0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

3 632 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:20

KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa Lí 9 Họ và tên: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….L ớp……………………………… Điểm Nhận xét Đề bài Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ 2 biểu đồ hình tròn để thể hiện rõ cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 và 2002. Các nhóm cây Năm 1990 2002 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây ăn quả, rau đậu và cây khác 67.1 13.5 19.4 60.8 22.7 16.5 Dựa vào biểu đồ, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì? Bài làm . KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa Lí 9 Họ và tên: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….L ớp……………………………… Điểm Nhận xét Đề bài Dựa vào bảng số. ngành trồng trọt của nước ta năm 199 0 và 2002. Các nhóm cây Năm 199 0 2002 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây ăn quả, rau đậu và cây khác 67.1 13.5 19. 4 60.8 22.7 16.5 Dựa. công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì? Bài làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx, Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx,

Từ khóa liên quan