0

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java

37 448 0
  • Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2014, 10:07

Lập trình mạngThread trong JavaGiảng viên: TS. Nguyễn Mạnh HùngHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTITNội dung Mô hình kiến trúc Thread Khai báo và phương thức chính Trao đổi dữ liệu giữa các thread Ví dụ Bài tập Lập trình mạng Java kết nối cơ sở dữ liệu Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) 2 Nội dung  Kết nối với DB bằng JDBC  Chuẩn bị câu lệnh QSL  Lấy kết quả ra xử lí  Làm việc với transaction  Bài tập Kết nối DB bằng JDBC 4 Kết nối bằng JDBC (1) public Connection getConnection(String dbClass, String dbUrl) throws SQLException { Connection conn = null; try { Class.forName(dbClass); Connection conn = DriverManager.getConnection (dbUrl); }catch(ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); }catch(SQLException e) { throws e; } return conn; } String dbClass = "com.mysql.jdbc.Driver"; String dbUrl = "jdbc:mysql://your.database.domain/yourDBname"; 5 Kết nối bằng JDBC (2) public Connection getConnection(String dbClass, String dbUrl, String userName, String password) throws SQLException { Connection conn = null; try { Class.forName(dbClass); Connection conn = DriverManager.getConnection (dbUrl, userName, password); }catch(ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); }catch(SQLException e) { throws e; } return conn; } String dbClass = "com.mysql.jdbc.Driver"; String dbUrl = "jdbc:mysql://your.database.domain/yourDBname"; Chuẩn bị câu lệnh SQL 7 Dùng Statement (1) String query = "Select * FROM users"; String query = "INSERT INTO users VALUES(«8aaa8», «8bbb8»)"; String query = "UPDATE password FROM users WHERE id = 111 VALUE(«8ccc8»)"; String query = "DELETE FROM users HERE id = 111"; 8 Dùng Statement (2) try { Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); }catch(ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); }catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } 9 Dùng PreparedStatement PreparedStatement updateSales = null; String updateString = "update products " + "set SALES = ? where ID = ?"; try { updateSales = conn.prepareStatement(updateString); updateSales.setInt(1, value); updateSales.setInt(2, productId); updateSales.executeUpdate(); } catch (SQLException e ) { throw e; } 10 Dùng StoreProcedure (1) String createProcedure = "create procedure GET_MAX_OF_SALE(IN productId int, OUT value int) " + "begin " + "select MAX(value) into productValue " + "from products " + "where ID = productId; " + "select productValue; " + "end"; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(createProcedure); } catch (SQLException e ) { throw e; } [...]... CSDL Định nghĩa phương thức tìm kiếm danh sách phòng trống trong một khoảng thời gian xác định Định nghĩa phương thức cho phép 1 khách hàng đặt một phòng trong một thời gian xác định Định nghĩa phương thức tính doanh thu của khách sạn trong một thời gian xác định Định nghĩa phương thức liệt kê danh sách các phòng có tỉ lệ khách hàng đặt cao nhất trong năm 21 Thiết kế CSDL (1)  Trước hết cần có 3 bảng:... giá xác định Khách hàng chỉ có thể đặt phòng nếu phòng còn trống trong suốt thời gian khách hàng muốn đặt Khi trả phòng, nhân viên in phiếu thanh toán bao gồm tên khách sạn, tên khách hàng, số phòng, hạng phòng, ngày đến, ngày đi và tổng số tiền thanh toán 20 Yêu cầu  Thiết kế các bảng CSDL cho bài toán  Định nghĩa các lớp thực thể cho bài toán      Định nghĩa phương thức thêm một phòng khách... excep) { throw excep; } } throw e; } finally { if (updateSales != null) { updateSales.close(); } if (updateTotal != null) { updateTotal.close(); } conn.setAutoCommit(true); } } 18 Ví dụ: Bài toán quản lí đặt phòng khách sạn Bài toán       Một khách sạn (id, tên, địa chỉ, số sao, mô tả) có nhiều phòng (id, hạng phòng, mô tả) Mỗi phòng có thể được đặt bởi nhiều khách hàng (id, tên, mô tả) tại nhiều... 0; while (rs.next()) { result[count] = new Room(rs.getInt(1), rs.getInt(2), rs.getString(3), rs.getString(4)); count++; } } catch (SQLException e ) { throw e; } return result; } 35 Bài tập   Cài đặt tầng giao diện cho bài toán Tích hợp các phương thức đã định nghĩa vào để được ứng dụng hoàn chỉnh 36 ... " + "VALUES(hotelId, type, description); " + "end"; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(createProcedure); } catch (SQLException e ) { throw e; } Lưu ý: phần code này viết trong phương thức riêng của lớp control, chỉ cần tạo 1 lần, có thể chạy nhiều lần 26 Thêm phòng (2) public void addRoom(Room r)throws SQLException{ try { CallableStatement cs = conn.prepareCall("{call... " + "sDate, eDate, price, description); " + "end"; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(createProcedure); } catch (SQLException e ) { throw e; } Lưu ý: phần code này viết trong phương thức riêng của lớp control, chỉ cần tạo 1 lần, có thể chạy nhiều lần 30 Đặt phòng (2) public void bookRoom(Booking b)throws SQLException{ try { CallableStatement cs = conn.prepareCall("{call... + "(b.endDate BETWEEN sDate AND eDate)))" + "end"; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(createProcedure); } catch (SQLException e ) { throw e; } Lưu ý: phần code này viết trong phương thức riêng của lớp control, chỉ cần tạo 1 lần, có thể chạy nhiều lần 32 Tính doanh thu (2) public double totalIncomeByPeriod(Date sd, Date ed)throws SQLException{ double result = 0; try {... tblBooking b WHERE b.roomId = a.id) DESC;" + "end"; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(createProcedure); } catch (SQLException e ) { throw e; } Lưu ý: phần code này viết trong phương thức riêng của lớp control, chỉ cần tạo 1 lần, có thể chạy nhiều lần 34 Tìm phòng đặt nhiều (2) public Room[] searchHotRoom()throws SQLException{ Room[] result = null; try { CallableStatement... cần có 3 bảng: tblHotel: id, name, level, description tblRoom: id, type, description tblCustomer: id, name, username, password, role, description Nhận xét:   1 khách sạn có nhiều phòng, 1 phòng chỉ ở trong 1 khách sạn → quan hệ giữa bảng tblHotel và tblRoom là 1-n 1 khách hàng đặt nhiều phòng, 1 phòng cũng có nhiều người đặt → quan hệ giữa tblRoom và tblCustomer là n-n, → phải chuẩn hóa → Tạo thêm . (1) public Connection getConnection(String dbClass, String dbUrl) throws SQLException { Connection conn = null; try { Class.forName(dbClass); Connection conn = DriverManager.getConnection. { // do something with data } }catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } Làm việc với Transaction 16 Điều khiển chế độ commit (1) try { conn.setAutoCommit(false); conn.commit(); . StoreProcedure (1) String createProcedure = "create procedure GET_MAX_OF_SALE(IN productId int, OUT value int) " + "begin " + "select MAX(value) into productValue
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java, Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java, Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java