0

Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật

24 1,455 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2012, 15:59

Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  ĐỀ TÀI HÓA VĂN BẢN THEO GIẢI THUẬT KẾT HỢP RC2 VÀ RSAGiáo viên hướng dẫn : Ths. Phạm Tuấn ĐạtGiáo viên phản biện : Ths. Nguyễn Thế CườngSinh viên thực hiện : Nguyễn Quang HiệpLớp : CNT45ĐH NỘI DUNG BÁO CÁONỘI DUNG BÁO CÁOGiới thiệu chung về hóaGiới thiệu chung về hóaThuật toán hóa RC2Thuật toán hóa RC2Thuật toán hóa RSAThuật toán hóa RSAGiới thiệu các thư viện về mật trong .NETGiới thiệu các thư viện về mật trong .NETGiới thiệu chương trìnhGiới thiệu chương trìnhKết luậnKết luận GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAGIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAMã hóa là làm cho dữ liệu không thể đọc bởi hóa là làm cho dữ liệu không thể đọc bởi bất cứ ai, ngoại trừ người được phép đọcbất cứ ai, ngoại trừ người được phép đọcCó 2 lớp của phương thức hóaCó 2 lớp của phương thức hóaMã hóa đối xứngMã hóa đối xứngMã hóa bất đối xứngMã hóa bất đối xứng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAGIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAMã hóa đối xứng hóa đối xứng hóa đối xứng chia thành 2 dạngMã hóa đối xứng chia thành 2 dạng hóa khối (Block Cipher)Mã hóa khối (Block Cipher) dòng (Stream Cipher)Mã dòng (Stream Cipher) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAGIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAMã hóa bất đối xứngMã hóa bất đối xứng THUẬT TOÁN RC2THUẬT TOÁN RC2RC2 thuộc nhóm khối. Tác giả của RC2 là RC2 thuộc nhóm khối. Tác giả của RC2 là Ron Rivest.Ron Rivest.Các bước của thuật toánCác bước của thuật toánTạo khóa conTạo khóa conMã hóaMã hóaGiải mãGiải mã THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Tạo khóa conTạo khóa conRC2 thực hiện một loạt thao tác với khóa chính để tạo RC2 thực hiện một loạt thao tác với khóa chính để tạo 128 bytes khóa con và các khóa con này được lưu vào 128 bytes khóa con và các khóa con này được lưu vào mảng bytes L[0],L[1],….,L[127].mảng bytes L[0],L[1],….,L[127].Việc tạo khóa con bằng cách sao chép khóa chính (T Việc tạo khóa con bằng cách sao chép khóa chính (T bytes) vào mảng L ( 128 bytes). Sau đó giá trị mảng L bytes) vào mảng L ( 128 bytes). Sau đó giá trị mảng L được thay đổi với sự trợ giúp của mảng ngẫu nhiên P[0…được thay đổi với sự trợ giúp của mảng ngẫu nhiên P[0…255]255]Phép biến đổi được mô tả :Phép biến đổi được mô tả : THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – hóaMã hóaKhối đầu vào 64 bits trong RC2 được biểu diễn dưới Khối đầu vào 64 bits trong RC2 được biểu diễn dưới dạng 4 từ 16 bits: R[0], R[1], R[2], R[3] và kết quả nơi đầu dạng 4 từ 16 bits: R[0], R[1], R[2], R[3] và kết quả nơi đầu ra được ghi vào chính các từ này. Thuật toán RC2 chứa ra được ghi vào chính các từ này. Thuật toán RC2 chứa 18 chu kỳ (rounds). 18 chu kỳ (rounds). Có 2 loại chu kỳ là “xáo trộn” (mixing round) và “nghiền Có 2 loại chu kỳ là “xáo trộn” (mixing round) và “nghiền nát” (mashing round). nát” (mashing round). THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – hóaMã hóaMixing round : Mixing round : đươc biểu diễn bởi công thức sau đây:đươc biểu diễn bởi công thức sau đây: THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – hóaMã hóaMashing round Mashing round : được biểu diễn bởi công thức sau đây :: được biểu diễn bởi công thức sau đây : [...]... THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Giải mã Giải mã R - mixing round : được biểu diễn bởi công thức sauR - mixing round : được biểu diễn bởi công thức sau THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Mã hóa Mã hóa Mashing round Mashing round : được biểu diễn bởi công thức sau đây :: được biểu diễn bởi công thức sau đây : THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Giải mã Giải mã R... BÁO CÁOGiới thiệu chung về hóa Giới thiệu chung về hóa Thuật tốn hóa RC2 Thuật tốn hóa RC2 Thuật tốn hóa RSA Thuật tốn hóa RSAGiới thiệu các thư viện về mật trong .NETGiới thiệu các thư viện về mật trong .NETGiới thiệu chương trìnhGiới thiệu chương trìnhKết luậnKết luận GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN VỀ MẬT GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN VỀ MẬT TRONG .NETTRONG .NETSystem.Security.Cryptography.SymmetricAlgorithmSystem.Security.Cryptography.SymmetricAlgorithm... GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAGIỚI THIỆU CHUNG VỀ HĨA Mã hóa là làm cho dữ liệu khơng thể đọc bởi Mã hóa là làm cho dữ liệu không thể đọc bởi bất cứ ai, ngoại trừ người được phép đọcbất cứ ai, ngoại trừ người được phép đọcCó 2 lớp của phương thức hóa Có 2 lớp của phương thức hóahóa đối xứng Mã hóa đối xứng Mã hóa bất đối xứng Mã hóa bất đối xứng NỘI DUNG BÁO... này. Thuật toán RC2 chứa ra được ghi vào chính các từ này. Thuật tốn RC2 chứa 18 chu kỳ (rounds). 18 chu kỳ (rounds). Có 2 loại chu kỳ là “xáo trộn” (mixing round) và “nghiền Có 2 loại chu kỳ là “xáo trộn” (mixing round) và “nghiền nát” (mashing round). nát” (mashing round). THUẬT TỐN RSATHUẬT TỐN RSAMÃ HĨAMÃ HÓAGIẢI MÃGIẢI MÃmodec m n=moddm c n=MÃ HÓAGIẢI MÃ THUẬT... vòng r-mixing. ( j = 0)Thực hiện 5 vòng r-mixing. ( j = 0) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÓAGIỚI THIỆU CHUNG VỀ HĨA Mã hóa đối xứng Mã hóa đối xứng Mã hóa đối xứng chia thành 2 dạng Mã hóa đối xứng chia thành 2 dạng Mã hóa khối (Block Cipher) Mã hóa khối (Block Cipher) Mã dịng (Stream Cipher) Mã dòng (Stream Cipher) ... các cơ sở để thực hiện các giải thuật hóa đối xứng dẫn xuất Cung cấp các cơ sở để thực hiện các giải thuật hóa đối xứng dẫn xuất từ đótừ đóSystem.Security.Cryptography.System.Security.Cryptography. AsymmetricAlgorithmAsymmetricAlgorithm Cung cấp các cơ sở để thực hiện các giải thuật hóa bất đối xứng dẫn Cung cấp các cơ sở để thực hiện các giải thuật hóa bất đối xứng dẫn xuất... mixing rounds (j=64).Với mixing rounds, mỗi khóa con được dùng đúng 1 lần. Với mixing rounds, mỗi khóa con được dùng đúng 1 lần. Đối với các mashing rounds giá trị khóa phụ thuộc vào giá Đối với các mashing rounds giá trị khóa phụ thuộc vào giá trị của dữ liệu được hóa. trị của dữ liệu được hóa. THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Mã hóa Mã hóa Khối đầu vào 64 bits trong RC2 được biểu... round : được biểu diễn bởi công thức sau THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Mã hóa Mã hóa Sau khi định nghĩa mixing round và mashing round, ta đã Sau khi định nghĩa mixing round và mashing round, ta đã có thể mơ tả pha hóa của RC2. Nó bao gồm các bước có thể mơ tả pha hóa của RC2. Nó bao gồm các bước sau đâysau đâyGán giá trị cho j=0.Gán giá trị cho j=0.Thực hiện 5 mixing rounds...  ĐỀ TÀI MÃ HĨA VĂN BẢN THEO GIẢI THUẬT KẾT HỢP RC2 VÀ RSAGiáo viên hướng dẫn : Ths. Phạm Tuấn ĐạtGiáo viên phản biện : Ths. Nguyễn Thế CườngSinh viên thực hiện : Nguyễn Quang HiệpLớp : CNT45ĐH GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNHGIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNHGiao diện chính của chương trìnhGiao diện chính của chương trình THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Mã hóa Mã hóa Mixing round... (mashing round). nát” (mashing round). THUẬT TỐN RSATHUẬT TỐN RSAMÃ HĨAMÃ HÓAGIẢI MÃGIẢI MÃmodec m n=moddm c n=MÃ HÓAGIẢI MÃ THUẬT TOÁN RC2 – THUẬT TOÁN RC2 – Giải mã GiảiGiải Giải Gán giá trị j = 64Gán giá trị j = 64Thực hiện 5 vòng r-mixing. (j = 44)Thực hiện 5 vòng r-mixing. (j = 44)Thực hiện 1 vòng r-mashing.Thực hiện 1 vòng r-mashing.Thực hiện 6 vòng . Là thuật toán mã hóa bất đối xứngLà thuật toán mã hóa bất đối xứngCác bước của thuật toánCác bước của thuật toánTạo khóaTạo khóaMã hóaMã hóaGiải m Giải mã . về mã hóaGiới thiệu chung về mã hóaThuật toán mã hóa RC 2Thuật toán mã hóa RC 2Thuật toán mã hóa RSAThuật toán mã hóa RSAGiới thiệu các thư viện về mật mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật, Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật,