0

CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM)

33 817 2
  • CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 16:41

phân dạng bài tập và phương pháp giải bài tập chương amin. chuyên đề tóm tắt lý thuyết và phân dạng bài tâp chương 3 hóa học lớp 12. Đầy đủ các dạng bài tập đi kèm với phương pháp và bài tập tổng hợp tự luyện, phù hợp cho việc ôn tập kiểm tra 1 tiết và ôn thi trung học phổ thông Quốc gia Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác CHƯƠNG III: AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Amin Aminoaxit Peptit và Protein Khái niệm Amin là hợp chất hữu cơ coi như được tạo nên khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH 3 bằng gốc hidrocacbon Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino -NH 2 và nhóm cacboxyl -COOH. Peptit là hợp chất chứa từ 2 → 50 gốc α - amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết CTPT TQ: RNH 2 ( Bậc 1) VD: CH 3 – NH 2 CH 3 – NH – CH 3 CH 3 –N– CH 3 | CH 3 C 6 H 5 – NH 2 ( anilin ) TQ: H 2 N – R – COOH VD: H 2 N – CH 2 – COOH (glyxin) CH 3 – C H – COOH | (alanin) NH 2 peptit – CO – NH – Protein là loại polipeptit cao phân tử có PTK từ vài chục nghìn đến vài triệu. Hóa tính Tính bazơ: CH 3 – NH 2 +H 2 O → [CH 3 NH 3 ] + OH - không tan - Lưỡng tính - p/ư hóa este - p/ư tráng gương - p/ư thủy phân. - p/ư màu biure. HCl Tạo muối R – NH 2 + HCl → [R – NH 3 ] + Cl - Tạo muối [C 6 H 5 – NH 3 ] + Cl - Tạo muối H 2 N - R- COOH + HCl → ClH 3 N – R – COOH Tạo muối hoặc thủy phân khi đun nóng Kiềm NaOH Tạo muối H 2 N – R – COOH + NaOH → H 2 N –R–COONa + H 2 O Thủy phân khi đun nóng Ancol Tạo este Br 2 /H 2 ↓ trắng Cu(OH) 2 Tạo hợp chất màu tím Trùng ngưng ε và ω - aminoaxit tham dự p/ư trùng ngưng Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 1 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác 1/ Hóa tính của Amin: a)Tính bazơ: R – NH 2 + H – OH → R –NH 3 + + OH – +) Lực bazơ của amin được đánh giá bằng hằng số bazơ K b hoặc pK b : K b = ][ ]][[ 2 3 RNH OHRNH −+ và pK b = -log K b . +) Anilin không tan trong nước, không làm đổi màu quỳ tím. +) Tác dụng với axit: RNH 2 + HCl → RNH 3 Cl +) Các muối amoni tác dụng dễ dàng với kiềm: RNH 3 Cl + NaOH → RNH 2 + NaCl + H 2 O. b) So sánh tính bazơ của các amin: Tính bazơ của amin phụ thuộc vào sự linh động của cặp electron tự do trên nguyên tử nitơ: +) Nhóm đẩy e sẽ làm tăng độ linh động của cặp electron tự do (n) trên nguyên tử N nên tính bazơ tăng. +) Nhóm hút e sẽ làm giảm sự linh động của cặp e tự do trên nguyên tử N nên tính bazơ giảm. +) Khi có sự liên hợp n - π ( nhóm chức amin gắn vào cacbon mang nối π ) thì cặp e tự do trên nguyên tử N cũng kém linh động và tính bazơ giảm. +) Tính bazơ của amin bậc 3 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong đó có ảnh hưởng hiệu ứng không gian của các gốc R. Số liệu về pK a của axit liên hợp với amin (pK a càng lớn thì tính bazơ càng mạnh): (C 6 H 5 ) 2 NH:0,9; C 6 H 5 NHC(CH 3 ) 3 :3,78; C 6 H 5 NH 2 : 4,58; C 6 H 5 NHCH 3 : 4,85; C 6 H 5 NHC 2 H 5 : 5,11; NH 3 : 9,25; C 3 H 5 NH 2 : 9,7; (CH 3 ) 3 N: 9,80; n- C 4 H 9 NH 2 : 10,60; CH 3 NH 2 : 10,62; C 2 H 5 NH 2 và n-C 12 H 25 NH 2 : 10,63; n- C 8 H 17 NH 2 : 10,65; (CH 3 ) 2 NH: 10,77; (C 2 H 5 ) 3 N: 10,87; (C 2 H 5 ) 2 NH: 10,93. c) Phản ứng thế ở gốc thơm: +) Halogen hóa: Tương tự phenol, anilin tác dụng với nước Br 2 tạo thành kết tủa trắng 2,4,6- tribrom anilin. +) Sunfo hóa: Đun nóng anilin với H 2 SO 4 đ đ ở 180 0 C sẽ xảy ra một chuỗi phản ứng mà sản phẩm cuối cùng là axit sunfanilic.Các amit của axit sunfanilic gọi là sunfonamit hay sunfamit có tính chất sát trùng kháng sinh, được dùng nhiều làm thuốc trị bệnh. d) Phản ứng với axit nitrơ: +) Điều chế HNO 2 : NaNO 2 + H + →← Na + + HNO 2. Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 2 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác +) Phản ứng của amin với HNO 2 : Amin bậc 1 sẽ có hiện tượng sủi bọt khí: R-NH 2 + HO –NO → R –OH + N 2 ↑ + H 2 O. Amin bậc 2 sẽ tạo hợp chất nit zơ màu vàng: 'R R N – H + HO – N = O → 'R R N – N = O + H 2 O. Amin bậc 3 không phản ứng. 2/ Hóa tính của Aminoaxit: a) Tính chất lưỡng tính: +) Phản ứng với axit mạnh: HOOC- CH 2 NH 2 + HCl  HOOC – CH 2 – NH 3 + Cl – +) Phản ứng với bazơ mạnh: NH 2 - CH 2 - COOH + NaOH  H 2 N – CH 2 – COOONa + H 2 O +) Tính axit- bazơ của dung dịch amino axit ( R(NH 2 ) a (COOH) b )phụ thuộc vào a,b. - Với dung dịch glyxin: NH 2 - CH 2 - COOH  + H 3 N- CH 2 –COO - Dung dịch có môi trường trung tính( a = b = 1) nên quì tím không đổi màu - Với dung dịch axit glutamic ( a = 1, b= 2)làm quì tím chuyển thành màu đỏ - Với dung dịch Lysin ( a=2, b =1)làm quì tím chuyển thành màu xanh. b) Phản ứng este hoá của nhóm -COOH H N -CH -COOH + C H OH H N -CH -COOC H + H O 2 2 2 22 2 5 5 2 khÝ HCl c) Phản ứng trùng ngưng - Các axit-6-aminohexanoic và 7-aminoheptanoic có phản ứng trùng ngưng khi đun nóng tạo ra polime thuộc loại poliamit. n H-NH-[CH ] CO-OH ( NH-[CH ] CO ) n + n H O policaproamit (nilon-6) t 2 5 5 2 2 3/ Hóa tính của peptit và protein: a) Phản ứng thủy phân: +) Với peptit: H 2 N- | C H-CO-NH- | C H-COOH+H 2 O enzim hay t ,H o  → + NH 2 - | C H-COOH + NH 2 - | C H-COO R 1 R 2 R 1 R 2 +) Với protein: Trong môi trường axit hoặc ba zơ, protein bị thủy phân thành các aminoaxit. b) Phản ứng màu biure Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 3 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Tác dụng với Cu(OH) 2 cho hợp chất phức màu tím . Đa số các aminoaxit trong thiên nhiên là α -aminoaxit. Sau đây là số liệu liên quan đến 15 aminoaxit thường gặp trong cấu trúc của protein: CÔNG THỨC TÊN GỌI VIẾT TẮT ĐỘ TAN pH I A. Axit monoaminomonocacboxylic 1/ | C H 2 – COOH NH 2 2/ CH 3 – | C H - COOH NH 2 3/ CH 3 – | C H – | C H– COOH CH 3 NH 2 4/ CH 3 – | C H – CH 2 – | C H – COOH CH 3 NH 2 5/ CH 3 – CH 2 – | C H – | C H – COOH CH 3 NH 2 B. Axit điaminomonocacboxylic 6/ | C H 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – | C H – COOH NH 2 NH 2 C. Axit monoaminođicacboxylic Glyxin M= 75 Alanin M= 89 Valin M= 117 Leuxin M= 131 Iso leuxin M= 131 Lysin M= 146 Axit aspactic M= 133 Gly Ala Val Leu Ile Lys Asp 25,5 16,6 6,8 2,4 2,1 Tốt 0,5 5,97 6,00 5,96 5,98 6,00 9,74 2,77 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 4 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác 7/ HOOC – CH 2 – | C H – COOH NH 2 8/ HOOC – CH 2 – CH 2 – | C H – COOH NH 2 9/ H 2 N – || C – CH 2 – | C H – COOH O NH 2 10/ H 2 N – || C – CH 2 – CH 2 – | C H – COOH O NH 2 D. Aminoaxit chứa nhóm – OH , -SH, -SR 11/ HO – CH 2 – | C H - COOH NH 2 12/ CH 3 – | C H – | C H– COOH OH NH 2 13/ HS – CH 2 – | C H – COOH NH 2 14/ CH 3 S – CH 2 – CH 2 – | C H – COOH NH 2 E. Aminoaxit chứa vòng thơm 15/ C 6 H 5 – CH 2 – | C H – COOH NH 2 Axit glutamic M= 147 Asparagin M= 132 Glutamin M= 146 Serin M= 105 Threonin M= 119 Xistein M= 121 Methionin M= 149 Phenylalanin M= 165 Glu Asn Gln Ser Thr Cys Met Phe 0,7 2,5 3,6 4,3 20,5 Tốt 3,3 2,7 3,22 5,4 5,7 5,68 5,60 5,10 5,74 5,48 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 5 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác B.CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINOAXIT DẠNG I: AMINO AXIT (Aa) TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZƠ 1.amino axit đơn giản nhất: H 2 N – R – COOH a. Tác dụng với axit: H 2 N – R – COOH + HCl → ClH 3 N – R – COOH R+ 61 R + 97,5 tăng 35,5 Nn Aa = n HCl = n muối = (m muối – m Aa )/35,5 b.Tác dụng với NaOH: H 2 N – R – COOH + NaOH → H 2 N – R – COONa + H 2 O R + 61 R+ 63 tăng 22 n Aa = n NaOH = n muối = (m muối – m Aa )/22 2.amino axit phức tạp : (H 2 N) a – R – (COOH) b a.Tác dụng với axit (H 2 N) a – R – (COOH) b + aHCl→ (ClH 3 N) a – R – (COOH) b m Aa + m HCl = m muối ; n HCl = a.n Aa = a.n muối = (m muối – m Aa )/36,5; a = n HCl /n Aa b.Tác dụng với NaOH: (H 2 N) a – R – (COOH) b + bNaOH→ (H 2 N) a – R – (COONa) b + bH 2 O Mm Aa + m NaOH = m muối +m NaOH ; n NaOH = b.n Aa = b.n muối = (m muối – m Aa )/22; b = n NaOH /n Aa VD1: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là a.H 2 NC 3 H 6 COOH b.H 2 NCH 2 COOH c.H 2 NC 2 H 4 COOH d.H 2 NC 4 H 8 COOH VD2:Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,125M. Cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối khan. Khối lượng mol phân tử của A là a.97 b.120 c.147 d.157 VD3: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. Glixin VD4(B-2009):Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là : a.(H 2 N) 2 C 3 H 5 COOH b.H 2 NC 2 H 3 (COOH) 2 c.H 2 NC 3 H 6 COOH d.H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 VD5: X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 23,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30,7 gam muối. Số đồng phân cấu tạo loại α-amino axit của X là a.2 b.3 c.4 d.5 VD6: : X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH 2 và 1 nhóm –COOH. Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 g muối. CTCT của X là A. H 2 N-CH 2 -COOH. B. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. C. C 6 H 5 -CH(NH 2 )-COOH. D. C 3 H 7 -CH(NH 2 )-COOH. VD7: Cho một α-amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh. Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 6 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác - Lấy 0,01mol X phản ứng vừa đủ với dd HCl thu được 1,835g muối. - Lấy 2,94g X phản ứng vừa đủ với dd NaOH thu được 3,82g muối. Xác định CTCT của X? A. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH. B. HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH. C. HCOOCH 2 CH(NH 2 )CH 2 COOH. D. HOOCCH 2 CH 2 CH 2 CH(NH 2 ) DẠNG II: AMINO AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZO HOẶC AXIT SAU ĐÓ LẤY SẢN PHẨM TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZO + Nếu bài toán có dạng R(NH 2 ) a (COOH) b ddHCl + → dung dịch A ddNaOH + → dung dịch B Lúc này ta coi như dung dịch A là hỗn hợp gồm : R(NH 2 ) a (COOH) b và HCl: R(NH 2 ) a (COOH) b + bNaOH → R(NH 2 ) a (COONa) b + b H 2 O HCl + NaOH → NaCl + H 2 O + Nếu bài toán có sơ đồ dạng : R(NH 2 ) a (COOH) b +ddNaOH → dung dịch A +ddHCl → dung dịch B Lúc này ta coi như dung dịch A là hỗn hợp gồm : R(NH 2 ) a (COOH) b và NaOH R(NH 2 ) a (COOH) b + a HCl → R(NH 3 Cl) a (COOH) b HCl + NaOH → NaCl + H 2 O VD1: Cho m gam alanin tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là .a8,9 b.13,35 c.17,8 d.20,025 VD2: Cho 0,15 mol H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ũng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là a.0,50 b.0,65 c.0,70 d.0,55 VD3: X là một α – amino axit có công thức tổng quát dạng H 2 N – R – COOH . Cho 8,9 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung Y cần dung 300 ml NaOH 1M. CTCT đúng của X là : Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 7 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác a.H 2 N – CH 2 – COOH b.H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH c.CH 3 -CH(NH 2 )-COOH d.CH 3 -CH 2 CH(NH 2 )- COOH VD4: Cho 14,7 gam axit glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho x phản ứng với lượng vừa đủ KOH thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là a.22,3 b.30,8 c.37,2 d.63,35 VD5 :Trộn lẫn 0,1 mol một amino axit X (chứa một nhóm –NH 2 ) với dung dịch chứa 0,07 mol HCl thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với dung dịch Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,27 mol KOH. Vậy số nhóm COOH trong X là a.1 b.2 c.3 d. Không xác định được VD 6: Cho 0,2 mol α-aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch A. Cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 33,9 gam muối khan. X có tên gọi là a.glixin b.alanin c.valin d.axit glutamic VD7: Cho ,015 mol hỗn hợp hai amino axit gồm : R(NH 2 )(COOH) 2 và R ’ (NH 2 ) 2 (COOH) vào 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol của R(NH 2 )(COOH) 2 trong hỗn hợp ban đầu là a.01 mol b.0,125 mol c.0,075 mol d.0,05 mol VD8: Hỗn hợp M gồm CH 3 COOH và NH 2 CH 2 COOH. Để trung hòa hỗn hợp M cần 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Toàn bộ dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần trăm theo khối lượng các chất CH 3 COOH và NH 2 CH 2 COOH trong M là a.61,54 và 38,46 b.72,80 và 27,20 c.44,44 và 55,56 d.40 và 60 VD9: Cho 13,35 gam hỗn hợp gồm CH 2 (NH 2 )CH 2 COOH và CH 3 CH(NH 2 )(COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là a.100 ml b.150 ml c.200 ml d.250 ml VD 10: Một amino axit A có chứa 2 nhóm chức –NH 2 và 1 nhóm chức COOH. 100 ml dung dịch A có nồng độ 1M phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch X, X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH bM. Giá trị của a, b lần lượt là a.2, 1 b.1, 2 c.2, 2 d.2, 3 DẠNG III: MUỐI, ESTE CỦA AMINO AXIT Công thức của amino axit đơn chức co dạng : H 2 N – R – COOH  Công thức chung của muối amoni : R- COONH 4 hoặc R- COONH 3 R ’  Công thức chung este của amino axit là : H 2 N-R-COOR ’ - Muối amoni, este của amino axit cung có tinh lưỡng tính tương tự như amini axit - PP chủ yếu đẻ giải bài tập loại này là : pp bảo toàn khối lượng và pp tăng –giảm VD1: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C 3 H 9 O 2 N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đung nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 1,64 gam muối khan. Côngthức cấu tạo thu gọn của X là a.CH 3 CH 2 COONH 4 b.CH 3 COONH 3 CH 3 c.HCOONH 2 (CH 3 ) 2 d.HCOONH 3 C 2 H 5 VD2:Cho hai chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C 3 H 7 NO 2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H 2 NCH 2 COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH 2 =CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là a.CH 3 OH và CH 3 NH 2 b.C 2 H 5 OH và N 2 c.CH 3 OH và NH 3 d.CH 3 NH 2 và NH 3 VD3: Ứng với công thức phân tử C 2 H 7 O 2 N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phảnứng được với dung dịch HCl Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 8 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác a.2 b.3 c.1 d.4 VD4:Este X (có khối lượng phân tử là 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là a.29,75 b.27,75 c.26,25 d.24,25 VD5:Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2 H 7 NO 2 tác dụng với dung dịch NaOH và đung nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí làm xanh quỳ tím ảm. Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là a.16,5 b.14,3 c.8,9 d.15,7 VD6: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 2 H 8 O 3 N 2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là a.85 b.68 c.45 d.46 VD7: Chất X có công thức phân tử C 3 H 7 O 2 N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là a. Axit β-aminopropionic b. Metyl aminoaxetat b. Axit α-aminopropionic d. Amoni acrylat DẠNG IV: BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMINO AXIT + Amino axit : (H 2 N) t R(COOH) z hay C x H 2x+2+t-2k-2c O 2c N t hay C X H y O z N t + Phương trình phản ứng đốt cháy tổng quát : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 1 ) 2 2 x x t k c c t t t C H O N O xCO x k c H O N + + − − + → + + + − − + - Amino axit no đơn chức (k =0,t=c=1) : n Aa = 2(n H2O – n CO2 ) - Amino axit no, chứa 1 nhóm –COOH và 2 nhóm –NH 2 (k=0,t=2,c=1): n Aa = (n H2O – n CO2 ) - Amino axit no, chứa 2 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH 2 (k=0,t=1,c=2):n H2O =n CO2 VD1: Một amino axit X có công thức tổng quát dạng H 2 NRCOOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 6,72 lít CO 2 và 6,3 gam H 2 O. CTPT của X là a.H 2 NCH 2 COOH b.H 2 NC 3 H 6 COOH c.H 2 NC 4 H 8 COOH d.H 2 NC 2 H 4 COOH VD2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO 2 , 0,56 lít N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H 2 O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 NCH 2 COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 9 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác a.H 2 N-CH 2 -COO-C 3 H 7 b.H 2 N-CH 2 -COO-CH 3 c.H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH d.H 2 N-CH 2 -COO-C 2 H 5 VD3: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO 2 , x mol H 2 O và y mol N 2 . Các giá trị x, y tương ứng là a.8 và 1,0 b.8 và 1,5 c.7 và 1,0 d.7 và 1,5 DẠNG V : BÀI TẬP PROTEIN – PEPTIT - Trong phản ứng trùng ngưng chú ý: + số phân tử amino axit ngưng tụ =số mắt xích - Cách tính số đòng phân peptit và số mắt xích amino axit trong protein: - n phân tử Aa ngưng tụ => số phân tử H 2 O tách ra = số liên kết peptit = (n-1) - n phân tử Aa khác nhau ngưng tụ => số đồng phân peptit =n! - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : m Aa = m (pt hoặc pl) + m H2O - Amino axit có nguồn gốc tụ nhiên là các α- amino axit VD1: Số đi peptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glixin là: a.2 b.3 c.4 d.1 VD2: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 amino axit: Glyxin, alanin, phenylalanin a.3 b.9 c.4 d.6 VD3: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là a.Cu(OH) 2 trong môi trương kiềm b. Dung dịch NaCl c. Dung dịch HCl d. Dung dịch NaOH VD4: Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? a.3 b.1 c.2 d.4 VD5: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử là a.453 b.382 c.328 d.479 VD6: Công thức nào sau đây của tripeptit A thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α-amino axit là : 3mol Glyxin, 1mol Alanin, 1mol Valin + Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu các amino axit thì còn thu được 2 ddipepetit : Ala-Gly; Gly-Ala và một tripeptit Gly-Gly-Val a.Ala-Gly-Gly-Gly-Val b.Gly-Gly-Ala-Gly-Val c.Gly-Ala-Gly-Gly-Val d.Gly-Ala-Gly-Val-Gly VD7: Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol tripeptit mạch hở X thu được alanin. Đốt cháy hoàn toàn lượng alanin này lấy sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là: a.120 b.90 c.30 d.45 VD8: Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 8,9 gam alanin thu được m gam hỗn hợp tripeptit mạch hở. Giá trị của m là a.22,10 b.23,9 c.20,3 d.18,5l D.BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI CHƯƠNG Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 10 [...]... C6H5CH2NH2 C C6H5NH2 D (CH3)2NH Câu 12: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A C6H5NH2 B C6H5CH2NH2 C (C6H5)2NH D NH3 Câu 13: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C 6H5-CH2-NH2? A Phenylamin B Benzylamin C Anilin D Phenylmetylamin Câu 14: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A C6H5NH2 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 11 B (C6H5)2NH C p-CH3-C6H4-NH2 D... 2,79 g hợp chất hữu cơ Y rồi cho các sản phẩm cháy đi qua các bình đựng CaCl 2 khan vàKOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 1,89 gam Y thì thu được 224 ml khí N2 (đktc) Biết Y chỉ chứa một nguyên tử nitơ Công thức phân tử của Y là: A C3H9N B C6H7N C C5H9N D.C5H7N Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 g amin đơn chức B bằng một lượng không khí vừa đủ Rồi cho các sản phẩm cháy đi qua các bình đựng Ca(OH)2 lấy dư thì... 3 chất B 4 chất C 2 chất D 1 chất Câu 50: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A Axit 2-aminopropanoic B Axit α-aminopropionic C Anilin D Alanin Câu 51: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH? A Axit 3-metyl-2-aminobutanoic C Axit 2-amino-3-metylbutanoic Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 14 B Valin D Axit α-aminoisovaleric Page... C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A dung dịch NaOH B dung dịch HCl C natri kim loại D quỳ tím Câu 64: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa Số lượng các dd có pH < 7 là Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 15 Page Phan Trung Nam A 2 Trường THPT Lê Hữu Trác B 5 Câu 65: Glixin không tác dụng với A H2SO4... Câu 8: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 D 7 amin D CH3OH B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 9: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C 5H13N ? A 4 amin B 5 amin C 6 amin D 7 amin Câu 10: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH 3–CH(CH3)–NH2? A Metyletylamin B Etylmetylamin C Isopropanamin D Isopropylamin Câu 11: Trong các tên gọi dưới... dịch NH3 C dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 D dung dịch KOH và CuO Câu 60: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là A C2H6 B H2N-CH2-COOH C CH3COOH D C2H5OH Câu 61: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch A NaNO3 Câc B NaCl C NaOH D Na2SO4 Câu 62: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A CH3NH2 B NH2CH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D CH3COONa... biệt Thuốc thử dùng để phân biệt ba trên là A quỳ tím B kim loại Na C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 44 Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 45: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong... alanin là A 2 B 3 C 5 D 4 Câu 83: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là A 6 B 3 C 5 D 4 Câu 84: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là A α-aminoaxit Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 17 B β-aminoaxit C axit cacboxylic D este Page Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Câu 85: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1... C6H5OH Câu 17: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện nghiệm đầy đủ) là thí A dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2 B dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2 C dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2 D dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2 Câu 18: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac... nước Nếu cho Y đi qua dung axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện) Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A C2H6 và C3H8 hợp C CH4 và C2H6 D C2H4 và C3H6 Câu 109 :Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 19 B C3H6 và C4H8 Page Phan Trung Nam đặc Trường THPT Lê Hữu Trác . 165 Glu Asn Gln Ser Thr Cys Met Phe 0,7 2,5 3,6 4,3 20,5 Tốt 3,3 2,7 3,22 5,4 5,7 5,68 5,60 5,10 5,74 5,48 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 5 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác B.CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINOAXIT DẠNG I: AMINO AXIT (Aa) TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZƠ . X thu được 6 mol CO 2 , x mol H 2 O và y mol N 2 . Các giá trị x, y tương ứng là a.8 và 1,0 b.8 và 1,5 c.7 và 1,0 d.7 và 1,5 DẠNG V : BÀI TẬP PROTEIN – PEPTIT - Trong phản ứng trùng ngưng chú. HCOOCH 2 CH(NH 2 )CH 2 COOH. D. HOOCCH 2 CH 2 CH 2 CH(NH 2 ) DẠNG II: AMINO AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZO HOẶC AXIT SAU ĐÓ LẤY SẢN PHẨM TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZO + Nếu bài toán có dạng R(NH 2 ) a (COOH) b ddHCl + →
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM), CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM), CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM)