0

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

1 99 0
  • Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2015, 02:07

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra. Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại .thân đứng (thân gỗ, thân cột. thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò. Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm : thân chính,cành, chồi ngọn và chồi nách.Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại .thân đứng (thân gỗ, thân cột. thân cỏ), thân leo(bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân, Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân, Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân