= 1500 (m2) Đáp số: 1500m2 Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Tính diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ đây: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 96cm2 B 192cm2 C 224cm2 D 288cm2 Đáp án hướng dẫn giải 4: Suy nghĩ: Chiều dài hình chữ nhật MNPQ + + = 24 (cm) Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 24 × 12 = 288 (cm2) Diện tích hình vuông EGHK là: × = 64 (cm2) Diện tích miếng bìa là: 288 – 64 = 224 (cm2) Khoanh vào C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 31; 3, trang 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 30) Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Đáp án hướng dẫn giải 1: b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12): Bài trang 31 SGK Toán – Luyện tập chung Tính: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung Diện tích khu nghỉ mát 5ha, có diện tích hồ 3/10 diện tích hồ nước Hỏi diện tích hồ nước mét vuông? Đáp án hướng dẫn giải 3: 5ha = 50 000m2 Diên tích hồ nước : 50 000 × 3/10 = 15 000 (m2) Đáp số: 15 000m2 Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung Năm tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi người, biết bố 30 tuổi Đáp án hướng dẫn giải 4: Ta có sơ đồ: Hiệu số phần là: – = (phần) Tuổi 30 : = 10 (tuổi) Tuổi bố 10 × = 40 (tuổi) Đáp số: 40 tuối 10 tuổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 31) Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung a) gấp lần 1/10? b) 1/10 gấp lần 1/100? c) 1/100 gấp lần 1/1000? Đáp án hướng dẫn giải 1: a) gấp 10 lần 1/10; b) 1/10 gấp 10 lần 1/100 ; c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000 Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung Tìm x: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung Một vòi nước chảy vào bể, đầu chảy vào 2/15 bể, thứ hai chảy vào 1/5 bể Hỏi trung bình vòi nước chảy vào phần bể? Đáp án hướng dẫn giải 3: Vòi nước chảy : 1   (bể) 15 Trung bình vòi nước chảy được: 1 :  (bể) Đáp số: 1/6 bể Bài trang 32 SGK Toán – Luyện tập chung Trước mua 5m vải phải trả 60 000 đồng Hiện giá bán mét vải giảm 2000 đồng Hỏi với 60 000 đổng, mua mét vải thế? Đáp án hướng dẫn giải 4: Trước đây, giá 1m vải : 60 000 : = 12 000 (đồng) Hiện nay, giá 1m vải : 12 000 – 2000 = 10 000 (đồng) Hiện với 60 000 đồng mua được: 60 000 : 10 000 = (m) Đáp số: 6m vải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:A. 180 m2B. 1400 m2C. 1800 m2D. 2000 m2Bài làmChiều dài mảnh đất là 50m.Chiều rộng mảnh đất là 40m.Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2Chiều dài nhà là 20 m.Chiều rộng nhà là 10 m.Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2Ao hình vuông có cạnh dài 20mDiện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m2Khoanh vào B. Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 14) Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung gồm giải chi tiết tương ứng với tập SGK giúp cho việc học môn Toán củng cố nâng cao Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 16; 3, trang 17 SGK Toán 5: Bài trang 16 SGK Toán Tính Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 16 SGK Toán Tìm x Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 17 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 17 SGK Toán Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước hình vẽ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sau đào ao làm nhà diện tích phần đất lại là: A 180 m2 B 1400 m2 C 1800 m2 D 2000 m2 Đáp án hướng dẫn giải 4: Chiều dài mảnh đất 50m Chiều rộng mảnh đất 40m Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2 Chiều dài nhà 20 m Chiều rộng nhà 10 m Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2 Ao hình vuông có cạnh dài 20m Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2 Diện tích phần đất lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2 Khoanh vào B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết các số đo độ dài:Bài 3. Viết các số đo độ dài:a) 2m 15cm;b) 1m 75cm;c) 5m 36 cm;d) 8m 8cm.Bài làma) 2m 15cm = 2m +m=m;b) 1m 75cm = 1m +m=m;c) 5m 36 cm = 5m +m=m;d) 8m 8cm = 8m +m=m. Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải,Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22m vải. Biết rằng của hàng đóbán tất cả các ngày trong tuần hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?Hướng dẫn giải:Số mét cải cửa hàng bán được trong hai tuần là:314,78 + 525,22 = 840 (m)Số ngày trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày bán được số vải là:840 : 14 = 60 (m)Đáp số : 60m vải Hướng dẫn Giải 1,2,3,4 trang 25; 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm thể tích khối đa diện A.Tóm tắt lý thuyết thể tích khối đa diện Có thể đặt tương ứng cho khối đa diện H số dương VH thỏa mãn tính chất sau: a) Nếu H khối lập phương có cạnh VH =1 b) Nếu hai khối đa diện H1 H2 V1 = V2 c) Nếu khối đa diện H phân chia thành hai khối đa diện: H1 H2 VH = VH1 + VH2 Số dương VH nói gọi thể tích khối đa diện H Khối lập phương có cạnh gọi khối lập phương đơn vị Nếu H khối lăng trụ ABC.A’B’C’ chẳng hạn thể tích kí hiệu VABC.A’B’C’ Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h V = B.h Đặc biệt thể tích khối hộp chữ nhật tích ba kích thước Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h V= 11/3Bh Kiến thức bổ sung : Cho hình chóp S.ABC Trên ba tia SA, SB, SC lấy ba điểm A’, B’, C’ Khi Nếu H’ ảnh H qua phép dời hình Nếu H’ ảnh H qua phép vị tự tỉ số k Bảng tóm tắt năm loại khối đa diện : Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt {3;3} Tứ diện {4;3} Lập phương 12 {3;4} Bát diện 12 {5;3} Mười hai mặt 20 30 12 {3;5} Hai mươi mặt 12 30 20 Ở diện tich toàn phần thể tích tính theo cạnh a đa diện Xem lại:Bài tập khối đa diện lồi khối đa diện trang 18 B.Giải tập sách giáo khoa hình 12 trang 25, 26 Bài (Trang 25 SGK Hình 12 chương 1) Tính thể tích khối tứ diện cạnh a Hướng dẫn giải Cho tứ diện ABCD Hạ đường cao AH tứ diện đường xiên AB, AC, AD Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầuThùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?Hướng dẫn giải:Số dầu tất cả là:21 + 5 = 36 (l)Số chai dầu tất cả là:36 : 0,75 = 48 (chai)Đáp số: 48 (chai) Giải tập 1, 2, , 4, trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung Giải tập 1, 2, , 4, trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung với lời giải tương ứng với học sách giúp cho em học sinh ôn tập củng cố dạng tập, rèn luyện kỹ giải Toán Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, ,4, trang 15 SGK Toán 5: Bài trang 15 SGK Toán Tính Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 16 SGK Toán Tính Đáp án hướng dẫn giải 2: Bài trang 16 SGK Toán VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Đáp án hướng dẫn giải 3: Đặt phép tính kết quả: Vậy chọn đáp án C Bài trang 16 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 9m 5dm; b) 7m 3dm; c) 8dm 9cm; d) 12cm 5mm Đáp án hướng dẫn giải 4: a) 9m 5dm = Bài trang 16 SGK Toán Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km Hỏi quãng đường AB dài ki-lô-mét? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 5: 1/10 quãng đường AB dài: 12 : = (km) Quãng đường AB dài: x 10 = 40 (km) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt kiến thức trọng tâm hướng dẫn Giải 1,2,3 trang 15; 4,5 trang 16 SGK Hóa lớp 12: Khái niệm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp A Tóm tắt kiến thức Khái niệm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp Xà phòng – Xà phòng thường dùng hỗn hợp muối natri muối kali axit béo, có thêm số chất phụ gia – Thành phần : muối Na+ (hoặc K+) axit panmitric axit stearic – Ưu, nhược điểm :bị tác dụng gặp nước cứng dễ bị phân hủy vi sinh vật tự nhiên – Phương pháp sản xuất : đun chất béo với dung dịch kiềm thùng kín nhiệt độ cao, sau thêm muối ăn vào hỗn hợp để tách muối axit béo sinh ; muối lấy trộn với phụ gia ép thành bánh Chất giặt rửa tổng hợp – Những chất muối natri axit cacbonxylic có tính giặt rửa gọi chất giặt rửa tổng hợp – Thành phần : muối Na+ (hoặc K+) axit đođexylbenzensunforic – Ưu, nhược điểm : không tạo kết tủa với ion Ca2+, Mg2+ khó bị phân hủy sinh vật tự nhiên nên làm ô nhiễm môi trường – Phương pháp sản xuất : tổng hợp từ chất lấy từ dầu mỏ – Tác dụng tẩy rửa xà phòng chất tẩy rửa tổng hợp : làm giảm sức căng mặt chất bẩn => chất bẩn phân chia thành nhiều phần nhỏ phân tán vào nước bị rửa trôi Bài trước: Giải 1,2,3,4,5 trang 11 SGK Hóa học lớp12: Lipit B Giải tập Khái niệm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp Hóa 12 trang 15,16 Bài (Trang 15 Hóa 12 chương 1) Xà phòng gì? Giải 1: Xà phòng hỗn hợp muối natri muối kali axit béo có thêm số chất phụ gia Bài (Trang 15 Hóa 12 chương 1) Phát biểu sau (Đ) hay sai (S) ? a) Xà phòng sản phẩm phản ứng xà phòng hóa b) Muối natri kali axit hữu thành phần xà phòng c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH KOH ta xà phòng d) Từ dầu mỏ sản xuất chất giặt rửa tổng hợp Giải 2: a) Đ b) S Thành phần xà phòng hỗn hợp muối natri kali axit béo c) Đ d) Đ Bài (Trang 15 Hóa 12 chương 1) Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol 50% trioleoylglixerol (về khối lượng) a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy thực phản ứng xà phòng hóa loại mỡ b) Tính khối lượng muối thu xà phòng hóa gần mỡ dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất trình đạt 90% Giải 3: a) Các PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1) (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH -> C15H31COONa + C3H5(OH)3 (2) (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (3) b) Số mol tristearoylglixerol = 20000/890 = 224,72(mol) Số mol trioleoylglixerol = 500000/884 = 565,61 (mol) Số mol tripanmitoylglixerol = 300000/806 =372,21 (mol) Theo (1) khối lượng natri stearat : 224,72.3.306 = 206292,96 (gam) Theo (2) khối lượng natripanmitat : 372,21.278.3 = 310423,14 (gam) Theo (3) khối lượng natri oleat : 565,61.3.304 = 515836,32 (gam) ⇒ Tổng khối lượng muối thu : 1032552,42 (gam) Vì hiệu suất trình 90% nên khối lượng muối thực tế thu : 1032552,42.90% = 929297,18 (gam) Bài (Trang 16 Giải tập 1, 2, 3, trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung giải toán Giải tập 1, 2, 3, trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung giải toán giúp em học sinh nắm cách biết dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng tăng lên lần đại lượng tương ứng tăng nhiêu lần) Đồng thời, biết cách giải toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ cách Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 19; 3, trang 20 SGK Toán 5: Bài trang 19 SGK Toán – Luyện tập Mua 12 hết 24 000 đồng Hỏi mua 30 hết tiền? Đáp án hướng dẫn giải 1: Mua hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng) Mua 30 hết 2000 × 30 = 60 000 (đồng) Đáp số: 60 000 (đồng) Bài trang 19 SGK Toán – Luyện tập Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng Hỏi bạn Mai muốn mua bút chì phải trả người bán hàng tiền? Đáp án hướng dẫn giải 2: tá bút chì gồm có: 12 × = 24 (cái) Mua bút hết số tiền là: 30000 : 24 = 1250 (đồng) Mai mua bút chì hết số tiền: 1250 × = 10 000 (đồng) Đáp số: 10000 đồng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập Một trường tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử Đợt thứ cần có xe ô tô để chở 120 học sinh Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh tham quan cần dùng xe ô tô nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Mỗi ô tô chở được: 120 : = 40 (học sinh) Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là: 160 : 40 = (ô tô) Đáp số: ô tô Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập Một người làm công hai ngày trả 72 000 đồng Hỏi với mức trả lương thế, làm ngày người trả tiền? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số tiền công ngày là: 72 000 : = 36 000 (đồng) Số tiền công ngày là: 36 000 × = 180 000 (đồng) Đáp số: 180 000 đồng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí                         Bài 1: Ôn t p :Khái ni m v phân sâ ệ ề ố Bài 1: Ôn t p :Khái ni m v phân sâ ệ ề ố     !"#$%&'    Vit : 5/10 Đc : năm phn mưi     !  (   "#   $ %   )  "  #  *  +  & , ' ! ( )- .   ' - *+%     ( !  (   '   - /   #,#+%-*+%./   +*+%     II) L thuyt CH  :  !"#$%&'("%)*+,-.'/01'/0)23&'(!4%(5 %67%-.(81 9#:;<; < =><=> 333333 >?'/0(@+!"A7BC!D+673 9#:E<E ><> ><> 333333 ;'!"A7BC!FCA7D+CG%+A7)23  9#:<== <HH < 333333 '!"A7BC!FC67A7D+C)23 Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầuThùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?Hướng dẫn giải:Số dầu tất cả là:21 + 5 = 36 (l)Số chai dầu tất cả là:36 : 0,75 = 48 (chai)Đáp số: 48 (chai) Giải 1, 2, 3, trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, trang 24; trang 25 SGK Toán Bài trang 24 SGK Toán – Luyện tập Liên đội trường Hòa Bình thu gom 300kg giấy vụn Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom 700kg giấy vụn Biết giấy vụn sản xuất 50 000 học sinh Hỏi từ số giấy vụn mà hai trường thu gom sản xuất học sinh? Đáp án hướng dẫn giải 1: Cả hai trường thu gom số giấy vụn là: 1tấn 300kg + 700kg = 1000kg = Mỗi giấy vụn sản xuất được: 50 000 : = 25 000 (cuốn vở) giấy vụn sản xuất được: 25 000 × = 100 000 (cuốn vở) Đáp số 100 000 Bài trang 24 SGK Toán – Luyện tập Một chim sâu cân nặng 60g Một đà điểu cân nặng 120kg Hỏi đà điểu nặng gấp lần chim sâu? Đáp án hướng dẫn giải 2: 120kg = 120 000g Con đà điểu cân nặng gấp chim sâu: 120 000 : 60 = 2000 (lần) Đáp số : 2000 lần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 24 SGK Toán – Luyện tập Hình bên tạo hình chữ nhật ABCD hình vuông CEMN Tính diện tích hình Đáp án hướng dẫn giải 3: Diện tích hình chữ nhật là: 14 × = 84 (cm2) Diện tích hình vuông là: × = 49 (cm2) Diện tích hình là: 84 + 49 = 133 (cm2) Đáp số: 133cm2 Bài trang 25 SGK Toán – Luyện tập Hãy vẽ hình chữ nhật có diện tích với hình chữ nhật ABCD có kích thước khác với kích thước hình chữ nhật ABCD VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 4: Hình chữ nhật ABCD gồm : × = 12 (ô vuông) Viết 12 thành tích hai số (khác 3): 12 = × Vậy ta vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài cạnh ô vuông cạnh ngắn cạnh ô vuông VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:A. 180 m2B. 1400 m2C. 1800 m2D. 2000 m2Bài làmChiều dài mảnh đất là 50m.Chiều rộng mảnh đất là 40m.Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2Chiều dài nhà là 20 m.Chiều rộng nhà là 10 m.Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2Ao hình vuông có cạnh dài 20mDiện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m2Khoanh vào B. Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 14) Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung gồm giải chi tiết tương ứng với tập SGK giúp cho việc học môn Toán củng cố nâng cao Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 16; 3, trang 17 SGK Toán 5: Bài trang 16 SGK Toán Tính Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 16 SGK Toán Tìm x Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 17 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 17 SGK Toán Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước hình vẽ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sau đào ao làm nhà diện tích phần đất lại là: A 180 m2 B 1400 m2 C 1800 m2 D 2000 m2 Đáp án hướng dẫn giải 4: Chiều dài mảnh đất 50m Chiều rộng mảnh đất 40m Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2 Chiều dài nhà 20 m Chiều rộng nhà 10 m Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2 Ao hình vuông có cạnh dài 20m Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2 Diện tích phần đất lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2 Khoanh vào B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết các số đo độ dài:Bài 3. Viết các số đo độ dài:a) 2m 15cm;b) 1m 75cm;c) 5m 36 cm;d) 8m 8cm.Bài làma) 2m 15cm = 2m +m=m;b) 1m 75cm = 1m +m=m;c) 5m 36 cm = 5m +m=m;d) 8m 8cm = 8m +m=m. Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải,Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung, Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung, Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung