0

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh 2014 - THCS Quang Yên

3 300 0
  • Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh 2014 - THCS Quang Yên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 03:07

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh trường THCS Quang Yên năm 2014 I. Trắc nghiệm (3 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau: Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc: A. Cây táo, cây mít, cây su hào, cây ổi. B. Cây xoài, cây ớt, cây đậu tương, cây hoa hồng, cây dừa. C. Cây dừa, cây hành, cây lúa, cây xoan. D. Cây bưởi, cây cà chua, cây cau, cây cải. Câu 2: Thân cây to ra do đâu? A. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ. B. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ. C. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh: tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ. Câu 3: Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa thực vật với các sinh vật khác. A. Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất. B. Thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản. C. Thực vật rất đa dạng, phong phú. D. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm trước các kích thích của môi trường. Câu 4: Mạch rây và mạch gỗ ở cây có chức năng: A. Mạch gỗ vận chuyển chất hữu cơ, mạch rây vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. B. Vận chuyển chất hữu cơ C. Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ, mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. D. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. Câu 5: Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ: A. Cây dong ta, cây giềng, cây gừng, cây cải       . B. Cây khoai tây, cây cà chua, cây cải củ. C. Cây gừng, cây nghệ, cây dong ta, cây cỏ tranh.        D. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốt, cây cà chua. Câu 6: Đặc điểm của rễ móc là A. rễ phình to. B. rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám. C. rễ cây mọc ngược lên trên mặt đất do cây sống trong điều kiện thiếu không khí. D. rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. II. Phần tự luận (7 điểm). Câu 7 (2 điểm).           Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là thực vật có hoa và thực vật không có hoa? Thế nào là cây một năm và thế nào là cây lâu năm? Cho ví dụ? Câu 8 (2 điểm). a. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? b.  Kể tên những bộ phận chính của thân cây mà chúng ta đã học. Câu 9 (3 điểm): Cho đoạn văn dưới đây:           Dác và ròng.           Cưa ngang một thân cây gỗ già, thấy rõ hai miền gỗ khác nhau: - Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng. - Ròng là lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cây.                                                           Trích SGK sinh học lớp 6 trang 52.           Quan đoạn văn trên và kiến thức hiểu biết bản thân trả lời các câu hỏi sau: a. Trong thực tiễn người ta chọn phần dác hay phần ròng để đóng đồ như: Bàn, ghế, làm nhà, làm cửa....? Tại sao? b. Những cây gỗ lâu năm bị rỗng ruột có sống được không? Tại sao? Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh trường THCS Quang Yên năm 2014 I: Trắc nghiệm (3 điểm).           Các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 Ý đúng A D D C C B II. Phần tự luận (7 điểm). Câu 7 (2 điểm) - Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt. (1 điểm)                                                                                                                                                   - Cây một năm là những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm. Ví dụ: Lúa, ngô, khoai, đậu tương.. (0,5 điểm) - Cây lâu năm thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời. Ví dụ: nhãn, vải, mít, cam… (0,5 điểm) Câu 8 (2 điểm).  a. Các bộ phận chủ yếu của tế bào: (Có 4 ý, mỗi ý cho 0,25đ) - Vách tế bào. - Màng sinh chất. - Chất tế bào. - Nhân. b.  Những bộ phận chính của thân cây mà chúng ta đã học gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. (1 điểm) Câu 9 (3 điểm). a. Trong thực tế người ta thường lấy phần ròng để đóng đồ trong nhà vì phần này rắn chắc, chịu lực tốt, mối mọt khó tấn công. (1,5 điểm) b. Những cây gỗ lâu năm bị rỗng ruột vẫn sống được vì nhờ phần dác vận chuyển nước, muối khoáng và phần vỏ vận chuyển chất hữu cơ nuôi cây. (1,5 điểm) Đề kiểm tra học kỳ lớp môn sinh trường THCS Quang Yên năm 2014 I Trắc nghiệm (3 điểm) Dựa vào kiến thức học hiểu biết thân, em chọn câu trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Trong nhóm sau đây, nhóm gồm toàn có rễ cọc: A Cây táo, mít, su hào, ổi B Cây xoài, ớt, đậu tương, hoa hồng, dừa C Cây dừa, hành, lúa, xoan D Cây bưởi, cà chua, cau, cải Câu 2: Thân to đâu? A Sự phân chia tế bào tầng sinh vỏ B Sự phân chia tế bào tầng sinh trụ C Sự phân chia tế bào mô phân sinh D Sự phân chia tế bào mô phân sinh: tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ Câu 3: Điểm khác thực vật với sinh vật khác A Thực vật sống khắp nơi trái đất B Thực vật có khả vận động, lớn lên, sinh sản C Thực vật đa dạng, phong phú D Thực vật có khả tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn khả di chuyển, phản ứng chậm trước kích thích môi trường Câu 4: Mạch rây mạch gỗ có chức năng: A Mạch gỗ vận chuyển chất hữu cơ, mạch rây vận chuyển nước muối khoáng hoà tan B Vận chuyển chất hữu C Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ, mạch gỗ vận chuyển nước muối khoáng hoà tan D Vận chuyển nước muối khoáng hoà tan Câu 5: Trong nhóm sau nhóm gồm toàn có thân rễ: A Cây dong ta, giềng, gừng, cải B Cây khoai tây, cà chua, cải củ C Cây gừng, nghệ, dong ta, cỏ tranh D Cây su hào, tỏi, cà rốt, cà chua Câu 6: Đặc điểm rễ móc A rễ phình to B rễ phụ mọc từ thân cành mặt đất, móc vào trụ bám C rễ mọc ngược lên mặt đất sống điều kiện thiếu không khí D rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân cành khác II Phần tự luận (7 điểm) Câu (2 điểm) Dựa vào kiến thức học, em cho biết thực vật có hoa thực vật hoa? Thế năm lâu năm? Cho ví dụ? Câu (2 điểm) a Tế bào thực vật gồm thành phần chủ yếu nào? b Kể tên phận thân mà học Câu (3 điểm): Cho đoạn văn đây: Dác ròng Cưa ngang thân gỗ già, thấy rõ hai miền gỗ khác nhau: - Dác lớp gỗ màu sáng phía ngoài, gồm tế bào mạch gỗ sống, có chức vận chuyển nước muối khoáng - Ròng lớp gỗ màu thẫm, rắn dác, nằm phía trong, gồm tế bào chết, vách dày có chức nâng đỡ Trích SGK sinh học lớp trang 52 Quan đoạn văn kiến thức hiểu biết thân trả lời câu hỏi sau: a Trong thực tiễn người ta chọn phần dác hay phần ròng để đóng đồ như: Bàn, ghế, làm nhà, làm cửa ? Tại sao? b Những gỗ lâu năm bị rỗng ruột có sống không? Tại sao? Đáp án đề kiểm tra học kỳ lớp môn sinh trường THCS Quang Yên năm 2014 I: Trắc nghiệm (3 điểm) Các câu hỏi, câu trả lời cho 0,5 điểm Câu Ý A D D C C B II Phần tự luận (7 điểm) Câu (2 điểm) - Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt Thực vật hoa quan sinh sản hoa, quả, hạt (1 điểm) - Cây năm có vòng đời kết thúc vòng năm Ví dụ: Lúa, ngô, khoai, đậu tương (0,5 điểm) - Cây lâu năm thường hoa kết nhiều lần đời Ví dụ: nhãn, vải, mít, cam… (0,5 điểm) Câu (2 điểm) a Các phận chủ yếu tế bào: (Có ý, ý cho 0,25đ) - Vách tế bào - Màng sinh chất - Chất tế bào - Nhân b Những phận thân mà học gồm: Thân chính, cành, chồi chồi nách (1 điểm) Câu (3 điểm) a Trong thực tế người ta thường lấy phần ròng để đóng đồ nhà phần rắn chắc, chịu lực tốt, mối mọt khó công (1,5 điểm) b Những gỗ lâu năm bị rỗng ruột sống nhờ phần dác vận chuyển nước, muối khoáng phần vỏ vận chuyển chất hữu nuôi (1,5 điểm) ... Đáp án đề kiểm tra học kỳ lớp môn sinh trường THCS Quang Yên năm 2 014 I: Trắc nghiệm (3 điểm) Các câu hỏi, câu trả lời cho 0,5 điểm Câu Ý A D D C C B II Phần tự luận (7 điểm) Câu (2 điểm) - Thực... phận chủ yếu tế bào: (Có ý, ý cho 0,25đ) - Vách tế bào - Màng sinh chất - Chất tế bào - Nhân b Những phận thân mà học gồm: Thân chính, cành, chồi chồi nách (1 điểm) Câu (3 điểm) a Trong thực tế người... thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt Thực vật hoa quan sinh sản hoa, quả, hạt (1 điểm) - Cây năm có vòng đời kết thúc vòng năm Ví dụ: Lúa, ngô, khoai, đậu tương (0,5 điểm) - Cây lâu năm thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh 2014 - THCS Quang Yên, Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh 2014 - THCS Quang Yên, Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 6 môn sinh 2014 - THCS Quang Yên