RAS FTP Win2K Server

16 491 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 08:55

RAS FTP Win2K Server 1 HHưướớnngg ddẫẫnn ccấấuu hhììnnhh mmááyy cchhủủ cchhoo pphhéépp ttrruuyy ccậậpp ttừừ xxaa vvàà llààmm mmááyy cchhủủ ffttpp sseerrvveerr 1. Yêu cầu hệ thống Đ Máy chủ được cài đặt là máy chủ ACTIVE DIRECTORY SERVER. Đ Máy chủ có một địa chỉ IP tĩnh (192.168.0.1). Đ Đã cài các dịch vụ sau: Routing and Remote Access, DHCP Server, FTP Server. Đ Cài đặt NTFS cho các ổ đĩa dùng làm nơi lưu trữ dữ liệu cho User. Đ Có MODEM, đường thoại đã được cài đặt. 2. các bước cấu hình máy chủ 2.1. Kiểm tra các dịch vụ trên Server đã cài chưa, nếu chưa cài hãy cài thêm Vào chức năng Control Panel -> Add & Remove Program -> Windows .-> Add/Remove Windows Component -> -> Internet Information Services -> FTP . để kiểm tra FTP Server -> Networking Service -> DHCP . để kiểm tra DHCP Server 2.2. Cầu hình DHCP Server -> Vào menu quản trị DHCP (để cài thêm DHCP ở máy chủ. 2 -> Nếu máy chủ chưa được đăng ký (có dấu mũi tên đỏ chỉ dưới, hãy click phải chuột -> Authorise). -> Sau đó thêm một vùng địa chỉ, phải chuột -> New Scope. 3 -> Đặt tên cho vùng địa chỉ định tạo. -> Chọn địa chỉ đầu và địc chỉ cuối. 4 -> BÊm Next cho ®Õn khi hoµn thµnh, mµn h×nh sau lµ mµn h×nh hoµn thµnh. 5 2.3. Cầu hình Routing & Remote .(để cho phép truy cập từ xa) -> Nếu máy chưa chạy, phải chuột -> Config . 6 -> Chän lùa chän sè 2 -> BÊm Next cho tíi khi kÕt thóc 7 -> Sau khi dịch vụ này đã chạy, cấu hình thêm một số thông số như sau 8 -> Nhập điạ chỉ của máy chủ DHCP title='cấu hình ftp server'>Server -> Cấu hình cho phép quay từ xa, như hình vẽ 9 2.4. Cầu hình FTP Server -> Chọn menu -> FTP đã chạy, kiểm tra, cấu hình các thông số như hình vẽ. 10 -> Phải chuột vào biểu tượng, hiện thẻ cấu hình, cấu hình các thẻ. ->Không cho người dùng nặc danh truy cập. [...]... Component -> -> Internet Information Services -> FTP ®Ĩ kiĨm tra FTP Server -> Networking Service -> DHCP để kiểm tra DHCP Server 2.2. Cầu hình DHCP Server -> Vào menu quản trị DHCP (để cài thêm DHCP ở máy chủ. 11 -> Màn hình chào mừng người sử dụng, khi họ đăng nhập. -> Chọn thư mục mẹ của FTP Server. -> Mặc định mọi điạ chỉ IP gán cho máy trạm đều... chủ được cài đặt là máy chủ ACTIVE DIRECTORY SERVER. Đ Máy chủ có một địa chỉ IP tĩnh (192.168.0.1). Đ Đà cài các dịch vụ sau: Routing and Remote Access, DHCP Server, FTP Server. Đ Cài đặt NTFS cho các ổ đĩa dùng làm nơi lưu trữ dữ liệu cho User. Đ Có MODEM, đường thoại đà được cài đặt. 2. các bước cấu hình máy chủ 2.1. Kiểm tra các dịch vụ trên Server đà cài chưa, nếu chưa cài hÃy cài thêm... người sử dụng, khi họ đăng nhập. -> Chọn thư mục mẹ của FTP Server. -> Mặc định mọi điạ chỉ IP gán cho máy trạm đều có thể đăng nhập. 13 -> T¹o mét nhãm, vÝ dụ đặt tên là FTP- Group, gán cho nhóm này quyền truy cập máy chủ, lần lượt theo các bước sau: 1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> Domain Controller Security Policy. 2. Double-click Security... type the following command and press ENTER, and then press ENTER again when you are prompted: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce 3.2 Khai b¸o nhãm User cho phÐp truy cập vào máy chủ FTP 3 -> Đặt tên cho vùng địa chỉ định tạo. -> Chọn địa chỉ đầu và địc chỉ cuối. 10 -> Phải chuột vào biểu tượng, hiện thẻ cấu hình, cấu hình các thẻ. ->Không . Information Services -> FTP. .. để kiểm tra FTP Server -> Networking Service -> DHCP... để kiểm tra DHCP Server 2.2. Cầu hình DHCP Server -> Vào menu. ACTIVE DIRECTORY SERVER. Đ Máy chủ có một địa chỉ IP tĩnh (192.168.0.1). Đ Đã cài các dịch vụ sau: Routing and Remote Access, DHCP Server, FTP Server. Đ Cài

Hình ảnh liên quan

2. các bước cấu hình máy chủ - RAS FTP Win2K Server

2..

các bước cấu hình máy chủ Xem tại trang 1 của tài liệu.
-> Bấm Next cho đến khi hoàn thành, màn hình sau là màn hình hoàn thành. - RAS FTP Win2K Server

gt.

; Bấm Next cho đến khi hoàn thành, màn hình sau là màn hình hoàn thành Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.3. Cầu hình Routing & Remote...(để cho phép truy cập từ xa) - RAS FTP Win2K Server

2.3..

Cầu hình Routing & Remote...(để cho phép truy cập từ xa) Xem tại trang 5 của tài liệu.
2.3. Cầu hình Routing & Remote...(để cho phép truy cập từ xa) - RAS FTP Win2K Server

2.3..

Cầu hình Routing & Remote...(để cho phép truy cập từ xa) Xem tại trang 5 của tài liệu.
-> Sau khi dịch vụ này đã chạy, cấu hình thêm một số thông số như sau - RAS FTP Win2K Server

gt.

; Sau khi dịch vụ này đã chạy, cấu hình thêm một số thông số như sau Xem tại trang 7 của tài liệu.
-> Cấu hình cho phép quay từ xa, như hình vẽ - RAS FTP Win2K Server

gt.

; Cấu hình cho phép quay từ xa, như hình vẽ Xem tại trang 8 của tài liệu.
2.4. Cầu hình FTP Server - RAS FTP Win2K Server

2.4..

Cầu hình FTP Server Xem tại trang 9 của tài liệu.
-> FTP đã chạy, kiểm tra, cấu hình các thông số như hình vẽ. - RAS FTP Win2K Server

gt.

; FTP đã chạy, kiểm tra, cấu hình các thông số như hình vẽ Xem tại trang 9 của tài liệu.
-> Phải chuột vào biểu tượng, hiện thẻ cấu hình, cấu hình các thẻ. - RAS FTP Win2K Server

gt.

; Phải chuột vào biểu tượng, hiện thẻ cấu hình, cấu hình các thẻ Xem tại trang 10 của tài liệu.
-> Màn hình chào mừng người sử dụng, khi họ đăng nhập. - RAS FTP Win2K Server

gt.

; Màn hình chào mừng người sử dụng, khi họ đăng nhập Xem tại trang 11 của tài liệu.
ố Trong thư mục mẹ mà bạn cấu hình máy chủ FTP Server (phần 2.4), hãy tạo cho mỗi User môt thư mục, cách phân quyền hạn như sau:  - RAS FTP Win2K Server

rong.

thư mục mẹ mà bạn cấu hình máy chủ FTP Server (phần 2.4), hãy tạo cho mỗi User môt thư mục, cách phân quyền hạn như sau: Xem tại trang 15 của tài liệu.
ố Với thư mục con, định gán cho User nào, hãy đặt quyền hạn như hình vẽ (ví dụ gán cho User:CuongLm)  - RAS FTP Win2K Server

i.

thư mục con, định gán cho User nào, hãy đặt quyền hạn như hình vẽ (ví dụ gán cho User:CuongLm) Xem tại trang 16 của tài liệu.

Tài liệu liên quan