Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà ppt

53 246 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………… 1 LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 2 PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ………… 3 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP ……………… 3 1. Chi phí sản xuất…………………………………………………… 3 1. 1. Khái niệm 3 1.2. Phân loại CF 3 2. Giá thành sản phẩm ……………………………………………… 4 2.1. Khái niệm giá thành 4 2.2 Phân loại giá thành 5 3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm…………… 5 II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP …………………… 6 1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp ………………………………………………………………….6 1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX 6 1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX………………………………… 6 2. Đánh giá SPDD cuối kỳ…….………………………………………13 2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp …………………………………………………………………………… 13 2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương…………………………………………………………………………………13 2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức………………… 14 3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất ……………………………………………………………. 14 3.1. Đối tượng tính giá thành……………………………………………… 14 Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 2 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc 3.2. Kỳ tính giá thành……………………………………………………… 14 3.3. Các phương pháp tính giá thành…………………………………… 14 III. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHI SỔ KẾ TOÁN………………… 17 PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ ………………………………………… 18 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊC HỒNG TRÀ 18 1. Quá trình hình thành và phát triển ………………………………18 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà ………………………………………………………………… 19 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà…………………………………… 21 4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính ………………………………. 23 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ……………… 26 1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 26 2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26 3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang……………… 37 4. Kế toán tính giá thành sản phẩm 39 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 40 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 40 II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI 41 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỔ PHẦN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 41 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 3 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân - Giảng viên Bộ môn Kế toán - Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình viết luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Khoa Tài chính Kế toán Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh; Ban giám đốc; Phòng Kế toán Tài chính; Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này. Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu này. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005 Sinh viên Nguyễn Tuấn Ngọc Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 4 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn. Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác những tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt được lợi nhuận như mong muốn. Tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Thông tin chi phí, giá thành có ý nghĩa sâu sắc với công tác quản trị doanh nghiệp bởi vì trên cơ sở đó, người quản lý mới xây dựng được cơ cấu chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà" để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Nội dung luận văn gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận). Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Mặc dù đã rất cố gắng song thời gian thực tập còn ít, khả năng và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 5 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc bạn bè. Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 6 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1. Chi phí sản xuất. 1.1. Khái niệm: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải biết kết hợp 3 yếu tố cơ bản, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Hao phí của những yếu tố này biểu hiện dưới hình thức giá trị gọi là CPSX. Như vậy, CPSX là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa, và các chi phí bằng tiền khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện cung cấp lao vụ, dịch vụ trong một kỳ nhất định. 1.2. Phân loại: Tùy theo việc xem xét chi phí ở góc độ khác nhau, mục đích quản lý chi phí khác nhau mà chúng ta lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí cho phù hợp. Trong doanh nghiệp sản xuất người ta thường phân loại chi phí sản xuất theo các cách sau: 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí không phân biệt chúng phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì để chia thành các yếu tố chi phí, bao gồm: * Chi phí nguyên vật liệu. * Chi phí nhân công. * Chi phí khấu hao TSCĐ. * Chi phí dịch vụ mua ngoài. * Chi phí bằng tiền khác. Ý nghĩa của cách phân loại này cho ta biết tỷ trọng và kết cấu của từng loại chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã chi ra trong một kỳ nhất định. 1.2.2. Phân loại CPSX theo mục đích và công dụng của chi phí. Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí để chia toàn bộ CPSX theo các khoản mục sau: * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT). * Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT). * Chi phí sản xuất chung bao gồm 6 yếu tố: chi phí nhân viên phân Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 7 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc xưởng; chi phí vật liệu; chi phí dụng cụ sản xuất; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí bằng tiền khác. Cách phân loại này có tác dụng quản lý CPSX theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, là cơ sở để lập định mức CPSX và kế hoạch giá thành cho kỳ sau. 1.2.3. Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. Theo cách này CPSX được chia thành: * Chi phí khả biến (biến phí). * Chi phí bất biến (định phí). Cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh để phân tích điểm hòa vốn và phục vụ cho các quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh. 1.2.4. Phân loại CPSX theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm. CPSX được chia thành 2 loại: * Chi phí cơ bản. * Chi phí chung. Cách phân loại này có tác dụng giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp xác định đúng phương hướng và biện pháp sử dụng tiết kiệm chi phí đối với từng loại, nhằm hạ giá thành sản phẩm, lao vụ dịch vụ. 1.2.5. Phân loại CPSX theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí. Toàn bộ CPSX được chia thành: * Chi phí trực tiếp. * Chi phí gián tiếp. Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX cho các đối tượng một cách đúng đắn và hợp lý. 2. Giá thành sản phẩm. 2.1. Khái niệm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành. Quá trình sản xuất là quá trình thống nhất bao gồm 2 mặt: chi phí sản xuất và kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 8 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 2.2. Phân loại. 2.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. Theo cách phân loại này, chỉ tiêu giá thành được chia làm 3 loại: * Giá thành kế hoạch: Việc tính toán xác định giá thành kế hoạch được tiến hành trước khi bước vào kinh doanh do bộ phận kế hoạch thực hiện. Giá thành kế hoạch được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch, đồng thời được xem là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. * Giá thành định mức: Giống như giá thành kế hoạch, việc tính giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm và được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành và tính cho từng đơn vị sản phẩm. * Giá thành thực tế: Khác với 2 loại giá thành trên, giá thành thực tế của sản phẩm chỉ có thể tính toán được sau khi đã kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm và dựa trên cơ sở các chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm tập hợp được trong kỳ. 2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành. Theo cách này, giá thành sản phẩm bao gồm: * Giá thành sản xuất (hay giá thành công xưởng): là chỉ tiêu phản ánh tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung). * Giá thành toàn bộ (hay giá thành tiêu thụ): là chỉ tiêu phản ánh tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và được tính theo công thức: Giá thành toàn bộ của sản phẩm = Giá thành sản xuất của sản phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì nội dung cơ bản của chúng đều là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất. Do đó, về bản chất chúng giống nhau nhưng chi phí sản xuất là cơ sở để Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 9 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc tính toán xác định giá thành sản phẩm. Tuy vậy giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có những mặt khác nhau sau: - Chi phí sản xuất luôn gắn liền với một thời kỳ phát sinh chi phí, còn giá thành sản phẩm gắn liền với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất đã hoàn thành. - Chi phí sản xuất không chỉ liên quan đến sản phẩm lao vụ đã hoàn thành mà còn liên quan đến sản phẩm hỏng, sản phẩm làm dở dang cuối kỳ, cả những chi phí trích trước nhưng thực tế chưa phát sinh. Giá thành sản phẩm lại liên quan đến sản phẩm làm dở dang cuối kỳ trước chuyển sang. II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 1.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: Đối tượng tập hợp CPSX là những phạm vi, giới hạn mà CPSX cần được tập hợp phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Trong các doanh nghiệp sản xuất, đối tượng kế toán tập hợp CPSX có thể là:  Từng phân xưởng, bộ phận sản xuất.  Từng giai đoạn quy trình công nghệ hay toàn bộ quy trình công nghệ.  Từng sản phẩm, nhóm sản phẩm.  Từng đơn đặt hàng. 1.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX. 1.2.1. Tài khoản sử dụng.  TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT).  TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT).  TK 627: Chi phí sản xuất chung.  TK 154: Chi phí sản xuất dở dang.  TK 631: Giá thành sản xuất. Ngoài ra, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác như: TK 155, TK 157, TK 335, TK 338, TK 142… 1.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí vật liệu trực tiếp: Chi phí NVLTT là những chi phí được sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản xuất sản phẩm (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…). Trong trường hợp nguyên vật liệu trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, kế toán phải lựa chọn tiêu thức hợp lý để phân bổ cho các đối tượng liên quan theo công thức sau: Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 10 [...]... nghiệp Ngọc Nguyễn Tuấn II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành Sản phẩm của Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà được sản xuất theo kiểu chế biến liên tục bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau Loại hình sản xuất là hàng loạt với khối lượng lớn, đặc điểm sản xuất là có phân xưởng do vậy yêu cầu... hoàn chỉnh 3.2 Kỳ tính giá thành: Trong công tác tính giá thành, kế toán còn nhiệm vụ xác định kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành Mỗi đối tượng tính giá thành phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất và chu kỳ sản xuất của chúng để xác định cho thích hợp Do đó kỳ tính giá thành mà các doanh... khối lượng hạch toán, kế toán thường tiến hành tập hợp CPSX theo nhóm sản phẩm cùng loại do đó đối tượng tập hợp CPSX là nhóm sản phẩm còn đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm Giá thành thực tế Giá thành kế hoạch của từng loại = (hoặc giá thành định mức) × Tỷ lệ tính giá thành sản phẩm của từng loại sản phẩm Tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm Tổng giá thành kế hoạch (hoặc giá thành định mức)... mua ngoài, các chi phí bằng tiền khác (5) Kết chuyển và phân bổ CPSX chung vào các đối tượng chịu chi phí (6) Chi Phí sản xuất chung cố định không phân bổ tính vào giá vốn hàng bán 1.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp Để tập hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp, kế toán tùy thuộc vào việc áp dụng phương pháp kế toán bán hàng tồn kho mà chi phí sản xuất được tập hợp theo một... doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 22 Luận văn tốt nghiệp Ngọc Nguyễn Tuấn PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ I ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 1 Quá trình hình thành và phát triển Căn cứ quyết định số 461 ngày 06/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT)... chuyển chế độ hạch toán và đổi tên trung tâm kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu ngành chè sát nhập với phòng kinh doanh số 3 của Tổng công ty chè thành Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà là đơn vị thành viên của Tổng công ty chè, do vậy công ty hạch toán phụ thuộc vào Tổng công ty Công ty được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy... máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 26 Luận văn tốt nghiệp Ngọc a Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Nguyễn Tuấn Phòng Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ giúp Giám đốc trong công tác kế hoạch tài chính, tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty theo đúng chế độ kế toán. .. bộ phận sản xuất Chi phí sản xuất chung có thể được tập hợp trực tiếp hoặc gián tiếp cho từng sản phẩm Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627 "Chi phí sản xuất chung", TK627 được mở chi tiết cho các tài khoản cấp 2: TK 627.1: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 627.2: Chi phí vật liệu TK 627.3: Chi phí dụng cụ sản xuất TK 627.4: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 627.7: Chi phí dịch... hạch toán chi phí sản xuất chung theo phụ lục 03 Phụ lục 03: TK 214 Kế toán chi phí sản xuất chung (3) TK 111, 112, 331… (4) TK 133.1 Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán Thuế GTGT được khấu trừ 13 Luận văn tốt nghiệp Ngọc Nguyễn Tuấn Chú thích: (1) Tập hợp chi phí nhân công (2) Tập hợp chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất (3) Tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ (4) Tập hợp chi phí. .. Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 12 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn Ngọc (4) Kết chuyển và phân bổ chi phí NCTT vào các đối tượng chịu chi phí (5) Chi phí nhân công vượt trên mức bình thường tính vào giá vốn hàng bán 1.2.4 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là các chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất trong phạm . VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ……………… 26 1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 26 2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26 3. Kế toán. hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính. của sản phẩm = Giá thành sản xuất của sản phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà ppt, Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà ppt, Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà ppt

Từ khóa liên quan