0

sự sinh sản của côn trùng lớp 5

34 963 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2016, 09:57

thi GV dạy giỏi có ba video về chu trình sinh sản của gián, ruồi, bướm, nhiều tranh ảnh về thiệt hại của sâu pha hoại mùa màng, các loại bệnh do ruồi, gián truyền, các hình thức tổ chức cho học sinh hoạt động, mô hình mô tả vòng đời của bướm, ruồi gián, trò chơi học tập......... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN PHÚ KHOA HỌC - LỚP BÀI 56: SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THANH HÀ KIỂM TRA BÀI CŨ TRÒ CHƠI “ĐỐI MẶT” Kể tên động vật đẻ mà bạn biết? 2 Kể Kể tên tên động động vật vật đẻ đẻ trứng trứng mà mà bạn bạn biết? biết? Khoa học Em kể tên số loài côn trùng mà em biết? Hình ảnh số loài côn trùng Xem phim 1/ Tìm hiểu bướm cải Quan sát hình 1, 2, 3, 4, - Chỉ đâu là: trứng, sâu, nhộng, bướm Thảo luận nhóm đôi Quan sát hình 1, 2, 3, 4, - Chỉ đâu là: trứng, sâu, nhộng, bướm 10 20 2/ Tìm hiểu gián ruồi Chỉ vào sơ đồ nói chu trình sinh sản gián ruồi Thảo luận nhóm đôi 21 Chỉ vào sơ đồ nói chu trình sinh sản gián 22 Chỉ sơ đồ nói chu trình sinh sản ruồi 23  So sánh giống khác chu trình sinh sản gián ruồi, hoàn thành bảng sau: KẾT QUẢ Thảo luận nhóm So sánh chu trình sinh sản: Gián Ruồi -Giống nhau: Đẻ trứng Đẻ trứng Trứng nở thành gián ( giai đoạn) Trứng nở thành dòi (ấu trùng) Dòi hóa nhộng Nhộng nở ruồi ( giai đoạn) -Khác nhau: 24 Gián thường đẻ trứng đâu? Ruồi thường đẻ trứng đâu? 25 Gia đình em diệt gián ruồi cách nào? 26 Xem phim 27 28 29 Nêu đặc điểm chung sinh sản côn trùng? Tất côn trùng đẻ trứng 30 3/ Họa sĩ tài ba Vẽ viết sơ đồ chu trình sinh sản loài côn trùng mà em biết 31 Trò chơi: Mảnh ghép trí tuệ 32 Trò chơi: Mảnh ghép trí tuệ Ruồi Nhộng Trứng Dòi 33 34 [...]... Trứng nở ra thành dòi (ấu trùng) Dòi hóa nhộng Nhộng nở ra ruồi ( 4 giai đoạn) -Khác nhau: 24 Gián thường đẻ trứng ở đâu? Ruồi thường đẻ trứng ở đâu? 25 Gia đình em diệt gián và ruồi bằng những cách nào? 26 Xem phim 27 28 29 Nêu đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng? Tất cả côn trùng đều đẻ trứng 30 3/ Họa sĩ tài ba Vẽ hoặc viết sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng mà em biết 31 Trò... ruồi Chỉ vào từng sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của gián và ruồi Thảo luận nhóm đôi 21 Chỉ vào sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của gián 22 Chỉ sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ruồi 23  So sánh sự giống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của gián và ruồi, rồi hoàn thành bảng sau: KẾT QUẢ Thảo luận nhóm 4 So sánh chu trình sinh sản: Gián Ruồi -Giống nhau: Đẻ trứng Đẻ trứng Trứng... 13 5 Bướm 14 Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 , nêu chu trình sinh sản của bướm cải Thảo luận nhóm 4 1 2 3 4 5 15 Chu trình sinh sản của bướm cải 16 Chu trình sinh sản của bướm cải 17 Ở giai đoạn sâu, bướm cải gây thiệt hại nhất Ở giai đoạn nào bướm cải gây thiệt hại nhất? 18 Bắp cải bị sâu ăn Có những cách nào để trừ sâu bệnh? 19 20 2/ Tìm hiểu về gián và ruồi Chỉ vào từng sơ đồ và nói về chu trình sinh ... sinh sản bướm cải 16 Chu trình sinh sản bướm cải 17 Ở giai đoạn sâu, bướm cải gây thi t hại Ở giai đoạn bướm cải gây thi t hại nhất? 18 Bắp cải bị sâu ăn Có cách để trừ sâu bệnh? 19 20 2/ Tìm hiểu... vật đẻ mà bạn biết? 2 Kể Kể tên tên động động vật vật đẻ đẻ trứng trứng mà mà bạn bạn biết? biết? Khoa học Em kể tên số loài côn trùng mà em biết? Hình ảnh số loài côn trùng Xem phim 1/ Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: sự sinh sản của côn trùng lớp 5, sự sinh sản của côn trùng lớp 5, sự sinh sản của côn trùng lớp 5, Kể tên động vật đẻ con mà bạn biết?