Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

12 260 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 06:34

  !"#$%&'()*+,-./%.01234$5!()6$72"#$)81 !96:!3;$<#)*+,-.=>%(?@A,#"B! 34$5!C C61A)DEFG4H!)DEFCIJ)DEFG C61A)DEF4H!)DEFGKCIJ)DEF L!2,M:N)81 !,#CO%&C%(>PQ/R!2), SN ./%.0TU/R L!2,M:NV!,SB$)81 !)6W134$5!,#//0T/G/&% KSX1234$5!)6$72"#$)81 !96:!3;$!M!;!XL!2)81 !X1234$5!96:!3;$ 1)*XL!2,M:NV!,SB$)81 !34$5!,#C./>%(?TU/R $Y$6-E6WZ![\!61)*C//0T/G/&] ^_A3@A,#"B!34$5!61A65J)DE!2), SN`3@A,#)DEFG3Wa)61A654H!)DEF ^1$[b)81,1)ScZ[S!Xd3$726b16SB3! !`54#S!6@!XZ,#C Ce#J4I6SBE[S $!f))65(!M!E[S $!!#Ag!<#S<h!i Ce#J)6S !)I2[j)6SB3! Ce#J)6S !)I2[j)96:!6SB3! KCe#J61A3;$)I26\!696:!$1!)81E[S $!f))65!M!E[S $!!#A96:!g!<#S<h!i % !)*)6$72"#$(>RJ$)[:J <#)*/](X1296$34$5!)6$72"#$)81 !96:!61A3;$!6W!XL,$M! 956$3[:)81 !,#0@A,#"B!34$5!C C61A65)DEk4H!)DEkGCIJ)DE!2),M:N C6MJJ)DE!2),M:NKCYSJ)DE!2),M:N L)DE!2), SN)81 !,#C>RC%(>/)DE!2), SN ^\/]<#U/!M!1)*//]<#/G/%!2), SN ^#XL,$M!956$"[S)81 !,#C]U%%/0  !34$5!$l!2AM!)6$72"#$(XL,$M!956$"[Sm!6MJn61A65k6#!6kG >o2p!6q96`$3p2OP`3_2#e1!372)6S6BJ#2<#!(rJ?XL)@A)*9$q2 !(R?XL)@A)*9$q2  !452)6Sd6sE6I!,$M!N5E(6\`656-%6#!6E6p!9$q2 !Xt,#C C?C0?4C%?44C?C?4C%?44 C>%(0?C(?4C>%(0?44KCR?C?4 $Y$C u e1$)S!4v)w!6)f!)w$)* )w!6J#2!@2<x$)S!3d))*)w!6J#2QwJ!Wy$1623Wa)`zI)Y372)*)w!6QwJ$5{!6[B!J#2Xg) )w!6"SJ !o2$3|!66S)w))S!z$1SE6L$!}2!6$M!<x$!612(!Wy$1623Wa)z<x$+,-E6@!,$9$q26\!6 !6WX12C%)S!)w$)*)w!6J#2!@2(%R)S!)w$)*)w!6J#2QwJ(0R)S!3d))*)w!6QwJV95o2Y,1$!#A(95,2_! !#S3Wa)[j[1X123@A,#3j!~ CZ)65Qw)3|!6$x${!6`,S#$4v)w!6)f!!#A,#GGk)S!3d)(G•k)S!)w$<# !o2$3|!6J#2)w!6!HJ[M! !6$€JXg)6qG CZ)65Qw)3|!6$x${!6`,S#$4v)w!6)f!!#A,#GGk)S!3d)(G•k)S!)w$<# !o2$3|!6J#2)w!6!HJ[M! !6$€JXg)6q6Wy! CZ)65Qw)3|!6$x${!6`,S#$4v)w!6)f!!#A,#GGk)S!)w$(G•k)S!3d)<# !o2$3|!6J#2)w!6!HJ[M! !6$€JXg)6qG KCZ)65Qw)3|!6$x${!6`,S#$4v)w!6)f!!#A,#GGk)S!)w$(G•k)S!3d)<# !o2$3|!6J#2)w!6!HJ[M! !6$€JXg)6q6Wy! ^\{!6[B!)w!6QwJ`4L)6S)S!QwJ`z<#,B$4$q26$-!3d)QwJ`z()b!