0

Phương pháp trắc nghiệm khảo sát hàm số 12 nguyễn đức đồng

312 2,178 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2016, 08:54

- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp trắc nghiệm khảo sát hàm số 12 nguyễn đức đồng, , Loại: 2 TẬP HỢP ĐIỂM MÀ KHÔNG CÓ (Cm) NÀO ĐI QUA NÓ CẢ., Loại 3: ĐIỂM MÀ CÓ K ĐỒ THỊ CỦA HỌC (Cm) ĐI QUA NÓ., Loại 4: ỨNG DỤNG CỦA ĐIỂM CỐ ĐỊNH CỦA HO ĐƯỜNG CONG (Cm), Loại 5: BAO HÌNH CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG, Chuyên đề 2: TIẾP XÚC- TIẾP TUYẾN VÀ SỐ LƯỢNG TIẾP TUYẾN, Chuyên đề 3: GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẰNG SỰ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ, Chuyên đề 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG QUA CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRÊN ĐÔ THỊ, Chuyên đề 5: QUỸ TÍCH (HAY TẬP HỢP) ĐIỂM LƯU ĐỘNG TRONG HỆ TRỤC (CDxy), Loại 1: TÌM ĐIỂM NGUYÊN TRÊN (C): y= f(x), Loại 2: TÌM ĐIỂM TRÊN (C): y = f(x) VỚI CÁC QUAN HỆ RÀNG BUỘC CHO SẴN, Chuyên đề 7: KHẢO SÁT SỰ ĐƠN ĐIỆU PHỤ THUỘC THAM SỐ, Chuyên đề 8: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN PHẦN KHẢO SÁT HÀM SỐ, Loại 1: HÀM HỮU TỶ ĐẶC BIỆT, Loại 2: HÀM CĂN THỨC, Loại 3: HÀM LƯỢNG GIÁC, Loại 4: HÀM MŨ VÀ LOGARITHM, Loại 5: CÁC LOẠI TỔNG HỢP, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 9, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 1, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 2, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 3, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 4, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 5, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 6, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 7, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 8, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 9, PHỤ LỤC: BÀI ĐỌC THÊM

Mục lục

Xem thêm