0

phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_10

15 380 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:02

Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M Nội dung tiểu luận: 1. Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay? 2. Phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công? NỘI DUNG 1 : LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế mở rộng toàn cầu hóa trên thế giới, Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước nhằm ngày càng hội nhập quốc tế và đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Cuộc cải cách hành chính được thực hiện từng bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở Việt Nam đang còn rất nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đã tồn tại từ lâu và mới nảy sinh cần phải được giải quyết tích cực và có hiệu quả. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hoá đang đặt ra trước Việt Nam những thách thức và cơ hội mới đòi hỏi phải có những cố gắng cao độ. Điều đó cũng có nghĩa là quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết. Cái khó trong cải cách hành chính ở Việt Nam là phải tiến hành một cuộc cải cách hành chính từ quản lý lập trung quan liêu, bao cấp sang quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng dân chủ. Trong khi đó, các tổ chức công trong bộ máy hành chính nhà nước họat động còn tỏ ra nhiều bất cập, hạn chế, cồng kềnh và chồng chéo dẫn đến hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước không cao. Do vậy cần thiết phải đổi mới phương thức điều hành của các tổ chức công nhằm nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của bộ máy quản lý nhà nước. Việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công có quan hệ như thế nào trong cải cách hành chính hiện nay của Việt Nam. Mối quan hệ đó thể hiện ra sao trong tình hình thực tiễn hiện nay của đất nước? Để làm rõ mối quan hệ này, trước hết cần nắm rõ các khái niệm liên quan, từ đó phân tích cụ thể các nội dung. 1 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1. Quan niệm về tổ chức Trước hết, chúng ta hiểu tổ chức là một tập hợp có tính hệ thống. Các thành phần của tổ chức liên kết với nhau theo một nguyên tắc nhất định. Các mối liên kết đó quyết định tính chất của tổ chức. Mỗi tổ chức (xã hội) đều hoạt động theo một mục tiêu gắn với một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực nhất định. Mục tiêu của tổ chức định hướng hoạt động của nó. Tổ chức nào cũng có thiết chế của mình để làm cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của nó. Quá trình vận hành của tổ chức hướng tới mục tiêu luôn chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Có những yêu tố chính và những yếu tố phụ, khách quan và chủ quan. Có tổ chức công và tổ chức tư, tổ chức chính trị -xã hội. 2. Tổ chức công là gì Tổ chức công được hiểu là những đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập nhằm quản lý Nhà nước về một lĩnh vực nào đó hoặc thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định. Tổ chức công là tổ chức được nhà nước thành lập hoặc cho phép thành lập hoạt động vì mục tiêu công, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật. Tổ chức công có một số đặc điểm sau: - Là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, các sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp tạo ra đều có thể trở thành hàng hoá cung ứng cho mọi thành phần trong xã hội. Mà các hoạt động sự nghiệp này lại do các tổ chức công được nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp cho thị trường. Nhà nước vai trò là bộ máy quản lý nhà nước tổ chức, duy trì và tài trợ cho các hoạt động sự nghiệp để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho thị truờng trước hêt nhằm thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phân phối lại thu nhập và thực hiện chính sách phúc lợi công cộng. Do đó việc cung ứng các hàng hoá này cho thị trường chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận như hoạt động sản xuất kinh doanh. - Các tổ chức công được thành lập và hoạt động trên cơ sở của pháp luật. Với các tổ chức công thì đây là các cơ quan thực hiện các công việc trên cơ sở chấp hành các nhiệm vụ pháp luật, chỉ đạo thực hiện các chủ trương kế hoạch của nhà nước. Đối với các cơ quan này trực tiếp hoặc gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực của nhà nước, chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực đó. - Nguồn vốn để hoạt động đối với các tổ chức công do nhà nước cấp. Sự tồn tại và phát triển của Nhà nước đòi hỏi phải có các nguồn tài chính đảm bảo 2 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M để duy trì sự hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị trong tổ chức công. Các đơn vị này có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công, không đòi hỏi người đuợc phục vụ trả thù lao. Do đó, Ngân sách nhà nước phải cấp phát kinh phí để duy trì hoạt động của các tổ chức công. Và phương thức điều hành tổ chức công được hiểu là là phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động; là biện pháp có tính công nghệ vận dụng trong hoạt động của bộ máy quản lý để giải quyết công việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức công. Trong quá trình điều hành tổ chức công hay cụ thể là công sở, có nhiều nội dung quan trọng trong để thực hiện tốt các họat động của công sở. Thứ nhất là Thiết kế và phân tích công việc trong công sở. Đó là phân chia các công việc lớn, nhỏ hợp lý nhưng đảm bảo phù hợp với mục tiêu của công sở, nội dung công việc phải rõ ràng, phù hợp thực tế.Công việc phải có ý nghĩa đối với nhiệm vụ chung. Tạo ra khả năng sáng tạo cho cán bộ, công chức (phát huy tính tự chủ, thời gian hợp lý, cách thức giải quyết công việc). Tạo được khả năng hợp tác. Có khả năng kiểm tra việc thi hành công việc thuận lợi. Thứ hai là phân công công việc dựa trên cơ sở thực tế, đó là: - Theo vị trí pháp lý và thẩm quyền của cơ quan; - Theo khối lượng và tính chất công việc; - Theo khối lượng biên chế và cơ cấu tổ chức của cơ quan. Thứ ba là Tổ chức điều hành công việc, phải đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiện tốt nhất các công việc được giao để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. Thứ tư là Xây dựng các quy chế làm việc: gồm các văn bản quy định cụ thể về: - Các quyền và nghĩa vụ của người giữ chức vụ; - Quan hệ làm việc trong cơ quan; - Trách nhiệm của mỗi chức vụ, bộ phận; - Cách thức phối hợp để hoạt động có hiệu quả; - Tiêu chuẩn để đánh giá công việc,… Thứ năm là Xây dựng kế hoạch và làm việc theo kế hoạch. Đó là chương trình công tác, là phương án tổ chức các công việc trong quá trình hoạt động của cơ quan, công sở. Thứ sáu là Tổ chức và điều hành các cuộc họp. Lưu ý: - Không tổ chức cuộc họp với nội dung nghèo nàn, không cần thiết. - Cơ cấu hợp lý về thành phần tham dự. - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc họp. 3 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M - Chuẩn bị tốt chương trình nghị sự, bài phát biểu cho lãnh đạo. - Chuẩn bị chu đáo các văn bản cần thông qua tại cuộc họp và các tài liệu cần thiết. - Nắm vững các yêu cầu chính trong quá trình thảo luận. - Đảm bảo về thời gian. - Lập biên bản cuộc họp và giải quyết tốt các vấn đề sau cuộc họp. - Kỹ năng điều hành của người điều khiển có vai trò quan trọng. Thứ bảy là Kiểm tra, kiểm soát công việc. Đây là một biện pháp tất yếu của quá trình tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan, công sở. Nhằm phát hiện những sai lầm, những chỗ không phù hợp trong kế hoạch để điều chỉnh kịp thời. Đồng thời đánh giá kết quả, chỉ dẫn cho hoạt động của cơ quan, công sở được đúng hướng. 3. Ý nghĩa của đổi mới phương thức điều hành tổ chức công Từ những nội dung trên, trong quá trình cải cách hành chính hiện nay của nước ta, việc đổi mới phương thức điều hành là rất cần thiết và quan trọng, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trước hết trong bối cảnh hiện nay của xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển nhanh chóng vượt bậc của khoa học công nghệ thực sự làm thay đổi các phương thức quản lý lạc hậu, giúp cho việc điều hành công sở được đẩy nhanh hơn, chất lượng và hiệu quả hơn, thông tin được cung cấp, cập nhật được kịp thời và đầy đủ. Xác định rằng, đổi mới phương thức điều hành sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm những chi phí không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực; giảm biên chế từ đó làm giảm quỹ tiền lương, giảm chi phí hành chính. Về mặt xã hội tạo ra quan hệ tốt, gắn bó giữa cơ quan và người dân. Là điều kiện để các cơ quan nhà nước tiếp thu những kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Về mặt chính trị đó là thực hiện tốt chủ trương về cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Và đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là tự đổi mới mình để hội nhập quốc tế. II. MỘT SỐ THỰC TRẠNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG HIỆN NAY Tuy nhiên thực tế hiện nay phương thức, lề lối làm việc còn thủ công, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại. Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa thực sự thống nhất, thông suốt. Quy trình làm việc của cán bộ, công chức nhìn chung còn thủ công, thiếu tính chuyên nghiệp. Dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu còn khá đậm nét trong điều hành và tổ chức công việc của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức ở tất cả các cấp. Họp hành nhiều, giấy tờ hành chính gia tăng, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức không rõ; đặc biệt khâu phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải 4 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M quyết công việc còn yếu. Trang bị thiết bị, điều kiện làm việc của cơ quan hành chính nhà nước nói chung còn nhiều hạn chế. Sau hơn một nửa thế kỷ xây dựng và củng cố chính quyền vẫn còn tới 10% chính quyền cấp xã chưa có trụ sở làm việc, khoảng 30% trụ sở cấp xã là nhà cấp 4, không bảo đảm điều kiện làm việc và giải quyết công việc của dân. III. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Trước thực trạng đó, muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của điều hành tổ chức công thì việc đổi mới là rất cần thiết nhất là trong bối cảnh đất nước đang tập trung để đẩy mạnh cải cách hành chính hiện nay. Trong mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay thực sự ngày càng thể hiện rõ nét và có tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. Trước hết nói về việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công đó là đổi mới các cách thức tác động, cách thức điều hành với nhiều biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đặt ra với chất lượng hiệu quả và chi phí thấp nhất, từ những họat động thiết kế và phân tích công việc, phân công công việc dựa trên cơ sở thực tế, … cho đến kiểm tra, kiểm soát công việc. Xây dựng và áp dụng phương thức điều hành tổ chức công vụ, kết hợp hiện đại với truyền thống. Bảo đảm tính khoa học của quá trình điều hành. Tạo được sự điều hành thuận lợi đơn giản và phù hợp. Giảm nhẹ cường độ và nâng cao năng suất lao động, góp phần tinh giản biên chế. Do vậy thực hiện tốt những nội dung này thực ra góp phần thực hiện tốt một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính, đó là cải cách bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công chức. Cải cách hành chính ngoài yêu cầu của đổi mới phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách nền hành chính còn do yêu cầu bức xúc của người dân: không muốn bị phiền hà, sách nhiễu; được pháp luật bảo vệ nền hành chính có trách nhiệm chính trong việc đáp ứng yêu cầu đó. Không phải ngẫu nhiên Trung ương Đảng đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ phục vụ đắc lực nhân dân; cải cách hành chính là để giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với tổ chức và nhân dân. Đây là vấn đề liên quan đến bản chất của nền hành chính nhà nước ta - nền hành chính trong nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, nhân dân là chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực nhà nước. Do vậy mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay thực sự có mối quan hệ biện chứng và tác động qua 5 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M lại lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Để thực hiện tốt hơn việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công cũng như thực hiện tốt cải cách hành chính hiện nay cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là Xây dựng mô hình mẫu và quy trình chuẩn cho quá trình điều hành hoạt động của các cơ quan. Có như vậy thì các tổ chức có được cơ sở, tiêu chuẩn để áp dụng một cách bài bản, khoa học và mang tính đồng bộ hơn, xử lý công việc được hiệu quả hơn góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Hai là tăng cường sử dụng thiết bị hiện đại để xử lý công việc, đặc biệt là thu thập, xử lý thông tin, truyền đạt các quyết định. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển một cách nhanh chóng, gần như thế giới đang được xích lại gần nhau hơn thông qua việc trao đổi thông tin đa phương tiện, thì việc ứng dụng và sử dụng các thiết bị hiện đại của công nghệ thông tin sẽ thực sự mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ. Nếu thông tin được cập nhật thường xuyên hơn, đầy đủ hơn vàg việc xử lý thông tin tốt hơn thì chắc chắn rằng công việc sẽ được hoàn thành chóng vánh và chất lượng cao hơn. Ba là Xây dựng các định mức cần thiết và thực hiện việc tiêu chuẩn hóa trong công việc. Đây là một trong những nội dung cần thiết để thực hiện việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công bởi khi có những định mức và tiêu chuẩn tối thiểu thì đội ngũ cán bộ công chức mới có được cơ sở để định hướng cho mục tiêu công việc của mình, tránh được tình trạng lấn sân, hay bỏ ngõ nhiệm vụ Bốn là Đổi mới quy trình kiểm tra họat động của cơ quan, công sở. Nếu thực hiện tốt nội dung này thì sẽ góp phần chấn chỉnh, uốn nắn mọi họat động của cơ quan, tổ chức theo đúng quỹ đạo của quản lý nhà nước. Tuy nhiên về quy trình kiểm tra cần phải theo hướng nhanh chóng, thuận lợi tránh nặng nề hình thức mang tính uốn nắn, định hướng là chủ yếu. Năm là bồi dưỡng kỷ năng hành chính cho cán bộ, công chức. Đây là đòi hỏi có tính bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ công chức hành chính bởi khi đội ngũ cán bộ công chức được trang bị đầy đủ về kỷ năng nghiệp vụ hành chính thì việc thực hiện công việc mới trôi chảy hơn, tránh được tình trạng lúng túng, thiếu khoa học nên bị dồn việc sinh ra tình trạng bỏ bê, thiếu quan tâm hay đổ thừa trách nhiệm lẫn nhau. Sự chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ công chức chỉ được thể hiện với sự chuyên môn hóa cao, kinh nghiệm thực tiễn và kết hợp với đạo đức công vụ. 6 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M KẾT LUẬN Tóm lại, trước xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, đẩy mạnh cải cách hành chính để đạt được những mục tiêu đặt ra là đòi hỏi khách quan và cần tập trung thực hiện tốt. Bên cạnh đó bản thân mỗi tổ chức công cần phải đặt mình trong lộ trình ấy để hòa vào dòng chảy chung, nhất là việc đổi mới phương thức điều hành đảm bảo phù hợp với quy luật, phù hợp với xu thế, qua đó góp phần đưa tổ chức đạt được những mục tiêu nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước phát triển bền vững và ổn định. 7 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M NỘI DUNG 2: *** LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình hiện nay, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thì việc tập trung hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc quản lý hành chính nhà nước. Quản lý của nhà nước không chỉ đơn thuần là sự quản lý ở một lĩnh vực nhất định mà là hoạt động quản lý bao gồm mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Vì vậy, mỗi một tổ chức hành chính quản lý một lĩnh vực nhất định, nhưng bao giờ các tổ chức ấy cũng cùng hướng đến mục tiêu chung của Nhà nước và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mỗi tổ chức công là một tế bào của bộ máy nhà nước, do vậy trong tiến trình phát triển chung cần phải tự đổi mới các mặt nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra, trong đó việc xây dựng môi trường văn hóa của tổ chức công thực sự có ý nghĩa quan trọng góp phần làm nên những kết quả lớn. Để hình thành văn hóa tổ chức công, hẳn nhiên có các yếu tố cấu thành nên nó và đóng vai trò tích cực trong tổ chức công. Vậy các yếu tố cấu thành nên văn hóa tổ chức công là gì và vai trò của nó trong tổ chức công cụ thể ra sao? 8 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1. Khái niệm tổ chức công Khi tìm hiểu về tổ chức công, như ở phần nội dung 1 đã trình bày, có thể tóm lược lại khái niệm tổ chức công như sau: Tổ chức công là tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của nhà nước để tiến hành một công việc chuyên ngành của nhà nước. Tổ chức công là tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao. Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại của công dân. Do đó, tổ chức công là một bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lý nhà nước. 2. Quan niệm về Văn hóa Vậy văn hóa là gì? Văn hoá có thể được hiểu là toàn bộ những họat động sáng tạo và giá trị của nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Văn hoá là tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động. Năm 1943, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : “ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh họat hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Tòan bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh họat cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. 3. Quan niệm về Văn hóa tổ chức công Văn hoá tổ chức là hệ thống những giá trị niềm tin, sự mong đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại với các cơ cấu chính thức và tạo nên những chuẩn mực hành động như những giả thiết không bị chất vấn về truyền thống và cách thức là việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc. Văn hoá tổ chức công là một hệ thống được hình thành trong quá trình hoạt động của tổ chức công, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ của các nhân viên làm việc trong tổ chức công, ảnh hưởng đến cách làm việc trong tổ chức công và hiệu quả hoạt động của nó. Xây dựng văn hoá tổ chức công là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỉ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các 9 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế cán bộ phải tôn trọng kĩ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội. Biểu hiện của Văn hóa tổ chức công sở có thể thấy trong các quy chế, quy định, nội quy, điều lệ hoạt động có tính chất bắt buộc mọi thành viên của cơ quan thực hiện, việc chuyển từ chỗ bắt buộc sang chỗ tự giác thực hiện, nó còn được thể hiện thông qua mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong công sở, chặt chẽ hay lỏng lẻo, đoàn kết hay cục bộ. Xây dựng văn hoá công sở trên nền tảng văn hoá của dân tộc. Biểu hiện hành vi điều hành và hoạt động của công sở đó là: Tinh thần tự quản, tính tự giác của cán bộ công chức làm việc trong công sở cao hay thấp. Đây là vấn đề cần được quan tâm vì nó đánh vào ý thức của mỗi người các bộ công chức, người cán bộ phải xem công việc của cơ quan như công việc của gia đình mình và có trách nhiệm cao trong công việc. Có như vậy hiệu quả làm việc mới cao được. Hiện nay ở một số cơ quan, tinh thần tự quản tự giác của cán bộ công chức còn thấp, có tính ỷ lại và đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, thiếu tính tự giác, tự chịu trách nhiệm… Mức độ áp dụng các quy chế để điều hành kiểm tra công việc đã thật tốt hay chưa, việc áp dụng đó như thế nào và tới đâu? Mức độ của bầu không khí cởi mở trong công sở. Ở đây đánh giá vào tâm lý của từng cá nhân trong công sở, trên thực tế cho thấy, khi làm việc, nếu tinh thần thoải mái thì làm việc rất hiệu quả, và ngược lại. Do vậy tạo bầu không khí cởi mở là vấn đề cần được chú ý tới. Các chuẩn mực được đề ra thích đáng và mức độ hoàn thành công việc theo chuẩn mực cao hay thấp. Có những trường hợp đề ra chuẩn mực quá cao trong khi tổ chức đó không có đủ điều kiện để thực hiện thì mức độ hoàn thành công việc cụng không cao.Cho nên khi đề ra các chuẩn mực cần chú ý tới điều kiện hoàn cảnh ở trong tổ chứ đó. Các xung đột nội bộ được giải quyết tốt hay không.bất kì một cơ quan nào thì việc xung đột giữa các thành viên trong cơ quan chắc cắn sẽ có nhưng ở mức độ lớn hay nhỏ. Tuy nhiên nếu biết nắm bắt tình hình và tâm lí của từng người thì sẽ dễ dàng giải quyết các xung đột đó Các biểu hiện hành vi của văn hoá công sở rất đa dạng và phong phú.cần phải xem xét một cách tỉ mỷ mới có thể đánh giá hết được mức độ ảnh hưởng của chúng tới năng suất lao động quản lý, tới hiệu quả của hoạt động tổ chức công sở nói chung. 10 [...]... lượng tổ chức công - Văn hóa tổ chức: Nền tảng văn hóa của tổ chức là yếu tố ảnh hưởng lớn đến đạo đức, tác phong làm việc của các thành viên trong tổ chức công Vấn đề đạo đức và trách nhiệm của người quản lý và các thành viên trong tổ chức là 11 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M nhân tố tinh thần, tác động Văn hóa tổ chức là cách ứng xử, giao tiếp, cách. .. của công chức ngày càng lún sâu hơn 4 Các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công 4.1 Các yếu tố bên trong - Con người: Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định văn hoá tổ chức công Con người là nhân tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả của tổ chức công Tinh thần tự quản, tính tự giác của cán bộ công chức làm việc trong tổ chức công cao hay thấp, mối quan hệ giữa các thành viên... giúp tổ 13 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M chức công phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu quả cao Thắng lợi của mỗi tổ chức công không chỉ là mục tiêu kinh tế, chính trị hay xã hội mà trước hết và hơn hết đó là văn hóa tổ chức công Con người tác động đến việc hình thành văn hóa tổ chức công thì đồng thời văn hóa tổ chức công với những giá trị bền vững... trong tổ chức công Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ xã hội 12 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M - Đối với tổ chức công, phải xây dựng được văn hóa tổ chức công tiến bộ, văn minh, hiện đại từ đó góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan. .. phát triển của tổ chức công Kiểu văn hóa quyền lực giúp tổ chức công có khả năng vận động nhanh, tạo nên tính bền vững trong khi theo đuổi mục tiêu của mình Kiểu văn hóa vai trò giúp tổ chức công phát huy hết năng lực của CBCC, khuyến khích họ hăng say với công việc từ đó nhanh chóng đạt được mục tiêu của tổ chức công Xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh không ngừng hoàn thiện tổ chức công giúp tổ 13 Tiểu luận...Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M Kĩ thuật điều hành tạo nên Văn hoá tổ chức công sở Đây là vấn đề có liên quan tới nề nếp làm việc, kỷ cương trong bộ máy quản lý nhà nước Nếu những kỷ cưng này được xây dựng một cách chặt chẽ thì nền văn hóa công sở sẽ được đề cao và tổ chức có điều kiện để phát triển Thực tế cho thấy rằng, công sở là nơi phải thường... trong tổ chức, xung đột giữa các thành viên trong cơ quan ở mức độ lớn hay nhỏ, cách giải quyết các xung đột, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hay thấp, …tất cả những yếu tố đó tạo nên văn hoá tổ chức công - Thể chế: Hệ thống thể chế trong các tổ chức công cũng là vấn đề cần bàn tới Thể chế có hoàn thiện, có đảm bảo tính nghiêm minh được mọi cá nhân trong tổ chức tuân thủ thì kỉ luật trong tổ chức công. .. chức công mới được đảm bảo Từ đó mọi hoạt động của các tổ chức công diễn ra một cách có hệ thống, theo chuẩn mực đã được đề ra, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng của các cơ quan, đơn vị đó Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các bộ phận và các tổ chức khác nhau trong tổ chức công cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng Các công việc, các nhiệm vụ sẽ được thực hiện một cách suôn... đồng thời thực hiện công tác khen 14 Tiểu luận môn Quản lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M thưởng kỷ luật nghiêm minh, để từ đó duy trì thành một nề nếp sinh họat và làm việc một cách khoa học, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao KẾT LUẬN Từ những nội dung trên chúng ta có thể xác định định rằng văn hóa công sở thực sự là linh hồn của tổ chức Nếu tổ chức có các yếu... trong công việc sẽ đưa tổ chức công này phát triển vượt hơn lên so với tổ chức công khác Thực hiện tốt được nội dung này điều cần thiết đó là trách nhiệm của lãnh đạo trong việc nêu gương, phải giáo dục cho mọi người trong tổ chức công tính trung thực và tự giác để mọi người noi theo, ví dụ tổ chức họat động vệ sinh định kỳ trong cơ quan hàng tuần, việc làm này tuy nhỏ nhưng có tác dụng lớn đến hành . lý và điều hành tổ chức công Hồ Quang Minh- Lớp Cao học 16M Nội dung tiểu luận: 1. Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay? 2. Phân. phải đổi mới phương thức điều hành của các tổ chức công nhằm nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của bộ máy quản lý nhà nước. Việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công có quan hệ như. dân và vì dân, nhân dân là chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực nhà nước. Do vậy mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay thực sự có mối
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_10, phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_10,

Từ khóa liên quan