0

Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

29 958 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 21:19

Dạng sinh sản vô tính (Anamorph) B. Dạng sinh sản tính (Anamorph) 43. Aciculoconidium (1 loài) Tế bào dinh dưỡng: Tế bào nảy chồi đa cực, khuẩn ty thật và giả được tạo thành với các chuỗi bào tử trần dạng chồi. Các bào tử trần hình kim tại các đầu tận cùng sợi. Đặc điểm sinh lý: Lên men : + Đồng hoá nitrat : - Đồng hóa inositol : - Cơ chất giống tinh bột : - Hoạt hoá Ureaza : - Phản ứng DBB : - 44. Arxula (2 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các tế bào chồi là bào tử trần dạng đốt. Có cả khuẩn ty thật và khuẩn ty giả Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : + Màng trên môi trường dịch thể : +/- Đồng hóa inositol : + 45. Blastobotrys (7 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực, khuẩn ty thật và giả rất nhiều. Chi này được nhận biết nhờ sự tạo thành các bào tử trần dạng chồi trên cuống hoặc răng nhỏ. Đặc điểm sinh lý: Lên men : +/- Đồng hoá nitrat : - Đồng hóa inositol : +/- 46. Botryozyma (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Chỉ sinh khuẩn ty giả. Đặc trưng của chi là các tế bào khuẩn ty giả chẽ đôi ở đoạn cuối. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - 47. Brettanomyces (5 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực; các tế bào hình cầu đến hình elip. Chỉ sinh khuẩn ty giả. Đặc điểm sinh lý: Lên men : + Đồng hoá nitrat : +/- Màng trên môi trường dịch thể : +/- Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hoá Ureaza : - Sinh axit axetic : + Sinh trưởng chậm, vòng đời ngắn 47. Candida (163 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực, tế bào hình cầu, elip hoặc hình trụ, đôi khi có hình cung nhọn, tam giác hoặc hình lưỡi liềm. Đôi khi có khuẩn ty giả và khuẩn ty thật. Đặc điểm sinh lý: Lên men : +/- Đồng hoá nitrat : +/- Màng trên môi trường dịch thể : +/- Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : +/- Hóa lỏng gelatin : +/- Hoạt hoá Ureaza : - 48. Geotrichum(11 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Không có tế bào nảy chồi.Có bào tử đốt (arthroconidia). Có khuẩn ty thật rời ra thành từng đốt. Đặc điểm sinh lý: Lên men : +/- Đồng hoá nitrat : - Đồng hóa inositol : - 49. Kloeckera (7 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Tế bào nảy chồi 2 cực, các tế bào hình ô van hay dạng quả chanh châu Âu, ít khi có dạng khuẩn ty giả. Đặc điểm sinh lý: Lên men : + Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hoá Ureaza : - 50. Lalaria (23 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi ở phía trên hoặc gần đỉnh. Màu hơi hồng, đôi khi hơi vàng. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Cơ chất giống tinh bột : + 51. Myxozyma(8 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Đôi khi có khuẩn ty giả sơ đẳng Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hóa inositol : +/- Hóa lỏng gelatin : +/- Nuôi cấy dạng nhầy 52. Oosporidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Có khi tồn tại dạng khuẩn ty giả và khuẩn ty thật. Đặc trưng của chi này là sinh nội bào tử. Màu hồng đến cam Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : + Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hóa inositol : - 53. Saitoella (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Không có khuẩn ty. Có màu cam đến màu đỏ. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : + Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hoá Ureaza : + 54. Schizoblastosporion (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Tế bào nảy chồi ở hai cực từ các tế bào hình ô van hay hình trụ. Đôi khi có khuẩn ty giả sơ đẳng. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hoá Ureaza : - Phản ứng DBB : - 55. Sympodiomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Có khuẩn ty thật và khuẩn ty giả. Đặc trưng của chi là bào tử chồi trên cuống ngắn được sinh trực tiếp từ các tế bào nấm men. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : + Hoá lỏng gelatin : - Hoạt hoá Ureaza : - Phản ứng DBB : - 56. Trigonopsis (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các tế bào có hình tam giác là chủ yếu, từ các góc mọc ra các chồi. Tuy nhiên cũng có các tế bào hình ô van nảy chồi nhiều phía. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá nitrat : - Màng trên môi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hoá Ureaza : - Phản ứng DBB : - II. Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm. Bào tử đảm là bào tử hữu tính đặc trưng ở các nấm thuộc ngành nấm đảm (Basidiomycota). A. Dạng sinh sản hữu tính ( Teleomorph) 57. Agaricostibum (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam hơi vàng, dạng bơ. Tế bào hình ellip, có khi dính vào nhau thành chuỗi nảy chồi ở đỉnh. Sinh sản hữu tính: Qủa đảm synnemata-like. Các sợi thiếu mấu nối. Các đảm hình trụ có 4 bào tử, vách ngang. Lỗ vách đơn giản. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hoá D-glucuronat: + Đồng hóa inositol : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hoá nitrat : - Hoạt hoá Ureaza : + Phản ứng DBB : + Xyloza trong tế bào : - 58. Bulleromyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy. Tế bào hình ellip, hình gần cầu đến hình trụ, nảy chồi ở cực. Đôi khi có khuẩn ty giả. Bào tử đảm dạng đối xứng tròn. Sinh sản hữu tính: Không có quả đảm, các sợi có mấu nối . Đảm dạng keo chứa 2-4 tế bào. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : - Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q10 Xylose : + 59. Chionosphaera (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy. Tế bào hình ellip hoặc dạng xúc xích, nảy chồi ở cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng stilbelloid, sáp khô hoặc hơi sền sệt, các sợi không có mấu nối. Đảm chứa 1 tế bào hình chuỳ. Lỗ vách đơn sơ . Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : - Myo-inositol : - Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : - Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q10 60. Cystofilobasidium (4 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam, đỏ cá hồi . Tế bào hình trứng, hình trứng dài. Đôi khi có khuẩn ty giả. Sinh sản hữu tính: Không có quả đảm, đôi khi sợi có mấu nối. Đôi khi có nội bào tử. Đảm chứa 1 tế bào hình chuỳ hoặc hình đầu. Có lỗ vách. Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : + Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q8 Xylose : + 61. Erythrobasidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam-đỏ. Tế bào hình trứng, hình trứng dài. Chồi đa cực. Sinh sản hữu tính: Không có quả đảm, sợi có giả mấu nối. Đảm chứa 1 tế bào. Có lỗ vách đơn giản Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hoá nitrat : + Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q10(H2) Xylose : - 62. Fibulobasidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu vàng xám đến vàng nâu, dạng bơ. Tế bào hình gần cầu đến hình cầu. Bào tử bắn đối xứng tròn. Sinh sản hữu tính: Quả đảm hình gối, sền sệt, sợi có mấu nối. Đảm dạng keo, thành chuỗi do phát triển từ các mấu nối. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : -/+(yếu) Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q9 63. Filobasidiella (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem trắng đến kem vàng, dạng nhầy. Tế bào hình cầu, hình trứng, hình trứng nhọn, nảy chồi một cực hoặc đa cực. Sinh sản hữu tính: Không có quả đảm, sợi có mấu nối. Đảm 1 tế bào với chuỗi bào tử hình đầu có cuống. Có lỗ vách. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : - Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q10 Xylose : + 64. Filobasidium (5 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng, kem hoặc hơi hồng, dạng nhầy. Tế bào hình cầu, hình trứng, hình elip, hoặc hình trứng kéo dài. Đôi khi có sợi giả. Sinh sản hữu tính: Không có quả đảm, sợi có mấu nối. Đảm 1 tế bào hình chuỳ có các bào tử đảm không cuống. Có lỗ vách. Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : -/+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q9 hoặc Q10 Xylose : + 65. Holtermannia (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng hơi vàng, dạng nhầy. Tế bào hình elip, nảy chồi một cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng san hô thẳng đứng, dạng sền sệt và thường tạo thành đám dày đặc. Sợi có mấu nối. Đảm dạng keo Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : - Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Xylose : + [...]... Kurtzmanomyces (2 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu hồng nhạt, dạng bơ. Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình trứng đến hình trụ, chồi có cuống. Có khi xuất hiện sợi thật. Có các lỗ vách. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - 66. Leucosporidium (3 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng nhầy. Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài. Đơi khi có sợi giả. Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm,... : +/- Nuôi cấy dạng nhầy 52. Oosporidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực. Có khi tồn tại dạng khuẩn ty giả và khuẩn ty thật. Đặc trưng của chi này là sinh nội bào tử. Màu hồng đến cam Đặc điểm sinh lý: Lên men : - Đồng hố nitrat : + Màng trên mơi trường dịch thể : - Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hóa inositol : - 53. Saitoella (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi... Ureaza : + Coenzym : Q10 Xylose : + 59. Chionosphaera (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy. Tế bào hình ellip hoặc dạng xúc xích, nảy chồi ở cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng stilbelloid, sáp khơ hoặc hơi sền sệt, các sợi khơng có mấu nối. Đảm chứa 1 tế bào hình chuỳ. Lỗ vách đơn sơ . Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : - Myo-inositol : - Cơ chất... Brettanomyces (5 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực; các tế bào hình cầu đến hình elip. Chỉ sinh khuẩn ty giả. Đặc điểm sinh lý: Lên men : + Đồng hoá nitrat : +/- Màng trên môi trường dịch thể : +/- Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hóa inositol : - Hoạt hố Ureaza : - Sinh axit axetic : + Sinh trưởng chậm, vịng đời ngắn 47. Candida (163 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa... 4 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ. Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip, chồi có cuống. Có khi xuất hiện sợi thật và sợi giả. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : + Myo-inositol : + 54. Schizoblastosporion (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Tế bào nảy chồi ở hai cực từ các tế bào hình ơ van hay hình trụ. Đơi khi có khuẩn ty giả sơ đẳng. Đặc điểm sinh lý: Lên... vách thô sơ. Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : +/- Myo-inositol : - Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hoá nitrat : + Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q9 hoặc Q10 Xylose : - 67. Mrakia (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng hoặc màu kem, dạng nhầy. Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài. Đơi khi có sợi giả. Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm,... có sợi giả. Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm, sợi thường có mấu nối. Có bào tử (teliospore) Các đảm thường có vách ngang. Các lỗ vách dạng thơ sơ. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate : - Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : - Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q10 Xylose : - 71. Sterigmatosporidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng:... + Hoạt hoá Ureaza : + Xylose : + 75. Xanthophyllomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam đến màu đỏ cá hồi, dạng bơ. Tế bào từ hình elip. Đơi khi có sợi giả và bào tử áo. Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm. Khơng có sợi. Các đảm thường được tạo thành do sự tiếp hợp giữa 1 tế bào và chồi của nó. Đặc điểm sinh lý: Lên men : + D-Glucuronate : + Myo-inositol : - Cơ chất giống... Ureaza : + Bào tử bắn và tế bào sinh dưỡng của loài Kockovaella cucphuongensis Bào tử bắn và tế bào sinh dưỡng của loài Kockovaella vietnamensis Bào tử bắn và tế bào sinh dưỡng của loài Bullera hoabinhensis  Nấm men 1  Nấm men 2  Nấm men 3 Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm, các sợi có mấu nối . Đảm dạng keo chứa 2-4 tế bào. Đặc điểm sinh lý: Lên men : - D-Glucuronate... chuỳ hoặc hình đầu. Có lỗ vách. Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : + Myo-inositol : + Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat : + Phản ứng DBB : + Hoạt hoá Ureaza : + Coenzym : Q8 Xylose : + 61. Erythrobasidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam-đỏ. Tế bào hình trứng, hình trứng dài. Chồi đa cực. Sinh sản hữu tính: Khơng có quả đảm, sợi có giả mấu nối. . loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy. Tế bào hình ellip hoặc dạng xúc xích, nảy chồi ở cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng stilbelloid,. Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng hơi vàng, dạng nhầy. Tế bào hình elip, nảy chồi một cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng san hô thẳng đứng, dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạng sinh sản vô tính (Anamorph), , Aciculoconidium 1 loài Arxula 2 loài Blastobotrys 7 loài Botryozyma 1 loài Brettanomyces 5 loài, Candida 163 loài Geotrichum11 loài Kloeckera 7 loài Lalaria 23 loài Myxozyma8 loài Oosporidium 1 loài, Bulleromyces 1 loài Chionosphaera 1 loài Cystofilobasidium 4 loài Erythrobasidium 1 loài, Fibulobasidium 1 loài Filobasidiella 1 loài Filobasidium 5 loài Holtermannia 1 loài, Leucosporidium 3 loài Mrakia 1 loài Rhodosporidium 10 loài, Sirobasidium 2 loài Sporidiobolus 4 loài Sterigmatosporidium 1 loài Tilletiaria 1 loài, Tremella 11 loài Trimorphomyces 1 loài Xanthophyllomyces 1 loài, Bensingtonia 9 loài Bullera 13 loài Cryptococcus 34 loài, Fellomyces 4 loài Hyalodendron 1 loài Itersonilia 1 loài Kockovaella 2 loài, Kurtzmanomyces 2 loài Malassezia 3 loài Moniliella 4 loài Phaffia 1 loài, Pseudozyma 8 loài Reniforma 1 loài Rhodotorula 34 loài Sporobolomyces 21 loài, Sterigmatomyces 2 loài Sympodiomycopsis 1 loài Tilletiopsis 6 loài

Hình ảnh liên quan

Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam, đỏ cá hồi. Tế bào hình trứng, hình trứng dài. Đôi khi có - Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

inh.

sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam, đỏ cá hồi. Tế bào hình trứng, hình trứng dài. Đôi khi có Xem tại trang 8 của tài liệu.
Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng nhầy. Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài - Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

inh.

sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng nhầy. Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài Xem tại trang 11 của tài liệu.
Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip cho đến hình thận, chồi có cuống. Bào tử bắn đối xứng - Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

b.

ào hình gần cầu, hình cầu, hình elip cho đến hình thận, chồi có cuống. Bào tử bắn đối xứng Xem tại trang 19 của tài liệu.