0

Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1)

28 1,391 0
  • Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 02:08

ThS. VO MANH HUNG VAT LY 12 TOM TAT LY THUYET VA BAI TAP TRAC NGHIEM (TAP 1) THJ Vlf N TINH BINHTHUAN NHA XUAT BAN DAI HQC SU" PHAM TP. H6 CHI MINH VAT LY 12 - TOM TAT LY THIIY£T VA BAI TAP TBAC WGHIEM - TAP 1 NHA XUXT BAN DAI HpC SIT PHAM TP Hb CHf MINH 280 An Di/ang Vi/ang, Phw&ng 4, Qugn 5, TP Ho Chi Minh Di?n thogi: (08) 38 301 303 - Fax: (08) 39 381 382 Email: nxb&hcmuo.edu.vn Website: httD://nxb.hcmuD.edu.vn/ Vft ly 12 T6m tit ly thuyet B^i tgp trie nghifm (Tgpl) Tac gia: ThS. Vd Mgnh Hung Chju trach nhi$m xuat ban: Glim doc-T6ng blen tip PGS. TS. NGUYIN KIM HSNG Bien tgp ngi dung: LY QUdC BINH Bien tgp ky thugt: C6NG TY TNHH TMDV VHP Tnnh bay va minh hga: C6NG TY TNHH TMDVVHP Si>o ban in: C6NG TY TNHH TMDV VHP In 1000 cuon kho 16 x 24 cm tgi Cong ty TNHH MTV In an Mai Thjnh Ou-c Dang ky ke hogch xuat b^n so 845-2012/CXB/02-168/DHSPTPHCM. Quyt djnh xuat ban so 500/QD-NXBDHSP ky ng&y 06 thing 09 n3m 2012. In xon va nop lu'u chieu thing 12 nSm 2012. LOflNOIDAU Than chao quy thay c6, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh lop 12! Nh3m givip cac em hpc sinh c6 them tai lieu ciing c6 kien thuc va ren luyen ky nang giai cac bai tap Vat ly dS chuan bi cho cac ky thi t6t nghiep Trung hoc Ph6 thong, tuyen sinh Dai hpc va Cao dSng, chiing toi da smi tam va bien soan bo sach Tom tat ly thuyet va b^i tap trSc nghif m Vat ly 12. Bo sach gom hai tap: Tap 1: Dao dong ca. Song ca va Dong di?n xoay chieu. Tap 2: Dao dgng di?n tir. Song anh sang, Lugmg tu anh sang va Hat nhan nguyen tu. Moi tap sach dugc chia lam nhi§u chirong. Moi chuong dago phan loai theo timg van de trpng tam ma hoc sinh can nim vGng. Trong timg \kn &k, noi dung ly thuyet dugc tom tat mpt each ngSn ggn nhSt, sau do la bai tap mau c6 giai chi tiat va mgt s6 cau trac nghifm lien quan. Sau moi chuong, CO khoang 100 cau trdc nghi?m de hpc sinh on tap tung vSn de dugc neu ra. Trong bg sach Tom t§t ly thuyet va bai tap trSc nghifm Vat ly 12 CO suu tam mot so cau trie nghiem tu cac da thi tot nghiep Trung hoc Pho thong, tuyan sinh Dai hgc va Cao ding cua Bg Giao dye va Dao t^o de cac em hgc sinh thu sue. Mac du da c6 gang bian soan ky, nhung chdc chan se khong tranh kh6i nhung sai sot. Mong quy dgc gia thong cam va gop y da ik tai ban dugc hoan thien hem. Chung toi hy vgng bg sach nay se dong gop mgt phdn quan trong 3ng qua trinh hgc t§p cua cac em hgc sinh. Chuc cac em hgc t|ip tot! ' Tac gia: ThS. V6 Manh Hung MVC LUC L6IN6IDAU CHUONG 1: DAO DONG CO HQC V4n de 1: Dao dpng di^u hda Vin de 2: Th(n gian, pha ban d^u trong dao d^ng di^u h6a Vin dk 3: Con iSc 16 xo DI 4: DOng nSng, thi nang ca nSng Vdn De 5: Lyre d^n h6i - Lye k€o \h Van E>k 6: Con I5c don D^ 7: T6ng hfjfp dao dOng Vin De 8: Dao dOng tat dlln wk dao dpng cuSng biic Bhi t§p trac nghif m t6ng hgrp Chuomg 1 Dip in Chuang 1 CHl/ONG 2: S6NG CO Vdn d^ 1: Djnh nghia s6ng ca d^ 2: Qud trhih truyen s6ng - DO l?ch pha - Phuong trlnh truy^n s6ng Vin 6k 3: Giao thoa song vdi 2 ngu6n k^t hijrp cung pha V4n ih 4: S6ng dung via dl5:S6ngam Bhi t§p trac nghi§m t6ng h(jrp Chuong 2 Dip &n Chuong 2 CHL/ONG 3: D6NG Dl^N XOAY CHIEU Vkn de 1: C&c bilu thurc ca bin win ik 2: Do?ui m^ch kh6ng phSn nhinh d^ 3: Cong sudt - Hf s6 c6ng sudt Vdn dl 4: M?ch cpng hudng win de 5: CuOn d&y khOng thu^ ckm Van d^ 6: Bien thien R, L, C V^ d^ 7: Phuong phip giin 6h Vecta Vin dh 8: M&y phdt difn, dOng co difn, m&y biln thi, truyk t&\n nang Bai t§p trac nghifm tong hgrp Chuong 3 Dip an Chuong 3 VAT tY 12 - TOM TAT LY THUY£T VA BAI TAP TRAC NEHIEM - TAP 1 CHIfflme 1: DAO D$WG Ctf HOC Trang 3 CHirONQ I DAO DONG CO HOC VAN DE 1: DAO DONG DIEU HOA i Dao dong dieu hda la chuyen dgng c6 phuong trinh tudn theo qiiy lugt sin hogc cosin theo thai gian. Phu'ong trinh dao dong X = Acosia)t + (p) o A: Bien do dao dpng (L = 2A: chieu dai quy dao) o CO: Tan so goc (rad/s) 6> = 2nf = 2n o f: Tan so (Hz). So dao dong tren mot gidy o T: Chu ki (s). Thai gian thuc hien mgt dao dong o (p : Pha ban d^u (phu thuoc vao each chon goc thai gian) o x: Li do, do dai cua vat so vai vi tri can bang Vsln toe, gia toe: a. Van t6c: v = x' = - Acosin(cot + (p)= Acocos(a)t + 9 + ^) ^ IV Inax = Aco khi X = 0 (tai VTCB) ^ v = 0 khix = ±A (tai vi tri bien) b. Gia t6c: a = v' = x" = co^Acos(a)t + cp + rr) = - co^x ^ a Lax = to^A khi X = ± A (tai vi tri bien) / a = 0 khi X = 0 (tai VTCB) c. Mdilienhegiuaa^a;^. vaVjnax^ ,.w , ^ ,^^^^ V ,2 d. Cong thuc doc lap: max = Aa max CD CO CO CHKflM61:DAB OflNECdHqC VAT lY 1? - TOM TAT lY THttYgT VA BAI TAP TBAC HEHIEM - TAP 1 VAT LY 12 - TDM TAT LY THUVfT «A BAI TAP TBAC WEKIEM - TAP 1 CHI/fl«G1: DAB fi^K CtfHpC Nhan xet: • Li do X, van tSc v va gia tSc a biin thien dieu hoa ciing chu ki va tan so. • Van (6c v sam pha hem li do x mot gdc • Gia tdc a sam pha han van toe v mot gocj^. • Gia tSc a ngugrc pha vai li dg x. Bai tap mau: Mot vat dao dong di^u hoa voi phuong trinh x = 5cos Ant + n cm, t tinh bang giay. Goc toa do tai vi tri can bSng. a. Xac djnh bien do, chiSu dai quy dao, tin so goc, tan s6, chu ki, pha ban dau. b. Tinh li do x tai thai diem t = 0,25 s. c. Viet bilu thuc eua van t6c v, gia toe a theo thai gian t. d. Xac dinh cae gia tri van toe, gia t6e eua ehdt diim tai thai dilm t = 0,25s. c. Tinh do Ian van t6e eua chSt diem khi qua vi tri can bSng va do Ian gia t6e ciia chit dilm khi a vi tri bien. f. Tinh van toe khi chit diem c6 li do x = 3cm. g. Tinh li do khi chat dilm c6 van toe 127r em/s. h. Tinh van toe khi chdt dilm c6 gia t6c a = 4871^ cm/sl Giai: x = 5cos Ant H— 2 em a. -4 = 5cm; L = 2A- 10cm; a> = 4rr rad/s / = ^ = IHz.T = 7 = 0,5s,(p = -^rad b. t = 0,25s -> X = 5 cos (47r. 0,25 + f) = 0: Vi tri can bSng. c. 17 =-207r sin (^4jrt+ ^)cm/s, a - -SOTT^ COS {\nt +1) cm/s^ d. i; = - 207r sin (47r. 0.25 + f) = 207r cm/s, a = -SOTT^ COS (47r. 025 +1) = 0 e- Vynax = i4aj = 207r cm/s; a^ax = = ^Orr^ cm/s^ => V = ±0)7^42"^ = ±4n-V52 - 32 = +167r cm/s cm V = ±0) a A^~ — = ±4n 4 — , (487r2)2 5' (^;^) = ±16n:cm/s Bai tap 1 Cau 1: Chon phat bieu dung noi ve vat dao dong diSu hoa. A. Van toe va li do ngugc pha nhau. B. Van toe va gia t6c cung pha nhau. C. Li do va gia toe vuong pha nha. D. Van toe va gia toe vuong pha nhau. • Cau 2: i Cau 3: dai quy Van t6e ciia chat dilm dao dong diSu hoa c6 do Ian cue dai khi A. li do eua chat diem eo do Ian cue dai. B. li do eua chat diem bang khong. C. gia toe eua chat diem c6 do Ian cue dai D. pha cua dao dpng e\rc dai. Mot vat dao dpng dieu hoa vai phuong trinh x = 6cos(4;:r)em, ehilu dao cua vat la: A. 4cm. B. 12cm. C. 4m. D. 6m. Cau 4: Mot chdt dilm dao dpng dieu hoa vai phuang trinh x - 5cos(4;rt) cm. S6 dao dpng vat th\rc hi?n duprc trong 5 s la: § A. 10. B.20. C.5. D. 100. Cau 5: Mot chat diem dao dpng dieu hoa vai phuang trinh x = 5cos(2;zf) gm, li dp cua chat dilm tai thai diem t = 1,5 s la: A. 1,5cm. B 5cm. C. 0cm. D 6cm. CHIfttWe 1: BAO D$l»6 Cd HgC VAT lY IZ-TIJMTAT LY THUYfTVA BAI TAP TBAC WSHlgM - TAP 1 VAT LY 1Z - TdM TAT LY THUYfl VA BAI TAP TRAC UGHIgM - TAP 1 CHifams 1: BAD oOwGCdHqc Cau 6: V^n toe cua mpt ehat diem dao dong dieu hoa c6 bieu thuc V = 50sin(l0t) cm/s, bien dp dao dpng eua chat dilm la A. 2,5 em. B. 5cm. C. 5m. D. 40cm. Cau 7: (De thi tot nghiep nam 2009). Mot chat dilm dao dong dieu hoa tren true Ox theo phuong trinh x = 5cos(4;Tt) (x tinh bSng cm, t tinh bSng s). Tai thai dikm t = 5s, van toe cua chdt diem nay c6 gia tri bSng A. 5cm/s. B. 20;Tcm/s C 20;rem/s D. Oem/s. Cau 8: Mot chat diSm dao dong dieu hoa tren true Ox theo phuong trinh x = 4eos(47rt) (x tinh bing cm, t tinh bang s). G6e toa dp tai vi tri can bang. Do Ion van t6c cua chk dikm nay khi vat qua vi tri can bang A. 16;r m/s. B. 4;rcm/s. C. 16 ;r cm/s. D. 8;rem/s. Cau 9: Mot vat dao dong dieu hoa vai phuong trinh x = 6cos(4;7?)cm, gia toe cua mpt vat tai thai diem t = 5s la: A. -947,4cm/s^. B. 947,4cm/sl C. 0. D. 974,5cm/sl Cau 10: Mot chat di6m dao dpng dieu hoa vai chu ky 0,5;r(s) va bien dp 2cm. Chon goc toa do tai vi tri can bang, \ky = 10. Gia toe cua chat diem tai vi tri c6 li do Ian nhat eo dp Ian A.4cm/sl B. 16cm/sl C. 32cm/sl D. 0,5cm/sl Cau 11: Vat dao dong dieu hoa vai van t6c c\rc dai la 20 ;T cm/s va gia t6c cue dai la 4m/s^. LSy TT^ = 10 thi bien dp dao dong ciia vat la: A. 5cm. B. 10cm. C. 15cm. D. 20cm. Cau 12: (De thi dai hoc nam 2009). Mpt vat dao dpng diSu hoa c6 phuong trinh x = Acos(cot + 9). Gpi v va a Ian lupt la van toe va gia toe cua vat. H? thiie dung la: . ^2 A. ^ + -T = A' CO CO ^ a^ .2 C. -v + -7 = A' CO CO v^ a' B. -T + CO^ co^ 2 2 CO a D. 2 + 4 V CO = A^ Cau 13: Mpt vat nho dao dpng dieu hoa vofi phuong trinh li dp X = Scos (107rt)(x tinh bang em, t tinh bang s). Khoang cdch tir vj tri can bang den vi tri ma van t6c c6 dp Ian 40;i cm/s la • A. ±5cm. B.±3cm. C. 3em. D. ±12cm. Cau 14: Mpt vat nho dao dpng dieu hoa vai phuong trinh li dp :t = Scos (107rt),(x tinh bang cm, t tinh bang s). G6c tpa dp tai vi tri can bang. Dp Ian v^ toe cua vat khi v$t c6 li dp 4cm la A. SOTT cm/s. B. 3n m/s. C. 60n cm/s. D. 6n cm/s. Cau 15: Mpt dao dpng dieu hoa tren quy dab dai 40 cm. Khi a vj tri x = 10 cm v$t CO van t6c ZOTTVS cm/s. Chu ki dao dpng cua vat la: A. 0,1 s. B. Is. C. 5 s. D. 0,5 s. VAN DE 2: THOfI GIAN, PHA BAN DAU TRONG DAO DONG DIEU HOA. a. Thai gian trong dao dgng dieu hda dugrc xdc dinh b&ng sa do sau. T 8 A. -A 2 2 T 8 VTCB 8 ^/— 2 =r- T 8 6 -t— T 13 "V" T la 6 b. Pha ban dau tp: (phirmg trinh dao dgng: x = Acos^Oit + (p)) Goc thai gian: t = 0 Vat qua vi tri x = XQ: COSO) = — , A Chieu duomg: v > 0 ^ sincp < 0; chieu am: v < 0 -> sincp > 0 c Co cp => tr^ng thai ban dau (vgt & dau va dt chuyen theo chieu nao) x(t 0) xo '\c thai gian liic vat qua XQ va theo chilu v(t = 0) =vo J duomg (vo > 0) hoac theo chilu am (vo < 0) CHlfdNGI: DAB gpG CdHQC WAT It 12-TOM TAT lY THUYgl VA BAI TAP TRAC BEHlgM-TAPI tfAT LY 12 - TJM TAT IX THUYfT VA BAI TAP TRAC H6HIEM - TAP 1 Chu y: • Trong / T vat di dugc quang duomg 4A. • Trong vat di dugc quang duomg 2A. • Trong vat di dugc quang ducmg hkng A neu xuSt phat tir vi tri bien hoac vi tri can bSng. • Trong i T quang duomg dai nli4t ma vat di dugc la A. • Trong - T quang duomg ngSn nhat ma vat di dugc la A. Bai tap mau: Bail: Mot vat dao dgng diSu hoa c6 phucmg trinh x = 4cos(107rt +1) (x tinh bang cm va t tinh bang s). a. Tai thai diem t = 0, vat chuyen dgng nhu the nao ? b. Tinh thai gian ngSn nhat U tu luc t = 0 dgn khi vat di dugc quang duong 4cm. c Sau khoang thai gian ngSn nhat la bao nhieu dl vat c6 li dg x= -2cm. d. Trong khoang thai gian 5s kk tir luc t = 0 vat di dugc quang duong la bao nhieu? e. Tinh s6 Mn vat qua li dg x = 2cm trong khodng thai gian 2s kg tvr luc t = 0 CHtftfUE 1: BAO DQMG CK HQC Giai: x = 4cos (lOnt +1) cm a. t = O.Xf) = Ovkvo = -AOncm/s < 0: Vat qua v} tri canbSng theo chieu am (ngugc chieu duomg). h. s = A = 4cm => Vat di tir vi tri can bang den vi tri bien =^t = -= 0,05 s 4 d. - = — = 25 t = 257 -» s = 25 X 4/1 = 400cm = 4m T 0,2 e. - = — =10=»t = lOT so lan chat diem qua vj tri c6 x=2cm 7" 0,2 ^ , la 10 X 2 = 20. (trong 1 chu ki chat diem qua VTCB hai Ian) Bai 2: Xac djnh pha ban dau (p trong cac truang hgp sau. (Goc tga dg tai vi tri can bang) a. G6C thai gian luc vat qua vi tri can bang theo chidu duang. b. G6C thai gian luc vat qua vi tri can bang theo chieu am. c. Goc thai gian luc vat dang a vi tri bien duang. d. Goc thofi gian luc vat a vi tri bien am e. Goc thcri gian luc vat qua vj tri ^ va chuygn dgng cung chigu duang f. Goc thai gian luc vat a vi tri +A/2 va dang chuyen dgng vk vi tri can bang Giai: a. t 0,> 0 = 0, < 0 = +A,Vo = 0 -A,Vo = 0 O.Xo b. t = 0, XQ C. t = 0, XQ d. t = 0,Xo e. t = 0,^0 = ^,VQ > 0 =» f. t = 0,Xo COSCp =^=0 n A => = sincp < 0 2 COSCp = V = 0 _ ,n sln(p > 0 2 {cos(p = T = 1 ( sinq) = 0 COS(p = -J = -1 coscp _ £o _ A sinq) = 0 q) = n A 2 => ^ = sinq) < 0 ^ + ^,l7o < 0 => r'"" A 2=^(p = - ^ C sinq) > 0 ^ cosq) = - = - Bai tap 2 Cau 1: Bi6u thuc li dg theo thai gian ciia mgt vat dao dgng diSu hoa la x= Acos (at + (p). Chgn dieu kien ban diu nhu thS nao dl phuomg trinh cua no CO dang dan gian la x = Acos {(oi). A. Goc tga dg trung voi vj tri can bang B. t = 0 vat qua vi tri can bang va dang chuyen dgng theo chihu duong C. t = 0 luc vat bat dau chuyen dgng tu bien duomg D. t = 0 vat qua vi tri can bang va dang chuyen dgng ngugc chieu duong. CHIfdNG 1: DAB flflNE Cfl HgC VAT lY 1Z - TDM TAT LY THUYfT VA BAI TAP TRAC HGHIEM-TAPI Cau 2: Vat dao dpng dieu hoa c6 quy dao la 2cm, liic t = 0 dugc chon la luc qua chu di qua vi tri c6 li dp x = 0,5cm va dang chuyen dgng theo chieu duong. Pha ban dhu cua vat la: 3 6 2 3 Cau 3: (De thi cao dSng nam 2009). Mgt chat dilm dao dong dieu hoa c6 phuong trinh van t6c la v = 4;rcos2;rf(cm/s). Goc tpa dp a vj tri can bang. M6c thai giandugc chon vao luc chat diem c6 li dp va van toe la: A. x = 2cm;v = 0. B. x = 0; v = 4;rcm/s. C. X = -2cm; v = 0. D. x =0; v = ATT cm/s. Cau 4: Mot con \hc 16 xo dao dong theo phuang ngang vai phuang trinh: (cm). Thai gian ngin nhat tir luc t = 0 den thai diem vat X = lOcos V 2. CO li do -5cm la A. B. C.^s. J) s. 6 4 12 2 . Cau 5: Mot con iSc 16 xo dao dong diSu h6a vai phuang trinh x = 4 cos(47rt) (cm). Quang duong vat di dupe trong thai gian 3s ke tir liic t = 0 la A. 16cm. B. 3,2m. C. 6,4cm. D. 0,96m. Cau 6: Mot vat dao dong d'lhu h6a vai phuang trinh x = Acosnt (cm). G6c tpa dp tai vi tri can bang. Thai gian ngin nhat de vat di tir vi tri bien vh vi tri can bang la: A. 2s. B. Is. C.0,5s. D. 0,25s Cau 7: (De thi cao dang nam 2009) Khi noi vh mot vat dao dpng diSu hoa CO bien dp A va chu ky T, vai m6c thai gian t = 0 la luc vat a vi tri bien, phat bieu nao sau day la sai: A. Sau thai gian T/8, vat di dupe quang duong 0,5A. B. Sau thai gian T/2, vat di dupe quang duong 2A. C. Sau thai gian T/4, vat di dupe quang duong A. D. Sau thai gian T, vat di dupe quang duong 4A. Cau 8: Mot vat dao dpng dilu h6a vai chu ki T. Neu chpn goc thai gian t = 0 luc vat qua vi tri can bang, thi trong nua chu ki dau tien, van toe cua vat bang khong a thai diem A. T/4. B.T/2. C.T. D. 3T/4. VATIY IZ-TOMTAT THUYfTVA BAI TAP TBAC NGHIfM - TAP 1 CHIflflllB 1: DAO OfiNG Cd HQC Cau 9: Mpt con 15c 16 xo c6 dp cung k =100N/m, vat nang khoi luong m = 250g, dao dpng dilu h6a vai bien dp 4cm. hiy to = 0 luc vat a vi trf bien thi quang duong vat di dupe trong thai gian 7r/40 (s) dau tien la A. 12cm. B. 8cm. C. 4cm. D. 24cm. Cau 10: Thai gian ngSn nhSt de mpt vat dao dpng dieu h6a vai phuang trinh x = Acos(;rt) cm di tir vj tri xi = — den vj tri X2 = A la: 2 > A. is. 3 B.is. 4 C.is. 6 D.is. 8 VAN DE 3: CON LAC LO XO • Mgt Id xo CO dQ cung k, rriQt dau dirfrc treo vao rngt diim c6 dink ddu con Igi treo vgt c6 khSi luQng m. Bo qua khoi hf(mg cua Id xo. • Tdn sd goc, chu ki, tdn sd: k_ m T = 2n 5 f = ± k ' In. k_ m 4t Con lie 16 xo treo thkng dung. (Goc tQa do tai vj tri can bang, chieu duomg huangxuSng) Ae' -V Dp bien dang cua 16 xo a VTCB: •1 A •0 (VTCB) X mg ^ Chi^u dai cua 16 xo khl v^t a vi tri can bang: = /Q + ^ ^ Chieu dai cua 16 xo khi vat a vj tri x bat ki: |/ = /o+A/ + x CHKdMG 1: DAO OQNGCdHOC VAT LY 12 - TtM TAT LY THIIYgT VA BAI TAP TBAC NGNIEM -1*^ 1 ^ Chieu dai cue dai: Chieu dai toi thieu: mm 0 (1) (2) Tu(l)va (2): / _ ax ^min * ~ 2 Chu y: Cac cong thiic tren dSu ap dung cho con lac 16 xo nam ngang nhung A/ = 0 Bai tap mau: Mot con iSc 16 xo c6 chiSu dai ban dSu h = 20cm treo thing dung, dau dual gin vat c6 kh6i lucmg m =100 g, dp cung k = 100 N/m. LSy g = lOm/s^, TT^ « 10. Bo qua mpi l\rc can. a. Tinh dp bien dang cua 16 xo va chieu dai cua 16 xo khi vat a vj tri can bSng. b. Xac dinh tan so goc, chu ki, tan so. c. Tir vi tri can bSng keo vat xu6ng theo phuorng thing dung mot doan 5cm r6i tha nhe. Goc tpa dp tai vj tri can b3ng, chilu ducmg la chieu keo vat, Goc thoi gian luc tha vat. Vilt phuomg trinh dao dpng cua v^t nang. d. Tinh chieu dai cua 16 xo khi vat c6 v^ toe 40Tr cm/s va dang a phia tren vi tri can bang. e. Tinh chieu dai c\rc dai, chieu dai cue tieu cua 16 xo. Giai: m = 100^ = 0,1^5, = lOON/m, = 20cm a. Ai = ^ = ^ = 0,01m = \cm,U = lo + M = 21cm h. 0) = k m ^ = IOTT rad/s, T = 0,2 s,f = SHz c. Phuong trinh dao dpng: x = Acosicot + (p) A = 5cm, w = IOTT rad/s, (p = 0-* x = 5 cos(107rt) cm d. A^ = x^+-,=^x = ± A^-^= ±3cm . Vi vat nim tren vj tri can bSng nen x = -3 cm. l = l^^ + x = 21 + (-3) = 18cm e. lmax = lcb +A = 21 +5 = 26cm, Imln = lcb-A = 21-5 = 16cm M tfAT lY 12 - TOM TAT LY THUYfT VA BAI TAP TBAC WBHIgM - TAP 1 CHtflfllBI: DAI Blue rtHjC Bai tap 3; Cau 1: Mot con lac 16 xo dao dong diSu h6a vai chu ky 0,5 s, vat nang c6 kh6i luong 400g (lay TT^ = 10). Dp cung cua 16 xo la A.0,156N/m. B. 32N/m. C. 64N/m. D. 6400N/m. Cau 2: (De thi cao dSng nSm 2007) Mpt con lie 16 xo g6m vat c6 khoi lupng m va 16 xo c6 dp cung k khong doi, dao dpng dieu hoa. N6u kh6i lugmg m = 200 g thi chu ki dao dpng cua con lie la 2 s. Da chu ki con lie la 1 s thi khoi lupnng m bftng. A. 200 g. B.lOOg. C.50g. D. 800 g. Cau 3: Mpt con lie 16 xo gom vat c6 kh6i lupng m va 16 xo c6 dp cung k, dao dpng dieu h6a. NIU tSng dp cung k len 4 lin va giam khoi lugrng m di 4 Ian thi tan so dao dpng cua vat se A. tang 2 lin. B. giam 2 ISn. C. giam4lin. D.tang4ian. Cau 4: Mpt con lie 16 xo gom 16 xo c6 dp cung 20 N/m va vien hi c6 khoi lupmg 0,2 kg dao dpng dilu hoa. Tai thoi dilm t, van t6c va gia toe cua vien bi Ian lupt la 20 cm/s va 2^ m/s^. Bien dp dao dpng cua vien bi la A. 16cm. B,4cm. C. 4>/3cm. D. 10>/3cm. Cau 5: Khi gin qua nang mi vao mpt 16 xo, no dao dong vai chu ky Ti = 1,2s. Khi gan qua nSng m2 vao 16 xo do, no dao dpng vai chu ky Tj = 1,6s. Khi gin dong thai mi v^ m2 v^o 16 xo do thi dao dpng cua chung la: A. 1,4s. B.2s. C.2,8s. D.4,0s. CSu 6: Mpt con lie 16 xo c6 kh6i lupng m = 0,4kg gin vao dSu 16 xo c6 dp . cung 40N/m. Nguai ta keo qua nang ra khoi vj tri can bing mpt doan 4cm roi tha nhe cho n6 dao dpng. Van t6c c\rc dai cua vat nang la: A. 160cm/s. B.80cm/s. C.40cm/s. D.20cm/s. CSu 7: Mpt con lie 16 xo gom mpt qua n3ng c6 khoi lupmg 1kg va mpt 16 0 CO dp cung 1600N/m. Khi qua nSng a vi tri can bing, nguod ta truySn cho mpt van t6c ban dau bing 2m/s. Bien dp dao dpng cua qua nSng la A. 5m. B.5cm. C. 0,125m. D. 0,125cm. CHlflfHei:DAOD()HECtfHqC WAT it K - TJM TAT I* THDYfT VA BAI TAP THAC WEHigM - W 1. vAl LY 12 - TOM TAT LY THUYgT VA BAI TAP TBAC HEHIgM - TAP 1 CHtftfHGlrBAO flOWGCUHqC Cau 8 : (De thi cao ding nam 2009) Mpt con idc 16 xo treo thSng dung dao dong dieu hoa voi chu ky 0,4s. Khi vat a vi tri can bang, 16 xo dai 44cin. Lay g = ( m/s^). ChiSu dai t\ nhien cua 16 xo la: A. 36cm. B. 40cm. C. 42cm. D. 38cm. Cau 9: Mpt con idc 16 xo treo thing dung va dao dpng dieu hoa voi tan s6 f = 4,5 Hz. Trong qua trinh dao dpng chieu dai cua 16 xo bien thien tir 40 cm den 56 cm. Lay g = 10 m/s^. Chigu dai tu nhien cua 16 xo la A. 46,8 cm. B. 48 cm. C.40cm. D. 42 cm. Cau 10: Mot vat dao dong dieu hoa khi qua vi tri can bang v§t c6 van t6c V = 20 cm/s. Gia toe e\rc dai cua vat la amax = 2m/s^. Chgn t = 0 la luc vat qua vi tri can bang theo chieu am cua tr\ic to? dp. Phuorng trinh dao dpng cua vat la: A. x = 2cos(10t) em. B. x = 2eos(10t + 7c) em. C.x = 2eos(10t-7i/2)em. D. x = 2cos(10t + 7i/2) cm. VAN DE 4: DONG NANG, THE NANG VA CO NANG Bai tap mau: Mot con lac 16 xo treo vai vat nang m = lOOg dang dao dong dieu h6a voi phuang trinh x - 2cos(10nt)cm. G6c thi nang va g6c tpa dp tai vi tri can bang. Lay g = n^ = 10 m/s^. Tinh: a. Dp cung k ciia 16 xo. b. Tan so cua dpng nang. c. Co nang cua con lac. THLf VIEN TINHBINHTHUAN 4i DgngnSng: Wa =-wv^ =-7ri4Vsin^(fflr+9?)=-fc4^sin^(fflr+^) !2 2 2 4 The nang: W, = ^ fcc^ = ^ iU^cos^ {cot + (p) ^ C»nang: W = + W, = -^^4' =^mo)'A^ 2 Chuv: • W = Wt(rruxx)<^VQtquaVTB • Khi dQng ndng tang thi the ndng giam va ngu(rc Igi, nhimg tSng dQng nang va thi nang ludn khong doi, ca nang bao toan. • Tdn s6 dgng nSng = tdn so thi ndng == 2 X tan s6 dao dgng. • Cic sau khodng thai gian — thi dpng nang bSng thi nang. 4 d. The nang va dpng nang khi t = 1 s e. Dpng nang cua con lac khi vat nang qua vi tri c6 li dp x=lcm. f. Ti s6 dpng nang va thi nang khi vat c6 van t6c v = lOn cm/s. g. Khoang each tu vi tri can bang din vi tri c6 li dp ma dpng nang bang 3 Ian the nang. Giai; m = 100^ = OMg.x = 2cos(10nt)cm. a. = m6j2 = 0,L(107r)2 = lOON/m fdQngnSng = "^fdaodqug = 2.5 = lOHz W = \kA^ = \ 100.0,022 = 0,027 d. t = Is -> X = 2cm -> M^t = J/f^^ = 0,02/, W^^W -Wt = Q e. WA = W-Wt= -^kA" -\kx'' = 0,02 -i 100.0,012 = 0,015, f. = \mv^ = io,l(0,l7r)2 = 0,005/ -» M^^ = 0,015/ ^ = i g. = 3Wt W = 4Wt =^ Wt = => \x\ 2,5 cm Bai tap 4; Cau 1: Mpt vat dao dpng digu hoa theo phuang trinh: x = lOcos (4nt + n/2) cm. Dpng nang cua vat bik thien vai tan s6 la A.4Hz. B.2Hz. C. IHz. D. 6Hz. Cau 2: Mpt vat dao dpng dieu hoa theo mpt tryc e6 dinh (m6c thi nang a vi tri can bang) thi A. dpng nang cua v$t e\ie d^i khi gia toe cua vat eo dp Ian c\re dai. B. khi vat di ti^ vi tri can bang ra bien, v^ t6c va gia t6e cua vat luon cung dau. C. khi 6 vi tri can bang, thi nang cua vat bang ca nang. D. li dp bang kliong khi dpng nang bang ca nang. 16 17 CHtftfHG 1: DAO DQIIB Cfl HpC V*T LY n - TUM TAT it THBYfT WA thl T<P TBAC HBBltW - T jp 1 Cau 3: Mpt con lie 16 xo gom vat nSng khoi lugrng m = 0,2kg va mpt 16 xo CO do cung k = 50N/m. Keo vat khoi vi tri can bang 2cm roi truyen cho vat mot van toe dku ISVScm/s. Co nang dao dong cua vat la: A. 212,5J. B. 0,02125J. C. 425J. D. 0,0425J. Cau 4: (De thi cao dSng nam 2008) Chdt di6m c6 khoi lugng mi = 50g dao dong di6u h6a quanh vj tri can bang cua no voi phuomg trinh dao dpng xi = cos{57a + Tt / 6} cm. Chat dilm c6 kh6i luomg m2 = lOOg dao dpng dim h6a quanli vi tri can bang cua no voi phuong trinh dao dpng X2 = 5cos{nt-n/6) cm. Ti so CO nang trong qua trinh dao dgng dieu hoa ctia chat diem mi so voi chat di^m m2 bang: A. 2. B. 1. C. 1/5. D.0,5 Cau 5: Mpt con lac 16 xo gom 16 xo c6 khoi lugrng nho khong dang kg,e6 dp cumg k = 40N/m gan voi qua cau c6 kh6i lupng m. Cho qua eSu dao dong vol bien dp 5cm. Dong nang cua qua cau a vi tri ung voi li dp 3cm la: A. 0,018 J. B.0,5J. C. 0,032 J. D.320J. Cau 6: Mpt con lac 16 xo dao dpng theo phuong ngang vai bien dp A. Moc the nang a \\i can bang. Li dp vat khi dpng nang cua vat nho horn the nang ctia 16 xo hai Ian la: A. ;c = ±Ayf3. B. x C. x = ± D. X 2 Cau 7: (De thi cao dSng nam 2010) Mpt con lac 16 xo gom vien bi nho 16 xo nhe c6 dp cung 100 N/m, dao dpng dieu h6a voi bien dp 0,1 m. Moc thg nang a vj tri can bang. Khi vien bi each vj tri can bang 6 cm thi dpng nang cua con lac bang A. 0,64 J. B.3,2mJ. C.6,4mJ. D. 0,32 J. Cau 8: (De thi dai h^c nam 2009) Mpt con lie 16 xo g6m mpt 16 xo nh? va mpt vat nho dao dpng dieu h6a theo phuong ngang voi tan so g6c lOrad/s. Biet rang khi dpng nang va the nang (moc d vj tri can bang cua vat) bang nhau thi v^ toe cua v^t c6 dp Ion bang 0,6m/s. Bien dp dao dpng cua con lac la: A. 12cm. B. 12^/2cm. C. 6cm. D. 6>/2cm. Ill VAT li n - m TAT It THBYfT VA BAl TAP TBAC WEHieM - TAP 1 CBlWliei: BABDQBBCIfHOC Cau 9: (De th. cao dSng nam 2010) Mot vat dao dpng dku hoa dpc theo J'' .no/ ^^'^ "^"^ " ""^^ ^^"g- ^ th^' ^'^"^ ^9 16n van t6c cua vat bang 50% van toe cue dai thi ti so giua dpng nang va ca nang cua vat la ' A.I. 4 B. i. 4 C. 1. 3 D.l. 2 Cau 10: Mpt con lac 16 xo dao dpng dik h6a. Khi dpng nang bang 3 \h the nang (moc 6 vi tri can bang cua vat) thi li do cua vat la 2cm Li do vat khi dpng nang bang the nang va gia t6c nh^n gia tri ducrng la B. -2>/2cm. an cua A. 2 cm. C. -2 cm. D. 2V2 cm. VAN DE 5: L^C DAN HOI - L^C KEO VE • <//,(min) =k{Al-A) niu Al > A i Lye dan hoi: F^=k(Al+x) - XetdQidm: F^^^=k(Al + A) ^*{mi„)=0 niu Al<A * Lye keo ve: F,=-kx = -kA cos {cot + <p) - Xet dQ Ian: Luc vat qua vj tri can bdng: x = 0 -> = 0 Luc vat a vf tri bien: x = ±A-^F,, ,=kA Chiiy: Doi voi con lac 16 xo nam ngang A/ = 0 -» F^^ = F^ \ai tap 5; :au 1: Mpt con lac 16 xo kh6i lupng vat nang m = lOOg, dang dao dpng diku theo phuomg ngang voi phuong trinh: A: = 10 cos (st + ^) cm. Dp Ion lire dan hoi tai thai diem t = 7t/5 s la: A. 0,216N. B. 21,6N. C. 12,6N. D.216N. ;9 [...]... WGHIgM - TAP 1 DAP AN cHironvG I Bai tapl: Cau Dap an Cau Ddp 1 D 11 B 2 3 4 B B A 12 13 14 C C A 5 6 B B 15 B 7 D 8 C 9 A Cau 3: L = 2i4 = 2.6 = 12 cm Cau 4: r = ^ = 0,5 s ^ = ^ = 10 dao dpng Cau 5: x = 5 cos(27r 1, 5) = -5cm Cau 6: Vmax = 50cm/s; o) = Wrad/s; ^ = ^ = 5cm Cau 7:v = -207rsin(47r 5) = 0 Cau 8: v^ax = Ao) = 4An = 16 n cm/s Cau 9: a = - 6 (47r)2 cos(47r 5) = -947,4cm/s2 Cau 10 : arna =A(o^=A... A 2 A 12 C Cau 17 : a = 0 -> Vmax = Ao) = A(2nf) = 0, 314 m/s A = y/Al +Al + 2i4ii42Cos ((p2 - (px) = 2V3 cm 1 A 1 A 11 D Cau9:A^ =x^+^-*\v\ 60ncm/s Cau 10 : ^1 = 4 cos (lOTTt +1) cm; Cau Dap an •aUgH Cau 7: Vmax = Ao) = A ^—j = 8 12 V3 +1 Cau 9: A(p = -^-* A^ = Al+ Al ^ A2 = 4yf2 cm Bai tap 8: V A BAI T A P T B A C Cau 4:A^ =x^+^-^x = :pzl ^ y = iL Acos(Pi+Acos(p2 7: It TUTfT Cau 2:v = -50n sin (10 7r 0,05)... thure la CHIflHiei: BAB BdllfiCtfHqC B 1, 40 s C 1, 15 s D 1, 99 s Cau 10 8: Mgt eon lie dom g6m mgt qua eiu kim loai nho, khoi lugng 1 g, tich di?n duomg q = 5,56 .10 ' C dugrc treo vao mgt sgri day manh dai 1, 40 m trong dign truang deu eo phuang n i m ngang, E = 10 .000 V/m, tai nai eo g = 9,8 m/s^ T i n so dao dgng eua eon lie la A 2, 21 s B 1, 21s D. 21 s C.2s Cau 10 9: Xet dao dgng t6ng hgp eua 2 dao dgng... cua mot lo xo c6 chiSu dai t\ nhien 1^ lo = 35em, dp cung k = lOON/m, dSu tren c6 dinh Layg= lOm/s^ Cau 48: Con lac 16 xo gom mot 15 xo c6 dp cung 12 5 N/m va mot qua can C O khoi lupmg m Con lie thuc hien 10 0 dao dpng hk 31, 4s Liy n = 3 ,14 Vay khoi lupmg cua qua chu treo vao 16 xo la: A 3.2kg B 62.5kg C. 312 . 5g D 250kg Cau 49: Con lac 16 xo g6m mot 16 xo c6 dp cung 16 0N/m, qua cau c6 kh6i luong 400g,... 3,795cm C 12 cm D 0,03cm Cau 50: Con lac 16 xo g6m mot 16 xo va qua cau c6 kh6i lupmg m = 400g, eon lie dao dpng 50 chu ky hk 15 ,7s Liy n = 3 ,14 Vay 16 xo treo qua cau 6 dp Cling A, 16 0N/m B 64N/m C 16 00N/m D 16 N/m Cau 51: Mot con lie 16 xo treo thing dung, chilu dai ban dau la 20cm, dao dpng dieu h5a voi bien dp la 5cm Chpn cau tra lai sai: A Quy dao dao dpng cua vat la 10 cm B Chieu dai nh5 nhat cua 16 xo... = 4 cos(lOt) - " ^ - * >lmm = cm/s M i - -^2! = Acp = 0-* Amax =Aj^+A2 1cm - TAP 1 CHlWSI: D A B BQIIS CtfHi 7cm = ' Cau 8: Cong huong: 3 D 4 5 A C 6 B 7 A 3 D 13 C 4 C 14 B 5 D 15 C 6 A 16 D 7 C 17 D 8 B 18 A -SOTT cm/s 8 9 D A (i}p =^m = lOOg 9 A 19 D 10 D 20 D = ±3cm Cau 11 : A^ = xl+^ cm/s -> = A^o)^ - oj^xf = v^^^ - oj^xf Cau 18 : k = mo)^ =^{T) = Cau20:r = i = i 5 ; A t = 2 ^ = i i4sm m = 0,5^5^ C a u 7:F^, = -mdlg=^g' = ^g^ + a?; ^ = T ' = 9,77s Z Ffe = k\x\ mcu^;^ = I N C a u 8: C a u 4: F^^hf^^x) = kA = m w M = m ( y ) ^ = 5 ,12 iV = ^ 7^2 8 = 0, 216 N ;c = ^ = 2cm... ban dau cua con l i e 1^ : A 80cm B 10 0cm C.60cm D 14 4cm 4fr CHiWll 61: BAaDfllieCHHtC V A T l t « - T i M T A T LT THPTfT VA BAI TAPTRAC W e H l g M - T J P 1 Cau 10 2: Mpt con lie dcm dao dpng didu hoa tai mot nai c6 g = lOm/s^, chiSu dai day treo la / = 1, 6m vol bien dg goe = 0 ,1 rad thi khi di qua vi tri eo l i do goe ^ m L» tt - T i M TAT 1 Y THPYfT » A BAI TAP THAC WeHIgM - TAP 1 Con lie dao dgng diSu . ng&y 06 thing 09 n3m 2 012 . In xon va nop lu'u chieu thing 12 nSm 2 012 . LOflNOIDAU Than chao quy thay c6, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh lop 12 ! Nh3m givip cac em hpc . l = l^^ + x = 21 + (-3) = 18 cm e. lmax = lcb +A = 21 +5 = 26cm, Imln = lcb-A = 21- 5 = 16 cm M tfAT lY 12 - TOM TAT LY THUYfT VA BAI TAP TBAC WBHIgM - TAP 1 CHtflfllBI: . C. 0 ,12 5 m. D. 0 ,12 5 cm. CHlflfHei:DAOD()HECtfHqC WAT it K - TJM TAT I* THDYfT VA BAI TAP THAC WEHigM - W 1. vAl LY 12 - TOM TAT LY THUYgT VA BAI TAP TBAC HEHIgM - TAP 1 CHtftfHGlrBAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1), Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1),

Từ khóa liên quan