Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn lịch sử lớp 12

64 3.4K 5
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn lịch sử lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( Chương trình Ban cơ bản )   !"#$% $ &'()*+, /0(&*+1(.23()4516()&01(.17&8*+9451(&'()*+,  /0(&/: 1;<(49(&  !"# "$%#&'(') *+,''&'  */012 *&3$456'57 /89:;<;6=>=$?@ABCDE FGH%&IJKL@ACH =;6>+()&6()&0 C'JMB1BNO7?4P&' 4P $3&O+7!ABCD2Q?+7K3R! /17&0ABSO&$?TN9UVU! /W7"O,$3'TX'&$3I&' &3 &,XKK3Y3R! 4;8*+9Z6$J4IJLKD047[ =\%17[[L! 2. T?4&@4A(BC*+D4 1;<(49(&21/E: ')3N3,9O%U6 U(9] /IJL@<;H^#.17&I0$?_U6 U7[! /8<;:<`;`;_4a%&KC&]--@FPH_D $]ABS\&b?!+9<;a;&B%&BA3 D@EH\19.17&ABS\&b?! =;#F4/G4&Z c9U"VU! d'_'?$O6J6'N3I\&'$? 6'B]2KD%9B5Ue$9"[$9'N3I. 4;)+,A(.H4&<I./6(): fUe4$9"6'$?[$94'N3Ig /D%h1^0I17&.J4'g  iDO&DOII4#Ug jX$9'#&$?TO&'&VUg k2?VU#.61ZABCD@+HFPEd'& /b?! >;71.2JZ10$?1#6V$%OU6V U$?X$9'#&-I[&'_'? $O16'B! K;L44M*+1(4&G(&N I)ZSIJ4#X'Bl%&I1! SI)XZk]$.J#J'O"U6VU $?! f.Zk]$.4ABS\&$?10.N I)I1m2[O4SI)X! );&'()4M*+1(4&+,A(OP(451A(BCQ+D4/1()&<I./6()4:&8+*+9.I R8.1O: k]U1][@dEFH bG)@n+LkopH /01][DO&@pEqH k]U&'_@n+cdH /0':'NM@n+orkqH /09@sSqH bG"O@LFpH K#D*+1(&8)'1R8.1O7A(8CQ+D4 ttutvwxytz{|{}|~}••€t•‚ƒ„tv…†tw‚…t‡ˆ‰Št‹‚Œ‡t•‚ƒŠtŽ••‘t’xt„ˆx‡ˆt“‚Œ‡t„ˆ”t~•}–t—˜‡ <aa`ASb,<$?B! t tutvwxyt~™|~{|z{{•–tš›‚tˆœ‚t—•‡wt—žtŸ •t•‚ƒ„tv…† t KBD =[4SI)XO¡<aa¢<aa@;;<aa¢:>;<;<aaH! Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) – LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) SA(TP.U(VO/-()'1(&'()(VOW(&'().&(&.X+4&5,-+.2<() 4P()4+64YZ,>X()T7[()&\1 1D49(&]04&^_`&A(TP.-(&(&4P()4+64YZ,>X()T k 3N3ABCD&X'J62 0#21Z]<£O=£a&?]£a!aaa1 JB¤><!aaa O&J&'! k'&]/39391TBNO ABCD'CSk+! dX&,N3I&'_! =&'().&(&.X+ < - Về kinh tế: + +3N3ABCD^51\@`aH= '!kDO&£>¥2DO&¦\ D9B§! */8a£AB-D^[O51\"N T&M-39N[]2K7#4k+CS!   *¨"DO&Z66£aABCD1=$?D O&B@2FPH  *¨"DO&ZrX1\D&©6`aU X`¥;! ¨"%P7Z *kD9B§@H *+£&,DO34/'#! *+`&,¦MN¦Mj9V$ /'# ¨"(-^IZ,90ªO"]##&N3.! */«1OD3]¥1I! */UI%#4=N33Z¬2?N#,UI% % ¨"$32[ *+£<DB1§3! *6£aABCD^\3T1\"2 $32[,"1[3,B2'&]/39! ¨".JZ */>a2UU.JABCD0J! *fB6['1^CD5&X62,2 14$,I- a()&\1 kW.O4k+CSK%1P[-39N[3=2? 3N34?$?&V! AX1I1\&X'4FP! >;2<()&<(49(&A(=1()TTP7 /b.1(7c(&d&8((1,e1(&4&0 4:^+,()&\)f7g(&'().&(&.X+YZ,>X()ThA(TP.2<())1/<I(.U /-((_1/i+(&'()(VOWj ieJ6[,1,7 iDU2[®4ABCDO9&4J2]6[ ,!fKU2?=,ABCD1U4U1lN[4& ' 4. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. aX`&5()&<9()4514&-/6ThA(TP - Tình hình kinh tế- xã hộiZ > *kI4XNW£>[4I'%P7 VW'&X,X'_.! *ABCD7"6O&'&2§0_.UU! *k?6£a¢a"ABCD9#3? B%\1&'D81B!=2?43N3 (&",?!/UU.JN¯&&! - Công cuộc cải tổ (1985-1991). */'>;¢Fj&1B5$9"1^^=1? X0!kDIX0\'(.J-^I! b`[ODIX09M(5=-6 9B5CSk+!'<aDIX0"72[#!2[ 17&$9"1[4/0?9_2IX^h&2, 4B.$9"-D!C^I13?16-I956 'N3I'&m&'B1B! - Sự tan rã của Liên bang Xô viếtZ *+9¢?2?=1^X+ABCDX .!kIX.,J#!<¢ *XI2XABCDJU«I<¢ *+9<<I)'$?I17&r+j\17&! *<<1'= 1"B,Okm1J-?'N#2[2M&0 4ICSk+2£)! =)+,A((&Z(4&G(&>k(/-(^FC/?ThA(TPN *=1?1^.4$N9°.]7&$1B #&2[N34DT! *iD5J&&'_4%:P7! *r1$'UX0! *r[?&'4'1[±J! . &'()(l.4&G(&7gA(=1())1.Um AB+1$?8JJ&'&1°4ABCD$O$?! -Về kinh tếZ8a:KU$3T4jcd12?3!j `:<aaa5,N#O&M)(năm 1990 là -3,6%, năm 2000 là 9%). - Về chính trịZ */'<;>S&'&AB+\$9J_ /0?AB! */8<UU.JD0JN2[#&6'X &'-I25I071&19K/²! - Về đối ngoạiZFI(3&]/39('D&M&'_'? $O3R! ³/8<aaaUU+,"9_X$ZN )&M&'_.J-^I0JJ$?\3!/9  79+´&X]"'Z4?1O D&M66J=$?R:Y- Bài 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á n&H()]B4514L4&OI()>Z(.64>Z(4&5h2+()Q+D47.&(&.X+451(VO /i+YZ,>X()4&-/6Oop4P()4+64494L4&Oh4_1Wq 1;X.&(&]rC(do4s2+()<1 +`N¯II6Xb?c3 XI2X! *+9<a:£:`/Kj/&'II?X I2X/b! */8£:``;£$3X&,&V[.[! */8`;£$3X&,9_2&XD +I ! +9akS+c/S\17&! =;a()&\1Z k#N100DNJ?J4$?! C'WN& #/S«9BI17&[N1Bk+CS! /=24O?CSk+XK&X&, N3IB! 4;&(&.X+(VO/i+YZ,>X()4&-/6Oom *+OM#'Wµ17&'_, -^I'NM! *a<Z/[O51\DID&M! *>£Z/[O51\B! *¨"?6/b?.2' .[T4?VU ©92[&'_4&' B! >;P()4+64494L4&Oh4_1Wqm */'<£¢XI2X/b?^=1?X' ICLLL@a£¢H\31B=1?4XZ ³ về kinh tế: d'_1%3X'K§9_8 ,7&2"J=CSk+TO,-39 N[k+CS(25/b?/b?N3 4! +¢/b?I,?IK #( GDP tăng 8%), =2?3N3XOªO!+"iSi/, 'NM/b?['@năm 1964, thử thành công bom nguyên tử, 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5”vào không gian) *. Về đối ngoạiZ  fU=,$OABCDFDk0¨O+- FKI$O6J\&''B,&2X$9 'M#&$?! ¨VJ.4/b?3B=$?)4$9" S)iD@£HF@H! Bài 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ W. L4)1/<I(C&L..2t(4514L4&OI())9C&:()>Z(.64<.UmW. 1;L4)1/<I( : /8Z *A\NM=]+7)3N3A^0N79& .$9"<;a;A9B?I17&! */'>;`d'&$9K1-31\A1<N2[1^4X I2XDc]3N3AI'?d'&! *>;¢;aZ17&F(7A[N.&4'AN S3C&D! */8>I'43N3A&'_Q!( O2#KOfBd4d'&.O&Jj]m]D7I17& 4$9"h1^04A! /8£Z */86`a3N3A'? FP-31\\651\1@X&,<;>#];>N32? X-H */8`£>3N3A^'I¶k(O·4 FPIFP92.O&J¨B@<;<;£>H17&1VU[O V\&N3IKA! *k±51\4'¨O+@>a;;£H3N3A& M#\I.$9"X'<;£! *<;<;£kIN343N3A.\17&! =;b,4&u21(&'()/tO)D()(&1+4M=9(4514L4&OI()<74L4&OI() R8.1O.2<())1/<I((, c¯±I=U1J2§±?¸±: *Z'?[N3d'&! *£Z'?FP! k±\X4#&D2X1^Z */8>aXI2XDc]1^'<! */8KA,X3N3'A1^! k±\651\1Z *Z\I17&! *Z'?d'&51\! *£Z'?FP51\! ` q2f(&=,.-(.2f(&4514L4&O1()1OC+4&1.U/-((1,j ¨?¤CLCk&KIJ4d'&' Dc]"J+7,! v1 /<I( : +9;a;d'&K1-31\&kdk#&72[?J4 d'&! + 1/<I( :c2[1^4X+ckFkdk\" 51\! +9£;;a17&(7N3I?#.&4'13 =! +9;`;'1[1]¦?#$3I' /'£;X3N3'\17&! /6>:±X&,1^0N32? <O=! cC I7I9a;;>d'&XI 17&kdk´5$9"!/'£;d'&D7I17&7 2[! v1 /<I(WN k.&4C [O=1?VU17& _-N#! +9¢;>;£aFGN±92X.170r kdkIJ _! +9£;;£\2[ &®4¨O+kdk\X&,! + 1/<I(WWN/7&dD&?:LB-&XIkFINO 4! +9a>;<;£¢(7$?kdk17&\2[ &®4II¨O +9a£;a;£INO4J170!/';¢II¨O+  $3"! +T ừ 1979 đến nay: k.&4ddB8-39N[#8#?'1[?17&! /69_4UU$?.&4kdk^m0=1? U\&N3ITIX&'&.J#"kdk +9<>;a;IJ$?"kdk\°"Okdk-39 N[#! /';>\2[ &®4ASb3N3kdkb?I17& 17&¨]$?kdkNb?]C! ¹ºSO9kdk-39N[#UI17&N34I-^I- X21/E7C&L..2t(451.?4&@$w$e]&67.&L4&.&@4`&R8.1O)1 (&rC$w$ a) X21/E451.?4&@4$w$Z r\I17&"[&'_2 (&",#9&X\&'_±&'_! S%?XK4'=$?B?[! £ k'0\&'[B-#O9"^0Ư' D+R1B! c,ÂÂ`ÊSO&I'D+R@EroE+H\17&f k?@/'AH)LDB-F1-C&/'Ad1&&H FMBZ-39N[?$OU6J\&'6' [BII)+R! =Q+L.2f(&C&L 2t(: `ÊÊZEroE+1I09\&'1W1á,J.B =$?! /'<Ê`I#&EroE+1#%&f1@LDB-HSO& f1\.IN.1=$O6J\&'KD +R!/839EroE+,2[K25! A EroE+[.2'?'Dc]!r8 7&BÂa#"kdk\X$9'9^5$'U? VNJ! +Âf397&KB`4EroE+! /&,EroE+&BăO+@HAF9@ÊHkdk @H! +79EroE+82'17&^&'_aB \&'9(Q"%(! c) &E4M7.&L4&.&@4`&R8.1O)1(&ZC&$w$: */=]Z/"OăOV7&I)[J= 'D+R/ ?K=]1%7&& UIiSi/DO,-_&'_#! */'ZăO&X2[$91O#1!SV7& D6NJM7"JảSVã".J,-^ I! >#D*+1(&8)'1$w$7R8.1O: *Thi k 1967-1973ZFI2?EroE+1B4?roE/q @d1&&m2/'1H1)4FGIKăO+N $Oe! *Thi k 1973-1978Z rO&Jd2@Ê>HăO+($OF192 ằr&mÊ`($O/'1d1&&m2! k'B^0"I.1($O\&'2 &]&]B%1P[! *Thi k 1979-1989Zc#"k&B,$O?'$OJ UO! *Thi k 1989-1992Z bO9_N8?2?\&')UZ@k,2[ 90$O61SI)Xg+R"=Ă U0J\&'&'&_-H  j6EroE+'c^,"I&- 0\&'B% 1P[! k'EroE+,?¨O+9! *Thời kỳ 1992-1995: <<;£;<¨O+\=1$2'B! <¢;£;¨+.7&EroE+! 391I2[O$%O ©9-U0J\&' K[D+R! U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@&1e4L4(do4P()1Ox4:(&'()=-(/? (&d.&-(<j2<()(&'()=-(/?/:=-(/?(<*+1(.23()(&y.jRf^1<j 1L4(do4/P()1OxN  D+R)Z¨O+Ak&/'ALDB2 F192d1&&r&mF9f9D! /"1J=IJ4Xd]/392, "0! b) &'()=-(/?.<]o(.U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@&1 m-(/?.&@(&y.Z/8'IJ§IJ 9D+RK'I17&-39N[#m DU:-^I'Z *¨O+ZAIJ4d'&+7!k''/' D^\I17&!r,&XI;?d'&1<I '?FP>a;;£51\! *AZIJ4d'&FG9a<;<;£51\! *k&gIJ4d'&+7FG2£&X?dD&? a£;a;£51\!  *LDB2gISA2SA'3N3# `I17&! *F192ZIJ4E¢;£I17&! *d1&&Z1IJ4FG'£;`FGD7I17&! *r&mZIJ4E3N3#£ED7I 17&! */'AZrFG#3E_2'/'A! *F9Z/IJ4E'a;£ED7I17&! *f39Z1IJ4E'a;¢\EXI17&! *DZILDB2';<aa<'WLDB2K$? I17& m-(/?.&@NrI17&'+R2-39N[&'_ "      -^  I      \  "    [    1    Z  *  F192 LDB2/'A@(O1r&m&'_#D+RH  m -(/?.&@SN >a;;,a;a +R1B4? @EroE+H391I1B.JK[T-39N[I +R6[1[[=! 4-(/?*+1(.23()(&y.N -A083&7'IJ§IJKI17&! - +=,'D+R,6"O71\_-39N[ &'_-^I4U9&)!  A+(6>+()e.&(&.X+7&I(4&-4514&-(]dB4`(& &do()(674&-( ]dB4`(& &do()()<I451(&:O(do4^L()]rC$w$I^1<.U(&'() (VOn4L4(do4(,]I.&1,/?4&-(]dB4C&L..2t(`(& j(&'()=&34`(& ()&8O4&<R8.1O 1;&-(]dB4`(& &do()(6 +INZ©9'DO&2X-#BN±IJ9 7&©1#9J=1lN[_&'_2X-#! /[Z'&\9B]X43N3&'_I2? ,&&X$9#O&! SZ?9B1ODO-=2?=1IV, X$9\?$O6KDT-^I! b/ Chi-(]dB4`(& &do()()<IZ +INZ¶K§·" ?P77&2X -#,_-#©&'_]! /[Z«%DO&"$?N3^1]DO& 7NJ?K! SZ&MI?J=B$'1#&1°! c;[><4L4(do4.2A(.&1,/?4&-(]dB4C&L..2t(`(& - Chiến lược kinh t hI%1I"&X90_5&M 6,! _&±\&-4" >;&344&<R8.1O - ViOt Nam c¦ng cn &'tri_n n"n kinh t theo xu h k=I1&'9.4I_'9]J1OI$'" 69?B A+()+,A((&Z(e>z(=-(e/{4/tO4&5,-+451C&<().2</y+.21(&)(& /64]rC|(6.U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@/-((1, 1)+,A((&Z(N /51\4$3)I?d' ^0¦ "O71\2[O&X&,N3I43N3¼I! =sz(=-(N a [...]... Hạn chế 17 - Nghèo tài nguyênnguồn nguyên , nhiên liệu phụ thuộc bên ngoài - Cơ cấu vùng kinh tế thi u cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm là Tokiô, Ôxaca và Nôgôia; giữa nông nghiệp và công nghiệp - Sự cạnh tranh quyết liêt của Mỹ , Tây Âu , các nước Nic , TQ Bài 9: Quan hệ quốc tế 21/Mâu thuẩn Đông – Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh a./ Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa... Theo em vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nước ta hiện nay quan trọng như thế nào? Vì sao? - Trong công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay muốn thành công thì vai trò của khoa học kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định - Thực tế sự tiến bộ của nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới từ sau... VNDCCH và HCT soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập - Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình HN , chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập , tuyên bố nước VNDCCH được thành lập b/ Ý nghĩa lịch sử 35 - Nước việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời là 1 biến cố lịch sử vĩ đại của dân tộc, đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột của phong kiến và đế quốc - Đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH Lần đầu tiên trong lịch. .. viện trợ cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm niến hai nước nầy thành căn cứ tiền phương chống LX và các nước Đông Âu - Kế hoạch Macsan (6/1947):không chỉ phục hồi kinh tế các nước Tây Âu mà còn tập hợp các nước nầy vào liên minh quân sự chống LX và các nước Đông Âu.Kế hoạch Macsan đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Đông Âu và Tây Âu c / Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)... động, tai nạn giao thông + Vũ khí hủy diệt + Ô nhiễm môi trường + Bệnh tật - Qua đó đặt ra vấn đề khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên thi n nhiên, hướng tới mục đích hoà bình nhân đạo trong việc sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật để phục vụ cho con người và sự tiến bộ của xã hội loài người g Thời cơ và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay... đạo của Đảng Quốc Đại do Gandhi đứng đầu, nhân dân Ấn Độ đã anh dũng đấu tranh với nhiều hình thức : khởi nghĩa, bãi công ,bãi khoá, bãi thị… - Ngày 19/2/1946 hai vạn thuỷ binh ở Bom Bay khởi nghĩa chống thực dân Anh đòi độc lập - Bãi công của 20 vạn công nhân và sinh viên ,học sinh và quần chúng ở Bom Bay , cuộc tổng bãi công và khởi nghĩa kéo dài 3 ngày - Hưởng ứng phong trào, công nhân ở Cancutta... sắc, bên cạnh các tầng lớp giai cấp xã hội cũ ( địa chủ và nông dân), xuất hiện những tầng lớp giai cấp xã hội mới: tiểu tư sản, tư sản và công nhân - Khả năng cách mạng của họ cũng khác nhau: + Giai cấp địa chủ phong kiến : là chỗ dựa của đế quốc Pháp Tuy nhiên , một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ , chống Pháp và tay sai + Giai cấp nông dân : Chiếm hơn 90... gồm: Công, Nông, tiểu tư sản , trí thức Với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập họ - Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam - Vị trí: Cách mạng Việt Nam phải liên minh với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới c/ Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam: - Là kết quả cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt nam, là sự lựa chọn của lịch sử -... độc tài thân Mỹcuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển.Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cu Ba do Phiđen Caxtơrô lnh đạo - Tháng 3/1952 , Mỹ đ gip Batĩxta thi t lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba nhân dân Cu Ba đ đứng lên đấu tranh , mở đầu bàng cuộc tấn công vào trại lính Môncađa của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen Caxtơrô chỉ huy( 1953).Ngày 1/1/1959 , chế độ độc tài. .. đổi thương mại trên phạm vi quốc tế tăng 12 lần + Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia Hiện có khoảng 500 công ty xuyên quốc gia kiểm soát 25% tổng sản phẩm thế giới và giá trị trao dổi của các công ty nầy tương đương ¾ giá trị thương mại toàn cầu + Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn tăng lên nhanh chóng vào những năm cuối thế kỷ XX nhằm tăng cường . TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( Chương trình Ban cơ bản )  . =2?3N3XOªO!+"iSi/, 'NM/b?['@năm 1964, thử thành công bom nguyên tử, 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5”vào không gian) *. Về đối ngoạiZ  fU=,$OABCDFDk0¨O+- FKI$O6J&''B,&2X$9 'M#&$?! ¨VJ.4/b?3B=$?)4$9" S)iD@£HF@H! Bài. về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức *+£<CD:FG^°Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa@EfFH Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược@rEA/H */'¢;£,>>3Y±FGkN°Định

Ngày đăng: 16/02/2015, 14:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan