Đề kiểm tra toán7 kì 1

12 625 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Đề kiểm tra học I Môn Toán lp 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm Mỗi câu sau đây có kèm theo các phơng án trả lời. Hãy chọn phơng án đúng 1. Cho (2 6 ) 3 = điền vào chỗ ( .) phơng án nào sau đây? A. 2 9 B. 2 2 C.2 18 D. 12 3 2. Từ đẳng thức a.d = b.c không suy ra đợc đẳng thức nào sau đây: A. c a = d b B. c d = a b C. b a = d c D. d a = b c 3. Thực hiện phép tính: 8 3 + 8 5 : (- 2 1 ) - (- 4 3 ) đợc kết quả là: A. - 8 1 B. 4 C. - 4 5 D. - 2 4 3 4. Đờng trung trực của đoạn thẳng là: A. Đờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó. B. Đờng thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó. C. Đờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm. D. Đờng thẳng chia đôi đoạn thẳng đó. 5. ABC = A'B'C' nếu có: a. AC = A'C'; BC = B'C'; B = ' B b. A = ' A ; C = ' C ; BC = B'C' c. A = ' A ; B = ' B ; C = ' C d. AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C' 6. Cho x 2 = 16 thì 2 x bằng: A. - 4 B. 4 C. 16 D. 2 Phần II. Tự luận Câu 1: Tìm x biết: - 2 5 1 : 1,1 = x : 3 2 1 Câu 2: Mọi ngày trời nắng bạn Trang đi học từ nhà đến trờng bằng xe đạp với vận tốc trung bình 20 Km/h thì mất 4 1 giờ. Hôm nay trời ma bạn Trang phải đi chậm hơn, vận tốc trung bình chỉ có 15 Km/h. Hỏi bạn Trang hôm nay đi đến trờng mất bao nhiêu thời gian. Câu 3: Cho tam giác vuông ABC ( A = 90 0 ). Kẻ AH BC, kẻ HP AB và kéo dài để có PE = PH. Kẻ HQ AC và kéo dài để có QF = QH a. Chứng minh APE = APH và AQH = AQF b. Chứng minh ba điểm E, A, F thẳng hàng c. Chứng minh BE // CF Đáp án Câu Đáp án Điểm Trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 C D A C D B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tự luận Câu 1 5 11 : 10 11 = x : 2 7 x = 2 7 . 5 11 : 10 11 x = 2 7 . 5 11 . 11 10 x = -7 0,5 0,5 Câu 2 Gọi vận tốc hôm trời nắng và hôm trời ma lần lợt là v 1 (Km/h) và v 2 (Km/h); thời gian tơng ứng khi trời nắng và trời ma là t 1 (h) và t 2 (h). Do vận tốc và thời gian của một vật chuyển động đều trên cùng một quãng đờng là 2 đại lợng tỉ lệ nghịch nên ta có: 1 2 v v = 2 1 t t t 2 = 2 11 . v tv t 2 = 15 4 1 .20 = 15 5 = 3 1 Trả lời: Nếu bạn Trang đi với vận tốc 15 Km/h thì mất 3 1 giờ. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3 F A 1 2 2 1 Q E 1 2 P 3 1 2 4 B H C Chứng minh a. Xét 2 tam giác vuông: APE và APH có AP cạnh chung PE = PH (giả thiết) } APE = APH ( 2 cạnh góc vuông) (1) 0,5 0,5 Xét 2 tam giác vuông: AQH và AQF có: AQ cạnh chung QH = QF (giả thiết) } AQH = AQE ( 2 cạnh góc vuông) (2) b. Có EH // AC (vì cùng AB) Suy ra: 1 E = 2 A ( 2 góc đồng vị) mà 1 E + 1 A = 90 0 1 A + 2 A = 90 0 Suy ra 1 A + CAB + 2 A = 180 0 hay E, A, F thẳng hàng. c. Có BPE = BPH (2 cạnh góc vuông) BE = BH EBH cân tại B 2 E = 1 H mà 1 E = 2 H Suy ra 1 E + 2 E = 1 H + 2 H = 90 0 (vì AH BC) BE EF (*) Tơng tự: HCF cân tại C suy ra 2 F = 4 H mà 3 H = 1 F ( HAF cân tại A) suy ra: 1 F + 2 F = 3 H + 4 H (vì AH BC) hay CF EF (**) Từ (*) và (**) suy ra BE // CF (vì cùng vuông góc với EF) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Đề kiểm tra học I Môn : Toán Lớp 7 Thời gian : 90 phút I/ Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Hãy chọn phơng án đúng và ghi vào bài làm : 1) Cho các số hữu tỉ: 4 3 1 ; ; ;0 5 2 2 A, 3 4 1 0 2 5 2 > > > B, 3 4 1 0 2 5 2 < < < C, 4 3 1 0 5 2 2 > > > D, 3 1 4 0 2 2 5 > > > 2) 0, 01.400 bằng : A, 4 B, 2 C, 1 D, 3 3) Kết quả phép tính : 2 3 2 3 6 1 1 .2 17 14 17 7 2 + + A, 0 B, 1 C, 1 2 D, Một kết quả khác 4) Cho hình vẽ biết //a b . Số đo của góc x bằng : A, 0 30 B, 0 150 30 0 a C, 0 40 D, 0 60 b x=? 5) ' ' 'ABC A B C = Biết 0 40A = ; 3AC cm = ; 2AB cm = Suy ra các yếu tố nào của ' ' 'A B C A, ' 0 40 ; ' ' 3 ; ' ' 2A A C cm A B cm = = = B, ' 0 40 ; ' ' 2 ; ' ' 3A A C cm A B cm = = = C, ' 0 40 ; ' ' 3 ; ' ' 2B A C cm A B cm = = = D, ' 0 40 ; ' ' 3 ; ' ' 2C A C cm A B cm = = = II/ Phần II: Tự luận ( 7điểm ) Bài 1: Tìm x biết : 1 3 1 : 3 :1 2 4 2 x = Bài 2: Một ô tô chạy từ Móng Cái đến Hòn Gai với vận tốc 50Km/h hết 3 h 36 . Hỏi ô tô đó chạy từ Móng Cái đến Hòn Gai với vận tốc 60Km/h thì hết bao nhiêu thời gian? Bài 3: Cho ABC có 0 90A = , trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. a) Chứng minh rằng: DA=DE b) ã BED = ? c) Chứng minh rằng: BD là trung trực của AE Đáp án và biểu điểm kiểm tra học I Môn : Toán- Lớp 7 Bài Lời giải sơ lợc Điểm Bài 1 ( 3 đ ) 1) A 0,5 2) B 0,5 3) A 1 4) A 0,5 5) A 0,5 Phần II : Tự luận ( 7 điểm ) Bài Lời giải sơ lợc Điểm Bài 1 ( 1 đ ) 1 3 1 3 :1 2 4 2 3 1 4 x x = ì = 0,5 0,5 Bài 2 (2,5 đ ) Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới lần lợt là: 1 v và 2 v ( km/h; 1 v , 2 v > 0 ). Thời gian tơng ứng : 1 2 ;t t ( h ) Trong chuyển động đều với quãng đờng không đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lợng tỉ lệ nghịch với nhau. 1 2 2 1 v t v t = Đổi 3 h 36 = 3,6 h 2 2 50 50.3,6 3( ) 60 3, 6 60 t t h= = = Vậy nếu đi với vận tốc 60km/h thì thời gian ô tô đi là 3giờ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài 3 ( 3,5 đ ) Vẽ hình đúng B E Viết đúng GT, KL I A C D 0,5 a) ( . . )ABD EBD c g c DA DE = = (cạnh tơng ứng) 1 b) ã 0 ( ) 90ABD EBD cmt A BED = = = 1 c) BD cắt AE tại I. ( . . )ABD EBD c g c = IA=IE(1) và ã ã AID EID = . Mặt khác ã ã 0 180AID EID+ = ã 0 90AID = hay (2)BD AE Từ (1) và (2) suy ra : BD là trung trực của AE 0,5 0,5 phòng gd & đt đề thi học kỳ i thị xã móng cái năm học 2006 2007 -------------@------------- môn : toán - lớp 7 (thời gian làm bài : 90 phút ) PHầN I :TRắC NGHIệM (3 điểm ). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đúng trong mỗi câu hỏi sau : Câu 1: A). 32 ; B ). 1716 ; C ). 4 1 4 3 ; D ). 2 3 0 Câu 2 : Cho đại lợng x tỉ lệ nghịch với đại lợng y theo hệ số tỉ lệ 2 và đại lợng y tỉ lệ nghịch với đại lợng z theo hệ số tỉ lệ 3 thì : A ) x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6 B ) x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 3 2 C ) x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ 6 D ) x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ 2 3 Câu 3 : Nếu 32 = x thì x bằng : A). 5 ; B). 1 ; C ). 1 hoặc 5 ; D ). 5 Câu 4 : Phát biểu: (( Nếu một tam giác có một góc bằng tổng của hai góc còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông )) là : A) Đúng B). Sai Câu 5 : Phát biểu: (( Nếu ABC và MNP có PCNBMA , , === thì hai tam giác đó bằng nhau )) là : A) Sai B) Đúng . Câu 6 : Cho ABC = MNP có ACBPA 2 , ==+ thì P bằng : A). 30 0 ;B). 60 0 ;C). 90 0 PHầN II : Tự LUậN ( 7 điểm ). Bài 1 : Tính giá trị các biểu thức sau : A= 4 3 25,0 : ( ) 3 1 2 5 3 5 1 15 ì B = ( ) ( ) 2,09 25 16 1 23 ++ Bài 2: Tìm x ,biết : a ) 6 5 25,0 5 2 1 =+ x b ) x : 2 1 2 = : x Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A . Tia phân giác của góc B cắt AC ở E , trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BF = AB a ) Chứng minh rằng : AE = EF . b ) Tính tổng số đo của góc FEC và góc FCE . c ) Biết số đo hai góc FEC và FCE tỉ lệ với 3 : 2 . Tính số đo của góc BEA . --------------------------- Hết---------------------- lời giải sơ lợc và đáp án bài thi học kỳ i môn toán 7 Trờng THCS Hải Xuân Đề thi học kỳ I năm học 2006-2007 đề số01 Môn toán: Lớp 7 ( Thời gian 90 phút) Phần I : Trắc nghiệm( 4đ) ( Hãy xã định kết quả đúng trong các câu sau) Câu1 (0,5đ) : Nếu 4 = x thì x bằng: A, 4; B, - 4; C, 2; D, - 2 Câu2 (0,5đ) : Giá trị biểu thức: 2 4 . 2 6 là: A, 8; B, 4; C, 16 ; D, 32; 4 4 Tóm tắt lời giải Điểm Câu 1 A 0,5 Câu 2 B 0,5 Câu 3 C 0,5 Câu 4 A 0,5 Câu 5 A 0,5 Câu 6 B 0,5 Bài 1 (2 điểm ) A= 5 6 1 B= 9 1 Bài 2 (2 điểm ) a ) 6 5 25,0 5 2 1 =+ x 4 1 6 5 5 7 = x 12 5 5 7 : 12 7 == xx 0,5 0,5 b ) x : 2 1 2 = : x 1 2 = x 1 = x hoặc 1 = x 0,5 0,5 Câu3 (0,5đ): Giá trị của x trong tỉ lệ thức: x: 0,75 = - 7: 0,25 là: A, -7; B, 3; C, 21; D, 32; Câu 4 ( 0,5đ): x và y là hai đại lợng tỉ lệ với nhau theo công thức: y = x 3 2 a, y là tỉ lệ thuận với x b, y là tỉ lệ nghịch vố x Câu5 ( 0,5đ) : Cho hàm số y = 3x; Cho x = 1 giá trị của y tơng ứng bằng: a,-3; b, 3; c, 1/3 ; d, - 1/3; Câu 6 (0,5đ); để cho 2 đờng thẳng a và b song song với nhau thì số đo góc x trên hình vẽ bằng bao nhiêu: A, 50 0 ; B, 45 0 ; C, 135 0 ; D, 40 0 a c 45 0 b x Câu7: Số đo góc x trên hình là bao nhiêu: A 30 0 a, 30 0 ; b, 85 0 ; c, 90 0 ; d, 100 0 ; 50 0 X Câu 8: B C Trên hình vẽ BD là tia phân giác của góc ABC hãy chọn mệnh đề đúng: a, góc ABC = góc CBD A b, AB = BC, c, góc BAD = góc BCD d, cả a, b, c đều đúng D B C Phần II. Tự luận (6đ) Bài 1 (2,5đ): Ba bạn An, Bình, Dơng có số bi chia theo tỉ lệ 1: 2 :3. Biết tổng số viên bi của cả 3 bạn là 18 viên; Tính số bi của mỗi bạn? Bài 2( 3,5đ) Cho ABC cân tại A và đờng cao AH ( H BC ) a. CMR: ACHABC = b. Lấy E AH. CMR : BE = CE c. ABC cần điều kiện gì để góc ABC = 60 0 . Đáp án I. Trắc nghiệm mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm. Câu1. C : 2 đúng ; Câu 2. B: 4 đúng; Câu3.D: - 21 đúng; Câu4. a: đại lợng tỉ lệ thuận; Câu5. B:3 đúng; Câu6. B: 45 0 đúng; Câu 7. D: 100 0 đúng; Câu8. A: góc ABH = góc CBD. II. Tự luận: ( 6đ) Đáp án cơ bản Cho điểm Bài1 (2,5đ) - Gọi số bi của ba bạn An, Bình, Dơng lần lợt là: x, y, z ( viên) ĐK (x,y,z z + ) . - Có 321 zyx == và x + y+ z = 16 6321 zyxzyx ++ === = 3 6 18 = x = 3 y = 2.3 = 6 z = 3.3 = 9 Số bi của Bình, An, Dơng lần lợt là: 3; 6; 9 (viên ) ; đáp số: 0,25 đ 0,5đ 0,75đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25 Bài 2 (3,5đ) - Vẽ hình ghi GT-KL đúng + a. CM ACHABC = ( Cạnh huyền, góc nhọn) + b. CM đợc:- ABE = ACE ( c,g,c ) => BE =CE (cạnh tơng ứng) + c. Để góc ABH = 60 0 ABC là tam giác đều 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2006-2007 Môn toán đề số 02 (thời gian 90 phút) Đề bài Phần1 Trắc nghiệm (3đ) Bài1: ( 1đ). Phát hiện đúng sai trong các cách phát biểu sau: a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh c. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau d. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau. Bài2: (2đ). Hãy chọn phơng án đúng trong các kết quả sau: 1. Nếu x = 4 thì x bằng: a, 8; b, 16; c , -16; d, 2. 2. Kết quả của phép tính: + 4 9 : 4 3 3 2 là: [...].. .1 a, 5; b, 3 ; c, 1 3 d, một kết quả khác 3 Cho x = 1 5 thì giá trị của x là: a, 5; b, 1 5 ; c, 1 5 ; d, kết quả khác; 4 để hai đờng thẳng a và b song song vơí nhau thì góc bằng bao nhiêu độ: a, 13 50 ; b,450; a 0 0 c, 50 ; d,55 ; 450 b PhầnII tự luận (7đ) Bài1 (2đ) Tìm x biết a, 37 = 27 với x x4 0 ; 1 b, 3: 2 4 = 3 : ( 6 x ) 4 Bài 2 (2đ) Một ô tô... trắc nghiệm Bài1 (1 ) Bài2 (2đ) Biểu điểm đề số 02 toán 7 năm học 2006-2007 Lời giải cơ bản a b c d Đúng Sai Đúng Sai Cho điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1 2 3 4 b b d b O,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Tự luận(7đ) Bài1(2đ) a, x4=37:33 x= 3 b, 6x = x= Bài2(2đ) 2 0,5đ 0,5đ 1 3 4 4 3 0,5đ 3 32 O,5đ Nêu đợc trong chuyển động đềukhi quảng đờng không đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lợng chuyển động đều - Viết đợc:... giải thiết kết luận đúng Chứng minh đợc: AKB = AKC ( C,G, C) + BAK = CAK = 45 0 (AK là phân giác của góc A) AK BC ( AK là đờng cao hạ từ A) EC // AK ( cùng vuông góc với BC ) C K E B A 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1, 0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ . Trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 C D A C D B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tự luận Câu 1 5 11 : 10 11 = x : 2 7 x = 2 7 . 5 11 : 10 11 x = 2 7 . 5 11 . 11 10 x = -7. nghịch nên ta có: 1 2 v v = 2 1 t t t 2 = 2 11 . v tv t 2 = 15 4 1 .20 = 15 5 = 3 1 Trả lời: Nếu bạn Trang đi với vận tốc 15 Km/h thì mất 3 1 giờ. 0,5 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra toán7 kì 1, Đề kiểm tra toán7 kì 1, Đề kiểm tra toán7 kì 1

Từ khóa liên quan