0

BẢNG WORD FORM AV 9

2 16,684 328

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2015, 11:03

Wordfamỉlies j • Class 911.add (v) addiíion (n). additional (a) additionallỳ (adv)2rcompel (V) compulsión (n) compđsory (a)31correspond (v) : correspondence (n)41depend (v) (in)dependence (n) dependent(a) independent (a) depéndable (à) (in)dependently (adv)5idisappoint (v) disappointmení (n) disappointed (á) disappointedlyĩ(adv) disappointing (a) disappointingly (adv)61.divide(v) division (n)71íriend (n) triendly (a) triendliness (n) íriendship (n)81.impress (v) impression (n): Tìpr85S° (a ■ impressive (a)91include (v) inclusion (n)10i.instruct (v) instruction (n) ; instructor (n) instructive (á)(9interest (n, v) (un)interestéd (a) (un)interesíing (á) (unịinterestingíy (ádv) 12,region(n) rẹgional (a)13i.religỉon (n) religious(a) religiously (adv)141separate (n, v) separatiòn (n)152(in)convenient (a) (in)conveniently (adv) (in)cỏnvenience (n)162announce(v) announcemént (n) ■ radío announcer (n)172design(n, v) designer (n)182.courage (n) encourage (v)encouragement (n): courageous (a)ị 192.argue (v) : argument (n) ; argumentative (a)2O2.economize (v) economy (n) economic (a) economical (a) economically (adv)í 21?.embroider (v) . embroidery (n)222.equal (a) equality (n)ị 232tashion (n) (un)fashionable (a) fashionably (adv)242free (a) íreely (adv) treedom (n)Ị 252inspire (v) inspiration (n)ị 26?.modern (a), modernize (v) modemization (n) modernity (n)272poem (n) poet (rì) poetry (n) poetic (a) poetically (adv)2S2.pridô(ri,»}— ” proud (a) proudlỳ (adv)292.produce (v) product (n) ỊDroductiòn (n) productive (aj302sleeve (n) sleeveless (a) shortsleeved (a)312solve (V) solution (n)323collect (V) collectiòrí (n) collector (n) collective (a)333enjoy (v) enjoýmént(n) enịoyable (a)343enter (v) entrancé (n)353exchange (v, n); change (n) (v)363hèro (n) ỉ heroine (n) heroic (a)373hurry (n, v) humed(a) hurriedly (ađv) :383luck (n) Ị: (Lin)lucky (a) (un)ỉuckily (adv) 0Ì393moùntain (n) mountainous (a) ĩi:404(im)polite (a) (im)politelỳ (adv) politeness (n): 414advertise (v) advertisement (n) ađvertising (n); 424beneíit beneíicial (a)ị 434change (v) exchănge (v, n)444commerce (n) commercial (á) commercially (adv)454edit(v) editión (n) edítor (n)j 464 .examine (v) examination (n) examiner (n) examinee(n)1 474inquire (v) inquiry(n); 484need (v) necessáry (a) necessity (n)494lí«persuade (v) ptííbuasiarí n) ■ persuasive (a) persuạsively (ađv)504repute (.v) reputation (n) reputable (à) reputably (adv)514qualiíý (v) quality (n) wellquàliíied(a) quaiification (n)524provide (v) provision (n)534receive (v) recipient (n)544skill (n)skillíul skilíuíl (a) skilíully (adv)554supply (n, v)56s(dis)advantage (n) (dis)advantageous (a) (dis)advantageously (adv)57sGommerce (n) commercial (a) commercially (adv)58scommunicate (v) communication (n) communicative (a): 59sconsume (v) ■ consumer (n) . consumpíion (n) timeconsuming (a)ị 6O5deny (v) deníal (n); 615entertain(v) entertainment (n) entertainer (n): entertaining (a) ẹntertainingly (adv)ị 625explore (v)explorer (n) exploration (n)63s■ increase (n, v): increasing (a) increasingly (adv): 64siníorm (v) iníormàtive (a) information (n)65sinteract (v) interaction (n) interactive (a)665invent (v) invention (n), inventor(n) inventive (a)67slimit (v) limitation (n), (un)limited (a)685journai (n) Ịournaỉisĩ (n) journalism (n)69spity(n) pitiíul (a) pitiíully {adv)705popularity (n) (un)popúlar (a) : (un)popularlỳ (adv)71Srelate (v) relation (n) relative (a) (n) relationship (fi)725violence (n) violent (a) violentlỳ (adv)736(un)happy (a) (un)happily (adv) (un)happiness(n)746achieve (v) achievement (n), achievable (a) ri756amaze (v) amazement (n) amaáng (a) amazed (à) amazingly (adv)76e1complain (v) complaint (n) create creation (n) creator (n) Creative (á) creatively creature(n) develop (v) developmént (n)developing (a)dynamite (n) (v)ecu(in)edible(a)environment (n) environmentalist(n) environmental (a) environmental (adv) excite (V) excitement (n) excited(a) excitedlỵ (adv)exciting (adv)extreme (a)extremely (adv)íorest (n)deíorest (v)deíorestation (n)harm (n) (v) harmful (a) •? harmlèss harmtuliy (adv) harmlésslypồison (n) (v) poisoning (n) poịsoned (a) pqisonous (á) poisonouslỵ (adv)politeness (im)polite (a) (im)poỉifclỵ (adv)políute (v) pollutiọn (n) polỉutant (n) (un)pollutèd (a)prevent (v) preventiòn (n): preventive (a) preventablè (a),prohibit (V)protect (v) protectión (n) protector (n) protective (á) reduce (v) reductiòn (n) respond (v) response (n)94esimilar (a) similarity (n)956slow (V) (a) sowy (adv)96euse (n) (v) usetul (a) useíullỳ (adv) useíulness (n) useless (a) uselesslỳ (adv) uselessnéss (n) usage(n)97evvide (a) wideiy (adv) widen (v)987compare (v) comparison (n) comparative (a)99?conserve (v) conservation (n) conservatiònist (n) conservative (a) conservatively (ađv)1007effect (n) (v) (in)effèctivè (a) (inịeffectivelỳ (adv)1017efficiency (in)efficiént (a) (in)efficiently (adv)1027enormous (a) enormouslỳ (adv)1037Heat(n)(v)hot(à)1047innovate (v) innovation (n) innovator(n) itìnovative (a)1057install (V) installàtion(n)ỊO67luxury (n) luxurious (a) luxuriously (adv)107?proíit (v) (n) profitable (a)1087recent (a) recently (adv)1097short(a) shortàgé (n)IIO7speech (n)speak (V) ■■•■■■■1117ultimate (a) ultimately (adv)1127respire (v) respiration (n) respiratory (n)113preserve(v) preservation (n)1148celebrate(v) celebration (n)1158activist (n) active (a) actively (adv)1168acquaint (v) acquaintance (n) acquainted (a)117»charity (n) charitáblé (a) charitably (adv)1188 compose (v) composer(n)1198congratulate (v) congratulation (n)1208consider (v) (in)considerate (a) considerable (a) consideration (n)121sdecorate (v) decoration (n) decorative (a)1228enhance (v) enhancement (n)1238generous (a) ì generosity (n) generously (adv)1248Jew (n) Jewish(a)125sjoy (n) joyful (a) ioytully (adv)126snatiori (n) naỉionai (a) I international (a)127snomínate (v) nomination (n)128soccur (V) occurrence (n)1298priority (n) prior (a)1308satisty (v) satisfieđ(a) satisíactory (a) satisíactorily (adv) i satisíaction (n)1318slave (n) (v) slavery (n) enslave (v) (n) •132sterrity (v) terrible (a) terribly (adv) terriíic (a) terriíicàllý (adv)1339períect (a) 1 (v) períectlỳ (adv)1349abruptabruptly (adv) abruptness (n)1359access (n) (v) (in)accessible (a)1369behave (v) behavior (n)1379cyclone (n) cýclonic (a)1389damage (n) (v) damaging (a)1399destroy (v) destruction (n) destructive (aị1409disaster (n) disastrous (a) disaslrously (ađv)1419erupt (V) eruption (n)142gexpect (v) expectation (n)1439extend (v) extensive (a) extensively (adv)144gglory (n) (v) glorious (a) Ăloriouslỳ (adv)1459land (n)overiànd (a) (adv)1469major(a)maiority(n)1479predict (v) predictiòn (n), predictabie (a) predictably (adv)148gprepare (v) preparation (n)1499tidal (a) tide(n)150gvolcano (n) volcanic(á)15110exist (v) existènt(a) existence (n)15210experience (n) (v) experienced (a)15310identiíy (v) (ưn)iđentiÁed (a) identification (n)15410imagine (v) imagination (n) imaginative (a) imaginatively (adv) , imaglnary (á)15510mystery (n) mysteriòus (a)15610sight (n) (v) sighting(n)BO Wo?d ỉamỉlies ca ClassỌ W o rd fa m ỉlie s j • Class 9* 11. add (v) addiíion (n) . additional (a) additionallỳ (adv) 2r compel (V) compulsión (n) compđsory (a) 31 correspond (v) : correspondence (n) 41 depend (v) (in)dependence (n) dependent(a) independent (a) depéndable (à) (in)dependently (adv) 5i disappoint (v) disappointmení (n) disappointed (á) disappointedlyĩ(adv) disappointing (a) disappointingly (adv) 61. divide(v) division (n) 71 íriend (n) triendly (a) triendliness (n) íriendship (n) 81. impress (v) impression (n): !Tìpr85S-°^ (a' ■ impressive (a) 91 include (v) inclusion (n) 10i. instruct (v) instruction (n) ; instructor (n) instructive (á) (9 - interest (n, v) ' (un)interestéd (a) (un)interesíing (á) (unịinterestingíy (ádv) ! 