bộ đề thi môn sinh học thpt quốc gia with key hay

101 1.3K 0
bộ đề thi môn sinh học thpt quốc gia with key hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2015 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ở người, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; alen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt nâu. Gen quy định nhóm máu có 3 alen I A , I B , I o , trong đó alen I A , I B trội hoàn toàn so với alen I o ; alen I A , I B quan hệ đồng trội. Biết ba gen này nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Phép lai (P): bố có nhóm máu B, mắt đen, tóc thẳng với mẹ có nhóm máu A, mắt nâu, tóc quăn sinh con đầu lòng có nhóm máu O, mắt nâu, tóc thẳng. Xác suất để lần sinh thứ hai sinh được một đứa con có nhóm máu B, mắt nâu, tóc thẳng là A. 25%. B. 50%. C. 12,5%. D. 6,25%. Câu 2: Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sự phân bố của sinh vật, những loài hẹp nhiệt thường sống ở A. vùng ôn đới. B. vùng nhiệt đới. C. các vùng cực. D. trên đỉnh núi cao. Câu 3: Ở một loài thực vật, cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng F 1 thu được 100% cây hoa hồng. Cho F 1 lai phân tích, F a thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 50% cây hoa hồng : 50% cây hoa trắng. Cho các cây F a tạp giao với nhau, ở F 2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa trắng : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa đỏ. Nhận định nào sau đây đúng? A. Kiểu gen của F 2 phân li theo tỉ lệ (1 : 2 : 1) 2 . B. F 2 có 16 tổ hợp nên F a dị hợp tử hai cặp gen. C. Có hiện tượng tương tác giữa hai gen không alen. D. Tính trạng màu sắc hoa do một gen quy định. Câu 4: Ở một loài sinh sản hữu tính, một cá thể đực mang kiểu gen Ab ab De dE . Quá trình giảm phân một số tế bào xẩy ra hoán vị gen và cặp nhiễm sắc thể mang các gen De dE không phân li ở giảm phân II. Số loại giao tử tối đa được tạo là A. 12. B. 14. C. 18. D. 24. Câu 5: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do các gen trội không alen tương tác cộng gộp với nhau quy định. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được các cây F 1 . Cho các cây F 1 tự thụ phấn, F 2 có 9 kiểu hình. Trong các kiểu hình ở F 2 , kiểu hình thấp nhất cao 70 cm; kiểu hình cao 90 cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Ở F 2 thu được: (1) Cây cao nhất có chiều cao 100 cm. (2) Cây mang 2 alen trội có chiều cao 80 cm. (3) Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34%. (4) F 2 có 27 kiểu gen. Phương án trả lời đúng là: A. (2), (3). B. (2), (4). C. (1), (4). D. (1), (3). Câu 6: Hai loài sóc bắt ở rừng rậm và đưa về sở thú. Người ta cảm thấy an toàn khi đưa chúng vào chung một chuồng, bởi vì chúng không giao phối với nhau trong tự nhiên. Nhưng ngay sau đó họ phát hiện hai loài này giao phối với nhau và sinh ra con lai có sức sống kém. Người chăm sóc chúng kiểm tra lại tư liệu và phát hiện ra chúng cùng sống trong một khu rừng nhưng một loài chỉ hoạt động ban ngày, còn loài kia chỉ hoạt động ban đêm. Trong tự nhiên, chúng không giao phối với nhau là do A. cách li địa lí. B. cách li sinh thái. C. cách li di truyền. D. cách li sinh sản. Câu 7: Một quần thể ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,36Aa. Qua một thế hệ ngẫu phối, theo lí thuyết ở đời con số cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ là A. 67,24%. B. 29,52%. C. 70,48%. D. 3,24%. Câu 8: Khi nói về quá trình diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành quần xã có thành phần loài đa dạng nhất, số lượng cá thể của mỗi loài cân bằng với sức chứa môi trường. B. Một trong những nguyên nhân bên trong gây nên diễn thế sinh thái là sự hoạt động quá mạnh của loài ưu thế. www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 2/6 - Mã đề thi 132 C. Diễn thế nguyên sinh thường khởi đầu bằng những quần xã sinh vật dị dưỡng như nấm, địa y. D. Kết thúc diễn thế thứ sinh thường hình thành nên quần xã tương đối ổn định. Câu 9: Cho các phép lai sau: (1) ab Ab  ab aB (2) aB Ab  Ab aB (3) ab AB  aB Ab (4) aB Ab  ab aB (5) ab AB  ab AB (6) ab AB  ab aB . Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai ở đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 : 1 và khác với tỉ lệ phân li kiểu gen? A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 10: Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm (G * ). Khi gen này nhân đôi 3 lần thì số gen ở dạng tiền đột biến là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 11: Theo sự phân chia của một hợp tử, ở một giai đoạn người ta nhận thấy có hiện tượng như sơ đồ sau: Hậu quả của hiện tượng này tạo ra A. thể khảm. B. thể không nhiễm. C. thể lệch bội. D. thể tứ bội. Câu 12: Mật độ cá thể trong quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể, vì mật độ cá thể ảnh hưởng tới (1) mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường. (2) kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể. (3) mức tử vong của quần thể. (4) kích thước quần thể. (5) mức sinh sản của quần thể. Số phương án trả lời đúng là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 13: “Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế” là những đặc điểm của A. hệ sinh thái biển. B. hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. C. hệ sinh thái thành phố. D. hệ sinh thái nông nghiệp. Câu 14: Để giải thích trong tự nhiên các thể song nhị bội thường trở thành loài mới, điều nào sau đây là hợp lí nhất? A. Thể song nhị bội là các cá thể có bộ nhiễm sắc thể bao gồm hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau. B. Thể song nhị bội có thể nhân lên theo con đường sinh sản vô tính, vì vậy có thể hình thành loài mới. C. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài khá phổ biến ở thực vật. D. Thể song nhị bội có bộ nhiễm sắc thể khác với bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ nên khi giao phối trở lại các dạng bố mẹ thì cho con lai bất thụ. Câu 15: Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a. Ở thế hệ xuất phát (P): Giới đực có 860 cá thể, trong đó có 301 cá thể có kiểu gen AA; 129 cá thể có kiểu gen aa. Các cá thể đực này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1 : 1. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về quần thể trên? A. Quần thể đạt tới trạng thái cân bằng ở thế hệ F 1 . B. Ở thế hệ (P), tần số alen a ở giới cái chiếm tỉ lệ 20%. C. Ở F 1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9%. D. Ở F 1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 46%. Câu 16: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt gồm hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Alen quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định mắt trắng. Cho các ruồi giấm F 1 giao phối 4n 2n 2n 2n 2n www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 132 ngẫu nhiên với nhau, F 2 phân li theo tỉ lệ 2 ruồi giấm cái mắt đỏ : 1 ruồi giấm đực mắt đỏ : 1 ruồi giấm đực mắt trắng. Cho các ruồi giấm F 2 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F 3 là A. 13 ruồi mắt đỏ : 3 ruồi mắt trắng. B. 3 ruồi mắt đỏ : 13 ruồi mắt trắng. C. 9 ruồi mắt đỏ : 7 ruồi mắt trắng. D. 5 ruồi mắt đỏ : 3 ruồi mắt trắng. Câu 17: Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám với gà mái có cùng kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F 1 như sau: - Ở giới đực: 75% con chân cao, lông xám : 25% con chân cao, lông vàng. - Ở giới cái: 30% con chân cao, lông xám : 7,5% con chân thấp, lông xám : 42,5% con chân thấp, lông vàng : 20% con chân cao, lông vàng. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng? A. Mỗi cặp gen quy định một tính trạng, có hoán vị gen với tần số 20%. B. Mỗi cặp gen quy định một tính trạng trong đó một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. C. Có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng. D. Ở F 1 , gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%. Câu 18: Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lông đuôi với ruồi giấm cái cánh ngắn, không có lông đuôi. F 1 thu được 100% ruồi cánh dài, có lông đuôi. Cho các cá thể ruồi F 1 giao phối với nhau, kiểu hình F 2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh dài, không có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh ngắn, có lông đuôi : 6,25% ruồi cánh ngắn, không có lông đuôi. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định; ruồi không có lông đuôi toàn ruồi cái. Ở F 2 , ruồi cái cánh dài, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là A. 37,5%. B. 6,25%. C. 18,75%. D. 20%. Câu 19: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề trong một chuỗi thức ăn, khoảng 90% năng lượng bị mất đi do: (1) Phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường. (2) Một phần năng lượng bị tiêu hao do hoạt động hô hấp của sinh vật. (3) Một phần năng lượng sinh vật không sử dụng được. (4) Một phần năng lượng bị mất qua chất thải. (5) Một phần năng lượng bị mất do các bộ phận bị rơi rụng. (6) Một phần năng lượng bị mất do sinh vật ở mắt xích phía trước không tiêu thụ hết các sinh vật ở mắt xích phía sau. Có bao nhiêu phương án trả lời đúng? A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 20: Kiểu phân bố có ý nghĩa “làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể” có đặc điểm A. các cá thể sống thành bầy đàn. B. thường gặp khi điều kiện môi trường sống phân bố không đồng đều. C. có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. D. là kiểu phân bố phổ biến nhất. Câu 21: Những dạng đột biến nào được sử dụng làm căn cứ để lập bản đồ gen? A. Đột biến lệch bội, đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể. B. Đột biến lệch bội, đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. C. Đột biến mất đoạn, đột biến lặp đoạn. D. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể, đột biến lệch bội. Câu 22: Điểm giống nhau giữa chu trình cacbon, chu trình nitơ và chu trình nước là A. sự luân chuyển vật chất phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố hữu sinh. B. động lực của sự vận chuyển các chất là do nhu cầu nội tại trong quần xã sinh vật. C. trong chu trình, các chất được vận chuyển dưới dạng hợp chất. D. sự tuần hoàn các chất đảm bảo duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển. Câu 23: Gen D bị đột biến thành alen d có chiều dài giảm 10,2A 0 và ít hơn 8 liên kết hiđrô so với alen D. Khi cặp alen Dd nhân đôi liên tiếp ba lần thì số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho alen d giảm so với alen D là A. A = T = 16; G = X = 8. B. A = T = 7; G = X = 14. C. A = T = 14; G = X = 7. D. A = T = 8; G = X = 16. Câu 24: Khi nói về chu trình sinh địa hóa, phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Vi sinh vật cố định nitơ sống cộng sinh trong rễ cây họ đậu hoạt động trong điều kiện kị khí. B. Trong chu trình nitơ thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn và muối nitrat. C. Vi khuẩn phản nitrat hóa chuyển đạm amôn trong đất thành nitơ không khí làm đất bị mất đạm. D. Các dạng muối nitơ mà thực vật hấp thụ chủ yếu được tổng hợp từ nitơ không khí bằng con đường sinh học. www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 25: Trong cùng một vĩ độ, sự sắp xếp các khu sinh học theo sự tăng dần của lượng mưa là A. Savan  Hoang mạc, sa mạc  Rừng mưa nhiệt đới. B. Rừng rụng lá ôn đới  Thảo nguyên  Rừng Địa Trung Hải. C. Rừng mưa nhiệt đới  Savan  Hoang mạc, sa mạc. D. Rừng Địa Trung Hải  Thảo nguyên  Rừng rụng lá ôn đới. Câu 26: Một quần thể thực vật giao phấn có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Biết giá trị thích nghi tương ứng của các kiểu gen ở thế hệ (P) là AA: 100%; Aa: 80%; aa: 50%. Sau một thế hệ giao phấn, không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa thì A. tần số kiểu gen dị hợp chiếm 48,7%. B. tần số alen A chiếm 52,5%. C. tần số kiểu gen aa chiếm 16,2%. D. tần số kiểu gen đồng hợp chiếm 48,4%. Câu 27: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có mặt đồng thời hai gen A và B cho kiểu hình hoa màu đỏ; khi chỉ có mặt một trong hai gen A hoặc B cho hoa màu hồng; không có mặt cả hai gen A và B cho hoa màu trắng. Cho lai hai cây có kiểu hình khác nhau, có bao nhiêu phép lai thu được kiểu hình ở đời con có 50% cây hoa màu hồng? (1) AaBb  aabb (2) Aabb  aaBb (3) AaBb  Aabb (4) AABb  aaBb (5) AAbb  AaBb (6) aaBB  AaBb (7) AABb  AAbb (8) AAbb  aaBb A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. Câu 28: Bộ ba đối mã của ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu là A. 3 ' UAX5 ' . B. 5 ' UAX3 ' . C. 5 ' AUG3 ' . D. 5 ' XUA3 ' . Câu 29: Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng? A. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp. B. Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên có thể di truyền được. C. Mức phản ứng là hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau. D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen người ta phải tạo ra các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen. Câu 30: Trong một bể cá, hai loài cá cùng dùng một loài động vật nổi làm thức ăn nên có sự cạnh tranh gay gắt. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, một loài thích sống dựa vào các vật thể trôi nổi trong nước. Sự thay đổi môi trường sống nào sau đây sẽ giảm sự cạnh tranh giữa hai loài? A. Lọc nước để giảm mức độ ô nhiễm môi trường. B. Cho vào bể cá một ít rong. C. Tăng lượng ôxi cho bể cá. D. Tăng diện tích bể cá. Câu 31: Khi nói về hoạt động của opêron Lac phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trong một opêron Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau. B. Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế bằng cách một số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu trúc không gian của prôtêin ức chế bị thay đổi. C. Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi bằng nhau. D. Trong một opêron Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi và phiên mã khác nhau. Câu 32: Ở một loài thực vật, trong kiểu gen có mặt đồng thời hai gen A và B quy định quả dài; khi có mặt gen A hoặc B cho quả tròn; khi không có mặt cả hai gen A và B cho quả dẹt. Cho cây quả dài F 1 tự thụ phấn, F 2 thu được 3 kiểu hình gồm cây quả dài, quả tròn, quả dẹt. Cho cây F 1 lai phân tích thu được F a . Cho các cây quả tròn F a tạp giao với nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là A. 9 quả dài : 6 quả tròn : 1 quả dẹt. B. 1 quả dài : 5 quả tròn : 2 quả dẹt. C. 1 quả dài : 10 quả tròn : 1 quả dẹt. D. 1 quả dài : 2 quả tròn : 1 quả dẹt. Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò đột biến đối với tiến hóa? A. Đột biến nhiễm sắc thể thường làm mất cân bằng hệ gen, do đó ít có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa. B. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa vì nó góp phần hình thành nên loài mới. C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa. D. Khi điều kiện sống thay đổi làm xuất hiện các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nhờ đó sinh vật thích nghi với môi trường. Câu 34: Cho các biện pháp: (1) Lai giữa các dòng khác nhau. (2) Tự thụ phấn liên tục. (3) Lai giữa các thứ thuộc cùng một loài ở các vùng địa lí khác nhau. www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 5/6 - Mã đề thi 132 (4) Lai giữa các nòi trong cùng khu vực địa lí. (5) Lai giữa các cá thể có quan hệ cùng huyết thống với nhau. Để khắc phục hiện tượng thoái hóa giống có thể dùng biện pháp A. (2), (3). B. (1), (2). C. (4), (5). D. (1), (3). Câu 35: Các phát biểu về chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái: (1) Chuỗi thức ăn thường có ít nhất 5 bậc dinh dưỡng. (2) Độ dài của chuỗi thức ăn bị giới hạn bởi sự mất mát năng lượng. (3) Phần lớn sản phẩm của hệ sinh thái trên cạn được sử dụng bởi nhóm sinh vật ăn phế liệu. (4) Năng lượng sơ cấp thô là phần còn lại của năng lượng được đồng hóa sau hô hấp. Có bao nhiêu phát biểu đúng? A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 36: Một cặp gen dị hợp có chiều dài bằng nhau và bằng 5100A 0 nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường. Gen trội A có 1200 ađênin, gen lặn a có 1350 ađênin. Khi giảm phân cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen trên không phân li ở giảm phân I. Số lượng từng loại nuclêôtit trong các giao tử bất thường là A. A = T = 2550; G = X = 450 và A = T = G = X = 0. B. A = T = 2400; G = X = 600 và A = T = G = X = 0. C. A = T = 2400; G = X = 600 và A = T = 2700; G = X = 300. D. A = T = 2700; G = X = 300 và A = T = G = X = 0. Câu 37: Tổ hợp giao tử nào sau đây ở người có thể sinh ra cá thể bị hội chứng Đao? A. ( 23 + X) × ( 22 + Y). B. ( 22 + X) × ( 21 + Y). C. ( 22 + X) × ( 22 + Y). D. ( 21 + X) × ( 22 + Y). Câu 38: Trong các phương pháp tạo giống mới không thể thiếu bước A. lai giữa các cá thể mang biến dị khác nhau. B. tiêm gen cần chuyển vào hợp tử. C. cho sinh sản để nhân lên thành giống mới. D. chọn lọc các biến dị phù hợp với mục tiêu đề ra. Câu 39: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì: A. Cách li địa lí là cách li sinh sản, nên các cá thể của các quần thể ít có cơ hội giao phối với nhau do đó hình thành loài mới. B. Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản. C. Cách li địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. D. Cách li địa lí là nguyên nhân làm phát sinh các đột biến theo các hướng khác nhau. Câu 40: Những phương pháp mà người ta đã áp dụng để tạo ra nguồn biến dị trong quá trình chọn lọc giống là A. lai giống và gây đột biến. B. gây đột biến và kĩ thuật chuyển gen. C. cấy truyền phôi và gây đột biến. D. lai giống và nuôi cấy mô. Câu 41: Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình cây thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối, không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ 84%. Nếu cho các cây thân cao ở thế hệ (P) tự thụ phấn bắt buộc thì xác suất xuất hiện kiểu hình thân thấp là A. 0,075. B. 0,15. C. 0,1. D. 0,2. Câu 42: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là A. Chọn lọc tự nhiên. B. Di - nhập gen. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Đột biến gen. Câu 43: Trong bảng mã di truyền axit amin mêtiônin và triptôphan được mã hóa bởi bộ ba A. 3 ' GUA5 ' ; 3 ' GGU5 ' . B. 5 ' AGU3 ' ; 5 ' UGG3 ' . C. 3 ' AUG5 ' ; 3 ' UGG5 ' . D. 5 ' UAA3 ' ; 5 ' AUG3 ' . Câu 44: Cho sơ đồ phả hệ sau: Nam, nữ bình thường: Nam, nữ bị bệnh: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 6/6 - Mã đề thi 132 Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng, không xẩy ra đột biến ở các cá thể trong phả hệ, người đàn ông số 5 và số 10 trong phả hệ không mang alen bệnh. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Bệnh do gen lặn nằm trên nằm trên nhiễm sắc thể thường. B. Bệnh do gen lặn nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y. C. Bệnh do gen nằm trong ti thể. D. Bệnh do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Câu 45: Cho các nhận xét sau: (1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự. (2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn. (3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy. (4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể. (5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn. (6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh giới. Có bao nhiêu nhận xét không đúng? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 46: Trong quá trình phát sinh phát triển sự sống trên trái đất, thực vật có mạch lên cạn ở A. kỉ Cacbon. B. kỉ Phấn trắng. C. kỉ Silua. D. kỉ Jura. Câu 47: Cho các bệnh di truyền sau: (1) Bệnh mù màu. (2) Bệnh bạch tạng. (3) Bệnh máu khó đông. (4) Bệnh phêninkêtô niệu. (5) Bệnh hồng cầu lưỡi liềm. Những bệnh biểu hiện chủ yếu ở nam, ít gặp ở nữ là: A. (1), (2). B. (1), (3). C. (4), (5). D. (3), (5). Câu 48: Khẳng định nào sau đây chính xác? A. Trên một nhiễm sắc thể, các gen nằm càng xa nhau thì tần số hoán vị gen càng bé. B. Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn bội của loài. C. Một gen trong tế bào chất có thể có nhiều hơn hai alen. D. Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen không alen trong quá trình hình thành kiểu hình. Câu 49: Ở loài cá kiếm, alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng; alen B quy định vây đuôi dài trội hoàn toàn so với alen b quy định vây đuôi ngắn. Trong một thí nghiệm, một học sinh đem lai một cá thể cá kiếm dị hợp tử hai cặp gen với một cá thể cùng loài có kiểu gen đồng hợp lặn. Tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở F 1 là 1 : 1 : 1 : 1. Học sinh này đã rút ra một số kết luận để giải thích kết quả trên. Kết luận nào sau đây là chính xác nhất? A. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể hoặc nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. B. Hai gen trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. C. Hai gen trên phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. D. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Câu 50: Một nhóm gen liên kết có trình tự phân bố các gen ABCDEGHKI. Xuất hiện một đột biến cấu trúc làm cho nhóm gen liên kết này bị thay đổi thành ABEDCGHKI, hậu quả của dạng đột biến này là A. làm giảm số lượng gen, làm mất cân bằng hệ gen nên thường gây chết cho thể đột biến. B. làm gia tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể dẫn đến mất cân bằng hệ gen nên có thể gây hại cho thể đột biến. C. làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể, do đó có thể làm thay đổi sự hoạt động của gen. D. làm thay đổi nhóm gen liên kết, vì vậy thể đột biến thường mất khả năng sinh sản. HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com tr−êng thpt chuyªn Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 132 1 D 209 1 C 357 1 D 485 1 B 132 2 B 209 2 C 357 2 C 485 2 B 132 3 D 209 3 D 357 3 B 485 3 D 132 4 B 209 4 A 357 4 C 485 4 A 132 5 A 209 5 B 357 5 D 485 5 A 132 6 B 209 6 A 357 6 B 485 6 C 132 7 C 209 7 D 357 7 B 485 7 B 132 8 D 209 8 B 357 8 D 485 8 D 132 9 A 209 9 B 357 9 D 485 9 B 132 10 B 209 10 C 357 10 A 485 10 A 132 11 A 209 11 B 357 11 A 485 11 D 132 12 B 209 12 A 357 12 C 485 12 D 132 13 D 209 13 B 357 13 B 485 13 C 132 14 D 209 14 A 357 14 D 485 14 C 132 15 B 209 15 D 357 15 D 485 15 B 132 16 A 209 16 C 357 16 A 485 16 C 132 17 C 209 17 C 357 17 B 485 17 A 132 18 C 209 18 D 357 18 C 485 18 D 132 19 B 209 19 D 357 19 D 485 19 C 132 20 C 209 20 A 357 20 C 485 20 A 132 21 D 209 21 D 357 21 D 485 21 C 132 22 D 209 22 B 357 22 B 485 22 B 132 23 B 209 23 C 357 23 B 485 23 A 132 24 C 209 24 B 357 24 A 485 24 C 132 25 D 209 25 B 357 25 C 485 25 A 132 26 A 209 26 B 357 26 C 485 26 D 132 27 A 209 27 B 357 27 D 485 27 C 132 28 A 209 28 A 357 28 A 485 28 A 132 29 C 209 29 D 357 29 A 485 29 D 132 30 B 209 30 A 357 30 D 485 30 C 132 31 D 209 31 D 357 31 A 485 31 D 132 32 B 209 32 A 357 32 D 485 32 A 132 33 D 209 33 B 357 33 A 485 33 B 132 34 D 209 34 D 357 34 A 485 34 B 132 35 D 209 35 A 357 35 B 485 35 C 132 36 A 209 36 B 357 36 A 485 36 A 132 37 A 209 37 A 357 37 A 485 37 B 132 38 D 209 38 C 357 38 B 485 38 D 132 39 C 209 39 B 357 39 B 485 39 D 132 40 A 209 40 B 357 40 C 485 40 D 132 41 C 209 41 C 357 41 D 485 41 D 132 42 D 209 42 D 357 42 C 485 42 D 132 43 A 209 43 C 357 43 D 485 43 D 132 44 C 209 44 D 357 44 D 485 44 B 132 45 B 209 45 C 357 45 C 485 45 C 132 46 C 209 46 A 357 46 C 485 46 B 132 47 B 209 47 C 357 47 A 485 47 C 132 48 C 209 48 A 357 48 B 485 48 B 132 49 A 209 49 C 357 49 C 485 49 A 132 50 C 209 50 D 357 50 B 485 50 A tr−êng ®¹i häc vinh ®¸p ¸n m«n SINH H Ọ C lÇn 1 - n¨m 2015 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 1/7 - Mã đề thi 169 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Môn: SINH HỌC; Khối B (LẦN I) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 7 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Câu 1: Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì A. nếu không có cách li địa lí thì không dẫn đến hình thành loài mới. B. cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện cách li sinh sản. C. cách li địa lí duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. D. điều kiện địa lí khác nhau làm phát sinh các đột biến khác nhau dẫn đến hình thành loài mới. Câu 2: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai có thể cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao, quả vàng : 2 thân cao, quả đỏ : 1 thân thấp, quả đỏ? (1) AaBB x AaBB. (2) AB ab x Ab aB , hoán vị gen m ộ t bên v ớ i t ầ n s ố 20%. (3) AaBb x AABb. (4) AB ab x AB ab , hoán v ị gen m ộ t bên v ớ i t ầ n s ố 50%. (5) Ab aB x Ab aB , liên k ế t gen hoàn toàn. (6) Ab aB x Ab aB , hoán v ị gen m ộ t bên v ớ i t ầ n s ố 10%. (7) AB ab x Ab aB , liên k ế t gen hoàn toàn. (8) AB ab x Ab aB , hoán v ị gen hai bên v ớ i t ầ n s ố 25%. A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 3: M ộ t loài th ự c v ậ t giao ph ấ n, xét m ộ t gen có hai alen, alen A quy đị nh hoa đỏ tr ộ i không hoàn toàn so v ớ i alen a quy đị nh hoa tr ắ ng, th ể d ị h ợ p v ề c ặ p gen này cho hoa h ồ ng. Qu ầ n th ể nào sau đ ây c ủ a loài trên đ ang ở tr ạ ng thái cân b ằ ng di truy ề n? A. Qu ầ n th ể g ồ m toàn cây hoa tr ắ ng. B. Qu ầ n th ể g ồ m toàn cây hoa h ồ ng. C. Qu ầ n th ể g ồ m c ả cây hoa đỏ và cây hoa h ồ ng. D. Qu ầ n th ể g ồ m c ả cây hoa đỏ và cây hoa tr ắ ng. Câu 4 : Trong các phát bi ể u sau, có bao nhiêu phát bi ể u đ úng khi nói v ề ph ươ ng pháp nuôi c ấ y mô ở th ự c v ậ t? (1) Giúp ti ế t ki ệ m đượ c di ệ n tích nhân gi ố ng. (2) T ạ o đượ c nhi ề u bi ế n d ị t ổ h ợ p. (3) Có th ể t ạ o ra s ố l ượ ng cây tr ồ ng l ớ n trong m ộ t th ờ i gian ng ắ n. (4) Có th ể b ả o t ồ n đượ c m ộ t s ố ngu ồ n gen quý hi ế m có nguy c ơ tuy ệ t ch ủ ng. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 Câu 5: Khi nói v ề độ t bi ế n l ặ p đ o ạ n nhi ễ m s ắ c th ể , phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng? A. Làm thay đổ i s ố l ượ ng gen x ả y ra trong cùng m ộ t c ặ p nhi ễ m s ắ c th ể . B. Làm t ă ng s ố l ượ ng gen trên nhi ễ m s ắ c th ể . C. Có th ể x ả y ra ở nhi ễ m s ắ c th ể th ườ ng ho ặ c nhi ễ m s ắ c th ể gi ớ i tính. D. Làm cho gen t ừ nhóm liên k ế t này chuy ể n sang nhóm liên k ế t khác. Mã đề thi : 169 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/7 - Mã đề thi 169 Câu 6: Ở một loài thực vật, cho cây thuần chủng hoa vàng giao phấn với cây thuần chủng hoa trắng (P) thu được F 1 gồm toàn cây hoa trắng. Cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 cây hoa trắng : 6 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Cho cây F 1 giao phấn với cây hoa vàng, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con của phép lai này là A. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa vàng. B. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa vàng. C. 2 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. D. 1 cây hoa trắng : 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Câu 7: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng Hacdi – Vanbec? A. 77,44% AA : 21,12% Aa : 1,44% aa. B. 49% AA : 47% Aa : 4% aa. C. 36% AA : 39% Aa : 25% aa. D. 27,5625% AA : 58,375% Aa : 14,0625% aa. Câu 8: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Hội chứng tiếng mèo kêu, bệnh mù màu. B. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu. C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tơcnơ. D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao. Câu 9: Kiểu gen của P là AB ab x AB ab . Biế t m ỗ i gen qui đị nh m ộ t tính tr ạ ng. Các gen A và B là tr ộ i hoàn toàn. Kho ả ng cách trên b ả n đồ di truy ề n c ủ a hai locut gen A và B là 8 cM. T ỉ l ệ ki ể u hình (A-B-) đượ c mong đợ i ở th ế h ệ F 1 là bao nhiêu? A. 51,16%. B. 56,25%. C. 66,25%. D. 71,16%. Câu 10: Khi nói v ề nhân t ố ti ế n hóa, phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng? A. Ch ọ n l ọ c t ự nhiên th ự c ch ấ t là quá trình phân hoá kh ả n ă ng s ố ng sót và kh ả n ă ng sinh s ả n c ủ a các cá th ể v ớ i các ki ể u gen khác nhau trong qu ầ n th ể . B. Ch ọ n l ọ c t ự nhiên tác độ ng tr ự c ti ế p lên ki ể u hình, qua đ ó làm thay đổ i t ầ n s ố alen và t ầ n s ố ki ể u gen c ủ a qu ầ n th ể . C. Di – nh ậ p gen là nhân t ố duy nh ấ t làm thay đổ i t ầ n s ố alen c ủ a qu ầ n th ể ngay c ả khi không x ả y ra độ t bi ế n và không có ch ọ n l ọ c t ự nhiên. D. Giao ph ố i không ng ẫ u nhiên không làm thay đổ i t ầ n s ố alen mà ch ỉ làm thay đổ i thành ph ầ n ki ể u gen c ủ a qu ầ n th ể . Câu 11: Ở m ộ t loài th ự c v ậ t, tính tr ạ ng chi ề u cao do m ộ t c ặ p gen quy đị nh, tính tr ạ ng hình d ạ ng qu ả do m ộ t c ặ p gen khác quy đị nh. Cho cây thân cao, qu ả dài thu ầ n ch ủ ng giao ph ấ n v ớ i cây thân th ấ p, qu ả tròn thu ầ n ch ủ ng (P), thu đượ c F 1 g ồ m 100% cây thân cao, qu ả tròn. Cho các cây F 1 t ự th ụ ph ấ n, thu đượ c F 2 g ồ m 4 lo ạ i ki ể u hình, trong đ ó cây thân cao, qu ả tròn chi ế m t ỉ l ệ 50,64%. Bi ế t r ằ ng trong quá trình phát sinh giao t ử đự c và giao t ử cái đề u x ả y ra hoán v ị gen v ớ i t ầ n s ố nh ư nhau. Trong các k ế t lu ậ n sau, k ế t lu ậ n nào đ úng v ớ i phép lai trên? (1) F 2 có 10 lo ạ i ki ể u gen. (2) F 2 có 4 lo ạ i ki ể u gen cùng quy đị nh ki ể u hình mang m ộ t tính tr ạ ng tr ộ i và m ộ t tính tr ạ ng l ặ n. (3) Ở F 2 , s ố cá th ể có ki ể u gen khác v ớ i ki ể u gen c ủ a F 1 chi ế m t ỉ l ệ 64,72%. (4) F 1 x ả y ra hoán v ị gen v ớ i t ầ n s ố 8%. (5) Ở F 2 , s ố cá th ể có ki ể u hình thân th ấ p, qu ả tròn chi ế m t ỉ l ệ 24,84% A. (1), (2) và (3). B. (1), (2) và (4). C. (1), (2) và (5). D. (2), (3) và (5). Câu 12: Khi nói v ề độ t bi ế n gen, có bao nhiêu phát bi ể u sau đ ây đ úng? (1) Nuclêôtit hi ế m có th ể d ẫ n đế n k ế t c ặ p sai trong quá trình nhân đ ôi ADN, gây độ t bi ế n thay th ế m ộ t c ặ p nuclêôtit . (2) Độ t bi ế n gen t ạ o ra các alen m ớ i làm phong phú v ố n gen c ủ a qu ầ n th ể . (3) Độ t bi ế n đ i ể m là d ạ ng độ t bi ế n gen liên quan đế n m ộ t s ố c ặ p nuclêôtit. (4) Độ t bi ế n gen t ạ o ra ngu ồ n nguyên li ệ u s ơ c ấ p ch ủ y ế u cho ti ế n hóa. (5) M ứ c độ gây h ạ i c ủ a alen độ t bi ế n ph ụ thu ộ c vào t ổ h ợ p gen và đ i ề u ki ệ n môi tr ườ ng. (6) Hóa ch ấ t 5 - Brôm Uraxin gây độ t bi ế n thay th ế m ộ t c ặ p G-X thành m ộ t c ặ p A-T. A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 3/7 - Mã đề thi 169 Câu 13: Cho cây (P) lá nguyên, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F 1 gồm: 56,25% cây lá nguyên, hoa đỏ; 18,75% cây lá nguyên, hoa hồng; 18,75% cây lá xẻ, hoa hồng; 6,25% cây lá xẻ, hoa trắng. Biết tính trạng về dạng lá do một cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định, không có hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng dị hợp tử thì tỉ lệ cây lá nguyên, hoa hồng ở đời con là A. 25%. B. 37,5%. C. 50%. D. 18,75%. Câu 14: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể. (2) Làm giảm hoặc tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào. (3) Có hai dạng là đột biến lệch bội và đột biến đa bội. (4) Có thể có lợi cho thể đột biến. A. (1), (4). B. (2), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 15: Ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Gen ngoài nhân có thể bị đột biến. B. Gen ngoài nhân không được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào. C. Gen ngoài nhân luôn tồn tại thành từng cặp alen. D. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ. Câu 16: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằn, trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn mang kiểu gen dị hợp tử giao phối với gà mái lông vằn thu được F 1 ; cho F 1 giao phối với nhau, thu được F 2 . Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, dự đoán nào sau đây phù hợp với kết quả ở F 2 ? A. Tất cả các gà lông đen đều là gà trống. B. Gà trống lông đen có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen. C. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ tương ứng là 13 : 3. D. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen. Câu 17: Theo quan niệm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là A. tích lũy các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. B. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật. C. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho con người. D. đào thải các cá thể mang kiểu gen qui định kiểu hình kém thích nghi, tích lũy các cá thể mang kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi, khả năng sinh sản tốt. Câu 18: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb DE de x ♀ AaBb De dE . Gi ả s ử trong quá trình gi ả m phân c ủ a c ơ th ể đự c, ở m ộ t s ố t ế bào, c ặ p nhi ễ m s ắ c th ể mang c ặ p gen Bb không phân li trong gi ả m phân I, các s ự ki ệ n khác di ễ n ra bình th ườ ng; c ơ th ể cái gi ả m phân bình th ườ ng. C ả hai bên đề u x ả y ra hoán v ị gen v ớ i t ầ n s ố b ằ ng nhau. Theo lí thuy ế t, s ự k ế t h ợ p ng ẫ u nhiên gi ữ a các lo ạ i giao t ử đự c và cái trong th ụ tinh có th ể t ạ o ra t ố i đ a bao nhiêu lo ạ i h ợ p t ử th ừ a nhi ễ m s ắ c th ể ? A. 12. B. 16. C. 24. D. 60. Câu 19: Để t ạ o gi ố ng cây tr ồ ng có ư u th ế lai cao, ng ườ i ta s ử d ụ ng ph ươ ng pháp nào sau đ ây? A. Lai gi ữ a các dòng thu ầ n ch ủ ng ki ể u gen khác nhau. B. Công ngh ệ gen. C. Nuôi c ấ y h ạ t ph ấ n sau đ ó l ưỡ ng b ộ i hoá. D. Lai t ế bào xôma khác loài. Câu 20: M ộ t loài th ự c v ậ t có b ộ nhi ễ m s ắ c th ể 2n = 12. Trên m ỗ i c ặ p nhi ễ m s ắ c th ể , xét m ộ t gen có hai alen. N ế u độ t bi ế n l ệ ch b ộ i x ả y ra, tính theo lí thuy ế t, các th ể m ộ t thu ộ c loài này có t ố i đ a bao nhiêu lo ạ i ki ể u gen v ề các gen đ ang xét? A. 5832. B. 192. C. 24576. D. 2916. Câu 21: C ấ u t ạ o khác nhau v ề chi ti ế t c ủ a các c ơ quan t ươ ng đồ ng là do A. s ự ti ế n hoá trong quá trình phát tri ể n c ủ a loài. B. ch ọ n l ọ c t ự nhiên đ ã di ễ n ra theo nh ữ ng h ướ ng khác nhau. C. chúng có ngu ồ n g ố c khác nhau nh ư ng phát tri ể n trong đ i ề u ki ệ n nh ư nhau. D. chúng th ự c hi ệ n các ch ứ c n ă ng gi ố ng nhau. [...]... v tn s alen v thnh phn kiu gen gia cỏc qun th trong quỏ trỡnh hỡnh thnh loi mi HT Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 7/7 - Mó thi 169 www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc TRNG I HC KHOA HC HU KHI CHUYấN TRUNG HC PH THễNG ( thi cú 08 trang) THI TH THPT QUCGIA NM 2015 Mụn: SINH HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt m Mó thi 127 H, tờn thớ sinh: .S bỏo danh: ... 127 127 127 127 MễN SINH H C www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc TRNG THPT CHUYấN I HC S PHM THI TH THPT QUC GIA I III NM 2015 MễN: SINH HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (50 cõu trc nghim) CHNH THC ( thi cú 06 trang) H v tờn thớ sinh: S bỏo danh Mó 341 THI GM 50 CU (T CU 1 N CU 50) DNH CHO TT C TH SINH Cõu 1 To sinh vt bin i gen bng cỏc phng phỏp no sau õy: 1 a thờm gen l vo h gen 2 Thay th nhõn t bo... con bũ ang n c Bũ tiờu húa c c nh cỏc vi sinh vt sng trong d c Cỏc con chim sỏo ang tỡm n cỏc con rn sng trờn da bũ Khi núi v quan h gia cỏc sinh vt trờn, phỏt biu no sau õy ỳng? A Quan h gia bũ v vi sinh vt l quan h cng sinh B Quan h gia chim sỏo v rn l quan h hi sinh C Quan h gia vi sinh vt v rn l quan h cnh tranh D Quan h gia rn v bũ l quan h sinh vt ny n sinh vt khỏc Cõu 48 Theo kt qu ca cỏc nh... sc th n bi gia 7 v 12 Cõu 16 H sinh thỏi c coi l mt h thng m vỡ A s lng cỏ th sinh vt trong mi h sinh thỏi thng xuyờn bin ng B qun th trong h sinh thỏi cú kh nng t cõn bng, khụng chu nh hng ca cỏc yu t sinh thỏi C Cỏc h sinh thỏi u b con ngi tỏc ng lm bin i thng xuyờn 3 www.MATHVN.com - Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc D Luụn cú s trao i cht v nng lng gia cỏc sinh vt trong... Nuụi cõy ht phn sau ú lng bi húa C Cụng ngh gen D Lai khỏc dũng FB.com/ThiThuDaiHoc 4 www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc S GD-T Tnh ng Nai Trng THPT c Lua P N THI TH Kè THI QUC GIA LN 1 NM HC 2014 - 2015 Thi gian: 60 phỳt Mụn: Sinh hc ỏp ỏn mó : 136 01 02 03 04 05 ; 06 07 08 09 10 11 12 13 - / / / - = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ FB.com/ThiThuDaiHoc 14 15 ; 16 17 ; 18 19 20 21 ; 22 ; 23 24 ; 25 26 - / / /... chng III10 v III11 sinh c mt ngi con gỏi khụng b bnh P v khụng húi u, xỏc sut ngi con gỏi ny cú kiu gen d hp v c hai tớnh trng l bao nhiờu? A 26,48% B 34,39% C 33,10% D 15,04% - - HT Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 8/8 - Mó thi 127 www.DeThiThuDaiHoc.com - THI TH THPT Qu C GIA năm 2015 trờng đại học KHOA H C HU đáp án Thi Th i Hc KH I chuyên THPT ỏp ỏn A C A B C... 16.D 26.D 36.C 46.D 7.A 17.C 27.C 37.D 47.B 8.A 18.D 28.A 38.C 48.B 8 www.MATHVN.com - Facebook.com/ThiThuDaiHoc 9.B 19.D 29.C 39.B 49.A 10.A 20.B 30.D 40.B 50.B www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc S GD-T Tnh ng Nai Trng THPT c Lua THI TH Kè THI QUC GIA LN 1 NM HC 2014 - 2015 Thi gian: 60 phỳt Mụn: Sinh hc Mó : 136 Cõu 1 Cho bit mi gen quy nh mt tớnh trng, alen tri l tri hon ton, khụng xy ra t bin... ln cú hi trong qun th B Giao phi khụng ngu nhiờn cú th khụng lm thay i thnh phn kiu gen ca mt qun th C Giao phi khụng ngu nhiờn cú th lm gim tớnh a dng di truyn ca qun th D Cỏc hin tng t phi, giao phi gn v giao phi cú chn lc c xp vo giao phi khụng ngu nhiờn Cõu 34: Khng nh no sau õy ỳng khi núi v sinh thỏi? A Cỏc loi cựng sng trong mt khu vc thng cú sinh thỏi trựng nhau B sinh thỏi ca loi cng rng... gen giao phn vi cõy hoa trng ng hp t v ba cp gen ln, thu c F1 Cho cỏc cõy F1 giao phn vi nhau, thu c F2 Bit rng khụng xy ra t bin, theo lớ thuyt, trong tng s cõy thu c F2 , s cõy hoa trng chim t l A 9/64 B 7/16 C 9/16 D 37/64 Cõu 8 Khong khụng gian xỏc nh m trong ú cỏc nhõn t sinh thỏi nm trong gii hn cho phộp loi ú tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l: A sinh cnh B mụi trng C sinh thỏi D sinh. .. i Nguyờn sinh (2) Loi thc vt u tiờn ó xut hin ti k Silua (3) Cõy ht trn, thỳ v chim ó phỏt sinh ti k Triat (4) Cụn trựng v lng c ó xut hin ti cựng mt k i C sinh Cỏc s kin ỳng l: A 1, 2, 3, 4 B 1, 2, 4 C 2, 3 D 1, 4 Cõu 39: Quan h h tr gia cỏc cỏ th trong qun th khụng cú ý ngha no sau õy? A Lm tng kh nng sng sút v sinh sn ca cỏc cỏ th Trang 6/8 - Mó thi 127 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com . Mã đề thi 127 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHỐI CHUYÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐCGIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian. www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2015 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Môn: SINH HỌC; Khối B (LẦN I) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 7 trang) Họ, tên thí sinh:

Ngày đăng: 07/07/2015, 13:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan