0

tìm hiểu lập trình game 3d cho di động

30 497 0
  • tìm hiểu lập trình game 3d cho di động

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 10:26

tìm hiểu lập trình game 3d cho di động Page 1      !" # $%&'( )*+,) *-. /01 23!45264*!7'8 9 5 Page 2 Page 3 #0:7 !;5  *- //  *--- .  *- Page 4 • Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0 • Thiết kế mô hình hệ thống game đa nền tảng • Thiết kế game Hoàng Sa Trường Sa Page 5 &<=> , &<= &<=> , , Page 6 &<=cần thiết 2 Page 7 ?-@A$ ?- A$ ?-@ @A$ ?- Page 8 • Là một thư viện đồ họa mobile • Hỗ trợ giao /ếp với phần cứng đồ họa của mobile đơn giản hóa việc lập trình Page 9 Page 10 &BCD *1EF EF &BC  *- @A$ [...]... Page 24 2.0 Mobile Porting Buid cho điện thoại Android Page 25 Android Porting chuyển game lên điện thoại Step 1: Lập trình game trên Windows với C++ Step 2: Biên dịch code C++ với Android NDK Step 3: Tạo project Android chứa một GLSurfaceView và gọi C++/JNI code Step 4: Fix bugs, optimize,… Page 26 Android Porting chuyển game lên điện thoại Page 27 Android Porting chuyển game lên điện thoại Page 28 XIN... chơi Page 11 Cấu trúc của một trò chơi Vòng lặp game Page 12 Cấu trúc của một trò chơi State Manager Resource Manager Input Manager Vòng lặp game Object Manager Page 13 2.0 OpenGL GL ES 2.0 Thiết kế Game Hoàng Sa Trường Sa Game Page 14 Mô tả cách chơi Page 15 Cấu trúc các State trong game Page 16 Main menu State Page 17 Level Select State Page 18 In -Game State Page 19 Thiết kế lớp đối tượng Page 20 . 3 #0:7 !;5  *- //  *--- .  *- Page 4 • Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0 • Thiết kế mô hình hệ thống game đa nền tảng • Thiết kế game Hoàng Sa Trường Sa Page 5 &<=> , &<= &<=> , , Page. giản hóa việc lập trình Page 9 Page 10 &BCD *1EF EF &BC  *- @A$ Page 11 GH/IEF Page 12 &BCcủa một trò chơi Vòng lặp game Page 13 &BCcủa. 11 GH/IEF Page 12 &BCcủa một trò chơi Vòng lặp game Page 13 &BCcủa một trò chơi Vòng lặp game  - J  - K J  - ?LM- J  - N-O- J  - Page 14 >P> *- 7
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu lập trình game 3d cho di động, tìm hiểu lập trình game 3d cho di động, tìm hiểu lập trình game 3d cho di động