{!6[B!)w!6!@2,#,D!)6+)*`$x$ )w$n"$[2A7!)6•S<#)*9$q2 !C w$!@2G1•Q3d)QwJGG zC?QwJCGG1<#G• zCGG(GG1O3d)QwJP(G•O)w$QwJP(G1•O)w$!@2P &‚!#SX123@A3j!96$!*$<7!2AM!g)4w!4YSS#![S!o2w[\!6!6@!3:$K~ Cd!6@!3:$QYA[1[M!61$JB)6)81K6 S61$6Wx!!Wa))6$72!612 C1$K)S!Jx$6\!66#!6X1296$!6@!3:$6S#!S#!$L!!612<#$L!<x$KJƒ41!3p2 C[S!61$KJx$3Wa)6\!66#!6X1296$!6@!3:$(JK$L!<x$KJƒ41!3p2()b!K9$1)*)I2[j) 6S#!S#!V!2AM!,$-2)81J:$[Wy!!$4#S KC[S!61$KJx$3Wa)6\!66#!6X1296$!6@!3:$(J„$KrJJJB)6)…)81KJƒ<#JJB)6Jx$ 3Wa);!6aEV!2AM!,$-2)81J:$[Wy!!$4#S 0†J,S#$)* !o2$3|!66S13‡(1o2$3|!66S1[g!ˆ6$)6S61$)w6qJ1!6q41)*9$q2 !1$1SE6I! <x$!612(+,-9$q26\!6`z!6W65!#S~$5[H!)w),SB$$1S‰)w$37261J$16sN!64\!66Wy!<#)w)$1S‰ 3d)!U96:!)*96Y!m!61J$16sN!6 C%6S13‡C6S1[g!C06S13‡C6S1[g! C06S13‡C6S1[g!KC%6S13‡C6S1[g! 2$Wx) !Co2$3|!66S13‡(1C6S1[g! C 1Q 1♀ ♂  COC1CC1PQOC1P zC03‡C[g! R[S!o2w[\!6d!6@!3:$K)81X$!6<_!6@!XZ()w)3SB!i91c19$3Wa);!6aE6 S)6$72VC CŠ35!%Š()h!)6$726wSQSg!)81K C%Š35!Š()h!)6$726wSQSg!)81K CŠ35!%Š(!Wa))6$726wSQSg!)81K KC%Š35!Š(!Wa))6$726wSQSg!)81K ]6w4$q2!#SX123@A96:!3j!96$!*$<734$5!,DE3SB!~ C4$5!,DE3SB!"}!35!,#Jm!)Wy!6SD)$YJ4xJf)34$q26$-!)81{!6[B! C4$5!,DE3SB!,#Jm!<_)6I"$[2A7!<#)*6q,#J61A3;$6\!66w$)81!6$€JXg)6q C4$5!,DE3SB!96:!,#J61A3;$<|[‹ !!6W!,#J61A3;$!6*J !,$M!95[M!!6$€JXg)6q KC4$5!,DE3SB!QYA[1"S[1S3;$3SB!96:!)@!$l161$)[:J1N)81)DE!6$€JXg)6q9•EWZ!3r! ‚!#SX123@A96:!E6Y$,#3D)3$qJ)62!)81JŒ"$[2A7!~ C‹!66Sw$6*1C‹!63D)6$-2C‹!6E6;4$5!KC‹!631"B! 6S)w)Xd9$-!"$€![1[S!o2w[\!6E6$M!JŒ!6WX12C OP•ES,$J [1c14g3p2;!6aEJ•B$<|[‹3D)6$-2O96`$3p2E6$M!JŒP OP•ES,$J [1c14wJ<#S<h!3$726b1,#J !6wSQSg!3q,[1JB)6L))*)6$72%ŠnŠ O%P•ES,$J [1c1[Wa"v)6 SJB)6JŒL)[M! !)*)6$72%ŠnŠ O>Pˆ6$•ES,$J [1c1"$)62Aq!x$)2L$ !(DE{!6$-2956j)6\!*"V!E6$M!JŒ [\!6d3j!,#C COPnO%PnOPnO>PCOPnOPnO%PnO>P COPnOPnO%PnO>PKCOPnO>PnO%PnOP e1$6f)#)621f4$C1Oo2Y3‡PQ111Oo2Y3‡P(+,-)819$q2 !111`z,#C C?C(?C%&?KC? C1Q111 CO.U.1PQO.1U.11P zC111/.1Q.11/.>/( %52)6S)@A)*9$q2 !14)d6sE6I!6\Qw)X2I3q6BJv)6#!6)@A)1S!6I,#41S!6$M2~$5[H!)w) )DE1, !o2$3|!6)w){!6[B!96w)!612!HJ[M!)w))DE!6$€JXg)6qWZ!3r!96w)!612<#)w) !WZ!w) 9$q2w)3!)!E C(>&C(&C(RKC(% ‹!6[B!)81)6$72)1S)@A"S%)DE !o2$3|!6<#"$[2A7!WZ!w))!E!M!6B)6S)@A)1S!6I)*9$q2 ! 3r!6aE@A14))6SR,SB$$1S‰!M!96$d6sXt)6SRQR/&>;6aE^_A6B)6S)@A)1S!6I)*6q)*9$q2  !6SD)1144))<x$+,-.&>/(& >$72!#SX123@A,#96:!3j!<7o2A,2_6Sw!<| !~ Cp!XL6Sw!<| !3Wa){!64H!+,-E6p![mJXL)w6q)*9$q26\!696w)4LJƒ C1$ !!HJ)#!p!!6126\p!XL[1S3;$)6•S)#!6IE Cp!XL6Sw!<| !3Wa){!64H!+,-E6p![mJXL)w6q)*w$;6aE ! KCp!XL6Sw!<|$l1 !96:!41S$y<Wao2w? I2[j)iE [S!`54#S!6@!XZrJC C !3$726b1(<h!<_!6#!6(<h!96`$3! C^h!<_!6#!6(<h!96`$3! C6*J !)I2[j)(<h!<_!6#!6(<h!96`$3! KC !3$726b1(!6*J !)I2[j)(<h!<_!6#!6(<h!96`$3! & !)*)6$72"#$'<#)*],$M!956A3[: !4|34$5!6MJ)DEkL,Wa!V!,SB$!2),M:NJ:$ [Wy!)2!)IE)6S !34$5!dX1S>,p!,#C C//<#/G/&C//<#/G/& C//&<#/G/&KC//&<#/G/& L)DE!2), SN)81 !,#CC%(>/0)DE 1)*U/0<#U%/]!M!1X2A[1//%T/G/>  !34$5!)*//%T/G/>  !dX1S>,p!nBS[1>/&E6@!‰n:$[Wy!!$4#S)2!)IE!2AM!,$-2;!6aE54#SJx$n 2AM!,$-2J:$[Wy!!$4#S)6S,#C//&T/G/& 0*>"b![2r$$IJ623Wa)V><h!3|1,‹96w)!6126@!{)6[_d ![M!!6$€JXg)6qXL(!Wy$162 3Wa)95o2YX12C Kb!CKŽz Kb!CzKŽ Kb!%CzKŽ Kb!>CzŽK 52"b!,#"b!L)("SJ34$5!3YS3SB!!6$€JXg)6q3Œ,#JE6wX$!6[1%"b!9$16 S[_d,#C Cn%n>nCn>n%n Cnn%n>KCnn>n% R[S!N5!6*1<#)6v!$L!(34$5!)62Aq!3SB!)*•!6•1C Ce#Jm!6SD)$YJXd4$q26$-!)81{!6[B! C$jE)62Aq! !o2‹V,S#$!#AX1!,S#$96w) C$jE)6S<$-)6$5,_E4Y!3r ! KCeSB$4‡3$)w) !)*6B$<\)6j!3Wa))62Aq!X1!!6$€JXg)6q96w) ]6S4$5{!6[B!J#26S1"S61$)DE1, !1<#4!HJ[M!61$)DE!6$€JXg)6qWZ!w)9$q24;X2!([S! 3*!52)*JD)Y61$,SB$ ![$<#6\)6S9$q26\!66S13‡52)6+)*J[S!61$ ![$6SD))6S6S1 <#!ˆ$q2 !3r!6aE,D!)6S6S1[g!656-Q2IE6w)81Jo2p!6qdE6L$)*(U(4U(14 U(144U(11U(114U(1144/Gw)X2I,IA!}2!6$M!`z41)@A[S!3*)*61$)@AJ#2[g!,#41S !6$M2~ C](?CR(>?C?KC0(? 6_!6IA[S!09$q2 !`656-Q2IE6w6\)*>9$q2 !14(144(114(<#114496$dE6L$XtX$!6[13y$)S! )*9$q2 !1144)6S9$q26\!66S1[g! (1496$dE6L$35!zX$!6[19$q2 !1144<x$+,-(Q%.RQ%.R/].&> (14496$dE6L$35!zX$!6[19$q2 !1144<x$+,-(Q%.RQ/%.> (11496$dE6L$35!zX$!6[19$q2 !1144<x$+,-(QQ%.R/>.R (114496$dE6L$35!zX$!6[19$q2 !1144<x$+,-(QQ/. ^\<_A(`z(+,-)w6qJ1!9$q2 !1144,#C].&>U%.>U>.RU.=(] w))w6q)*9$q26\!696w))6$5J+,-CF]/(0 Gw)X2I,IA41)@A[S!3*)*61$)@A6S1[g!,#QO(]PQ(0/(R>  6S4$5J„$)DE{!6[B!"SJ)DE !o2$3|!6<#[$6S#!S#!(6Sw!<| !`)Y4L<#Jƒ372<x$p!XL? $5!6#!6E6•E,1$1OK.4"PQ1O".4KP623Wa)ze}A!}2!6$M!61$)w6q`z(Qw)X2I3q623Wa)J)w6q )*9$q26\!6‘44K‘,#41S!6$M2~ C(&>C(R>C(0KC(> $Y$C u  [S!54#S( J•)*<1$[b \~ C;6aE<x$ E[S $!3qBS !M![$4SQSJ C^_!)62Aq!1Q$1J$!35![$4SQSJ Cg!<x$)w)•WZ!f!3q6d)6$-!o2w[\!6"|)6JŒ KC[2A7!6:!N!"$[2A7!VK35!E[S $!  ‚!#SX123@A3j!96$!*$<76$-!Wa!"$[2A7!54#S)6I~ CK[S!54#S)6I6Wy!,#"B!JB)6<b! C$1S‰3d)96:!3*!*E !!HJ[S!54#S)6I)6S6aE‰ C$1S‰3d)3*!*E,Wa! !!HJ[S!54#S)6I)6S6aE‰!6$726Z!XS<x$$1S‰)w$ KC !!HJ[S!54#S)6I)81$1S‰)w$,2:![$6Z!XS<x$ !`$1S‰3d)  %$72!#SX123@A96:!3j!<x$JL$o21!6-$l1$L!(9•62_XY!Q2I<#!m!X2I)81)@A[r!<_!2:$~ C*$L!LJ#!2:$[r!96:!3j!9•62_Xt96:!E6w62A3Wa)65N7J!m!)81$L!Wa),B$(96$3Œ 3wEf!3Wa)AM2)p29•62_XY!Q2IJ#J2L!<Wa$x$6B!)81$L!)…6\E6Y$3;$$L!()Y$N5!$L!)…6SD) BS$L!Jx$ Cˆ$q2 !o2$3|!696Y!m!<7!m!X2I)81J$L!)@A[r!61A<_!2:$ Cm!X2I)s6q)81J$L!)@A[r!61A<_!2:$,#95o2Yw)3!)81)Y$L!<#9•62_ KCˆ•62_XY!Q2Io2$3|!6!m!X2I)s6q)81J$L!(96:!E6s62)<#SJf)E6Y!f!"S9$q2 !o2$3|!6 >6Y6-"Wx$3@A6$,B$Xd"$[2A7!)81J4-!6[I6$5JDE`!Wy$"S34$5!$72$Y$6‹)6!#S,#3j!<7Xd "$[2A7!)814-!6!#A[S!E6Y6-~ u  C-!6"S ![$ [M!!6$€JXg)6qG o2$3|!6 C-!6"S !,D! [M!!6$€JXg)6q 6Wy!o2$3|!6  C-!6"S !,D![M!!6$€JXg)6qGo2$3|!6 KC-!6"S ![$[M!!6$€JXg)6q6Wy!o2$3|!6 ^\`E6Y6-+,-Jg)4-!6,#!6$726Z!XS<x$4\!66Wy!n4|4-!6,#{!6[B![$ +,-!lJg)4-!6)1S6Z!`!1Jn !o2A3|!6{!6[B!!HJ[M!!6$€JXg)6q$x${!6  ˆ5o2YE6•E,1$`,S#$6S1,S19’!!6WX12C eS19’!Q1!6“ eS19’!<#!nz♀ ♂ S#!,S19’!Q1!6 eS19’!<#!“ eS19’!Q1!6nz♀ ♂ S#!,S19’!<#! 2AM!!6@!!#S"}!35!Xd96w)!612<795o2Y)8161$E6•E,1$[M!~ C‹!6[B!)81Jƒ,#{!6[B![$ CaE‰E6w[$q!V!SŒ!)@A!#S6\J1!3D)3$qJ)81)@AIA C‹!6[B!)814L,#{!6[B!,D! KC‹!6[B!,S19’!<#!,#[$96:!6S#!S#!  &dJ7J"”S9$q26\!63Wa)6$q2,#C C‹!6[B!)*Jf)E6Y!f![! C9$q2 !)*6q4$q26$-!6#!6!6$729$q26\!6[Wx))w)3$729$-!J:$[Wy!96w)!612 Cd3$72)6+!69$q26\!66 SXd4$5!3;$)819$q2 ! KC9$q26\!6)*6q"S!6$729$q2 !o2$3|!6  0$qJ96w)4$-$l134$5!JI3SB!<x$)62Aq!3SB!96:!WZ!6„,#C Ce#J!6$€JXg)6q4|6$52 !(,2:!)*6B$)6S)Z6q CSB!4|3f[196:!g!<#S!6$€JXg)6q96w) Ce#J!6$€JXg)6q!g!4x3$<#$ ! KCSB!4|3f)6+rJJXL)DE!2),M:N  R†)w),S#$X$!6XY!6l2{!6(6:!N!"$[2A7!3Wa)[2A7!3B;!3|!6o21)w)656-54#S[S!)Z6q!6yC CZ)65!6@!":$)81K)h!<x$XdE6@!,$3r!372)81o21!2AM!E6@! Cd956aE)81)w)o2w[\!6!2AM!E6@!($YJE6@!<#6sN!6 C2w[\!6E6$M!JŒBS[1)w)4Y!X1SJ•)81K KC2w[\!6"|)6JŒBS[1E6@!‰E[S $!6d)6$-!)w))6f)!m!XL!)8154#S<#)Z6q  ]6S$1SE6I!$l1)DE4LJƒ37262p!)68!96w)61$)DE !WZ!E6Y!(z3r!,SBQ2I6$-!)@Ao2Y3‡()* Jh$6ZJ6S)w))@AzdE6I!623Wa)z)*>,SB$9$q26\!6([S!XL%)@A)S!`z)*&0)@Ao2Y3‡( 96:!6ZJ$5[H!96:!QYA[134$5!{!6[B![$6S#!S#!6 S,‹62A5(XL)@A`3y$)S!z)*9$q26\!6 o2Y<#!(96:!6ZJ,#41S!6$M2~  C]%)@AC&R)@AC>>)@AKCR)@A  ^\37262p!)68!96w)!612<761$)DE !WZ!E6Y!z3r!,SB)6So2Y3‡)*Jh$6ZJ!M!{!6[B!o2Y3‡ ,#[$XS<x$o2Y<#!()*Jh$6ZJ,#[$XS<x$96:!6ZJ 2$Wx) !Co2$3|!6o2Y3‡T1Co2Y<#!C)*Jh$6ZJT4C96:!6ZJ ˆ$q26\!6o2Y3‡(96:!6ZJ)*9$q2 !k44/&0.%/(&•%.R†z)*>9$q26\!6!M!61$)DE !o2$ 3|!661$)DE{!6[B!!#A)h!!HJ[M!J)DE!6$€JXg)6q)*6Sw!<| ! ˆ$q26\!6o2Y<#!(96:!6ZJ`z)*9$q2 !11(44/(F(&/(] L)@A)*9$q26\!6o2Y<#!(96:!6ZJ`3y$)S!)*XL,Wa!,#(]Q%/]%)@A  %52)6S)@A)*9$q2 !14)K"Ž d6sE6I!6\Qw)X2I3q6BJv)6#!6)@A)*9$q26\!6k44kKk ,#41S !6$M2~$5[H!)w))DE1, !o2$3|!6)w){!6[B!96w)!612!HJ[M!)w))DE!6$€JXg)6qWZ!3r!96w)!612 <#[$6S#!S#!  C(%C(C(>&KC(& ‘44‘K‘ /%.>Q.>Q%.>Q%.>Q.>/(&  %6w4$q2!#S"Wx$3@A,#96:!3j!96$!*$<7o2w[\!6"|)6JŒ~ C†54#S!6@!XZ(X1296$o2w[\!6"|)6JŒ956j)(–SS)J$!JMN:!$!3Wa))g96‡$)62„$E:,$E EN CI)Y)w)E[:M$!X12"|)6JŒ3723Wa))g4‡1Q$1J$!J`3p2<#N5Es)6\!66#!6)w))I2[j)4_))1S6Z!3q [`6#!6E[:M$!)*6SB{!6X$!66v) C1296$6S#!Io2w[\!6"|)6JŒ([$4:Q:Jw)696‡$J•<#$l!2AM!)I2[j)3q)62—!4|)6So2w[\!6"|)6JŒ N5E6 S KC[S!o2w[\!6"|)6JŒ`54#S!6@!6d)(•J1!1Q$1J$!J`3p2,#JMN:!$!35![$4:Q:J3q4g3p2"|)6 JŒ  %XL54#SX$!6[f!)*9$q2 !14K"Ž N5!6#!6$YJE6@!4\!66Wy!3qBS[f!(XL,SB$[f!L$31 )*6qBS[1,#41S!6$M2~  CCRC&KC  QQQ/&,SB$$1S‰  %%6 S !" !()Z)65!#S"Wx$3@A)6$E6L$Xd"$[2A7!<#4$q26$-!)81J)DE{!6[B!WZ!E6Y!o21)w)65 6-~ CdE6@!,$<#;6aE)81)DE!6@!L"$[2A7![S!$YJE6@!<#6sN!6 Cd;6aE)81)DE!6$€JXg)6qWZ!3r![S!6sN!6 CdE6@!,$<#;6aE)81)DE!6$€JXg)6qWZ!3r![S!$YJE6@!<#6sN!6 KCdE6@!,$)81)DE!6@!L"$[2A7![S!$YJE6@!  %>6@!{)66#!6E6p!)w),SB$!2), SN[S!JJ}2K,IAVJ4-!6!6@!!Wy$1623Wa)95o2Y!6W X12C/?T/?T/R?TG/%?ˆ5,2_!!#SX123@A,#3j!~ CK)81!Wy$4-!631!N5!6#!6!6@!3:$ CK!#A,#)81X$!6<_!6@!XZ@A4-!6)6S!Wy$ CK)81!Wy$4-!64|4$5!3;$4I6Wy!"Sw)!6@!@A4-!6 KCK!#A96:!E6Y$,#K)8154#S!Wy$4-!6  K)81!Wy$,#KJB)69•E[S!3*)w)!2), SN[M!61$JB)63Z!,$M!95<x$!6124H!,$M!956$"[S6 S !2AM!g)4;X2!(!M!,2:!)*?/?(?/?G^\<_A(3@A96:!E6Y$,#K)81!Wy$ 6W!)*6q3@A,#KJB)63Z!)81<$[2(J#<$[2)6+,#"B!XL!)6f96:!E6Y$,#X$!6<_!6@!XZ!M!3wEw! ˜  %2AM!,$-23qE6wX$!64$5!"|;6aE,#C CdE6@!,$3),_E<#;6aEd"S)81)w))DE{!6[B!96$4L(Jƒ)*9$q26\!696w)!612 Cd$YJXL,Wa!!6$€JXg)6q[S!$YJE6@!3ŒBSN7!37)6SXd6\!66#!6)w)6aE‰,W™!4$96w)!612 Cd;6aE,B$)w) !"SE6@!,$3),_E<#;6aEd"S)81)w))DE!6$€JXg)6q(61A"SXd6Sw!<| ![S!$YJ E6@! KCd956aE!}2!6$M!)81)w),SB$$1S‰3d)<#)w$(BS6#!6!6$729$q2;6aE$1S‰  %&$72!#SX123@A96:!3j!<x$JL$o21!6-$l19$q2 !(9$q26\!6<#J:$[Wy!~ Cˆ$q26\!6,#95o2YXdWZ!w)$l19$q2 !<#J:$[Wy! CLJƒ96:![2A7!)6S)S!!6l!{!6[B!3Œ)*Xš!J#)6+[2A7!)6S)S!1, !3q;6aE<x$!6126#!69$q2  ! Cˆ$q2 !o2$3|!696Y!m!E6Y!f!)81)Z6q[Wx)J:$[Wy! KC[S!o2w[\!64$q26$-!9$q26\!6(9$q2 !)6+)6|2w)3!)81)w)A52L4M!!S#$)Z6q %0D)"h96:!N5EQj)[d)N5E<x$)w)w)!6@!34$5!!6W!34$5!<}!)*6qQYA[1(!2AM!!6@!)816$-! Wa!!#A,#C CXL!2), SN)*6qr!B$,j)6\`"B!4\!66Wy!(,j)96w),B$`"B!6$5JDE!M!)6j!)*96Y!m!4g3:$ <x$)w),SB$!2), SN96w)!612"}!35!6MJ)DE!2), SN CXL!2), SN)*6qr!B$,j)6\`"B!4\!66Wy!(,j)96w),B$`"B!6$5JDE!M!)6j!)*96Y!m!4g3:$ <x$)w),SB$!2), SN96w)!612"}!35!61A65)DE!2), SN CXL!2), SN)*6qr!B$,j)6\`"B!4\!66Wy!(!6W!31XL,B$`"B!6$5JDE!M!)6j!)*96Y!m! 4g3:$<x$)w),SB$!2), SN96w)!612"}!35!61A65)DE!2), SN KCXL!2), SN)*6qr!B$,j)6\`"B!4\!66Wy!(,j)96w),B$`"B!6$5JDE!M!)6j!)*96Y!m!4g3:$ <x$)w),SB$!2), SN96w)!612"}!35!JI)DE!2), SN  %R-!6JhJ#2`!Wy$,#"S !,D![M!!6$€JXg)6q$x${!6Go2$3|!6E6s!l96:!4|4-!6JhJ#2)*4L Jƒ4\!66Wy!!6W! J[1$4|4-!6JhJ#2(,IA!Wy$)6r!4\!66Wy!DE<a)6r!!#AX$!63Wa))S![1$ 3p2,b!Gw)X2I3qX$!63Wa)3f1)S![1$!#A4|JhJ#2,#41S!6$M2~ C.RC.C.>KC.& ^\`!Wy$<a)* J[1$4|4-!6!M!4LJƒ)81<a4\!66Wy!,#G•QGG1 ^a)*6q,#GG/.6SD)GG1/. DE<a)6r!3*,#G•QGG1X$!6)S![1$,#G1•6SD)G•nQw)X2I)S![1$4|4-!6G1•,#.> O96:!!6@!<x$.[1$w$!l1<\6v3ŒX$!6)S![1$f),#)S![1$?P  %]^1$[b)81<$-)6\!66#!6)62„$ES,$QSJ[S!o2w[\!6;!6aEE[S $!,#C Ce#Jm!!m!X2I;!6aEE[S $!96w),SB$ CYJ4YS)6So2w[\!6"|)6JŒ"$€![1)6‹!6Qw) CYJ4YS)6So2w[\!6"|)6JŒ"$€![1,$M!s) KCe#Jm!!m!X2I;!6aEE[S $!)h!,SB$ >6S4$5)w))DE !!HJ[M!)w))DE!6$€JXg)6q96w)!6126 S,‹62A5(E6•E,1$14KKQ114K"623Wa) `3y$)S!)*XL)w6qJ1!9$q2 !3r!6aE<7J)DE !)6$5J+,-C C(?C?CR0(?KC%0(? w6q3r!6aE<7)DE !)*6q)*)w)[Wy!6aEX12C 114K"/›Q›Q›/.R 1K"/›QœQ›/.& 144K"/›QœQ›/.& 14KK/›Q›Q›/.R L)w6qJ1!9$q2 !3r!6aE<7J)DE !`3y$)S!)6$5J+,-,#C.RU.&U.&U.R/%0(? >2AM!!6@!!#S)81"B!JI6SD)6MJJ)DE!2), SN)#!`3p2 !Xt,#J61A3;$)I2[j)E[S $!!6$72 6Z!`E6‹1$l16SD))2L$ !~ Ce#J)6S !c$JX‰1X1$96:!6SB3!3Wa) CKS34$5!E6w<™[B!6w$6#$6S#Xš!)*41!3p2)81 ! Ce#J)6So2w[\!6;!6aEE[S $!4|[L$,SB! KCe#J61A3;$XL,Wa!1Q$1J$![S!)62„$ES,$E EN!6$726Z! >)@A"|6aE‰<761$)DE1, !o2$3|!661${!6[B!d6sE6I!)6S[13y$)S!)*>9$q26\!696w)!612([S! 3*+,-9$q2 !3r!6aE,D!<761$ !,#(>ˆ5,2_!!#S"Wx$3@A3Wa)[j[1V95o2Y,1$[M!,#3j!!6I~ C1$1, ![$o2$3|!661${!6[B!!HJ[M!)h!J!6$€JXg)6q<#6Sw!<| !3ŒQYA[1[S!o2w[\!6E6w X$!6$1S‰3d)3Œ)*6$-!Wa!6Sw!<| !<x$p!XL>? C1, ![$)81 !!#A<#J1, !,D!)81 !9$1!HJ[M!)h!J!6$€JXg)6q<#[S!o2w[\!6E6wX$!6 $1S‰3ŒQYA[16$-!Wa!6Sw!<| !<x$p!XL>? C1$1, ![$o2$3|!661${!6[B!!HJ[M!)h!J!6$€JXg)6q<#6Sw!<| !QYA[1[S!o2w[\!6E6wX$!6 $1S‰3d)<#o2w[\!6E6wX$!6$1S‰)w$<x$p!XL6Sw!<|96w)!612 KC1, ![$<#J1, !,D!)8161$ !!HJ[M!)h!J!6$€JXg)6q<#[S!o2w[\!6E6wX$!6$1S‰)w$3Œ QYA[16$-!Wa!6Sw!<| ! >%G•)DE !"|6aE4!HJ[M!J)DE!6$€JXg)6qWy!3r!„$ !372)*&<b!QSg! !)6f1%? 3M!$!( !4)*>,SB$3Z!E6@!4H!!6126S61$)@A)*)h!9$q2 !!*$[M!$1SE6I!([S!XL)w)6aE‰ zQ2I6$-!,SB$6aE‰)6f1R21!$!ˆ$q2 !)81,SB$6aE‰[M!,#C C44C44C4KC444 L<b!QSg!)81 !4H! !4!M!;!XL4/4/&Q/O!2), SNP  !)*XL!2), SNV!,SB$,#C//%?/>(/G/?/R  !4)*XL!2), SNV!,SB$,#C///G/.>/% ^\zQ2I6$-!,SB$6aE‰)*R/%Q%UR^_A9$q2 !)81,SB$6aE‰!#A,#444 >>[S!o2w[\!6d!6@!3:$)81K( !c$J,$1c1)*<1$[bC [...]... bào (A) ờ đỉnh sinh trưởng của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN Trong số tế bào con được sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân, có bao nhiêu tế bào mang gen đột biến (cặp A-T thay bằng cặp G-X)? A: 4 tế bào B: 8 tế bào C: 1 tế bào D: 2 tế bào 46 Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực? A: Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn... C: Hai loài bố, mẹ thích nghi với môi trường sống khác nhau D: Số lượng bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố, mẹ khác nhau 50 Trong nghiên cứu tiến hóa ở các chủng tộc người và các loài linh trưởng, hệ gen ti thể và vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y có ưu thế vì: A: Được di truyền theo dòng mẹ hoặc di truyền thẳng nên dễ xây dựng sơ đồ phả hệ và cây phát sinh chủng loại B: Sự thay đổi chủ yếu... chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ phân tử ADN mẹ 47 Trong tế bào, ADN có chức năng: A: Lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền B: Cấu trúc nên tính trạng trên cơ thể sinh vật C: Cấu trúc nên màng tế bào và các bào quan D: Cấu trúc nên enzim, hoocmon và kháng thể 48 Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhóm gen liên kết? A: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước, Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước, Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Từ khóa liên quan