12, region(n) rẹgional (a) 13i. religỉon (n) religious(a) religiously (adv) 141 separate (n, v) separatiòn (n) 152 (in)convenient (a) (in)conveniently (adv) (in)cỏnvenience (n) 162 announce(v) announcemént (n) ■- radío announcer (n) 172 design(n, v) designer (n) 182. courage (n) encourage (v) encouragement (n): courageous (a) ị 192. argue (v) : argument (n) ; argumentative (a) 2O2. economize (v) economy (n) economic (a) economical (a) economically (adv) í 21?. embroider (v) . embroidery (n) 222. equal (a) equality (n) ị 232 tashion (n) (un)fashionable (a) fashionably (adv) 242 free (a) íreely (adv) treedom (n) Ị 252 inspire (v) inspiration (n) ị 26?. modern (a), modernize (v) modemization (n) modernity (n) 272 poem (n) poet (rì) poetry (n) poetic (a) poetically (adv) 2S2. pridô'(ri,'»}—' ” proud (a) proudlỳ (adv) 292. produce (v) product (n) ỊDroductiòn (n) productive (aj 302 sleeve (n) sleeveless (a) short-sleeved (a) 312 solve (V) solution (n) 323 collect (V) collectiòrí (n) collector (n) collective (a) 333 enjoy (v) -enjoýmént(n) enịoyable (a) 343 enter (v) entrancé (n) 353 exchange (v, n ); change (n) / (v) 363 hèro (n) ỉ heroine (n) heroic (a) 373 hurry (n, v) h u m e d (a )' - hurriedly (ađv) : 383 luck (n) Ị-: (Lin)lucky (a) / (un)ỉuckily (adv) - 0 Ì 393 moùntain (n) mountainous (a) ĩi: 404 (im)polite (a) (im)politelỳ (adv) politeness (n) : 414 advertise (v) advertisement (n) ađvertising (n) ; 424 beneíit beneíicial (a) ị 434 change (v) exchănge (v, n) 444 commerce (n) commercial (á) commercially (adv) 454 edit(v) editión (n) edítor (n) j 464 . examine (v) examination (n) examiner (n) examinee(n) 1 474 inquire (v) inquiry(n) ; 484 need (v) necessáry (a) necessity (n) 494 -lí«- persuade (v) -ptííbuasiarí ^n) ■' persuasive (a) persuạsively (ađv) 504 repute (.v) reputation (n) reputable (à) / reputably (adv) 514 qualiíý (v) quality (n) well-quàliíied(a) quaiification (n) 524 provide (v) provision (n) 534 receive (v) recipient (n) 544 skill (n) skillíul / skilíuíl (a) skilíully (adv) 554 supply (n, v) 56s (dis)advantage (n) (dis)advantageous (a) (dis)advantageously (adv) 57s Gommerce (n) commercial (a) commercially (adv) 58s communicate (v) communication (n) communicative (a) : 59s consume (v) ■ consumer (n) . consumpíion (n) time-consuming (a) ị 6O5 deny (v) deníal (n) ; 615 entertain(v) entertainment (n) entertainer (n): entertaining (a) ẹntertainingly (adv) ị 625 explore (v) explorer (n) exploration (n) 63s ■ increase (n, v ): increasing (a) increasingly (adv) : 64s iníorm (v) iníormàtive (a) information (n) 65s 'interact (v) ' interaction (n) interactive (a) 665 invent (v) invention (n), inventor(n) inventive (a) 67s limit (v) limitation (n), (un)limited (a) 685 journai (n) Ịournaỉisĩ (n) journalism (n) 69s pity(n) pitiíul (a) pitiíully {adv) 705 popularity (n) (un)popúlar (a) : (un)popularlỳ (adv) 71s relate (v) relation (n) relative (a) / (n) relationship (fi) 725 violence (n) violent (a) violentlỳ (adv) 736 (un)happy (a) (un)happily (adv) (un)happiness(n) 746 achieve (v) achievement (n), achievable (a) ri 756 amaze (v) amazement (n) amaáng (a) amazed (à) amazingly (adv) 76e 1 complain (v) complaint (n) create creation (n) creator (n) Creative (á) creatively creature(n) develop (v) developmént (n) developing (a) dynamite (n) / (v) ecu (in)edible(a) environment (n) environmentalist(n) environmental (a) environmental (adv) excite (V) excitement (n) excited(a) excitedlỵ (adv) exciting (adv) extreme (a) extremely (adv) íorest (n) deíorest (v) deíorestation (n) harm (n) / (v) harmful (a) • ? harmlèss harmtuliy (adv) harmléssly pồison (n) / (v) poisoning (n) poịsoned (a) pqisonous (á) poisonouslỵ (adv) politeness (im)polite (a) (im)poỉifclỵ (adv) políute (v) - pollutiọn (n) polỉutant (n) (un)pollutèd (a) prevent (v) preventiòn (n): preventive (a) preventablè (a), prohibit (V) protect (v) protectión (n) protector (n) protective (á) reduce (v) reductiòn (n) respond (v) response (n) 94e similar (a) similarity (n) 956 slow (V) / (a) s!ow!y (adv) 96e use (n) / (v) usetul (a) useíullỳ (adv) useíulness (n) useless (a) uselesslỳ (adv) uselessnéss (n) usage(n) 97e vvide (a) wideiy (adv) widen (v) 987 compare (v) comparison (n) comparative (a) 99? conserve (v) conservation (n) conservatiònist (n) conservative (a) conservatively (ađv) 1007 effect (n) / (v) (in)effèctivè (a) (inịeffectivelỳ (adv) 1017 efficiency (in)efficiént (a) (in)efficiently (adv) 1027 enormous (a) enormouslỳ (adv) 1037 Heat(n)/"(v) hot(à) 1047 innovate (v) innovation (n) innovator(n) itìnovative (a) 1057 install (V) installàtion(n) ỊO67 luxury (n) luxurious (a) luxuriously (adv) 10 7? proíit (v) / (n) profitable (a) 1087 recent (a) recently (adv) 10 97 short(a) shortàgé (n) IIO7 speech (n) speak (V) ■■•■■■■- 1117 ultimate (a) ultimately (adv) 1127 respire (v) respiration (n)' respiratory (n) 113/ preserve(v) preservation (n) 114 8 celebrate(v) celebration (n) 1158 activist (n) active (a) actively (adv) 1168 acquaint (v) acquaintance (n) acquainted (a) 117» charity (n) charitáblé (a) charitably (adv) 1188 / compose (v) composer(n) 1198 congratulate (v) congratulation (n) 1208 consider (v) (in)considerate (a) considerable (a) consideration (n) 121s decorate (v) decoration (n) decorative (a) 1228 enhance (v) enhancement (n) 1238 generous (a) ì generosity (n) generously (adv) 1248 Jew (n) Jewish(a) 125s joy (n) joyful (a) ioytully (adv) 126s natiori (n) naỉionai (a) I international (a) 127s nomínate (v)' nomination (n) 128s occur (V) occurrence (n) 1298 priority (n) prior (a) 1308 satisty (v) satisfieđ(a) satisíactory (a) satisíactorily (adv) i satisíaction (n) 1318 slave (n) / (v) slavery (n) enslave (v) (n) • 132s territy (v) terrible (a) terribly (adv) terriíic (a) terriíicàllý (adv) 1339 períect (a) 1 (v) períectlỳ (adv) 1349 abrupt abruptly (adv) abruptness (n) 1359 access (n) / (v) (in)accessible (a) 1369 behave (v) behavior (n) 1379 cyclone (n) cýclonic (a) 1389 damage (n) / (v) damaging (a) 1399 destroy (v) destruction (n) destructive (aị 1409 disaster (n) disastrous (a) / disaslrously (ađv) 1419 erupt (V) eruption (n) 142g expect (v) expectation (n) 1439 extend (v) extensive (a) extensively (adv) 144g glory (n) / (v) glorious (a) Ăloriouslỳ (adv) 1459 land (n) overiànd (a) / (adv) 1469 major(a) maiority(n) 1479 predict (v) predictiòn (n), predictabie (a) predictably (adv) 148g prepare (v) preparation (n) 1499 tidal (a) tide(n) 150g volcano (n) volcanic(á) 15110 exist (v) existènt(a) existence (n) 15210 experience (n) / (v) experienced (a) 15310 identiíy (v) (ưn)iđentiÁed (a) identification (n) 15410 imagine (v) imagination (n) imaginative (a) imaginatively (adv) , imaglnary (á) 15510 mystery (n) mysteriòus (a) 15610 sight (n) / (v) sighting(n) B O W o?d ỉam ỉlies ca ClassỌ
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG WORD FORM AV 9, BẢNG WORD FORM AV 9,