TOEIC WRITING introduction

13 806 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 06:09

                 !" #!$  %& !"  '!  '!('  !')( ('' * !$)('(+'(  %&,#!$ !"  '!(  '!(-'  '!( ('' * !$)('(' ( %& " '!!! !'( #'$)'''$.( '!.('!! %&/#!$ " #'.('01(  '( 2'!(3''' ) #'.(')' $'!( *#'.(''0$)('' ' 4+256+7+88+  ! "#$%&$$ %!'!(((((  % )%% *% +%

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • TOEIC WRITING

 • Slide 3

 • Write a sentence based on a picture

 • Picture 01

 • Picture 01 – Sample Response

 • Picture 02

 • Picture 02 - Sample response

 • Slide 9

 • Adverbs

 • Slide 11

 • Vocabulary related to economics

 • Slide 13

Tài liệu liên quan