0

MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH

4 1,711 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2016, 16:07

1.Đối với đa số danh từ và tính từ có 2 vần, dấu nhấn đặt ở vần thứ nhấtVD: n.table, export, taiwan, kitchen, presentadj.slender, clever, happy, merry, present2.Đối với đa số động từ có 2 vần, dấu nhấn đặt ở vần thứ hai:VD: to present, to export, to decide, to begin, to complain3.Đối với những từ tận cùng là: ial, ical, ious , ity, ian, ic, ics, ience, iency, ient, tion, sion, ssion, ive, dấu nhấn đặt ngay vần kế trước các vần trên.VD: superficial, logical, precarious, ability, Canadian, economic, economics, physics, conscience, efficient, proficiency, revelation, decision, permission constructive MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH Đối với đa số danh từ tính từ có vần, dấu nhấn đặt vần thứ VD: table, export, taiwan, kitchen, present n slender, clever, happy, merry, present adj Đối với đa số động từ có vần, dấu nhấn đặt vần thứ hai: VD: to present, to export, to decide, to begin, to complain Đối với từ tận là: -ial, -ical, -ious , -ity, -ian, -ic, -ics, -ience, -iency, -ient, -tion, -sion, -ssion, -ive, dấu nhấn đặt vần kế trước vần VD: superficial, logical, precarious, ability, Canadian, economic, economics, physics, conscience, efficient, proficiency, revelation, decision, permission constructive Đối với từ có từ ba vần trở lên, đặc biệt từ tận có: -ate, -cy, -fy, -gy, -phy, -ty –al, dấu nhấn đặt vần thứ ba kể từ phía cuối từ đếm ngược phía đầu từ VD: stimulate, accuracy, beautify, biology, philosophy, clarity, majority, political Đối với từ tận là: -ain, -esque, -ique, -trol, -eal, tiếp vĩ ngữ: -aire, -ee, -eer, -ese, -ette, dấu nhấn đặt vần VD: contain, picturesque, technique, refugee, control, reveal, billionaire, engineer, Vietnamese, cigarette Khi vần có hai nguyên âm liền kết thúc nguyên âm nguyên âm dài VD: reveal, retain, my, to, be, she, unit, open Khi vần kết thúc nguyên âm phụ âm nguyên âm ngắn VD: get, hat, glad, luck, hit, fresh *Chú ý: phụ âm sau chung với xem phụ âm (xét mặt phát âm) mà thôi: ch /ʧ/ sh /∫/ th /θ/, /ð/ ph /f/ wh /w/, ck /k/ /h/ Các tiếp vĩ ngữ: -able, -age, -ful, -en, -ish, -like, -less, -ness, -ment, -wise, -y, -hood, -ship, -ing, không làm thay đổi dấu nhấn từ gốc VD: readable, shortage, beautiful, endanger, reddish, childlike, hopeless, carefulness, development, clockwise, sunny, neighborhood, relationship, beginning Các phụ âm bị câm trường hợp sau đây: gn-, pn-, kn- = n pt-, -ght = t rh-, wr- = r wh- = w / h VD: gnaw, pneumonia, know, ptarmigan (gà gô trắng xám), rheumatics (bệnh thấp khớp), fight, wrong, who, what 10 Một số trường hợp biến âm “c”, “g”, “ti” “ci”: a “c” đứng trước nguyên âm “e”, “i”, “y”, thường phát âm /s/ VD: city, cell, accuracy b “g” đứng trước nguyên âm: “e”, “i”, “y”, thường phát âm /ʤ/ VD: germ, biologist, gymnastics c “ti”, “ci” đứng trước nguyên âm thường phát âm /∫/ VD: cautious, superstitious, superficial, fiction, special 11 Âm “ph” cuối từ có phát âm /f/, có biến thành âm câm VD: cough, laugh, enough, tough, rough high, thigh, bought /o/ (âm câm) /f/ 12.“-le” đứng sau phụ âm phát âm là: /-(ə)l/ (đọc ơô-l) VD: table, cradle, reshuffle, single, tackle, simple, muscle, little 13 Qui tắc tách âm trường hợp có phụ âm trường hợp có hai phụ âm thuộc hai vần nhau: VD: open, item, report, crisis, damage happy, basket, dinner, happen, middle *Chú ý: tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ tồn độc lập với từ gốc mà chúng kết hợp nên dấu tách âm đặt chúng với từ gốc VD: unhappy, careless, teacher, uninvited, unwanted 14 Nếu từ có tiếp đầu ngữ và/hoặc tiếp vĩ ngữ kết hợp vào, dấu nhấn đặt phần thân từ (từ gốc), (ngoại trừ tiếp vĩ ngữ đề cập mục số phần VD: unforgettable, misunderstanding, unbelieveable, unsuccessfulness, carelessness, loneliness 15 Đối với danh từ ghép có phần: dấu nhấn phần đầu VD: blackbird, greenhouse 16 Đối với tính từ ghép có phần, dầu nhấn phần thứ hai VD: bad-tempered, old-fashioned 17 Đối với động từ ghép có phần, dấu nhấn phần thứ hai VD: to understand, to overflow 18 Khi từ gốc nhiều vần có chứa hai phụ âm gấp đôi, dấu nhấn đặt vần có chứa phụ âm đứng trước VD: better, letter, ladder, giggle 19 Đối với động từ có giới từ riêng kèm, dấu nhấn đặt giới từ theo sau động từ VD: to give up, to see off, to take off 20 Nếu de-, re-, ex-, a- nằm vần đầu từ có ba âm tiết trở lên, thường chúng không nhấn mạnh VD: demolish, replenish, experience, abandon 21 Dấu nhấn câu: Trong câu có hai loại từ: từ cấu trúc _ làm cho câu ngữ pháp; từ nội dung _ chuyển tải thông tin mà ngưới nói muốn nói Những từ cấu trúc thường phát âm với “tông” thấp, từ nội dung thường phát âm với “tông” cao Mặt khác, người nói muốn nhấn mạnh từ phát âm từ với “tông” cao so với phần lại câu VD: Will you help me when I come there to work?
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH, MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH,