Phương pháp giải toán xác suất sinh học phan khắc nghệ part 1

136 2.6K 2
Phương pháp giải toán xác suất sinh học  phan khắc nghệ part 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[...]... cua nucleotit loai U la = - Ti le cua nucleotit loai X la = - T i le cua nucleotit loai A la = 1 1 1+ 2 +1+ 2 2 6 2 1+ 2 +1+ 2 6 1 1 1+ 2 +1+ 2 6 1 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat - Theo H thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba TTVAr 1 1 UXA l a = - x - x - 6 3 6 1 = 1 108 - Phan tu mARN nhan tao c6 2500 nucleotit thi theo l i thuyet ngau nhien se c6 s6bobaUXA=-^ x 2 5... bg NST 2n + 1 la bao nhieu? Hu-&ng dan gidi: Buac 1: Xac dinh ti le cua loai hgp tu 2n + 1 - The 3 kep (2n + 1 + 1) giam phan se tao ra 4 loai giao tu: n, n + 1, n + 1, n + 2 ~ 1 2 1 Vai ty le cua moi loai: Giao tu (n) =—, Giao tu (n + 1) =—, Giao tu (n + 2) =— 4 4 4 - Hgp tu CO bg NST (2n + 1) dugc tao ra nha su kk hgp cua giao tu due (n) vai giao tu cai (n + 1) hoac giao tu due (n + 1) vai giao tu... cap nhiem sac the so 1 khong phan l i trong giam phan 1, cac sir kien khac trong giam phan dien ra binh thuong; cac tS bao con lai giam phan binh thuomg Lay ngau nhien 1 giao tu, xac suat de thu dugc giao tu c6 5 NST la A 1% B 0,05% C 0,5% D 10 % Cau 3 Cho biet trong qua trinh giam phan cua co the due c6 36% so ik bao c6 cap NST mang cap gen Bb khong phan li trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh... phan cua co the cai, cap NST mang cSp gen Ee o 2% so te bao khong phan li trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cSp NST khac phan l i binh thuong Ldy ngau nhien 1 ca t h i o doi con, xac suat de thu dugc ca the dgt bien la A 11 ,8% 16 B.2% C.0,2% D.88,2% Cau 5 M o t ca th^ d mot loai dong vat c6 bo nhiem sic thk (NST) 2n = 12 K h i quan sat qua trinh giam phan cua 10 00 tk bao sinh. .. (A-) A- CO ti l e = 10 0% aa CO ti le = 0 AA X Aa 1 100% Aa X Aa 2 3 :1 A- CO ti le = — aa CO ti le = 4 4 21 Aa X aa aa X aa 2 1 1: 1 100% A- ti le = — • 2 A- CO til? = 0 CO , 1 ti le = • 2 A- CO ti l e = 10 0% a a CO B CAC DANG BAI TAP 1 Bai tap tinh xac suat ve kieu hinh Cdch gidi: Khi bai toan yeu cau tinh xac suat ve mot kieu hinh nao do thi can phai tien hanh theo 2 buoc Budc 1: Xac dinh kieu gen... giam phan I, cac su kien khac trong giam phan dien ra binh thuong; cac tk bao con lai giam phan binh thuong Lay ngau nhien 1 giao tu, xac suat de thu duoc loai giao t u c6 11 NST la A 49% B.2% C 98% D 4% Cau 9 Cho biet trong qua trinh giam phan cua ca t h I due c6 16 % s6 tk bao c6 cap NST mang cap gen A a khong phan l i trong giam phan I, giam phan II dien ra binh thuong, cac te bao khac giam phan. .. qua trinh giam phan cua co t h i due, cap NST mang cap gen Aa o 15 % so te bao khong phan l i trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cap NST khac phan l i binh thuong; Trong qua trinh giam phan cua co the cai, cap NST mang cap gen bb d 20% s6 ik bao khong phan l i trong giam phan I , giam phan I I dien ra binh thuong, cac cap NST khac phan l i binh thuong Lay ngau nhien 1 ca the o doi... vay ty le cua loai hop t u (2n - 1) bang tich ty le cua cac loai giao t u $(n).c?(n - 1) + $ ( n - 1 ) S(n) = 2.(n).(n - 1) -> Hop t u (2n - l ) c 6 t i l e = 2 x — X — = — • 2 2 2 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat L i y ngau nhien 2 ca t h i , xac suit d l thu duoc 1 ca the c6 bo NST 2n - 1 la 0,5 ' 2 2 z b C a c bai trac nghi^m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C C A A A C B B B D A B C huyen... enzym nay de cat mot phan tu ADN c6 tong so 10 "* cap nucleotit (bp) thi theo li thuyet phan tii ADN nay se bi cat thanh bao nhieu doan ADN? A 38 B 3 C 15 7 D 40 Cau 10 NSu cac nucleotit duac xgp nglu nhien tren mot phan tu ADN c6 3 .10 ^ A+T 1 ' cap nucleotit, c6 ti le = — So Ian trinh tu 5'-GAXA-3' duac trong dai xuk hien la A 14 3 B.480 C 12 6 D.4 61 3 Dap an: a Cac bai tu* luan: Bail Buac 1: Tim t i le cua... 0,06 = 0, 015 4 Cac hop tu con lai c6 ti le = 1 - 0, 015 = 0,985 Buac 2: Su dung toan to hop dk tinh xac suit Lay ngau nhien 2 ca the a Fi, xac suk dS thu dugc 1 ca \hk c6 k i l u gen AaBBb la = C^x0, 015 x0,985 - 0 , 0 3 ' C BAI TAP VAN DUNG 1 Bai tap tu luan Bai 1 Cho biet trong qua trinh giam phan cua ca the due c6 20% so te bao c6 cap NST mang cap gen Aa khong phan l i trong giam phan I , giam phan I . = 1+ 2 +1+ 2 6 2 2 1 1+ 2 +1+ 2 6 1 1 1+ 2 +1+ 2 6 Buac 2: Su dung toan to hop de tinh xac suat - Theo H thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba TTVAr 11 11 UXA . hgp tu 2n + 1 - The 3 kep (2n +1 + 1) giam phan se tao ra 4 loai giao tu: n, n + 1, n + 1, n + 2. ~ 1 2 1 Vai ty le cua moi loai: Giao tu (n) =—, Giao tu (n + 1) =—, Giao. = 2+2 +1+ 2 7 2 ^ 2 2+2 +1+ 2 7 1 1 2+2 +1+ 2 7 Buac 2: Svr dung toan t6 hop de tinh xac suat a. Theo li thuyet, tren phan tu mARN nhan tao nay, xac suat xuat hien bo ba 2 2 1 4 AUGla=

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan