0

đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ học

4 299 1
  • đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2015, 11:19

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 5. Năm học 2014 - 2015 CHƯƠNG: DAO ĐỘNG CƠ (10 CÂU) Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng D. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc. Câu 2. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là f. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên gấp 2 lần và giảm khối lượng của vật nặng còn một nửa thì tần số dao động riêng của con lắc sẽ là A. f/2. B. 3f. C. 2f. D. f. Câu 3. Một vật dao động điều hòa khi qua vị trí cân bằng thì A. vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại. B. vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng không. C. vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng không. D. gia tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn bằng không. Câu 4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s 2 , có độ cứng của lò xo k = 50 N/m. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4 N và 2 N. Tốc độ cực đại của vật là A. 50 5 cm/s B. 60 5 cm/s C. 40 5 cm/s D. 30 5 cm/s. Câu 5. Hai con lắc đơn có cùng khối lượng, chiều dài ℓ 1 = 81 cm và ℓ 2 = 64 cm, dao động điều hòa tại cùng một vị trí địa lí với cơ năng bằng nhau. Nếu biên độ góc của con lắc thứ nhất có giá trị là α 01 = 5 0 thì biên độ góc của con lắc thứ hai là A. α 02 = 5,625 0 . B. α 02 = 4,265 0 . C. α 02 = 5,265 0 . D. α 02 = 4,625 0 . Câu 6. Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = 1 kg. Vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F 0 cos10πt. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6 cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng A. 60 cm/s B. 6π cm/s C. 0,6 cm/s. D. 60π cm/s. Câu 7. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 0,249 m, quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100 g. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s 2 với biên độ góc α 0 = 0,07 rad trong môi trường dưới tác dụng của lực cản (có độ lớn không đổi) thì nó sẽ dao dộng tắt dần với cùng chu kì như khi không có lực cản. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 100 (s) thì ngừng hẳn. Độ lớn của lực cản bằng: A. 1,7.10 -3 N B. 2,7.10 -4 N C. 1,7.10 -4 N D. 1,2.10 -4 N Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì B. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động. C. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. D. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động. Câu 9. Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x 1 = A 1 cos(ωt + φ 1 ) và x 2 = A 2 cos(ωt + φ 2 ). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi hai dao động thành phần có A. vuông pha. B. độ lệch pha bất kỳ. C. ngược pha D. cùng pha. Câu 10. Một lò xo nhẹ có đầu trên gắn vào giá cố định, đầu dưới treo một quả cầu nhỏ. Khi quả cầu ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo quả cầu xuống dưới cách vị trí cân bằng 3 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Gia tốc của quả cầu lúc vừa được buông ra có độ lớn bằng A. 24,5cm/s 2 . B. 2,45 m/s 2 . C. 7,35 m/s 2 . D. 7,35 cm/s 2 . CHƯƠNG: SÓNG CƠ (6 CÂU) Câu 11. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động. A. cùng tần số, cùng phương. B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 12. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha được đặt tại A và B cách nhau 18 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3,5 cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là: A. 9. B. 12. C. 10. D. 11. Câu 13. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40t - 2x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng A. 10 cm/s. B. 20 m/s. C. 40 m/s. D. 2 m/s. Câu 14. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng A. một số lẻ lần nửa bước sóng B. một số nguyên lần bước sóng. C. một số lẻ lần bước sóng. D. một số nguyên lần nửa bước sóng. Câu 15. Âm thoa có tần số rung 50 Hz tạo ra tại hai điểm O 1 , O 2 trên mặt một chất lỏng hai nguồn sóng có cùng biên độ, cùng pha. Biết O 1 O 2 = 3,2 cm. Trên mặt chất lỏng có một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng và 12 gợn hyperbol. Khoảng cách giữa gợn lồi ngoài cùng đến nguồn gần nó đo được dọc theo O 1 O 2 là 0,1 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là. A. 12 cm/s. B. 12,5 cm/s. C. 24 cm/s D. 25 cm/s. Câu 16. Một sóng ngang lan truyền trên một dây rất dài, có phương trình u = 6cos(0,02πx + 4πt) (trong đó u và x tính bằng cm, còn t tính bằng s). Tốc dộ dao động cực đại của một phần tử trên dây là: A. 42,6 cm/s. B. 52 cm/s. C. 24 cm/s. D. 75,4 cm/s. CHƯƠNG: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU (11 CÂU) Câu 17. Một đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn dây có điện trở r = 5 Ω và độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi biến trở có giá trị R 1 = 10 Ω và R 2 = 35 Ω thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng nhau và bằng 220 W. Khi biến trở có giá trị R 0 thì công suất tiêu thụ điện của biến trở R đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất đó bằng A. 201,7 W. B. 216,5 W. C. 226,3 W. D. 192,6 W. Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm thuần? A. Cuộn cảm thuần không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều có cường độ thay đổi theo thời gian B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau. Khi thay điện trở R bằng điện trở R' = 2R thì A. hệ số công suất của đoạn mạch tăng. B. công suất tiêu thụ của đoạn mạch tăng. C. hệ số công suất của đoạn mạch giảm. D. công suất tiêu thụ của đoạn mạch giảm. Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí trên đường dây tải điện A. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện. B. tỉ lệ với thời gian truyền điện. C. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện. D. tỉ lệ với bình phương công suất điện truyền đi. Câu 21. Điện năng từ nhà máy điện được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% thì phải giảm bớt cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu phần trăm so với cường độ dòng điện lúc đầu? A. 42,2% B. 40,2% C. 36,8%. D. 38,8%. Câu 22. Cho đoạn mạch AB gồm: cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R 1 = 100 Ω, tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R 2 = 100 Ω mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa R 1 và tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: u AB = 200cosωt (V). Khi mắc ampe kế (có điện trở rất nhỏ) vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 1 (A). Khi thay ampe kế bằng một vôn kế (có điện trở rất lớn) thì hệ số công suất của đoạn mạch AB cực đại. Số chỉ vôn kế là A. 100 2 V. B. 50 V. C. 100 V. D. 50 2 V. Câu 23. Đặt điện áp u = U 0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L và tụ điện có dung kháng Z C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời và I là cường dộ dòng điện hiệu dụng trong mạch; u R , u L và u C lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm thuần và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là: A.   2 2 CL 2 R uuuu  B. 2 2 C C 2 R I2 Z u R u                 C. 2 2 CL C 2 I ZZ u i            D. C C L L u Z Z u  Câu 24. Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây (có điện trở thuần R = 100 Ω và độ tự cảm L =  3 H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 4 10. 4 3   F. Đặt vào ha đầu AB một điện áp u AB = 200cos(100πt) (V). Ở thời điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị u AB = +100 3 (V) và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng A. u d = -100 3 (V) B. u d = -100 6 (V) C. u d = +100 3 (V) D. u d = +100 6 Câu 25. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung của tụ điện một lượng nhỏ thì A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần không đổi. B. điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng C. điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện không đỏi D. điện áp hiệu dụng giữa đầu điện trở thuần tăng Câu 26. Một động cơ điện xoay chiều 50V - 200W, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp k = 4. Bỏ qua hao phí năng lượng trong máy biến áp. Nếu động cơ hoạt động bình thường cường dộ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là A. 1,25 A B. 2,50 A C. 1 A D. 0,80 A Câu 27. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với điện trở thuần R 2 . Biết rằng R 1 = R 2 = C L . Khi f = f 1 hoặc f = f 2 thì đoạn mạch AB có cùng hệ số công suất cosφ. Khi f = f 0 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biểu thức tính cosφ là A. cosφ = 21 0 2 ff f  . B. cosφ = 21 0 ff f  . C. cosφ = 21 0 2 ff f  . D. cosφ = )(2 21 0 ff f  . CHƯƠNG: SÓNG ĐIỆN TỪ (4 CÂU) Câu 28. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện C = 30 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. 5,20 mA. B. 4,28 mA. C. 3,72 mA. D. 6,34 mA. Câu 29. Trong mạch LC lí tưởng, khi tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện qua cuộn cảm thì dao động điện từ trong mạch là A. dao động điện từ cưỡng bức. B. dao động điện từ tự do C. dao động điện từ tắt dần. D. dao động điện từ duy trì. Câu 30. Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa đến máy thu. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Tây, ở một thời điểm nào đó, khi cường độ điện trường là 6 V/m và đang có hướng Nam thì cảm ứng từ là B  . Biết cường độ điện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,12 T. Cảm ứng từ B  có hướng và độ lớn là A. thẳng đứng xuống dưới; 0,072 T. B. thẳng đứng lên trên; 0,072 T. C. thẳng đứng lên trên; 0,096 T. D. thẳng đứng xuống dưới; 0,096 T Câu 31: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH  và tụ điện có điện dung 4 nF  . Tần số dao động riêng của mạch là A. 5 5 .10 Hz . B. 6 2,5.10 Hz . C. 6 5 .10 Hz . D. 5 2,5.10 Hz . CHƯƠNG: SÓNG ÁNH SÁNG ( 6 CÂU) Câu 32. Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn do nguyên nhân nào dưới đây? A. chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. B. lăng kính có góc chiết quang khá lớn. C. lăng kính không đặt ở góc lệch cực tiểu. D. lăng kính bằng thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng trắng. Câu 33: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là A. 2,8 cm B. 2,8 mm C. 1,4 cm D. 1,4 mm Câu 34. Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong nước thì có bước sóng 0,445 μm và chiết suất của nước đối với ánh sáng đó là 1,33. Nếu chiết suất của cac bon sun fua đối với ánh sáng đó là 1,63 thì bước sóng của ánh sáng đó truyền trong cac bon sun fua là A. 0,327 μm. B. 0,545 μm. C. 0,363 μm. D. 0,450 μm. Câu 35. Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,3 μm vào một chất thì từ chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng λ' = 0,5 μm. Biết tỉ số giữa số phát quang và số phôtôn chiếu tới là 2,5%. Công suất của chùm sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất chùm sáng kích thích? A. 3%. B. 1,75%. C. 3,5%. D. 1,5%. Câu 36. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ A. do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra. B. gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt dộ nguồn sáng. D. do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng. Câu 37. Tia hồng ngoại và tia X (Rơnghen) có bước sóng dài ngắn khác nhau nên chúng : A. bị lệch khác nhau trong điện trường đều. B. đều có bản chất giống nhau nhưng tính chất khác nhau C. có bản chất khác nhau và ứng dụng trong khoa học kỹ thuật khác nhau. D. bị lệch khác nhau trong từ trường đều. CHƯƠNG: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (5 CÂU) Câu 38. Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 (m/s). Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 6.10 -19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. 0,331 μm. B. 0,662 μm. C. 3,31 μm. D. 1,26 μm. Câu 39. Khi nói về sự phát quang, phát biểu nào sau đây sai? A. sự phát quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí B. bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích C. sự phát quang thường xảy ra đối với các chất khí D. tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích Câu 40. Electron trong nguyên tử hydro quay quanh hạt nhân trên các quỹ đạo tròn gọi là các quỹ đạo dừng. Biết tốc độ của electron trên quỹ đạo K là v. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì tốc độ của nó là A. 2v B. v/4 C. 2v D. v/2 Câu 41. Phôtôn của một bức xạ điện từ có năng lượng 0,6 MeV. Bức xạ đó nằm trong vùng nào của dải sóng điện từ? A. Tia X. B. Sóng vô tuyến. C. Tia tử ngoại. D. tia gamma Câu 42: Hai Laze A và B có công suất phát quang tương ứng là 0,5 W và 0,6 W. Biết tỉ số giữa số phôtôn của Laze B với số phôtôn của Laze A phát ra trong một đơn vị thời gian là 2/15. Tỉ số bước sóng λ A /λ B của hai bức xạ đó là A. 1/81. B. 9. C. 81. D. 1/9. CHƯƠNG: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (6 CÂU) x (cm) t (10 -1 s) x 1 x 2 Câu 43: 24 11 Na là đồng vị phóng xạ β - với chu kì bán rã T và biến đổi thành 24 12 Mg . Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu 24 11 Na nguyên chất. Ở thời điểm t 1 , tỉ số giữa số hạt nhân 24 12 Mg tạo thành và số hạt nhân 24 11 Na còn lại trong mẫu là 1/3. Ở thời điểm t 2 = t 1 + 2T, tỉ số nói trên bằng A. 13/3. B. 2/3. C. 15. D. 7/12. Câu 44: Hạt Pôlôni 210 84 0 ()P đứng yên phóng xạ hạt  tạo thành chì 206 82 ( ).Pb Hạt  sinh ra có động năng 5,768 .K MeV   Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng mà mỗi phân rã toả ra bằng A. 6,659 MeV. B. 5,880 MeV. C. 4,275 MeV. D. 9,255 MeV. Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân: 3 2 4 1 1 2 .T D He X   Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c 2 . Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng A. 15,017 MeV. B. 200,025 MeV. C. 21,076 MeV. D. 17,499 MeV. Câu 46: Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất? A. Tia .  B. Tia .  C. Tia .   D. Tia .   Câu 47: Một hạt nhân có số khối A phóng xạ .  Lấy khối lượng của hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân con và hạt nhân mẹ sau 2 chu kỳ bán rã bằng A. ( 4)/ .AA B. 3 /( 4).AA C. ( 4)/(3 ).AA D. 3( 4)/ .AA Câu 48: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số A. prôtôn nhưng khác số nuclôn B. nuclôn nhưng khác số nơtron C. nuclôn nhưng khác số prôtôn D. nơtron nhưng khác số prôtôn Câu 49: Một học sinh làm hai lần thí nghiệm sau đây: Lần 1: Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6 V, điện trở trong 1,5  nạp năng lượng cho tụ có điện dung C. Sau đó ngắt tụ ra khỏi nguồn và nối tụ với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì mạch dao động có năng lượng 5 J. Lần 2: Lấy tụ điện và cuộn cảm có điện dung và độ tự cảm giống như lần thí nghiệm 1 để mắc thành mạch dao động LC. Sau đó nối hai cực của nguồn nói trên vào hai bản tụ cho đến khi dòng điện trong mạch ổn định thì cắt nguồn ra khỏi mạch. Lúc này, mạch dao động với năng lượng 8 J. Tần số dao động riêng của các mạch nói trên là A. 10 MHz. B. 0,91 MHz. C. 0,3 MHz D. 8 MHz. Câu 50: Cho hai dao động điều hoà với li độ x 1 và x 2 có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là A. 140π cm/s. B. 100π cm/s. C. 200π cm/s. D. 280π cm/s. GIẢI 2 CÂU CUỐI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 2 CÂU 49 F ht = F hd  )( 2 Rh mv  = 2 )( Rh GmM  Mà v=(h+R)  2 2 22 )( )( )( Rh GM Rh Rh       . Lại có  = T  2 , với T=24h  h+R= 3 2 2 3 2 4 .  TGMGM  =42322.10 3 (m)=42322km Vậy, độ cao của vệ tinh so với mặt đất là: h=42322-6370=35952 km Đối với sóng cực ngắn, ta có thể xem như sóng truyền thẳng từ vệ tinh xuống mặt đất. Từ hình vẽ ta thấy vùng nằm giữa kinh tuyến đi qua A và B sẽ nhận được tín hiệu từ vệ tinh. Ta thấy ngay: cos  = hR R  =0,1505. Từ đó  =81 0 20’. * Vệ tinh ở vị trí lệch Đông 132 0 nên vùng phủ sóng là 132 0 -  =50 0 40’Đ đến 132 0 +  =213 0 20’ Đ= 146 0 40’T CÂU 50: Gọi t 1 là thời gian từ khi phát đến khi sóng âm gặp con muỗi. t 2 là thời gian sóng âm phản xạ trở lại gặp con dơi. Ta có : 1 2 AB t V+v  ;      1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 AB v +v t A B v +v 1 t AB V v V v V v V v V v                  12 12 1 2 1 2 v +v 1 1 1 t t t AB AB 30 V v V v V v V v 6 sm                 . Thời gian con dơi gặp con muỗi: 12 AB 30 = =1,5s v v 20 . Vệ tinh h 132 0 Đ A B R  O v 1 v 2 A B B 1 A 1 . môi trường đối với vật dao động. C. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. D. dao động duy trì là dao động tắt dần mà người. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 5. Năm học 2014 - 2015 CHƯƠNG: DAO ĐỘNG CƠ (10 CÂU) Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có. động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì B. dao động duy trì là dao động tắt dần mà
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ học, đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ học, đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ học