0

phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_6

11 528 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:01

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG VÀ VAI TRÒ VĂN HÓA TRONG TỔ CHỨC CÔNG Học viên: Trần Thị Xuân Hương Lớp Cao học Hành chính công 16M Huế, năm 2013 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Trước hết như chúng ta đã biết tổ chức công là nơi tổ chức hoạt động công vụ là bộ phận cấu thành nên khu vực công hoạt động theo luật định, có trụ sở công, công sản để hoạt động với quyền lực công là một pháp nhân, được thiết lập để kiểm soát các công việc quản lí hành chính của các mặt đời sống xã hội.Hiện nay, việc điều hành tổ chức công với mục đích nhằm đạt được hiệu quả hoạt động của tổ chức có sự phối hợp thực hiện tốt công việc là một vấn đề rất quan trọng của mỗi một tổ chức bởi thách thức đối với điều hành các tổ chức công trong giai đoạn hiện nay vẫn xoay quanh các vấn đề như: Cơ cấu tổ chức bất hợp lí,lãnh phí nhân công, quy trình, thủ tục rườm rà hoặc không thực chất, xung đột trong chính nội bộ, chậm thay đổi, sức ỳ lớn, xáo trộn thường xuyên, có những công việc mang tính hình thức, lãnh đạo thiếu tầm nhìn…. Việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công có mối quan hệ trực tiếp, góp phần quyết định đối với tình hình cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay và cho đến sau này bởi mục tiêu cải cách hành chính rất chú trọng đến vấn đề cải cách nhằm đảm bảo cho các cơ quan hành chính Nhà nước đủ năng lực hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đáp ứng đúng mong muốn của Nhà nước.Việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công phải xác định được các mục tiêu hướng nội như: Xác định hợp lý trách nhiệm và nghĩa vụ; xây dựng các quy trình thủ tục làm việc hiệu quả; phát triển nhân viên (được đào tạo, phát triển tốt hơn); xây dựng bầu không khí làm việc tốt; quản lý hiệu quả nguồn thông tin; tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát và mục tiêu hướng ngoại: Tạo dựng sự hiểu biết đúng đắn, sự hỗ trợ đối với tổ chức công; tạo dựng hình ảnh tích cực về tổ chức công; mở rộng quan hệ hợp tác; tăng cam kết và sự hứng khởi làm việc cho nhân viên và phương thức điều hành phải dựa trên các nguyên tắc tuân thủ pháp luật, khoa học hướng tới hiệu lực và hiệu quả; Công khai, dân chủ, liên tục, ổn định, theo thẩm quyền và trách nhiệm, theo đúng kế hoạch, tăng 1 cường hiệu quả kiểm tra, phát huy tính tự giác; vận dụng tri thức về tâm lý quản lý (tính lan truyền), phù hợp văn hóa - đạo đức công vụ, thích ứng và đổi mới. Chính việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công sẽ: - Góp phần tạo ra mối quan hệ tốt giữa cơ quan hành chính và người dân, làm tăng thêm lòng tin của người dân với hoạt động của các cơ quan nhà nước không những thế nó còn là điều kiện để các cơ quan nhà nước tiếp thu những kinh nghiệm quản lí điều hành mới từ các nước phát triển dựa trên nên tẳng kinh nghiệm đã có từ trước làm cho hoạt động quản lý của nhà nước khẳng định được vai trò của mình trong quá trình vận hành nền hành chính của đất nước - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công liên quan đến việc với kế hoạch và mục tiêu hoạt động đã được xác định, với các nguồn lực hiện có và tiềm năng, với các giá trị từ quá khứ và sức mạnh của chúng trong hiện tại của tổ chức, với các cơ hội bên trong và bên ngoài tổ chức. - Xét về khía cạnh kinh tế đổi mới phương thức điều hành tổ chức công góp phần năng cao năng xuất lao động làm giảm chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành, rút ngắn thời gian giải quyết những công việc không quan trọng của người lãnh đạo.Ví dụ trong việc cải cách về công nghệ thông tin việc điều hành tổ chức có khoa học hơn nhanh hơn là một vấn đề rất thuận lợi cho một tổ chức phát triển theo kịp xu hướng mới. - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là biện pháp tích cực góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính, áp dụng những kỹ thuật điều hành mới trong tổ chức với điều kiện hiện nay hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và nhà nước đi vào đời sống của người dân một cách cụ thể và rõ nét nhất. - Giúp các nhà quản lí thuận lợi hơn trong việc quản lí tổ chức bộ máy về con người, công tác kiểm tra thực hiện các quyết định hành chính, công khai minh bạch trong vấn đề tài chính, xác định rõ ưu nhược điểm nhằm đưa các biện pháp giúp hoàn thiện công việc đang thực hiện. Từ những điều đã trình bày ở trên thì chúng ta đều thấy rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công đối với tình 2 hình cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Bởi cách cách hành chính dù ở giai đoạn nào thời điểm nào cũng chú trong đến việc cải cách thể chế, bộ máy, nguồn nhân lực, vật lực.Việc đổi mới phương thức điều hành của tất cả các tổ chức là một vấn đề cốt yếu trong công cuộc cải cách hành chính vì vậy cần phải thực hiện một cách nghiêm túc những vấn đề sau trong đổi mới phương thức điều hành tổ chức công thì việc cải cách nền hành chính sẽ thực sự đạt đến sự hiệu lực và hiệu quả 1. Xây dựng các mô hình mẫu và quy định chuẩn cho quá trình điều hành hoạt động của tổ chức công: Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công phải hướng tới xây dựng nề nếp làm việc khoa học và hiệu quả trong cơ quan nhà nước. Một trong những biện pháp quan trọng đó là xây dựng và áp dụng trong thực tế các mô hình mẫu và những quy trình chuẩn cần thiết. Các mô hình mẫu có thể có cho từng loại hình cơ quan, từng nhóm cơ quan có cùng đặc điểm hoạt động: mẫu hình cho cơ quan cùng cấp…Trong quá trình xây dựng các mô hình mẫu cùng với cơ sở vật chất cần thì phải đưa ra được các quy trình chuẩn cho nhiệm vụ điều hành hoạt động của tổ chức công, xây dựng các cơ chế cần thiết để bảo đảm cho hoạt động hành chính vận hành một cách thống nhất. Ngoài ra cùng với việc áp dụng và ban hành quy chế thống nhất cho quá trình điều hành tại các cơ quan cần phải lập được một chế độ trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động công vụ. Chẳng hạn, khi xây dựng một quy trình chuẩn cho việc ban hành các văn bản cho một tổ chức thì đồng thời phải quy định rõ trách nhiệm với từng giai đoạn cụ thể. 2. Tăng cường sử dụng thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc xử lý công việc cần thiết trong quá trình hoạt của tổ chức công, chú trọng đến vấn đề thu thập, xử lý thông tin và truyền đạt các quyết định quản lí. Việc thay đổi phương thức điều hành với việc ứng dụng công nghệ thông tin và các máy móc như máy tính, máy fax, máy sao chụp tài liệu không chỉ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng năng xuất lao độngmà còn giúp tổ chức công quản lý sử dụng hiệu quả nguồn thông tin trong công việc, người lãnh đạo sẽ giám sát, xử lý tình hình công việc một cách chính xác và hợp lí nhất. Người dân sẽ trực tiếp sử dụng 3 thông tin nếu tổ chức đó chú trọng đến việc sử ứng dụng thiết bị tin học hóa trong việc cung ứng hiệu quả các dịch vụ hành chính. 3. Xây dựng các định mức cần thiết và thực hiện việc tiêu chuẩn hóa trong công việc khi điều kiện cho phép: Hoạt động hành chính đòi hỏi sự tính tự giác cao trong chính mỗi cá nhân trong tổ chức tuy nhiên việc xây dựng và hoàn thiện các định mức và tiêu chuẩn giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng hơn, có hạn định cụ thể rõ ràng. 4. Đổi mới quy trình kiểm tra hoạt động của tổ chức công: Phương thức điều hành của mọi tổ chức phải luôn xác định công tác kiểm tra các hoạt động hành chính là vấn đề khá quan trọng.Với các quy trình kiểm tra phải khoa học và có tính cụ thể để có thể áp dụng trong thực tế phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.Chính vì vậy người điều hành trong tổ chức công cần khắc phục tình trạng kiểm tra hời hợt, chiếu lệ đồng thời cũng tránh khuynh hướng đưa ra những quy trình quá phức tạp không thể áp dụng được. Cũng không nên xem xét việc kiểm tra công việc trong các tổ chức công như một quá trình độc lập mà cần phải đặt quá trình đó vào quy trình chung của điều hành công sở.Các bước trong quá trình phải được xác định từ đầu và tiến hành triệt để đúng theo lộ trình cho đến khi kết thúc.Để thực hiện tốt công tác kiểm tra thì trong 5. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, cán bộ: Đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng nhiều đến sự thành công trong việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và là yếu tố quyết định việc cải cách hành chính có thực sự hiệu quả hay không bởi con người là yếu tố chủ đạo quyết định tất cả mọi vấn đề. Đội ngũ CBVC là lực lượng nồng cốt trong các tổ chức công. Vì vậy cần cần phải xây dựng các kỹ năng chuyên nghiệp nhất định đối với mỗi vị trí công việc, chú trọng đến việc đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên kỹ năng hành chính và những vấn đề khác có liên quan . Nếu không nắm, không có những kỹ năng hành chính nhất định thì chắc chắn rằng những quyết định của họ không thể thực hiện được. 4 VD: Bộ Y tế vừa ban hành các tiêu chí quy định đối với những người điều khiển xe gắn máy. Nhưng đã bị dư luận phản đối mạnh mẽ và đã phải hủy bỏ vì không đi vào cuộc sống được. Ngoài ra, hiện nay nhiều văn bản còn có sự chồng chéo lẫn nhau và gây hậu quả không tốt. Nguyên nhân của hiện tượng đó xét trên phương diện kỹ thuật hành chính là do nhiều công đoạn của quá trình ra quyết định đã bị bỏ qua. Điều đáng nói ở đây là không ít những nhà quản lý đã không hiểu rõ điều đó, do không được đào tạo một cách đầy đủ. Ngoài ra, trong các cơ quan hành chính nhà nước của nước ta hiện nay, việc sử dụng công nghệ tiên tiến và việc áp dụng các phương pháp khoa học để tính toán hiệu quả của các quy trình điều hành hành chính, như các nước tiên tiến đang thực hiện, vẫn còn mới mẽ. Các dây chuyền cần thiết trong việc tổ chức thực hiện quyết định hành chính vẫn còn mang tính thủ công… Vì vậy, cần phải coi việc bồi dưỡng cán bộ, công chức để có cơ sở thực hiện đổi mới kỹ thuật hành chính ở nước ta hiện nay. Trong quá trình bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện việc đổi mới kỹ thuật hành chính, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và học tập kinh nghiệm các nước có nền hành chính tiên tiến, và vận dụng vào nước ta. Việc này cũng góp phần để nền hành chính nước ta sớm có điều kiện hòa nhập với nền hành chính quốc tế. Theo tôi trong việc đổi mới phương thức điều hành thì việc tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức là biện pháp quan trọng cần thiết phải đổi mới sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho quá trình cải cách hành chính. Bởi vì, tất cả những biện pháp nêu trên đều chỉ có ý nghĩa khi những cán bộ, công chức làm việc trong những cơ quan nhà nước có được những kỹ năng nhất định. Các yếu tố trên có tốt, hoàn hảo đến mấy đi chăng nữa mà không có con người vận hành được thì chúng cũng chỉ là những lý thuyết suông hay những vật vô giá trị.Vì vậy, việc đào tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc đổi mới quy trình hành chính. 5 VD: Qua đề án 112 của chính phủ, nhiều cơ quan Nhà nước đã được trang bị máy tính và cài đặt phần mềm việc giải quyết công việc hành chính nhằm thực hiện mục tiêu là giảm bớt thủ tục hành chính khi giải quyết công việc nhưng thực tế cho thấy nhiều cơ quan cán bộ, công chức chưa biết cách sử dụng hay sử dụng không thành thạo, thành ra phải đào tạo lại mới có thể làm việc được. Điều đó chứng tỏ rằng, yếu tố con người là rất quan trọng trong việc đổi mới kỹ thuật hành chính. Tóm lại để việc đổi mới kỹ thuật hành chính được kết quả như mong muốn thì ta phải thực hiện một cách đồng bộ những biện pháp trên, vì mỗi biện pháp trên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra, việc đổi mới này phải diễn ra một cách thường xuyên, do hoạt động của cơ quan, công sở luôn biến đổi theo yêu cầu xã hội làm cho các phương thức điều hành cũ nhanh bị lạc hậu, đặc biệt trong giai đoạn của sự bùng nổ thông tin và khoa học kĩ thuật như hiện nay. 6 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG VÀ VAI TRÒ VĂN HÓA TRONG TỔ CHỨC CÔNG Khi nói đến thuật ngữ “Văn hóa” thì tất cả các nhà nghiên cứu hay các tài liệu đều nhận định: Văn hóa là một trong những thứ mà ai cũng biết nhưng cực kỳ khó nhận biết”. Để trả lời cho câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta có thể tìm hiểu các quan niệm về văn hóa Quan niệm thứ nhất: Văn hóa là tất cả những gì liên quan đến con người và do con người tạo ra. - “Văn hóa là tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và các năng lực, thói quen khác mà con người với tư cách là thành viên của xã hội tiếp thu được". Tylor (1832-1917) Quan niệm thứ hai: Văn hóa là tích cực, là những gì tốt đẹp, thậm chí hoàn hảo, là cái gọi là "giá trị”, là tinh hoa của đời sống tinh thần của cộng đồng, dân tộc và cần được tôn vinh. - Văn hóa có nghĩa là những giá trị vật chất, tinh thần con người tạo ra ứng xử có trình độ cao, biểu hiện văn minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới phát minh và sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng, toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó gọi là văn hóa” Tổ chức UNESCO “ Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của cuộc sống con người đã diễn ra trong qúa khứ và cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc từng khẳng định bản sắc riêng của mình” - Văn hóa là tổng thể những giá trị (vật chất lẫn tinh thần), tồn tại qua nhiều thế hệ, được nhân loại thừa nhận, chia sẻ, giữ gìn và áp dụng 7 - Văn hóa gắn liền với chân lý, với tính nhân bản và cái đẹp (Chân, Thiện, Mỹ ) - Văn hóa gắn liền với nhận thức, với đời sống con người, với truyền thống dân tộc - Văn hóa là cốt lõi của văn minh Từ các quan niệm về văn hóa thì văn hóa tổ chức là sự pha trộn riêng biệt của các giá trị, niềm tin, trông đợi và chuẩn mực được hình thành và duy trì trong tổ chức, phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội, tạo nên một dấu ấn riêng biệt, giúp phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học có kỷ cương dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình.Với các đặc tính căn bản của tổ chức công như: sự tự quản của các cá nhân trong tổ chức(trách nhiệm, tính độc lập, ứng xử, phong cách làm việc ); các cơ chế của tổ chức đó (các qui tắc, quy chế, điều lệ… riêng); sự hỗ trợ của các nhà quản lý với nhân viên; tinh thần đoàn kết và thể hiện tinh thần đồng đội trong tổ chức; sự xem xét, khen thưởng, cách khen thưởng và những căn cứ, cơ sở của nó xung đột, sức chịu đựng và cách giải quyết những xung đột; các rủi ro có thể có và sự chịu đựng những rủi ro có thể có. Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công bao gồm 2 yếu tố bên trong và bên ngoài. Yếu tố bên trong với đội ngũ CBVC, thể chế bộ máy tổ chức, tình hình tài chính, mục tiêu của tổ chức và yếu tố bên ngoài như môi trường chính trị, Hệ thống cơ sở pháp luật của nhà nước, xu thế hoạt động của thế giới, các yếu tố của môi trường tự nhiên, các mqh của tổ chức, các công dân tại nơi tổ chức hoạt động, văn hóa hành chính của hệ thống công vụ, đời sống kinh tế văn hóa của đất nước.Tuy nhiên các yếu tố trên khó dễ dàng nhận thấy rõ đâu là điều kiện cấu thành văn hóa tổ chức nó chỉ thực sự được biểu hiện cụ thể trên các phương diện ở mức độ tự giác và sự đoàn kết trong công việc; năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; cách thức chỉ huy lãnh đạo; phương tiện và lề lối làm việc; hiệu quả công tác; quy chế làm việc và mức độ tuân thủ quy chế truyền 8 thống của tổ chức; lợi ích tập thể được đề cao; thái độ trách nhiệm trước công việc; mức độ của bầu không khí trong tổ chức; các chuẩn mực để đánh giá công việc; cách sử dụng tiềm lực của tổ chức; cách giải quyết các xung đột nội bộ; thái độ cách ứng xử của công chức trong quan hệ với công dân. Từ các yếu tố cấu thành đó thì văn hóa tổ chức thể hiện qua nếp sống và các quan hệ trong tổ chức, điều kiện và môi trường làm việc, cách tổ chức trong công việc, hiệu quả của việc điều hành và quy chế cách thức làm việc. Một tổ chức muốn đánh giá về có cái nhìn đánh giá tốt về văn hóa của tổ chức mình thì phải xác định tầm quan trọng của văn hóa tổ chức sẽ: 1. Tạo động lực làm việc: Rõ mục tiêu, định hướng, công việc, môi trường làm việc 2. Điều phối và kiểm soát hành vi cá nhân: qua câu chuyện, truyền thuyết, chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc 3. Giảm xung đột: do gắn kết hoà nhập, thống nhất 4. Tạo lợi thế cạnh tranh: tăng hiệu quả hoạt động, tạo sự khác biệt Việc xác định tầm quan trong đó cho mỗi tổ chức công bởi vai trò của văn hóa tổ chức là: - Tạo nên niềm tin, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức - Phản ánh các quan hệ trong tổ chức công - Cụ thể hóa những giá trị được coi trong tổ chức(lòng trung thành, sự say mê công việc, …) - Tác động đến nhận thức, suy nghĩ, hành động của các cá nhân - Tạo nên dấu ấn của tổ chức (phân biệt tổ chức này với tổ chức khác) - Phản ánh uy tín và năng lực của đội ngũ quản lý trong tổ chức; ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và sự phát triển bền vững của tổ chức Trong tiến trình phát triển hiện nay văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ xã hội. - Đối với tổ chức công, phải xây dựng được văn hóa tổ chức công tiến bộ, văn minh, hiện đại từ đó góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ. Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền. 9 [...]...Môi trường văn hóa tổ chức công tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của CBVC với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công - Tính tự giác của CBVC trong công việc sẽ đưa tổ chức công này phát triển vượt hơn lên so với tổ chức công khác - Văn hóa tổ chức công cũng có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài tổ chức công, từ quá khứ đến... trò giúp công sở phát huy hết năng lực của CBVC, khuyến khích họ hăng say với công việc từ đó nhanh chóng đạt được mục tiêu của tổ chức công Xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh không ngừng hoàn thiện tổ chức công giúp công sở phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu quả cao Tóm lại thắng lợi của mỗi công sở không chỉ là mục tiêu kinh tế, chính trị hay xã hội mà trước hết và hơn hết đó là văn hóa tổ chức dưới... mực nào đó sẽ giúp công sở tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên Hướng các CBVC đến một giá trị chung, tôn trọng những nguyên tắc, quy tắc và chuẩn mực văn hóa của tổ chức công Đó chính là làm cho CBCV hoàn thiện mình - Mỗi kiểu văn hóa có vai trò khác nhau đối với tiến trình phát triển của công sở Kiểu văn hóa quyền lực giúp tổ chức công có khả năng . VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG VÀ. TRONG TỔ CHỨC CÔNG Học viên: Trần Thị Xuân Hương Lớp Cao học Hành chính công 16M Huế, năm 2013 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Trước. công chức trong quan hệ với công dân. Từ các yếu tố cấu thành đó thì văn hóa tổ chức thể hiện qua nếp sống và các quan hệ trong tổ chức, điều kiện và môi trường làm việc, cách tổ chức trong công
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_6, phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_6,

Từ khóa liên quan