LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM pdf

25 370 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm hiểu trẻ em đã trở thành nguồn lây lao như thế nào, cách điều trị và phòng ngừa bệnh lao phổi AFB(+) ở trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Gồm 63 trường hợp bệnh nhân là trẻ em nhập viện khoa B 1 BV Phạm Ngọc Thạch từ 1/1/2006 đến 31/12/2006 với chẩn đoán lao phổi AFB(+). Kết quả: Lao phổi AFB(+) thường gặp ở trẻ em lớn tuổi gần tuổi dậy thì, hơn là ở trẻ nhỏ. Với phương pháp tìm AFB và chụp Xquang phổi chúng tôi có 63 ca với 69,83% là lao phổi nặng; trong đó có 17 ca phối hợp với các bệnh lao khác. Tiền sử có nguồn lây lao là 57,14% và nhiễm HIV là 28,57% Kết luận: Nhiễm HIV và nguồn lây lao cùng với một số yếu tố thuận lợi; đã làm cho đối tượng trẻ em ngày nay có thể trở thành nguồn lây. Bệnh lao phổi AFB(+) trẻ em có thể điều trị được với hóa trị lao ngắn ngày và bệnh này có thể tránh được nhờ chủng BCG, dập tắt nguồn lây và một số biện pháp khác. ABSTRACT Objective: To learn by way that children were became the contagious tuberculous source; therapy and prevention of pulmonary tuberculosis in children with bacteriological positive. Methods: Cross -sectional study. 63 children with diagnosis of pulmonary tuberculosis with bacteriological positive were admitted to Pham Ngoc Thach hospital from 01.01.2006 to 31.12.2006. Results: Pulmonary tuberculosis in children with bacteriological positive often happened in older than younger children. After doing examine to find AFB and chest radiographs we had 63 cases with 69.83% serious pulmonary tuberculosis and 17 cases associated different tuberculosis. Prehistory of these cases include: 57.14% were close contacts of bacteriological positives cases and 28.57% to be contagious HIV Conclusion: To be contagious HIV, close contacts of bacteriological positives cases made children may be the contagious tuberculous source. The short court regimen is good for treatment pulmonary tuberculosis in children with bacteriological positive; and prevention this disease by BCG vaccinated, block up the contagious tuberculous source ĐẶT VẤN ĐỀ Lao phổi AFB(+) ở trẻ em là một thể bệnh gây trăn trở nhiều cho những nhà chuyên môn về Lao và Bệnh Phổi. Bởi vì trẻ em là đối tượng chủ yếu bị lây bởi nguồn lây là người lớn, còn bản thân trẻ em trở thành nguồn lây là việc xưa nay hiếm. Lao phổi ở trẻ em hiếm khi tìm thấy vi khuẩn lao trong đàm mà chẩn đoán phải dựa trên tập hợp những dữ kiện: bệnh sử lâm sàng, nguồn lây, phản ứng lao tố, X quang. Lao phổi có vi khuẩn lao chiếm tỉ lệ rất nhỏ ở trẻ em khoảng 2% có AFB(+) và 29% Cấy(+) là một công trình ở Canada khi thử trực tiếp và cấy bằng dịch dạ dày 3 ngày liên tiếp. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này nhằm tìm hiểu trẻ em đã trở thành nguồn lây lao như thế nào, từ đó thống nhất cách điều trị và đưa ra biện pháp để phòng ngừa. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang. Gồm 63 trường hợp bệnh nhân là trẻ em nhập viện khoa B 1 BV Phạm Ngọc Thạch từ 1/1/2006 đến 31/12/2006 với chẩn đoán lao phổi BK(+). Tiêu chuẩn chọn bệnh - Bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú khoa B 1 BV Phạm Ngọc Thạch. - X quang phổi thấy tổn thương lao. - Vi trùng lao (+) trong đàm hay dịch dạ dày - Không có triệu chứng ung thư phổi nguyên phát hay di căn KẾT QUẢ Trong thời gian 1 năm, chúng tôi có 63 trường hợp lao phổi BK(+) nhập viện khoa B 1 , trong đó có 29 nam và 34 nữ. Tuổi và giới Bảng 1 Tu 0 – 4 tuổi 5 – 10 tuổi 11 – 14 tuổi ổi G iới Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ S ố bệnh nhân 7 6 10 8 12 20 Tỉ lệ % 11,1 1% 9,5 2% 15,8 8% 12,6 9% 19,0 5% 31,7 4% Tổ ng cộng 13 (20,63%) 18 (28,57%) 32 (50,79%) Các bệnh nhân trong nghiên cứu này đa số là trẻ lớn 11-14 tuổi (50,79%). Địa chỉ Bảng 2 Địa TP. Các chỉ HCM tỉnh Số bệnh nhân 44 19 T ỉ lệ % 69,84 % 30,16% Tiền căn Chúng tôi đặc biệt chú ý đến cơ địa của bệnh nhân và các bệnh có trước kia, vì nó liên quan mật thiết đến bệnh lao phổi. Bảng 3 Ti ền căn Số bệnh nhân Tỉ lệ % Chủng ngừa BCG 54 85,71% Nguồn 36 57,14% lây Nhiễm HIV 18 28,57% Bệnh bẩm sinh 04 6,35% Suy dinh dưỡng 24 38,09% Kinh t ế nghèo 37 58,73% Trên cùng 1 bệnh nhân có thể có nhiều tiền căn khác nhau, ví dụ 1 bệnh nhân vừa có Suy dinh dưỡng vừa có Kinh tế nghèo và có Nguồn lây. Vì vậy tổng số các tỉ lệ phần trăm sẽ > 100%. Bệnh lao phối hợp Có 17 trường hợp lao phổi BK(+)phối hợp với lao cơ quan khác như Bảng 4 Bệnh lao phối hợp Số bệnh nhân Tỉ lệ % Lao màng não 05 7,93% Lao c ột sống 02 3,17% Lao màng phổi 02 3,17% Lao hạch 07 11,11% Lao hạch ổ bụng 01 1,58% Các trẻ em có thêm bệnh lao phối hợp, nhất là lao màng não (7,93%) thì điều trị khó khăn hơn và thời gian phải kéo dài. AFB (+) Bảng 5 AFB(+) Trong đàm Trong dịch dạ dày Số bệnh nhân 38 25 Tỉ lệ % 60,32 % 39,68% Các trẻ em trong nghiên cứu này đa số là trẻ lớn 11-14 tuổi, nên có thể khạc đàm tìm vi trùng lao, nên tỉ lệ dương tính trong đàm là 60,32%; còn lại 39,68% là trẻ nhỏ hơn, chưa biết cách khạc đàm mà thường là nuốt đàm nên được lấy dịch dạ dày làm xét nghiệm. Các hình ảnh X.quang phổi Bảng 6 Các hình ảnh tr ên X.quang phổi S ố ca T ỉ lệ % Hình ảnh hang lao 24 38,09% Tràn d ịch màng ph ổi+ thâm nhiễm 2 3,17% Hình hạt kê 8 12,69% Thâm nhiễm 2 bên phổi 20 31,74% Thâm 9 14,28% [...]... hạch 3 Lao phổi AFB (-) 4 Lao phổi- Lao màng não 5 Lao phổi- Lao màng phổi 6 Lao phổi- Lao hạch 7 Lao 4 0,55% Lao 103 14,36% Lao 4 0,55% Lao 193 26,91% 47 6,55% 13 1,81% phổi- Lao cột sống 8 hạch 9 xương khớp 10 màng não 11 Lao màng phổi 12 Lao kê 13 Lao 2,37% 3 0,41% Lao 8 1,11% Lao 1 0,14% Lao kê- 17 16 2.23% 18 2,51% Lao màng não 14 Lao kê- Lao cột sống 15 màng bụng 16 ruột 17 hạch mạc treo 18 Lao. .. bệnh lao phổi ở trẻ em tìm được vi trùng lao trong đàm hay dịch dạ dày nhập viện khoa B1 BV Phạm Ngọc Thạch trong 1 năm từ 1/1 /2006 đến 31/12/2006 Thông thường 50% lao khởi đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, 30% lao ngoài phổi, trong đó có lao màng não, lao kê, xảy ra sớm ở trẻ dưới 5 tuổi, lao màng phổi thông thường sau 5 tuổi, lao hạch, xương khớp, cột sống tất cả các lứa tuổi 20% lao ở phổi sau 5 tuổi: lao phổi. .. khuẩn lao thường ở trẻ lớn từ 10-14 tuổi Điều này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi: số trẻ em lao phổi AFB (+) gặp đa so ở lứa tuổi 11-14 (50,79%) Tiền căn của những bệnh nhân là trẻ em bị lao phổi AFB (+) rất đa dạng Nguồn lây lao trong gia đình Trẻ em có hình ảnh bất thường trên XQ với triệu chứng lâm sàng hay không đều phải tìm nguồn lây lao trong gia đđình, thường có nguồn lây lao đđến 80% ở trẻ. .. lao phổi nặng, có tổn thương nhiều khắp 2 phế trường (31,74%) Điều này phù hợp với việc bệnh nhân khạc ra vi trùng và trở thành nguồn lây nhỏ tuổi Các thể lao trẻ em Ở trẻ em, bệnh lao thường nặng có thể tử vong như: Lao kê và lao màng não ở lứ atuổi < 5 Phần lớn bệnh lao trẻ em liên hệ mật thiết với bệnh lao phổi AFB (+) Tại các nước đang phát triển lưu hành độ nhiễm lao của trẻ em không chủng BCG ở. .. 14 là > 20% và ở lứa tuổi 10 là từ 10-20% Trong nước công nghiệp hoá, nước giàu trẻ em từ 0 – 14 tuổi chiếm 20% tổng số dân chúng và lao trẻ em chiếm tỉ lệ lao chung của cộng đồng là 2,5 % ở Nhật, 5,2 % ở Mỹ và 7% ở Đức Tại các nước nghèo, trẻ em 0-14 tuổi chiếm 45% dân số chung (ở Châu Phi) và lao trẻ em chiếm 17,7% số lao chung ở Kenya và 18,5 % ở Tanzanie Tỷ lệ mắc bệnh lao trẻ em thay đổi tùy... Lao cột sống 19 Lao 3 0,41% 3 0,41% 1 0,14% Lao 2 0,27% Lao 7 0,97% 63 8,78% đa màng 20 Lao màng ngoài tim 21 Lao tinh hoàn 22 niệu 23 phối hợp (>2) 24 Lao phổi AFB( +) Tổng cộng 717 100% So với tổng số 717 trường hợp các bệnh nhân trẻ em nhập viện trong năm 2006 thì bệnh Lao phổi AFB( +) chiếm tỉ lệ 8,78 %, ít hơn nhiều so với lao màng não là 26,29% Lý do là nhiều trường hợp lao phổi AFB (+) được quản... nhất: Trẻ em dưới 5 tuổi có biến chứng lao cấp tính và tại chổ Trẻ em 12-14 tuổi có biến chứng lao phổi 2 năm sau Nghiên cứu của chúng tôi thì bệnh phổi ở trẻ em rất đa dạng là trầm trọng vì có đến 26,91% lao màng não, 2,37% lao kê + lao màng não, ngoài ra còn rất nhiều thể lao nặng khác như trong bảng 7 Điều này cho thấy tình hình lao trẻ em ở Việt nam còn khá nặng nề Điều trị Hóa trị liệu lao ngắn... Từ nay đến năm 2010, số nước nghèo ở Á Châu sẽ giảm, nhưng số nước nghèo ở Phi Châu sẽ gia tăng và trẻ em ở tầng lớp nghèo khổ càng dễ bị bệnh lao đe dọa Dịch HIV/AIDS sẽ làm cho bệnh lao trẻ em gia tăng vì do 2 hậu quả: Nguy cơ trẻ em bị nhiễm HIV từ mẹ bị HIV (+) Nguy cơ bị nhiễm lao cao hơn vì số lao phổi AFB (+) gia tăng do ảnh hưởng của dịch HIV/AIDS trên bệnh lao hiện có Đặc biệt chúng tôi có... lây lao, với công thức 2SRHZ/4RH điều trị rất hiệu quả các trường hợp lao phổi AFB (+) ở trẻ em Theo kết quả bảng 8 chúng tôi có 88,88% ca có chức năng gan bình thường, điều này là thông thường vì chức năng gan của trẻ em chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường sống chung quanh Nhờ vậy, điều trị lao với công thức ngắn ngày nêu trên cho kết quả rất tốt Phòng ngừa Từ nay đến năm 2010, bệnh lao trẻ em ở. .. phổi nhiễm 1 bên phổi Có 44 ca là lao nặng với hang lao và tổn thương 2 phổi chiếm tỉ lệ 69,83% Các thể lao khác nhập viện trong cùng thời điễm Trong cả năm 2006 có 717 ca trẻ em nhập viện khoa B1 BV Phạm Ngọc Thạch vì bệnh lao, trong đó ghi nhận các thể lao như sau: Bảng 7 Số thứ tự Các thể Số lao ca Tỉ lệ % khác 1 Lao khởi đầu 55 7,67% 2 Lao 12 1,67% 73 10,18% 16 2,23% 11 1,53% 44 6,13% khởi đầuLao . LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm hiểu trẻ em đã trở thành nguồn lây lao như thế nào, cách điều trị và phòng ngừa bệnh lao phổi AFB( +) ở trẻ em. Phương pháp. là trẻ em nhập viện khoa B 1 BV Phạm Ngọc Thạch từ 1/1/2006 đến 31/12/2006 với chẩn đoán lao phổi AFB( +). Kết quả: Lao phổi AFB( +) thường gặp ở trẻ em lớn tuổi gần tuổi dậy thì, hơn là ở trẻ. 7,67% 2 Lao khởi đầu- Lao hạch 12 1,67% 3 Lao ph ổi AFB (-) 73 10,18% 4 Lao phổi- Lao màng não 16 2,23% 5 Lao phổi- Lao màng phổi 11 1,53% 6 Lao phổi- Lao hạch 44
- Xem thêm -

Xem thêm: LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM pdf, LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM pdf, LAO PHỔI AFB (+) Ở TRẺ EM pdf