Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức giáo viên mần non

7 6.9K 33
Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức giáo viên mần non

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 01: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: Đếm đến 6, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết số Chủ đề: Tự chọn Câu 2: Xử lý tình sư phạm (30 điểm) – Trong làm quen với toán, cô gõ số tiếng, yêu cầu trẻ nghe nêu kết đếm. Nhưng có trẻ đếm trả lời không xác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Trong làm quen với toán, có trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 02: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Đếm đến 7, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết số 7” Chủ đề: Tự chọn. Câu 2: Xử lý tình sư phạm ( 30 điểm) – Trong làm quen với toán, giáo viên yêu cầu trẻ đếm nhóm có 07 đối tượng, trẻ đếm bỏ cách. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Trong làm quen với toán, giáo viên dạy trẻ giáo án điện tử, lúc điện. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 03: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Đếm đến 8, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết số 8” Chủ đề: Tự chọn Câu 2: Xử lý tình sư phạm (30 điểm) – Trong làm quen với toán, cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng xung quanh lớp, trẻ không lấy đủ theo yêu cầu. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Khi giáo viên yêu cầu trẻ tô nhóm có đối tượng màu xanh, nhóm đối tượng màu vàng, mà có bút màu xanh, trẻ tranh nhau. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 04: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Đếm đến 9, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết số 9” Chủ đề: Tự chọn . Câu 2: Xử lý tình sư phạm – Trong làm quen với toán, giáo viên yêu cầu trẻ chọn thẻ số đặt vào nhóm có đối tượng, trẻ đặt ngược thành chữ số 6. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Khi giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm số nhà, có trẻ tìm số nhà không tương ứng với số chấm tròn thẻ mình. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 05: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10” Chủ đề: Tự chọn. Câu 2: Xử lý tình sư phạm – Trong làm quen với toán, có trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh ( chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Khi cho trẻ làm tập vẽ thêm cho đủ nhóm có số lượng 10, hết thời gian có cháu chưa làm xong. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 06: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ” Chủ đề: Tự chọn. Câu 2: Xử lý tình sư phạm – Trong làm quen với toán, cô yêu cầu trẻ tìm đồ vật có dạng khối cầu xung quanh lớp, có trẻ lấy nhầm. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Khi trẻ nói: “Khối lăn khối cầu”, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 07: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật” Chủ đề: Tự chọn 01 chủ đề phù hợp với đề tài. Câu 2: Xử lý tình sư phạm ( 30 điểm) – Trong làm quen với toán, giáo viên yêu cầu trẻ chọn khối vuông số trẻ chọn nhầm khối khác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? – Khi cho trẻ đếm mặt khối vuông, có trẻ đếm nhầm nên kết không đúng. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 08: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm): Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu số vật sống rừng” Chủ đề: Động vật Câu 2: Xử lý tình sư phạm (30 điểm) – Khi cho trẻ phân nhóm vật hiền lành dữ, số trẻ phân nhóm nhầm. Nếu anh (chị) giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? – Giáo viên tổ chức trò chơi “ Bắt chước tạo dáng vật” có trẻ không tham gia. Nếu anh (chị) giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 09: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu số loại hoa” Chủ đề: Thực vật Câu 2: Xử lý tình sư phạm ( 30 điểm) – Trong tìm hiểu số loại hoa, giáo viên yêu cầu trẻ phân loại hoa theo đặc điểm hoa cánh dài, hoa cánh tròn, số trẻ phân biệt nhầm. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? – Sau tổ chức hoạt động khám phá, giáo viên yêu cầu trẻ vẽ loại hoa cháu thích nhất, có trẻ không thực được. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? _________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 10: Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm) Anh (chị) soạn 01 giáo án hoạt động học Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi mẫu giáo lớn. Đề tài: Khám phá xã hội “Cô giáo mầm non” Chủ đề: Nghề nghiệp Câu 2: Xử lý tình sư phạm ( 30 điểm) – Trong hoạt động khám phá, cô giáo muốn tích hợp âm nhạc để gây hứng thú với trẻ, cô giáo mở nhầm nhạc chủ đề khác. Nếu anh (chị) cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? – Trong hoạt động góc, nhiều trẻ tranh đóng vai làm cô giáo. Nếu anh (chị) giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? . Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 02: Câu 1: Soạn giáo. DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:28

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức năm 2013

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan