MẸO VỀ THÌ - RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

10 1.1K 0
MẸO VỀ THÌ - RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG  PHÁP LÀM BÀI   THÌ  RÚT  PHÂN  QH TRONG BÀI THI TOEIC       CÓ NHIU BÀI VI P www.facebook.com/luyenthitoeictphcm 1.  pháp: Xem  án  xét ch ng b ng, loi tr  án u, xét du hiu. 2. Xét      t p 2 cách sau: - Dịch nghĩa: Chủ ngữ tự thực hiện hành động -> Chủ động. Được ai đó làm hành động -> bị động. - Thường thì người, tổ chức thường mang nghĩa chủ động, vật ( bị động) – mang tính chất tương đối - Nếu phía sau chỗ trống có danh  ->  - Sau chỗ trống là   là dấu hiệu của bị động www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG Notes:  Cu trúc chung bng: TOBE + V3/ED      không     receive, undergo, open,  Ex: She received a prize for her contrbution to the company Chú ý  án u có dng: S+ Ving, to Vo, V3 ->  i do ko  trong 13 thì. Ngoại trừ trường hợp rút gọn đại từ quan hệ sẽ xem xét sau.  Xét các ví d sau: Câu 115/ Sách Economy RC1 Applicants for the managerial position to possess high levels of motivation along with basic computer skills. A. are required B. require C. requires D. had required  Xét đáp án, ta thấy câu A là thể bị động ( cấu trúc tobe + V3.ed) B, C, D là chủ động Ta thy phía sau là to Vo -> ko có Noun -> th bng -> chn A. www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG Câu 2/ Sách Economy RC1 The fitness club a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. A. see B. seen C. seeing D. has seen Loi câu A ( Do club sít -> V ph  và C   Câu D. Câu 3/ Sách Economy RC1 The corporate monitoring committee an inspection in any violation of securitycodes in a week. A. Has been starting B. will be starting C. is started D. is being started Có danh từ “ an inspection” -> chủ động -> Loại C & D. Xét dấu hiệu “ in a week” diễn tả tương lai -> Đáp án B. www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG  mí: Ngoài các dấu hiệu tương lai thông thường, ta còn các cụm dấu hiệu sau: coming = upcoming year = forthcoming year = year to come = next year.In + khoảng thời gian: Trong bao lâu nữa. Ngoài ra, các bạn cần lưu ý will be Ving là 1 dạng nhấn mạnh của will Vo và should be Ving là dạng nhấn mạnh của should Vo. Từ đó ta suy ra như sau will/should be > Ta chọn Ving (chủ động) hoặc V3/ed ( bị động) Ex: Applicants who possess interpersonal skills and strong analytical skills to gather and analyze information for reports will be (Trích Sách Economy RC1) A. prefer B. prefered C. preferable D. prefering Chn B ( B ng) www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG Rút gn M quan h - Dng ch ng: B i t QH và tobe, V chính đưa về Ving. The woman who is sitting here is Mary Ex: The woman sitting here is Mary - Dng b ng: B i t QH và tobe, V chính đưa về V3/ed. The book which is written by me is famous Ex: The book written by me is famous Giải đáp sự khác biệt giữa dạng thì và rút gọn mệnh đề quan hệ Thật đơn giản nếu chuyển từ câu chứa mệnh đề quan hệ san thề rút gọn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi làm trắc nghiệm, làm thế nào chúng ta phân biệt một câu nào thuộc dạng chia thì bình thường, câu nào thuộc dạng rút gọn. Đây là vấn đề mà nhiều bạn luyện thi TOEIC cũng phải ngao ngán. Hãy cùng chúng tôi giải đáp vấn đề này. c tiên, chúng ta xét ví d  This is my friend, she is so beautiful Đánh giá: Nhiều bạn nghĩ câu ví dụ trên là đúng. Nhưng trên thực tế sai về mặt ngữ pháp nhé. Tiếng Anh khác với Tiếng Việt. Dấu phẩy (“,”) không được dùng để tách 2 câu ( 2 mệnh đề). Và theo ngữ pháp, thì 2 mệnh đề trong câu phải sử dụng 1 trong 3 điều kiện sau đây: - S dng du chi 2 câu Ex: This is my friend. She is so beautiful www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG - S dng t n Ex: This is my friend and she is so beautiful - S di t quan h  Ex: This is my friend who is so beautiful  Dấu hiệu rút gọn: Trong câu có 2 động từ và có thể tương tứng tách thành 2 câu trong tiếng Anh. Xét ví dụ: Câu 1/ Sách RC1. The head of the department the banquet room for a party should submit a required form to the Catering Department. A. use B. used C. using D. will use  Xet thấy trong câu có 2 động từ use và nằm trong 2 câu riêng biệt có ý nghĩa. “The head of the department the banquet room for a party” và “The head of the submit a required form to the Catering Department”. Ko liên từ nối, ko dấu “.” -> Rút gọn Đại Từ Quan Hệ  Chọn C - using ( nghĩa chủ động) do phía sau có Noun ( the banquet room) Câu 2/ Sách RC1. Please complete the return list the reason for the return and it will be processed promptly. A. detail B. detailed C. detailing D. in detail  Xét vế đầu ( trước “and”) có 2 động từ complete và detail có thể tách thành 2 câu “Please complete the return list” và “ the return list the reason for the return -> Rút gọn đại từ quan hệ -> Chọn C. detailing ( chủ động do có danh từ phía sau) www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG Mo  nhn din  phân bit dng bài tp v thì hay là rút gi t quan h: - Trong các câu rút gọn, thì các đáp án thường có ít nhất 2 trong 4 các dạng sau Vo, Vs, Ving, V3/ed. Còn đáp án các thì thường đề cập ít nhất 2 - 4 thì trong tiếng anh. Ex1: Due to recent changes, Norton Express delivery of equipment effective the first day of the coming year ( Trích Sách RC1) B. To dicontinue B. will continue C. discontined D. have continued -> Xét th-> Kh i v thì. Ex2: Please complete the return list the reason for the return and it will be processed promptly ( Tríc Sách RC1) A. detail B. detailed C. detailing D. in detail  Xét thc các nhóm Vo, Vs, Ving, V3/ed -> Kh n. -  thi toeic, sau du ph ng t u hic bit -> chn Ving ( ch ng) hoc V3/ed ( b ng) Ex1: Welton Textiles Inc. made a net profit of 500£ million, it to fund its expansion across the continent ( Trích RC2) A. allowing B. allows C. allowance D. allowably -> Chn A ( ch ng) www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG Ex2: According to the preliminary analysis by the labor department, the recovery of the economy this year lead to an increase in employment, with the same period last year. A. Compare B. comparing C. compared D. comparision Chn C ( b ng)  o mang tính cht tham kho. Các bn nên kt hp vng t  có suy lun chính xác nht. www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG T VNG  NG PHÁP TOEIC www.facebook.com/luyenthitoeictphcm KÈM TOEIC THEO NHÓM   500+ 600 + 700+ SAU 3  4 THÁNG . v thì hay là rút gi t quan h: - Trong các câu rút gọn, thì các đáp án thường có ít nhất 2 trong 4 các dạng sau Vo, Vs, Ving, V3/ed. Còn đáp án các thì thường đề cập ít nhất 2 - 4 thì. câu chứa mệnh đề quan hệ san thề rút gọn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi làm trắc nghiệm, làm thế nào chúng ta phân biệt một câu nào thuộc dạng chia thì bình thường, câu nào thuộc dạng rút gọn. Đây. và tobe, V chính đưa về V3/ed. The book which is written by me is famous Ex: The book written by me is famous Giải đáp sự khác biệt giữa dạng thì và rút gọn mệnh đề quan hệ Thật đơn giản

Ngày đăng: 06/08/2015, 18:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan