0

Phương pháp giải toán xác suất sinh học phan khắc nghệ part 1

136 2,486 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:58

[...]... cua nucleotit loai U la = - Ti le cua nucleotit loai X la = - T i le cua nucleotit loai A la = 1 1 1+ 2 +1+ 2 2 6 2 1+ 2 +1+ 2 6 1 1 1+ 2 +1+ 2 6 1 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat - Theo H thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba TTVAr 1 1 UXA l a = - x - x - 6 3 6 1 = 1 108 - Phan tu mARN nhan tao c6 2500 nucleotit thi theo l i thuyet ngau nhien se c6 s6bobaUXA=-^ x 2 5... bg NST 2n + 1 la bao nhieu? Hu-&ng dan gidi: Buac 1: Xac dinh ti le cua loai hgp tu 2n + 1 - The 3 kep (2n + 1 + 1) giam phan se tao ra 4 loai giao tu: n, n + 1, n + 1, n + 2 ~ 1 2 1 Vai ty le cua moi loai: Giao tu (n) =—, Giao tu (n + 1) =—, Giao tu (n + 2) =— 4 4 4 - Hgp tu CO bg NST (2n + 1) dugc tao ra nha su kk hgp cua giao tu due (n) vai giao tu cai (n + 1) hoac giao tu due (n + 1) vai giao tu... cap nhiem sac the so 1 khong phan l i trong giam phan 1, cac sir kien khac trong giam phan dien ra binh thuong; cac tS bao con lai giam phan binh thuomg Lay ngau nhien 1 giao tu, xac suat de thu dugc giao tu c6 5 NST la A 1% B 0,05% C 0,5% D 10 % Cau 3 Cho biet trong qua trinh giam phan cua co the due c6 36% so ik bao c6 cap NST mang cap gen Bb khong phan li trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh... phan cua co the cai, cap NST mang cSp gen Ee o 2% so te bao khong phan li trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cSp NST khac phan l i binh thuong Ldy ngau nhien 1 ca t h i o doi con, xac suat de thu dugc ca the dgt bien la A 11 ,8% 16 B.2% C.0,2% D.88,2% Cau 5 M o t ca th^ d mot loai dong vat c6 bo nhiem sic thk (NST) 2n = 12 K h i quan sat qua trinh giam phan cua 10 00 tk bao sinh. .. (A-) A- CO ti l e = 10 0% aa CO ti le = 0 AA X Aa 1 100% Aa X Aa 2 3 :1 A- CO ti le = — aa CO ti le = 4 4 21 Aa X aa aa X aa 2 1 1: 1 100% A- ti le = — • 2 A- CO til? = 0 CO , 1 ti le = • 2 A- CO ti l e = 10 0% a a CO B CAC DANG BAI TAP 1 Bai tap tinh xac suat ve kieu hinh Cdch gidi: Khi bai toan yeu cau tinh xac suat ve mot kieu hinh nao do thi can phai tien hanh theo 2 buoc Budc 1: Xac dinh kieu gen... giam phan I, cac su kien khac trong giam phan dien ra binh thuong; cac tk bao con lai giam phan binh thuong Lay ngau nhien 1 giao tu, xac suat de thu duoc loai giao t u c6 11 NST la A 49% B.2% C 98% D 4% Cau 9 Cho biet trong qua trinh giam phan cua ca t h I due c6 16 % s6 tk bao c6 cap NST mang cap gen A a khong phan l i trong giam phan I, giam phan II dien ra binh thuong, cac te bao khac giam phan. .. qua trinh giam phan cua co t h i due, cap NST mang cap gen Aa o 15 % so te bao khong phan l i trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cap NST khac phan l i binh thuong; Trong qua trinh giam phan cua co the cai, cap NST mang cap gen bb d 20% s6 ik bao khong phan l i trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cap NST khac phan l i binh thuong Lay ngau nhien 1 ca the o doi... vay ty le cua loai hop t u (2n - 1) bang tich ty le cua cac loai giao t u $(n).c?(n - 1) + $ ( n - 1 ) S(n) = 2.(n).(n - 1) -> Hop t u (2n - l ) c 6 t i l e = 2 x — X — = — • 2 2 2 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat L i y ngau nhien 2 ca t h i , xac suit d l thu duoc 1 ca the c6 bo NST 2n - 1 la 0,5 ' 2 2 z b C a c bai trac nghi^m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C C A A A C B B B D A B C huyen... enzym nay de cat mot phan tu ADN c6 tong so 10 "* cap nucleotit (bp) thi theo li thuyet phan tii ADN nay se bi cat thanh bao nhieu doan ADN? A 38 B 3 C 15 7 D 40 Cau 10 NSu cac nucleotit duac xgp nglu nhien tren mot phan tu ADN c6 3 .10 ^ A+T 1 ' cap nucleotit, c6 ti le = — So Ian trinh tu 5'-GAXA-3' duac trong dai xuk hien la A 14 3 B.480 C 12 6 D.4 61 3 Dap an: a Cac bai tu* luan: Bail Buac 1: Tim t i le cua... 0,06 = 0, 015 4 Cac hop tu con lai c6 ti le = 1 - 0, 015 = 0,985 Buac 2: Su dung toan to hop dk tinh xac suit Lay ngau nhien 2 ca the a Fi, xac suk dS thu dugc 1 ca \hk c6 k i l u gen AaBBb la = C^x0, 015 x0,985 - 0 , 0 3 ' C BAI TAP VAN DUNG 1 Bai tap tu luan Bai 1 Cho biet trong qua trinh giam phan cua ca the due c6 20% so te bao c6 cap NST mang cap gen Aa khong phan l i trong giam phan I , giam phan I . = 1+ 2 +1+ 2 6 2 2 1 1+ 2 +1+ 2 6 1 1 1+ 2 +1+ 2 6 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat - Theo H thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba TTVAr 11 11 UXA . hgp tu 2n + 1 - The 3 kep (2n +1 + 1) giam phan se tao ra 4 loai giao tu: n, n + 1, n + 1, n + 2. ~ 1 2 1 Vai ty le cua moi loai: Giao tu (n) =—, Giao tu (n + 1) =—, Giao. = 2+2 +1+ 2 7 2 ^ 2 2+2 +1+ 2 7 1 1 2+2 +1+ 2 7 Buac 2: Svr dung toan t6 hop de tinh xac suat a. Theo li thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba 2 2 1 4 AUGla=
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải toán xác suất sinh học phan khắc nghệ part 1, Phương pháp giải toán xác suất sinh học phan khắc nghệ part 1, Phương pháp giải toán xác suất sinh học phan khắc nghệ part 1