0

Từ đồng nghĩa (synonym) và từ trái nghĩa (antonym)

6 1,549 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2016, 09:39

Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) TỪ ĐỒNG NGHĨA (SYNONYM) VÀ TỪ TRÁI NGHĨA (ANTONYM) (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: NGUYỆT CA Đây tài liệu kèm với Bài Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) thuộc khóa học Luyện thi KIT-1 môn Tiếng Anh – cô Nguyệt Ca thuộc Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức liên quan, Bạn cần kết hợp xem tài liệu giảng I Definition Trong thi Kì thi quốc gia, có dạng thường gặp với tiêu đề: * Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions E.g.: Primary education in the United States is compulsory A selective B optional C required D free of charge Đáp án: B optional có nghĩa có không, tùy chọn E.g.: There are substantial differences between the two species (Có khác đáng kể/ to lớn loài) – Đề thi thử ĐH khối D 2013 trường ĐH KHTN A slight B amazing C considerable D great Đáp án: A slight có nghĩa nhẹ, không đáng kể * * Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions E.g.: The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water A revived B surprised C connived D survived Đáp án: D survived có nghĩa sống sót A re‟vive (v) làm sống lại, hồi sinh C connive /kə´naiv/ (v) thông đồng, bao che, đồng lõa Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) E.g.: She was brought up in a well-off family She can’t understand the problems we are facing A wealthy B kind C broke D poor Đáp án: A wealthy giàu có ANTONYMS are opposite Thường có adj & verb có antonyms * Note: cat/ dog không gọi trái nghĩa, mặc đù chúng “chí chóe” với nhau, tiếng Anh từ “un-cat” “un-dog” Nhưng hai từ lại có synonyms SYNONYMS are similar Synonyms noun, verb, adj, adv… Cat/ kitty E.g.: “This is my kitty, Fluffy” “This is my cat, Fluffy” Dog/ pooch (informal, name) II Examples ANTONYMS SYNONYMS Hot/ cold Frightened/ scared Fast/ slow Quick/ fast/ speedy Old/ young Tug/ Pull New/ old (1 từ có nhiều a s.) Close/ shut Exhausted/ energized Start Begin Heavy/ light Grow Raise Dark/ light Injure Damage Raise/ lower End Finish Day/ night 10 Laugh/ cry III Distinguish some typical pairs of synonyms Close vs Shut (đóng, khép) - Close: Chúng ta dùng “close” + meetings/ discussions/ conferences với ý nghĩa kết thúc buổi họp mặt, thảo luận hay hội thảo E.g The chairperson closed the meeting at 4.30 (Vị chủ tịch kết thúc buổi họp lúc bốn rưỡi) - Shut: dùng để bảo không nói cách khiếm nhã E.g She was very rude She said: “Shut your mouth!‟‟ (Cô thô lỗ quát lên với tôi:‟„Câm mồm!‟‟) Start vs Begin (bắt đầu, khởi đầu vật- việc đó) - Start: sử dụng cho loại động xe cộ Không dùng „‟begin” trường hợp E.g It was a cold morning and I could not start my car (Sáng hôm trời lạnh nên tớ không nổ máy được) - Begin: thường xuất tình trang trọng trừu tượng E.g Before the universe began, time and place did not exist Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca (Trước buổi sơ khai vũ trụ, không gian thời gian chưa tồn tại) Grow vs Raise (tăng, làm tăng thêm đó) - Grow: thường xuất với trồng, thực vật E.g In the south, the farmers grow crops (Nông dân miền Nam sống nghề trồng cấy) - Raise: thường với động vật trẻ E.g In the north, the farmers mostly raise cattle (Ở miền Bắc, nông dân chủ yếu sống nghề chăn nuôi gia súc) Injure vs Damage (hư hại, tổn hại) - Injure: thường kèm với từ liên quan đến người E.g Three injured people were taken to hospital after the accident (Ba người bị thương đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn xảy ra) - Damage: lại với từ vật E.g.The shop tried to sell me a damaged sofa but I noticed it just in time (Cửa hàng cố tình bán ghế hỏng cho tôi, kịp phát ra) End vs Finish (kết thúc, chấm dứt việc đó) - End: với ý nghĩa định ngừng/ chấm dứt E.g They ended their relationship a year ago (Họ chấm dứt mối quan hệ cách năm rồi) - Finish: mang ý nghĩa „hoàn thành‟ E.g I haven‟t finished my homework yet (Tớ chưa làm xong tập nhà) IV Typical antonyms big /big/ to >< little /‟litl/ nhỏ (adj) cold /kould/ lạnh >< hot /hɔt/ nóng (adj) cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp (adj) dark /dɑ:k/ tối >< light /lait/ sang (adj) difficult /‟difikəlt/ khó >< easy /‟i:zi/ dễ (adj) dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt (adj) empty /‟empti/ trống không >< full /ful/ đầy (adj) even /‟i:vn/ chẵn >< odd /ɒd/ lẻ (adj) high /hai/ cao >< low /lou/ thấp (adj) jolly /‟dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /‟siəriəs/ hệ trọng (adj) left /left/ trái >< right /rait/ phải (adj) loud /laud/ ồn >< quiet /‟kwaiət/ yên lặng (adj) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa (adj) private /`praɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /`pʌblik/ chung, công cộng (adj) right /rait/ >< wrong /rɒŋ/ sai (adj) sad /sæd/ buồn rầu >< happy /`hæpi/ vui sướng, hạnh phúc (adj) safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm (adj) same /seim/ giống >< different /‟difrənt/ khác biệt (adj) sweet /swi:t/ >< sour /‟sauə/ chua (adj) true /tru:/ >< false /fɔ:ls/ sai (adj) vertical /`vɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri`zɔntl/ ngang (adj) wide /waid/ rộng >< narrow /‟nærou/ chật hẹp (adj) back /bæk/ phía sau >< front /frʌnt/ phía trước (n) east /i:st/ đông >< west /west/ tây (n) north /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam (n) fact /fækt/ thật >< fiction /‟fik∫n/ điều hư cấu (n) first /fə:st/ >< last /lɑ:st/ cuối (n) part /pa:t/ phần, phận >< whole /həʊl/ toàn (n) add /æd/ cộng, thêm vào >< subtract/səb‟trækt/ trừ (v) begin /bi‟gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc (v) enter /‟entə/ lối vào >< exit /‟eksit/ lối (v) get /get/ nhận >< give /giv/ cho, biếu, tặng (v) know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán (v) leave /li:v/ rời >< stay /stei/ lưu lại (v) win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua (v) open /‟oupən/ mở >< close /klouz/ đóng (v) through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy (v) play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm (v) push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo (v) question /`kwɛstʃən/ hỏi >< answer /‟ɑ:nsə/ trả lời (v) sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng (v) alone /ə‟loun/ đơn độc >< together /tə‟geðə/ (adv) before /bi’fɔ:/ trước >< after /ɑ:ftə/ sau (adv) inside /in‟said/ >< outside /‟autsaid/ (adv) most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ (adv) up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống (adv) on /on/ bật >< off /ɔ:f/ tắt (prep) above /ə‟bʌv/ >< below /bi‟lou/ (prep) over /‟ouvə/ >< under /‟ʌndə/ (prep) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) all /ɔ:l/ tất >< none /nʌn/ không chút (pro) V Prefixes/ suffixes with the meaning “not/ opposite” - happy / unhappy (vui vẻ/ không vui vẻ) - possible/ impossible (có thể thực thi/ thực thi) moral/ immoral (thuộc đạo đức/ trái với đạo đức, suy đồi, đồi bại)  im- correct / incorrect (đúng/ không đúng) - legal / illegal (hợp pháp, có liên quan đến luật pháp/ không hợp pháp, đối ngược với luật pháp) il- dùng trước tính từ bắt đầu „L‟ để thể ý “không/ ngược lại” e.g.1: illegible (= impossible to read because the writing is bad/ không đọc chữ xấu) e.g.2: illiterate (= not knowing how to read or write/ khả đọc viết) - regular / irregular, eg Irregular verbs (thường xuyên, có quy tắc/ không thường xuyên, bất quy tắc) ir- dùng trước tính từ bắt đầu „R‟ để thể ý “không/ ngược lại” e.g.1: irresponsible (không có trách nhiệm) - honest/ dishonest (a „dishonest‟ person is someone you cannot trust, and often does not tell the truth/ trung thực >< không đáng tin cậy) With some verbs, these prefixes can also mean „the opppsite of an action‟ Với số động từ, hậu tố sau lại mang nghĩa “chiều ngược lại hành động” - The plane appeared in the sky then suddenly disappeared behind a cloud (Chiếc máy bay xuất bầu trời biến sau đám mây) - like (v) / dislike (v) Why you dislike him so much? (Tại cậu lại không thích đến vậy?) - agree/ disagree (v) Even friends disagree sometimes (Đôi đến bạn bè có lúc không đồng tình với nhau) - I locked the door when I left, but then I lost the key and coudn‟t unlock it when I got back (Tôi khóa cửa rời đi, làm chìa khóa không mở cửa quay lại) - I got dressed (= put on my clothes) and had my breakfast I got undressed (= took off my clothes) and got into bed  got undressed: cởi bỏ quần áo - I had to pack my suitcase/ my packing (= put everything in it) very quickly, so when I unpacked (=took things out) at the hotel, most of my clothes looked terrible (Tôi phải đóng đồ vào vali nhanh, dỡ vali khách sạn, phần lớn quần áo trông kinh khủng) Một số tiền/ hậu tố trái nghĩa nhau: -ful vs –ness: careful (cẩn thận) >< careless (bất cẩn); painful (đau) >< painless (không đau) fore- vs afterFore- kết hợp với danh từ thành danh từ mới: fore + head = forehead Fore- kết hợp với danh từ, động từ, tính từ thành từ mang nghĩa thực trước: foresee, foretell, forewarn After- cộng với danh từ hành động kiện để thành tính từ: after-school activities, after-dinner drink, after-sales services Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện thi KIT-1: Môn Tiếng Anh - Cô: Nguyệt Ca Từ đồng nghĩa (Synonym) từ trái nghĩa (Antonym) After- cộng với danh từ thành danh từ thể việc xảy kết việc khác: the bitter aftertaste: vị đắng đọng lại sau nếm VI Thesaurus /θɪˈsɔːrəs/ dictionary & how to create your own list Từ điển giấy Từ điển online: www.thesaurus.com Hoặc http://www.visualthesaurus.com Giáo viên: Nguyệt Ca Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ đồng nghĩa (synonym) và từ trái nghĩa (antonym) , Từ đồng nghĩa (synonym) và từ trái nghĩa (antonym) ,

Từ khóa liên quan