0

Bài giảng công nghệ phần mềm

18 1,417 9
  • Bài giảng công nghệ phần mềm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 09:10

Bài giảng công nghệ phần mềm PHẦN MỀMSoftwareSlide 2Các đặctính củaSWvà HWHW¾Vật“cứng”¾Kim loại¾Vậtchất¾Hữuhình¾Sảnxuất công nghiệpbởi máy móc là chính¾Định lượng là chính¾Hỏng hóc, hao mònSW¾Vật“mềm”¾Kỹ thuậtsử dụng¾Trừutượng¾Vô hình¾Sảnxuấtbởicon người là chính¾Định tính là chính¾Không hao mònSlide 3Định nghĩa 1: Phầnmềmlà¾Các lệnh (chương trình máy tính) khi đượcthựchiện thì cung cấpnhữngchứcnăng và kếtquả mong muốn¾Các cấutrúcdữ liệu làm cho chương trình thao tác thông tin thích hợp¾Các tư liệumôtả thao tác và cách sử dụng chương trìnhSlide 4SW đốinghĩavớiHW¾Vai trò SW ngày càng thể hiệntrội¾Máy tính là . . . chiếchộp không có SW¾Ngày nay, SW quyết định chấtlượng mộthệ thống máy tính (HTMT), là chủđềcốt lõi, trung tâm củaHTMT¾Hệ thống máy tính gồmHW vàSWSlide 5SW theo nghĩarộng¾Không chỉ SW cơ bảnvàSW ứng dụng¾Phảigồmcả khả năng, kinh nghiệmthựctiễnvàkỹ năng củakỹ sư (ngườichếra phầnmềm): Know-how of Software Engineer¾Là tấtcả các kỹ thuật làm cho sử dụng phầncứng máy tính đạthiệuquả caoSlide 6Phầnmềmlà gì?Nhóm cácKỹ thuật,Phương phápluậnNhóm cácchương trìnhNhóm cáctư liệuKinh nghiệmkỹ sư, know-howSlide 7Nhóm các kỹ thuật, phương pháp luận¾Các khái niệmvàtrìnhtự cụ thể hóa mộthệ thống¾Các phương pháp tiếpcậngiảiquyếtvấn đề¾Các trình tự thiếtkế và phát triển đượcchuẩn hóa¾Các phương pháp đặctả yêu cầu, thiếtkế hệ thống, thiếtkế chương trình, kiểmthử, toàn bộ quy trình quản lý phát triểnphầnmềmSlide 8¾Là phầngiaodiệnvớiphầncứng, tạothànhtừ các nhóm lệnh chỉ thị cho máytính biếttrìnhtự thao tác xử lý dữ liệu¾Phầnmềmcơ bản: vớichứcnăng cung cấpmôitrường thao tác dễ dàng chongườisử dụng nhằmtăng hiệunăng xử lý củaphầncứng (ví dụ như OS làchương trình hệ thống) ¾Phầnmềm ứng dụng: dùng để xử lý nghiệpvụ thích hợpnàođó(quảnlý, kếtoán, . . .), phầnmềm đóng gói, phầnmềmcủangười dùng, . . .Nhómcácchương trìnhSlide 9KiếntrúcphầnmềmPhầnmềmnhìntừ cấutrúcphâncấp:¾Cấutrúcphầnmềm: cấutrúcphâncấp (hierarchical structure): mứctrênlà hệ thống (system), dưới là các hệ thống con (subsystems)¾Dướihệ thống con là các chương trình¾Dướichương trình là các Modules hoặcSubroutines với các đốisố(arguments)Slide 10Phầnmềm nhìn từ cấutrúcvàthủ tục¾Hai yếutố cấuthànhcủaphầnmềmPhương diệncấutrúcPhương diệnthủ tục¾Cấutrúcphầnmềm: biểuthị kiến trúc các chứcnăng mà phầnmềm đócóvà điềukiệnphâncấp các chứcnăng (thiếtkế cấutrúc)¾Thiếtkế chứcnăng: theo chiều đứng (càng sâu càng phứctạp) và chiềungang (càng rộng càng nhiềuchứcnăng, qui mô càng lớn)Slide 11Các khái niệm(Software concepts)¾Khái niệm tính môđun (modularity concept)¾Khái niệmchi tiếthóadầntừng bước (stepwise refinement concept)¾Khái niệmtrừutượng hóa (abstraction concept): về thủ tục, điều khiển, dữ liệu¾Khái niệmchegiấu thông tin (information hiding concept)¾Khái niệmhướng đốitượng (object oriented)Slide 12Từ phương phápluậnphầnmềmsangkỹ thuậtphầnmềmTính MôđunChi tiếthóadầnTrừutượng hóa(Che giấut.tin)Phân tích cấutrúcThiếtkế cấutrúcLậptrìnhcấutrúcDữ liệutrừutượngHướng đốitượngKhái niệmphầnmềmSlide 13Tính môđun (Modularity)¾Khả năng phân chia phầnmềm thành các môđun ứng với các chứcnăng, đồng thời cho phép quảnlýtổng thể: khái niệm phân chia và trộn(partionand merge)¾Hai phương pháp phân chia môđun theo chiềusâu (depth, thẳng đứng): điềukhiểnphứctạpdầnrộng (width, nằmngang): môđun phụ thuộcdần¾Quan hệ giữa các môđun: qua các đốisố (arguments)Slide 14Chuẩn phân chia môđunTính độclậpkémdầnĐiều khiểnphứctạpdầnSWPhân chia chiềurộngPhânchiachiềusâuCấutrúctrunggiantốiưuhóaCấutrúcrộng chiều ngangCấutrúcsâuchiềuđứngĐiều khiểnphứctạpdầnSWCấutrúcsâuchiềuđứngSlide 15Chi tiếthóatừng bướcCách tiếpcậntừ trên xuống (top-down approach)Ngôn ngữ chươngtrìnhChitiếthóatừngbướcThế giớibênngoàiĐặctả yêu cầuTrừutượng hóa mức cao:Thế giới bên ngoài, trạng thái chưarõràngTrừutượng hóa mứctrunggian:Xác định yêu cầuvàđặctảnhững định nghĩayêucầuTrừutượng hóa mứcthấp:Từng lệnh củachương trình đượcviếtbởingônngữ thủ tụcnàođóSlide 16KháiniệmTrừutượng hóa¾Abstraction cho phép tậptrungvấn đề ở mứctổng quát, gạt đinhững chi tiếtmứcthấpítliênquan¾3 mứctrừutượngTrừutượng thủ tục: dãy các chỉ thị vớichứcnăng đặc thù và giớihạnnàođóTrừutượng dữ liệu: tậphợpdữ liệumôtảđốitượng dữ liệunàođóTrừutượng điềukhiển: Cơ chếđiềukhiểnchương trình không cần đặctảnhững chi tiếtbêntrongSlide 17Đặctính chung củaphầnmềm¾Là hàng hóa vô hình, không nhìn thấy được¾Chấtlượng phầnmềm: không mòn đimàcóxuhướng tốtlênsaumỗilầncólỗi (error/bug) được phát hiệnvàsửa¾Phầnmềmvốnchứalỗitiềm tàng, theo quy mô càng lớnthìkhả năng chứalỗi càng cao¾LỗiphầnmềmdễđượcpháthiệnbởingườingoàiSlide 18Đặctính chung củaphầnmềm (t. theo)¾Chứcnăng củaphầnmềmthường biếnhóa, thayđổitheothờigian(theonơisửdụng)¾Hiệu ứng làn sóng trong thay đổiphầnmềm¾Phầnmềmvốnchứaý tưởng và sáng tạocủatácgiả/nhóm làm ra nó¾Cầnkhả năng “tư duy nhị phân” trong xây dựng, phát triểnphầnmềm¾Có thể saochéprất đơngiảnSlide 19Thế nàolàphầnmềmtốt?Hiệusuấtxử lýCác chỉ tiêu cơ bảnTính dễ hiểuThờigian(Phầncứng phát triển)YếutốkháiniệmphầnmềmtốtĐặctrưnggầnđâySlide 20Cácchỉ tiêu cơ bản¾Phảnánhđúng yêu cầungười dùng (tính hiệuquả - effectiveness)¾Chứaítlỗitiềmtàng¾Giá thành không vượt quá giá ướclượng ban đầu¾Dễ vậnhành, sử dụng¾Tính an toàn và độ tin cậy caoSlide 21Hiusutx lý caoắHiusutthigiantt (efficiency): phctptớnhtoỏnthp (Time complexity)Thi gian quay vũng ngn (Turn Around Time: TAT)Thigianhi ỏp nhanh (Response time)ắS dng ti nguyờn huhiu: CPU, RAM, HDD, Internet resources, . Slide 22Tớnh d hiuắKintrỳcvcutrỳcthitk d hiuắD kimtra, kimth, kimchngắD botrỡắCú ti liu(mụt yờu cu, iukinkimth, vn hnh, bo trỡ, FAQ, . . .) vichtlng caoTớnh d hiu: ch tiờu ngy cng quan trngSlide 23So sỏnh chi phớ choPhncng v Phnmm%100806040200----+1955+1970+2000+1985PhncngPhỏt trinBotrỡPhnmmSlide 24So sỏnh chi phớ cho cỏc giai on33578767Xác định yêu cầu 3%Đặc tả 3%Thiết kế 5%Lập tr ình 7%Kiểm thử môđun 8%Kiểmthửtíchhợp7%Bảo tr ì 67%Slide 25Những khó khăntrongsảnxuấtphầnmềm(1) Không có phương pháp mô tả rõ ràng định nghĩayêucầucủangườidùng (khách hàng) => sau khi bàn giao sảnphẩmdễ phát sinh nhữngtrụctrặc (troubles)(2) Vớinhững phầnmềm quy mô lớn, tư liệu đặctảđãcốđịnh thờigiandài=> do vậykhóđáp ứng nhu cầuthayđổicủangười dùng một cách kịpthờitrongthờigianđóSlide 26Những vấn đề trong sảnxuấtphầnmềm (tiếp)(3) Nếu không có Phương pháp luậnthiếtkế nhất quán mà thiếtkế theo cáchriêng (của công ty, nhóm), thì sẽ dẫn đếnsuygiảmchấtlượng phầnmềm (do phụ thuộc quá nhiều vào con người) (4) Nếu không có chuẩnvề làm tư liệuquytrìnhsảnxuấtphầnmềm, thìnhững đặctả không rõ ràng sẽ làm giảmchấtlượng phầnmềmSlide 27Những vấn đề trong sảnxuấtphầnmềm (tiếp)(5) Nếu không kiểmthử tính đúng đắncủaphầnmềm ở từng giai đoạnmàchỉkiểm ở giai đoạncuối và phát hiệnralỗi, thì thường bàn giao sảnphẩmkhông đúng hạn(6) Nếucoitrọng việclậptrìnhhơnkhâuthiếtkế thì thường dẫn đếnlàmgiảmchấtlượng phầnmềm(7) Nếucoithường việctáisử dụng phầnmềm(software reuse), thìnăng suấtlao động sẽ giảmSlide 28Hình tháisảnxuấtPhầnmềmĐưaracáckỹ thuật, phương pháp luậnứng dụng thựctế vào từng quy trìnhCải biên, biến đổivàotừng sảnphẩmvàcông cụ phầnmềm(máytínhhóatừng phần)Tổng hợp, hệ thống hóa cho từng loạicôngcụ(Máy tính hóa toàn bộ quy trình sảnxuấtphầnmềm)Hướng tớisảnxuấtphầnmềmtựđộngSlide 29nh nghaCNPM(tip)Cụng ngh phnmmllnh vckhoahcv cỏc phng phỏp lun, k thutvcụngc tớch hp trong quy trỡnh snxutvvnhnhphnmmnhmtoraphnmmvinhng chtlng mongmun[Software Engineering is a scientific field to deal with methodologies, techniques and tools integrated in software production-maintenance process to obtain software with desired qualities]Slide 30Vũng iphnmm(Software life-cycle)ắVũng iphnmm: thik tớnh t khi phnmm csinh(to) ra cho nkhi cht i(t lỳc hỡnh thnh ỏp ng yờu cu, vn hnh, bodng cho nkhi loib khụng õu dựng)ắQuy trỡnh phnmm (vũng iphnmm) c phõn chia thnh cỏc phachớnh: phõn tớch, thitk, ch to, kimth, botrỡ. Biudin cỏc pha cúkhỏc nhau theo tng ngi.Slide 31Mụ hỡnh vũng iphnmmcaBoehmXỏc nh yờucuh thngKimchngXỏc nh yờucuphnmmKimchngThitkcnbnKimchngThitkchi titKimchngLptrỡnhG liKimthChythVnhnhBotrỡKimchng liSlide 32Tên pha Nội dung nghiệp vụ Phơng pháp, kỹ thuậtXác định yêu cầu Đặc tả yêu cầu ngời dùng Xác định yêu cầu phần mềm Phân tích cấu trúc hóa Thiết kế hệ thống Thiết kế cơ bản phần mềm Thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm Thiết kế cấu trúc hóa Thiết kế chơng trình thiết kế chi tiết: Thiết kế cấu trúc bên trong của phần mềm (đơn vị chơng trình hoặc môđun) Lập trình cấu trúc Phơng pháp Jackson Phơng pháp Warnier Lập trình Mã hóa bởi ngôn ngữ lập trình Mã hóa cấu trúc hóa Đảm bảo chất lợng Kiểm tra chất lợng phần mềm đã phát triển Phơng pháp kiểm thử chơng trình Vận hành Bảo trì Sử dụng, vận hành phần mềm đã phát triển. Biến đổi, điều chỉnh phần mềm Cha cụ thể phngphỏplunvkthutchotngphaSlide 33Mô hình tuyếntínhPhân tíchThiếtkếLậptrìnhKiểmthửCông nghệHệ thống / Thông tinĐiểnhìnhlàmôhìnhvòngđờicổđiển (mô hình thác nước) Classic lifecycle / waterfall model: mô hình hay đượcdùngnhấtSlide 34Mô hình tuyếntính¾Hệ thống / Thông tin và mô hình hóa (System / Information engineering and modeling):Thiếtlập các yêu cầu, ánh xạ mộtsố tập con các yêu cầu sang phầnmềm trong quá trình tương tác giữaphầncứng, ngườivàCSDL.¾Phân tích yêu cầu (Requirements analysis):Hiểulĩnh vực thông tin, chứcnăng, hành vi, tính năng và giao diệncủaphầnmềmsẽ phát triển.Cầnphảitạotư liệuvàbànthảovới khách hàng, người dùngSlide 35Mô hình tuyếntính¾Thiếtkế (Design):Cấutrúcdữ liệu,Kiếntrúcphầnmềm, Biểudiễngiaodiệnvàchi tiếtthủ tục(thuậttoán).Cầntư liệuhóavàlàmộtphầnquantrọng củacấuhìnhphầnmềm¾Tạomã/ lập trình (Code generation / programming):Chuyểnthiếtkế thành chương trình máy tính bởi ngôn ngữ nào đó.Nếuthiếtkếđã đượcchi tiếthóathìlậptrìnhcóthể chỉ thuầntúycơ họcSlide 36Mô hình tuyếntính¾Kiểmthử (Testing):Kiểmtracácchương trình và môđun cả về lôgic bên trong và chứcnăng bênngoài, nhằmpháthiệnralỗivàđảmbảovới đầuvàoxácđịnh thì cho kếtquảmong muốn¾Hỗ trợ / Bảo trì (Support / Maintenance):Đáp ứng những thay đổi, nâng cấpphầnmềm đã phát triểndo sự thay đổicủamôi trường, nhu cầuSlide 37Mô hình chế thử (Prototyping model)Nghe Kháchtrình bàyTạo/ sửabảnmẫuKhách kiểmtrabảnmẫuSlide 38¾Khi nào dùng mô hình chế thử ?Slide 39Mô hình chế thử?¾Khi mớirõmục đích chung chung củaphầnmềm, chưarõchi tiết đầuvàohay xử lýra sao hoặcchưarõyêucầu đầura¾Dùng như “Hệ sơ khai” để thu thậpyêucầungười dùng qua các thiếtkế nhanh¾Các giảithuật, kỹ thuật dùng làm bảnmẫucóthể chưa nhanh, chưatốt, miễnlàcómẫu để thảoluậngợiyêucầucủangười dùngSlide 40Mô hình pháttriển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development: RAD)¾Là quy trình phát triểnphầnmềmgiatăng, tăng dầntừng bước(Incrimental software development) vớimỗi chu trình phát triểnrấtngắn(60-90 ngày)¾Xây dựng dựatrênhướng thành phần (Component-based construction) vớikhả năng tái sử dụng (reuse)¾Gồmmộtsố nhóm (teams), mỗi nhóm làm 1 RAD theo các pha: Mô hìnhnghiệpvụ, Mô hình dữ liệu, Mô hình xử lý, Tạo ứng dụng, Kiểmthử vàđánh giá (Business, Data, Process, Application. Generation, Test)[...]... đếnlàmgiảmchấtlượng phầnmềm(7) Nếucoithường việctáisử dụng phầnmềm(software reuse), thìnăng suấtlao động sẽ giảmSlide 28Hình tháisảnxuấtPhầnmềmĐưaracáckỹ thuật, phương pháp luậnứng dụng thựctế vào từng quy trìnhCải biên, biến đổivàotừng sảnphẩmvàcơng cụ phầnmềm(máytínhhóatừng phần) Tổng hợp, hệ thống hóa cho từng loạicơngcụ(Máy tính hóa tồn bộ quy trình sảnxuấtphầnmềm)Hướng tớisảnxuấtphầnmềmtựđộng... sảnxuấtphầnmềm (tiếp)(3) Nếu khơng có Phương pháp luậnthiếtkế nhất qn mà thiếtkế theo cáchriêng (của cơng ty, nhóm), thì sẽ dẫn đếnsuygiảmchấtlượng phần mềm (do phụ thuộc quá nhiều vào con người) (4) Nếu khơng có chuẩnvề làm tư liệuquytrìnhsảnxuấtphầnmềm, thìnhững đặctả khơng rõ ràng sẽ làm giảmchấtlượng phầnmềmSlide 27Những vấn đề trong sảnxuấtphầnmềm (tiếp)(5) Nếu khơng kiểmthử tính đúng đắncủaphầnmềm... 45¾Dùng các kỹ thuậtthế hệ 4 để tạophầnmềmtừ các thành phầncósẵnhoặctạo ra các thành phầncóthể táidụng lạisaunày. ¾Dùng các công cụ tựđộng để xâydựng phầnmềmRAD(t.theo)Data modelingProcess modelingGĐ GĐ ththựựcchihiệệnnTesting and Turnover:11Application Generation:223344Slide 46¾Kiểmthử các thành phầnmớivàkiểmchứng mọigiaodiện (các thànhphầncũđã đượckiểmthử và dùng lại)RAD(t.theo)Data... analysis):Hiểulĩnh vực thơng tin, chứcnăng, hành vi, tính năng và giao diệncủaphầnmềmsẽ phát triển.Cầnphảitạotư liệuvàbànthảovới khách hàng, người dùngSlide 35Mơ hình tuyếntính¾Thiếtkế (Design):Cấutrúcdữ liệu,Kiếntrúcphầnmềm, Biểudiễngiaodiệnvàchi tiếtthủ tục(thuậttốn).Cầntư liệuhóavàlàmộtphầnquantrọng củacấuhìnhphầnmềm¾Tạomã/ lập trình (Code generation / programming):Chuyểnthiếtkế... biểudiễnphầnmềmtronggiaiđoạnkỹ nghệ và cài đặt Slide 25Những khó khăntrongsảnxuấtphầnmềm(1) Khơng có phương pháp mơ tả rõ ràng định nghĩayêucầucủangườidùng (khách hàng) => sau khi bàn giao sảnphẩmdễ phát sinh nhữngtrụctrặc (troubles)(2) Vớinhững phầnmềm quy mô lớn, tư liệu đặctảđãcốđịnh thờigiandài=> do vậykhóđáp ứng nhu cầuthayđổicủangười dùng một cách kịpthờitrongthờigianđóSlide 26Những vấn đề trong sảnxuấtphầnmềm... ¾Chương trình là mộthệ thống các đốitượng. Mỗimột đốitượng là sự baobọc bên trong nó hai thành phần: Thành phầndữ liệu: chứa các thơng tin về chính đốitượng: thành phần thơng tin (information), thành phầnthuộc tính (attribute).Thành phầnhànhđộng: các khả năng mà đốitượng có thể thựchiện: phương thức, hàm thành phần, hàm thành viên, hành vi,….¾Các đốitượng sẽđược cài đặtbêntrongchương trình dướidạng... 23So sánh chi phí choPhầncứng và Phầnmềm%100806040200----+1955+1970+2000+1985PhầncứngPhát trinBotrỡPhnmmSlide 24So sỏnh chi phớ cho cỏc giai on33578767Xác định yêu cầu 3%Đặc tả 3%Thiết kế 5%Lập tr ình 7%Kiểm thử môđun 8%Kiểmthửtíchhợp7%Bảo tr ì 67% Slide 65Mơ hình theo thành phần Giao tiếpkhách hàngLậpkế hoạchPhân tích rủiroKỹ nghệ Xây dựng & XuấtxưởngKhách... Slide 65Mơ hình theo thành phần Giao tiếpkhách hàngLậpkế hoạchPhân tích rủiroKỹ nghệ Xây dựng & XuấtxưởngKhách hàngđánh giáXác địnhthành phần ứng viênTìmthành phần từ thư việnLấythành phần nếucóXây dựngthành phần nếukhơng.cóĐặtthành phần vào thư việnXây dựngbướclặpthứ ncủahệ thốngSlide 66Các phương pháp lậptrình¾Phương pháp lậptrìnhhướng lệnh.¾Phương pháp lậptrìnhhướng... tíchThiếtkếLậptrìnhKiểmthửCơng nghệ Hệ thống / Thơng tinĐiểnhìnhlàmơhìnhvịngđờicổđiển (mơ hình thác nước) Classic lifecycle / waterfall model: mơ hình hay đượcdùngnhấtSlide 34Mơ hình tuyếntính¾Hệ thống / Thơng tin và mơ hình hóa (System / Information engineering and modeling):Thiếtlập các yêu cầu, ánh xạ mộtsố tập con các yêu cầu sang phần mềm trong q trình tương tác giữaphầncứng, ngườivàCSDL.¾Phân... đích chung chung củaphầnmềm, chưarõchi tiết đầuvàohay xử lýra sao hoặcchưarõyêucầu đầura¾Dùng như “Hệ sơ khai” để thu thậpyêucầungười dùng qua các thiếtkế nhanh¾Các giảithuật, kỹ thuật dùng làm bảnmẫucóthể chưa nhanh, chưatốt, miễnlàcómẫu để thảoluậngợiyêucầucủangười dùngSlide 40Mơ hình pháttriển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development: RAD)¾Là quy trình phát triểnphầnmềmgiatăng, tăng . sảnphẩmv công cụ phầnmềm(máytínhhóatừng phần) Tổng hợp, hệ thống hóa cho từng loạicôngcụ(Máy tính hóa toàn bộ quy trình sảnxuấtphầnmềm)Hướng tớisảnxuấtphầnmềmtựđộngSlide. 10Phầnmềm nhìn từ cấutrúcvàthủ tục¾Hai yếutố cấuthànhcủaphầnmềmPhương diệncấutrúcPhương diệnthủ tục¾Cấutrúcphầnmềm: biểuthị kiến trúc các chứcnăng mà phầnmềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng công nghệ phần mềm, Bài giảng công nghệ phần mềm, Bài giảng công nghệ phần mềm, Định nghĩa 1: mềm là mềm là gì ? mềm nhìn từ cấu trúc phân cấp:, mềm nhìn từ cấu trúc và thủ tục

Hình ảnh liên quan

¾ Hữu hình - Bài giảng công nghệ phần mềm

u.

hình Xem tại trang 1 của tài liệu.
¾ Vô hình - Bài giảng công nghệ phần mềm

h.

ình Xem tại trang 1 của tài liệu.
¾ Là hàng hóa vô hình, không nhìn thấy được - Bài giảng công nghệ phần mềm

h.

àng hóa vô hình, không nhìn thấy được Xem tại trang 5 của tài liệu.
Điển hình là mô hình vòng đời cổ điển (mô hình thác nước) Classic life - Bài giảng công nghệ phần mềm

i.

ển hình là mô hình vòng đời cổ điển (mô hình thác nước) Classic life Xem tại trang 9 của tài liệu.
¾ Gồm một số nhóm (teams), mỗi nhóm làm 1 RAD theo các pha: Mô hình nghiệp vụ, Mô hình dữliệu, Mô hình xửlý, Tạoứng dụng, Kiểm thửvà đánh giá (Business, Data, Process, Application - Bài giảng công nghệ phần mềm

m.

một số nhóm (teams), mỗi nhóm làm 1 RAD theo các pha: Mô hình nghiệp vụ, Mô hình dữliệu, Mô hình xửlý, Tạoứng dụng, Kiểm thửvà đánh giá (Business, Data, Process, Application Xem tại trang 10 của tài liệu.
¾Khi nào dùng mô hình chế thử? - Bài giảng công nghệ phần mềm

hi.

nào dùng mô hình chế thử? Xem tại trang 10 của tài liệu.
Luồng thông tin được mô hình hóa để trả lời các câu hỏi: - Bài giảng công nghệ phần mềm

u.

ồng thông tin được mô hình hóa để trả lời các câu hỏi: Xem tại trang 11 của tài liệu.
RAD: Business modeling - Bài giảng công nghệ phần mềm

usiness.

modeling Xem tại trang 11 của tài liệu.
¾ Kết hợp mô hình tuần tự và ý tưởng lặp lại của chế bản mẫu - Bài giảng công nghệ phần mềm

t.

hợp mô hình tuần tự và ý tưởng lặp lại của chế bản mẫu Xem tại trang 13 của tài liệu.
RAD: Hạn chế ? - Bài giảng công nghệ phần mềm

n.

chế ? Xem tại trang 13 của tài liệu.
¾ Dùng cho mọi loại ứng dụng và cho hình ảnh khá chính xác về trạng thái hiện trạng của dựán - Bài giảng công nghệ phần mềm

ng.

cho mọi loại ứng dụng và cho hình ảnh khá chính xác về trạng thái hiện trạng của dựán Xem tại trang 16 của tài liệu.
Mô hì nh - Bài giảng công nghệ phần mềm

h.

ì nh Xem tại trang 16 của tài liệu.
9 Khó thuyết phục khách hàng là phương pháp tiến hóa xoắnốc có thểkiểm soát - Bài giảng công nghệ phần mềm

9.

Khó thuyết phục khách hàng là phương pháp tiến hóa xoắnốc có thểkiểm soát Xem tại trang 16 của tài liệu.
¾ Có nhiều tương đồng với mô hình xoắn ốc - Bài giảng công nghệ phần mềm

nhi.

ều tương đồng với mô hình xoắn ốc Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan