0

Bài tập C++ .NET FRAMEWORK

19 1,063 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:50

Bài tập C++ .NET FRAMEWORK Chương 1: Tổng quan về .NET FRAMEWORK1. Thành phần của .net FrameWorkHình 1-1 Kiến trúc khung ứng dụng .NetCLR: Common Language RuntimeQuản lý code thực thi của chương trình, quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, cung cấp dịch vụ biên dịch, tích hợp và tác vụ truy cập từ xa.FCL: Framework Class LibraryAppli FCLCLROperation systemBao gồm các dịch vụ giao tiếp người sử dụng, điều khiển, truy cập dữ liệu, cung cấp các lớp giao tiếp, các điều khiển giá trị, phương thức truy cập và chức năng chính của hẹ thống, XML, bảo mật,…2. Ứng dụng dùng C#Visual C# là ngôn ngữ lập trình thiết kế để phát triển ứng dụng chạy trên .net Framework. C# là ngôn ngữ lập trình mạnh, đơn giản, kiểu an toàn và hướng đối tượng, gần giống như ngôn ngữ C.- xây dựng ứng dụng trên window Form- Có thể làm việc trên môi trường console application bằng màn hình và bàn phím- Xây dựng thư viện (class library)- Có thể xây dựng điều khiển do người dùng định nghĩa (custom control)- Xây dựng ứng dụng báo cáo (Crystal report)- Xây dựng ứng dụng SQL Server- ứng dụng PDA và mobile: xây dựng ứng dụng cho các thiết bị cầm tay hay máy kỹ thuật số hệ thống cá nhân (smart device)- đóng gói và triển khai- tạo một solution: dung để quản lý nhiều project3. Cấu trúc chương trình C#using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;namespace ConsoleApplication1{ class Program { static void Main(string[] args) { } }}Chương 2: FORM VÀ CÁC ĐỊNH DẠNH TRÊN FORM1. Các loại form (mdi form, child form, normal form)1.1 MDI formForm được gọi là mdi form khi thuộc tính isMdiContainer có giá trị là true.private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Form frm = new Form2(); frm.IsMdiContainer = true; frm.Show(); }1.2 Child formChild form là form mà khi nạp lên sẽ nằm bên trong vùng làm việc của Mdi form. Để form trở thành child form thì phải khai báo thuộc tính MdiParent ứng với Mdiform private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { Form frm = new Form3(); frm.MdiParent = this; frm.Show(); }Vì Child Form nạp lên màn hình, kích thước và không gian làm việc phụ thuộc vào MDI formNgoài ra có thể thêm một mới MDI form từ template có sẵn.1.3 Normal formForm mở ra không phải là mdi form và child form thì là mormal form2. Các thuộc tính của form.2.1 Nhóm thuộc tính nhận dạng- Name: dùng để nhận dạng form, trong một project có thể có nhiều form, mỗi form phải có tên riêng khác nhau.- Text: dùng để trình bày chuỗi trên thanh tiêu đề.- ShowIcon: khi nạp lên màn hình đều có biểu tượng mặc định ở góc trên bên trái màn hình.- Opacity: cho phép làm trong suốt bề mặt của form để có thể nhìn được biểu tượng của màn hình desktop.2.2 Nhóm thuộc tính nhận dạng.- Backcolor: chọn màu nền- ForeColor: dùng để định dạng màu mặc định cho chuỗi các Control trên Form.- StartPosition: chỉ định vị trí hiển thị của form trên màn hình- WindowState: có 3 trạng thái: normal, minimized, maximized.- IsMdiContainer: có hai giá trị: true, false. Nếu là false thì là normal form.- ControlBox: luôn tồn tại trên form, trừ khi ko muốn chúng xuất hiện. Khi nhấn vào biểu tượng x ở góc trên bên phải thì form sẽ đóng lại. Nếu không sử dụng biểu tượng này thì khai báo giá trị thuộc tính này là false.2.3. Nhóm thuộc tính thực đơn.Gồm 2 thuộc tính chính là MainMenuStrip ứng với control MenuStrip và ContextMenuStrip ứng với ContexMenuStrip. Nếu thêm control MainMenuStrip vào Form thì thuộc tính này tự động gán giá trị là tên của MainMenuStrip vừa thêm vào.2.4 Nhóm thuộc tính chỉ thịHai thuộc tính chính dùng để thực hiện chức năng chỉ thị với điều khiển button là AcceptButton và CancelButton.Ví dụ: trên form đăng nhập hệ thống, người sử dụng có thể nhấn fím Enter thay vì nhấn OK, nhấn nút Esc thay vì click nút Cancel. Để làm được điều này ta khai báo 2 nút lệnh btnOK và btnCancel thì chỉ cần đặt 2 thuộc tính AcceptButton là btnOK và CancelButtton là btnCancelprivate void btnOk_Click(object sender, EventArgs e) { if (textBox1.Text == "") { MessageBox.Show(" Nhập Username:"); textBox1.Focus(); } else if (textBox2.Text == "") { MessageBox.Show(" Nhập Password:"); textBox2.Focus(); } } private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e) { Application.Exit(); }3.Sự kiện trên formDanh sách các biến cố:- Biến cố FormClosed: xảy ra khi form đã đóng- Biến cố FormClosing: xảy ra khi form đang đóngVí dụ: private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) { if (MessageBox.Show("bạn có chắc chắn muốn đóng form không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton .Button1 )==DialogResult .Cancel ) e.Cancel = true; }-Biến cố Click: xảy ra khi người dùng nhấn chuột trên vùng làm việc của form- Biến cố Activated: xảy ra khi form được kích hoạt bằng mã hay do tác động của người sử dụng- Biến cố Load: Xảy ra khi form được hiển thị lần đầu tiên.- Biến cố KeyPress: xảy ra khi một phím được nhấnVí dụ:private void Form2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { //label1.Text = "Press by key: "; //while (e.KeyChar.ToString ()!="") label1.Text = label1.Text + e.KeyChar.ToString(); }4. Phương thức- Close: dùng để đóng form- Hide: dùng để che giấu form đang mở.- Activate: dùng để kích hoạt form. Nếu trong MDIform có nhiều Child Form đang mở thì bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách sử dụng phương thức này.- Show: cho phép nạp form lên màn hình.Chương 3: Các điều khiển thông thườngBao gồm: Label, Textbox, ComboBox, ListBox, CheckBox, RadioButton, Button. Tất cả các điều khiển này đều có các thuộc tính chung:- BackColor: màu nền điều khiển- ForeColor: Màu chữ trên điều khiển- Text: Chuỗi trình bày trên điều khiển- Visible: Thuộc tính che giấu hay hiển thị điều khiển- Name: Tên của điều khiển- Locked: Khóa không cho di chuyển, hoạt động trên form.Các biến cố chung thường gặp:- Click: xảy ra khi người dùng nhấn chuột - MouseMove: xảy ra khi người sử dụng di chuột qua vùng làm việc của điều khiển- MouseUp: Xảy ra khi người sử dụng nhấn chuột xuống vùng làm việc của điều khiển rồi nhả ra.- MouseDown: Xảy ra khi người sử dụng nhấn chuột xuống vùng làm việc của điểu khiển- Move: xảy ra khi di chuyển điều khiểnBài tập về nhà:Bài 1: Thiết kế form và viết chương trình calculator trên window.Bài 2: Thiết kế và viết chương trình giải phương trình bậc nhất 1 ẩn ax+b=0.Input: a, bOutput: xCách giải:Xét a=0 Nếu b=0 thì pt vô số nghiệmNếu b<>0 thì pt vô nghiệmNếu a<>0 thì pt có một nghiệm duy nhât x=-b/a;MessageBox.show(noi_dung_thong_bao, tieu_de,MessageboxButtons, MessageBoxIcon, MessageBoxDefaultButton);Bài tập 3: Thiết kế và viết chương trình cho form đăng nhập.1. Lable, textbox, button2. Radiobutton, checkbox3. Combobox, listbox3.1. ComboboxCác thuộc tính:- Flatstyle: kiểu đường viền của điều khiển- DataSource: Tập dl điền vào điều khiển- DropDownStyle: Kiểu trình bày danh sách phần tử, mặc định là DropDown (cho phép thêm mới chuỗi), DropDownList (chỉ cho phép chọn trong danh sách), simple (dạng danh sách).- Items: tập các phần tử có trong điều khiển.- MaxDropDownItems: số phân tử lớn nhất.- MaxLength: số kí tự lớn nhất cho phép nhập- Text: Chuỗi ứng với nhãn đg chọn- SelectedText: Lấy giá trị chuỗi ứng với nhãn đg chọn- SelectedItem: Lấy phần tử Object ứng với nhãn dg chọn- SelectedValue: Lấy giá trị ứng với ptử kiểu Object đg chọn- SelectedIndex: Lấy giá trị chỉ mục ứng với ptử đg chọn.Các biến cố:- MouseClick: xảy ra khi người dùng click chuột lên điều khiển.- MouseDoubleClick: xảy ra khi người dùng click hai lần liên tiếp lên điều khiển.- SelectedIndexChanged: xảy ra khi chỉ mục của phần tử được thay đổi.- SelectedValueChanged: xảy ra khi giá trị của phần tử được thay đổi- SelectionChangeCommited: xảy ra khi người sử dụng kết thúc quá trình chọn phần tử trên điều khiển.- Textchanged: xảy ra khi chuỗi trên điều khiển thay đổi- EnabledChanged: xảy ra khi thuộc tính Enabled thay đổi giá trị từ true sang false và ngược lại- ….Phương thức:- Add (thêm một phần tử vào Combo box)- Addrange(thêm một số ptử vào combo box)3.2 ListboxListbox cho phép chọn nhiều phần tử cùng một lúcHầu như các thuộc tính phương thức, và biến cố của combobox đều có trong listbox.Thuộc tính:- selectionMode: cho phép chọn một hay nhiều phần tử cùng một lúc.- Sorted: =true nếu danh sách đc sắp tăng dần.- selectedItems:Bài tậpThiết kế và viết chương trình sau:Sau đó viết chương trình xử lý các sự kiện (biến cố)-Khi click vào button “Thêm” thì sẽ hiển thị lên hộp thoại thông báo “ có lưu dữ liệu không?”, nếu click vào nút “yes” thì dữ liệu nhập ở phần thông tin sẽ thêm vào danh sách sinh viên , nếu click vào nút “no” thì không them vào danh sách- KHi click vào nút “xóa ” thì xuất hiện hộp thoại hỏi “có muốn xóa sinh viên này không?”, nếu click vào nút “Ok” thì sinh viên được chọn trong danh sách sẽ bị xóa.- Khi click vào nút thoát thì chương trình sẽ đóng.[...]... làm việc của điều khiển rồi nhả ra.- MouseDown: Xảy ra khi người sử dụng nhấn chuột xuống vùng làm việc của điểu khiển- Move: xảy ra khi di chuyển điều khiển Bài tập về nhà: Bài 1: Thiết kế form và viết chương trình calculator trên window. Bài 2: Thiết kế và viết chương trình giải phương trình bậc nhất 1 ẩn ax+b=0.Input: a, bOutput: xCách giải:Xét a=0 Nếu b=0 thì pt vơ số nghiệmNếu b<>0... MessageBox.show(noi_dung_thong_bao, tieu_de,MessageboxButtons, MessageBoxIcon, MessageBoxDefaultButton); Bài tập 3: Thiết kế và viết chương trình cho form đăng nhập.1. Lable, textbox, button2. Radiobutton, checkbox3. Combobox, listbox3.1. ComboboxCác thuộc tính:- Flatstyle: kiểu đường viền của điều khiển- DataSource: Tập dl điền vào điều khiển- DropDownStyle: Kiểu trình bày danh sách phần tử, mặc định là... errorProvider bằng cách gọi phương thức SetError.3. Điều khiển HelpProviderCung cấp cửa sổ trợ giúp cho điều khiển. Mỗi đối tượng HelpProvider cung cấp tập tham chiếu đến điều khiển mà bạn chỉ định.-Thuộc tính:+ HelpNamespace: chỉ định tên tập tin trợ giúp định dạng .chm hay html chứa nội dung trợ giúp trực tuyến.Thao tác:- Thêm điều khiển HelpProvider vào form. Khi them vào form thì một... giao tiếp, các điều khiển giá trị, phương thức truy cập và chức năng chính của hẹ thống, XML, bảo mật,…2. Ứng dụng dùng C#Visual C# là ngôn ngữ lập trình thiết kế để phát triển ứng dụng chạy trên .net Framework. C# là ngơn ngữ lập trình mạnh, đơn giản, kiểu an toàn và hướng đối tượng, gần giống như ngôn ngữ C.- xây dựng ứng dụng trên window Form- Có thể làm việc trên mơi trường console application... vào điều khiển- DropDownStyle: Kiểu trình bày danh sách phần tử, mặc định là DropDown (cho phép thêm mới chuỗi), DropDownList (chỉ cho phép chọn trong danh sách), simple (dạng danh sách).- Items: tập các phần tử có trong điều khiển.- MaxDropDownItems: số phân tử lớn nhất.- MaxLength: số kí tự lớn nhất cho phép nhập- Text: Chuỗi ứng với nhãn đg chọn- SelectedText: Lấy giá trị chuỗi ứng với nhãn . Chương 1: Tổng quan về .NET FRAMEWORK1 . Thành phần của .net FrameWorkHình 1-1 Kiến trúc khung ứng dụng .NetCLR: Common Language RuntimeQuản. Move: xảy ra khi di chuyển điều khiểnBài tập về nhà :Bài 1: Thiết kế form và viết chương trình calculator trên window .Bài 2: Thiết kế và viết chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập C++ .NET FRAMEWORK, , Ứng dụng dùng C Cấu trúc chương trình C Các loại form mdi form, child form, normal form Các thuộc tính của form. 1 Nhóm thuộc tính nhận dạng, 3: Các điều khiển thông thường

Hình ảnh liên quan

Hình 1-1 Kiến trúc khung ứng dụng .Net - Bài tập C++ .NET FRAMEWORK

Hình 1.

1 Kiến trúc khung ứng dụng .Net Xem tại trang 1 của tài liệu.