Cơ sở đo lường điện tử - 3 pps

19 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:21

77 78 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) 3. M͡ts͙ ch͇ÿ͡làm vi͏c: a. Quét liên tͭc ÿ͛ng b͡ trong (ngoài) -Dùng ÿӇ quan sát ҧnh cӫa tín hiӋu liên tөc theo thӡi gian và ÿo các tham sӕ cӫa chúng. -S 2 ӣ vӏ trí CH (hoһc EXT nӃu là ÿӗng bӝ ngoài), S 3 ӣ vӏ trí 2 -Tín hiӋu tӯ lӕi vào kênh Y, qua M̩ch vào và b͡ phân áp Y ÿѭӧc khuӃch ÿҥi tӟi mӝt mӭc nhҩt ÿӏnh, sau ÿó ÿѭӧc giӳ chұm lҥi rӗi ÿѭa qua B͡ KĈ Y ÿ͙i xͱng ÿӇ tҥo 2 tín hiӋu có biên ÿӝ ÿӫ lӟn, ÿҧo pha nhau ÿѭa tӟi 2 phiӃn ÿӭng 79 b. Quét ÿͫi ÿ͛ng b͡ trong -Dùng ÿӇ quan sát và ÿo tham sӕ cӫa dãy xung không tuҫn hoàn hoһc dãy xung tuҫn hoàn có ÿӝ hәng lӟn. -S 2 ӣ vӏ trí CH, S 3 ӣ vӏ trí 1 -Quá trình hoҥt ÿӝng: giӕng chӃÿӝ1 c. Ch͇ÿ͡khu͇ch ÿ̩i -Dùng ÿӇ ÿo tҫn sӕ, góc lӋch pha, ÿӝ sâu ÿiӅu chӃ, vӁÿһc tuyӃn Vôn-Ampe cӫa ÿiӕt hoһc dùng làm thiӃt bӏ so sánh. Hình nhұn ÿѭӧc trên màn MHS gӑi là hình Lixazu -S 3 ӣ vӏ trí 3 -Bӝ tҥo quét trong ÿѭӧc ngҳt ra khӓi quá trình hoҥt ÿӝng. MHS làm viӋc theo 2 kênh ÿӝc lұp X,Y và ÿҫu vào X cNJng là ÿҫu vào tín hiӋu Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) 80 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) 4.3 MHS nhiӅu tia Dùng ÿӇ quan sát ÿӗng thӡi nhiӅu quá trình (tín hiӋu) 1. MHS 2 tia có l͙i vào c̿pphi͇nl͏ch ÿͱng tách bi͏t (kênh A, kênh B): -Mӛi kênh có mҥch KĈ làm lӋch riêng -Mӝtbӝ tҥogӕcthӡi gian chung cho cҧ 2 kênh 2. MHS 2 kênh dùng ͙ng tia ÿi͏nt͵ 1 tia và CM ÿi͏nt͵ -Hai bӝ KĈ tín hiӋu vào riêng cho kênh A, kênh B -Mӝtbӝ KĈ lӋch ÿӭng cho cҧ 2 kênh. Tín hiӋuvàobӝ KĈ này ÿѭӧcchuyӇn mҥch luân phiên giӳa 2 kênh. -Bӝ tҥogӕcthӡi gian (bӝ tҥ o sóng quét ngang) ÿiӅukhiӇntҫnsӕ chuyӇnmҥch 81 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) a) Ph˱˯ng pháp dùng chuy͋n m̩ch ÿi͏n t͵ ki͋u luân phiên (ALT mode): + Tín hiӋuvàobӝ KĈ lӋch ÿӭng ÿѭӧc chuyӇn mҥch luân phiên giӳa các kênh A và B. + Bӝ tҥogӕcthӡi gian ÿiӅukhiӇntҫnsӕ chuyӇn mҥch + 0yt 1 : tín hiӋu tӯ kênh A ÿѭӧc nӕi tӟi bӝ KĈ lӋch ÿӭng, tҥo thành vӃt trên màn hiӋn sóng + t 1 yt 2 : tín hiӋu tӯ kênh B ÿѭӧc nӕi tӟi bӝ KĈ lӋch ÿӭng, tҥo thành vӃt trên màn hiӋn sóng + Hai tín hiӋu ӣ hai kênh có cùng chu kì T và ÿѭӧc ÿӗng bӝ vӟi nhau. + Dӏch chӍnh DC: dӏch chuyӇn tín hiӋu kênh A (kênh B) trên màn theo phѭѫng thҷng ÿӭng bҵng ÿiӋn áp mӝt chiӅu + Ӣ các chu kǤ tiӃp theo: quá trình lһp lҥi nhѭ trên. Tҫn sӕ lһp cao ÿӃn mӭc mà các dҥng sóng nhѭÿѭӧc hiӋn ÿӗng thӡi. c) D̩ng sóng hi͏n 82 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) b)Ph˱˯ng pháp dùng chuy͋n m̩ch ÿi͏n t͵ ki͋u ng̷t quãng (Chop mode switching): Sӱ dөng tҫn sӕ chuyӇn mҥch cao hѫn nhiӅu so vӟi chӃÿӝluân phiên. +T 1 , T 3 , T 5 , T 7 , tín hiӋu vào kênh A ÿѭӧctҥo ra trên màn +T 2 , T 4 , T 6 , tín hiӋuvàokênh B ÿѭӧctҥora trên màn + Các dҥng sóng ӣ kênh A và B ÿѭӧc hiӋn hình nhѭ nhӳng ÿѭӡng ÿӭt nét. Khi tҫn sӕ chuyӇn mҥch là cao tҫn Ækhông thӇ nhұn ra nhӳng chӛ ÿӭt nét + f th nhӓ: ҧnh hiӋn trên màn MHS gҫn nhѭ liên tөc + f th lӟn; nf cm z mf th : các ÿoҥn ngҳt bӏ lҩp do ÿӝ dѭ huy cӫa ӕng và ÿӝ lѭu ҧnh cӫa mҳt. Chú ý : ÿӕi vӟi tín hiӋu cao tҫn thì kiӇuluân phiên là tӕtnhҩt, còn ÿӕi vӟi tín hiӋutҫnsӕ thҩp thì nên dùng chuyӇnmҥch ngҳt quãng 83 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) Chuy͋n m̩ch ÿi͏n t͵ phân ÿ˱ͥng theo thͥi gian: (a) (b) (c) (d) U Z 84 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) -Mӛi kênh tín hiӋu ÿѭӧc cӝng thêm mӝt lѭӧng ÿiӋn áp 1 chiӅu E khác nhau Æ các ÿѭӡng biӇu diӉn trên màn hình MHS ÿѭӧc tách riêng tӯng ÿѭӡng, hình (a). -Sau ÿó tín hiӋu ÿѭӧc ÿѭa ÿӃn mҥch cӱa, và chӍ qua ÿѭӧc cӱa khi có tín hiӋu mӣ cӱa tӯ bӝ Phát sóng chuy͋n m̩ch. -Tín hiӋu mӣ cӱa là các xung vuông có thӡi gian xuҩt hiӋn xen kӁ và lҫn lѭӧt cho tӯng cӱa mӝt, hình (b). -Tҥi mӛi thӡi ÿiӇm chӍ có duy nhҩt 1 cӱa ÿѭӧc mӣ và cho tín hiӋu cӫa mӝt kênh ÿi qua. -B͡ t͝ng cӝng các tín hiӋu ӣÿҫu ra các cӱa, U Y6 có dҥng xung vӟi biên ÿӝ tӍ lӋ vӟi giá trӏ cӫa các tín hiӋu cҫn quan sát tҥi thӡi ÿiӇm có xung mӣ cӱa tѭѫng ӭng vӟi các kênh, hình (c). -Sau khi khuӃch ÿҥi Y, MHS có ÿѭӧc hình biӇu diӉn tín hiӋu cӫa các kênh dѭӟi dҥng ÿѭӡng nét ÿӭt, hình (c). -MHS làm viӋc ӣ chӃÿӝÿӗng bӝ vӟi chu kì cӫa tín hiӋu cҫn quan sát và không ÿӗng bӝ vӟi tín hiӋu chuyӇn mҥch. -Dùng nhӳng xung có ÿӝ rӝng rҩ t nhӓ (U Z ) ÿѭӧc tҥo ra tӯ m̩ch vi phân tӯ các xung mӣ cӱa ÿѭa vào kênh Z ÿӇ ÿiӅu chӃÿӝsáng cӫa ҧnh, hình (d). 85 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) Chuy͋n m̩ch ÿi͏n t͵ phân ÿ˱ͥng theo mͱc: E n 86 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) -Phҫn hiӇn thӏ là ͘ng truy͉n hình làm l͏ch b̹ng tͳ tr˱ͥng -Nguyên lí hoҥt ÿӝng: chuyӇn các giá trӏ tӭc thӡi cӫa tín hiӋu các kênh thành các chuӛi xung rҩt hҽp xuҩt hiӋn tҥi các thӡi ÿiӇm mà tuǤ thuӝc vào ÿiӋn áp tín hiӋu nghiên cӭu. Các xung này ÿѭӧc ÿѭa vào ÿӇ khӕng chӃÿӝsáng cӫa ӕng hiӋn hình. + Mӛi kênh tín hiӋu ÿѭӧc cӝng thêm mӝt lѭӧng ÿiӋ n áp 1 chiӅu E khác nhau, rӗi ÿѭa ÿӃn so sánh vӟi tín hiӋu là xung răng cѭa ÿѭa tӟi tӯ bӝ KĈ lӋch ÿӭng cӫa MHS (tín hiӋu quét dòng). + Mӛi khi U RC = U th , thì ӣÿҫu ra cӫa b͡ so sánh sӁ xuҩt hiӋn mӝt xung hҽp. Các xung hҽp này ÿѭӧc cӝng vӟi nhau rӗi ÿѭa vào khӕng chӃÿӝsáng cӫa ӕng hiӋn hình. + Tҥi thӡi ÿiӇm có xung, trên màn hình xuҩt hiӋn mӝt chҩm sáng trong khi bình thѭӡng thì tӕi. VӃt cӫa chҩm sáng trên màn hình biӇu diӉn hình ÿiӋn áp cӫa các tín hiӋu cҫn quan sát. 87 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) 4.4 Ôxilô ÿiӋntӱ sӕ: 1.˰u ÿi͋m: -Duy trìҧnh cӫa tín hiӋu trên màn hình vӟi khoҧng thӡi gian không hҥn chӃ. -Tӕc ÿӝ ÿӑc có thӇ thay ÿәi trong giӟi hҥn rӝng -CóthӇ xem lҥi các ÿoҥn hình ҧnh lѭu giӳ vӟi tӕc ÿӝ thҩp hѫn nhiӅu - Hình ҧnh tӕt hѫn, tѭѫng phҧn hѫn so vӟi loҥi ôxilô tѭѫng tӵ -Vұn hành ÿѫn giҧ n -Sӕ liӋu cҫn quan sát dѭӟi dҥng sӕ có thӇÿѭӧc xӱ lí trong ôxilô hoһc truyӅn trӵc tiӃp vào máy tính khi ghép ôxilô vӟi máy tính. 88 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) 2. C̭u t̩o và ho̩t ÿ͡ng: Chuy͋nm̩ch S ͧ v͓ trí 1: Ôxilô ÿa năng thông thѭӡng Chuy͋nm̩ch S ͧ v͓ trí 2: Ôxilô có nhӟ sӕ. -ĈiӋn áp cҫn quan sát ÿѭӧc ÿѭa tӟi ÿҫu vào Y, tӟi bӝ ADC. Lúc ÿó b͡ÿi͉u khi͋n gӱi 1 lӋnh tӟi ÿҫu vào ÿiӅu khiӇn cӫa bӝ ADC và khӣi ÿӝng quá trình biӃn ÿәi. KӃt quҧ là ÿiӋn áp tín hiӋu ÿѭӧc sӕ hoá. Khi kӃt thúc quá trình biӃn ÿәi, bӝ ADC gӱi tín hiӋu kӃt thúc tӟi b͡ÿi͉u khi͋n. -Mӛi sӕ nhӏ phân ÿѭӧc chuyӇn tӟi bӝ nhӟ và ÿѭӧc nhӟӣvӏ trí ô nhӟ riêng biӋt. 89 Chѭѫng 4. Máy hiӋn sóng (Ôxilô) -Khi cҫn thiӃt, mӝt lӋnh tӯ b͡ÿi͉u khi͋n làm cho các sӕ nhӏ phân này sҳp xӃp theo chuӛi lҥi theo thӭ tӵÿã xác ÿӏnh và ÿѭӧc ÿѭa ÿӃn bӝ DAC -DAC biӃn ÿәi các giá trӏ nhӏ phân thành ÿiӋnáptѭѫng tӵÿӇÿѭa qua bӝ khuӃch ÿҥi Y tӟi cһpphiӃnlàmlӋch Y cӫa ӕng tia ÿiӋntӱ. -Do bӝ nhӟÿѭӧcliên tiӃp quét nhiӅulҫn trong 1 giây nên màn hình ÿѭӧcsáng liên tөcvàhiӋndҥng sóng là hình vӁ các ÿiӇmsáng. Nh˱ͫc ÿi͋m: dҧi tҫnbӏ hҥnchӃ (khoҧng 1-10MHz) do tӕc ÿӝ biӃn ÿәi cӫabӝ ADC thҩp. HiӋn nay, các ôxilô có nhӟ sӕ có dҧi tҫnrӝng ÿѭӧcpháttriӇnnhӡ cài ÿһtVXL, các bӝ biӃn ÿәi ADC có tӕc ÿӝ biӃn ÿәi nhanh hѫn. 90 Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 5.1 Khái niӋm chung -Tҫnsӕ là sӕ chu kì cӫa 1 dao ÿӝng trong mӝt ÿѫn vӏ thӡi gian. -Tҫnsӕ góc: biӇuthӏ tӕc ÿӝ biӃn ÿәi pha cӫadao ÿӝng là tҫn sӕ góc tӭc thӡi và tҫn sӕ tӭc thӡi -Quan hӋ giӳa tҫn sӕ và bѭӟc sóng: hay -Quan hӋ giӳa chu kì và tҫn sӕ: Ĉ̿c ÿi͋m cͯa phép ÿo t̯n s͙: + là phép ÿo có ÿӝ chính xác cao nhҩ t trong kƭ thuұt ÿo lѭӡng nhӡ sӵ phát triӇn vѭӧt bұc cӫa viӋc chӃ tҥo các mүu tҫn sӕ có ÿӝ chính xác và әn ÿӏnh cao. +Lѭӧng trình ÿo rӝng (ÿӃn 3.10 11 Hz). Lѭӧng trình ÿo ÿѭӧc phân thành các dҧi tҫn sӕ khác nhau.  tZ  dt d t M Z   tft S Z 2   tft ,Z O c f f c O T f 1 91 -Dҧi tҫn thҩp: < 16Hz -Dҧi tҫn sӕ âm thanh: 16 Hz < f < 20 KHz -Dҧi tҫn sӕ siêu âm: 20 KHz < f < 200 KHz -Dҧi tҫn sӕ cao: 200 KHz < f < 30 MHz -Dҧi tҫn sӕ siêu cao: 30 MHz < f < 3000 MHz -Dҧi tҫn sӕ quang hӑc: > 3GHz Các dҧi tҫn sӕ khác nhau có các phѭѫng pháp ÿo tҫn sӕ khác nhau. Bao gӗm: + Nhóm phѭѫng pháp ÿo tҫn sӕ bҵng các mҥch ÿiӋn có tham sӕ phө thuӝc tҫn sӕ + Nhóm phѭѫng pháp so sánh + Nhóm phѭѫng pháp sӕ Phép ÿo t̯n s͙ th˱ͥng ÿ˱ͫc s͵ dͭng ÿ͋ ki͋m tra, hi͏u chu̱n các máy t̩o tín hi͏u ÿo l˱ͥng, các máy thu phát; xác ÿ͓nh t̯n s͙ c͡ng h˱ͧng cͯa các m̩ch dao ÿ͡ng; xác ÿ͓nh d̫i thông cͯa b͡ l͕c; ki͋m tra ÿ͡ l͏ch t̯n s͙ cͯa các thi͇t b͓ ÿang khai thác Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 92 5.2 Ĉo tҫn sӕ bҵng các mҥch ÿiӋn có tham sӕ phө thuӝc tҫn sӕ: 5.2.1 Ph˱˯ng pháp c̯u Dùng các c̯u ÿo mà ÿi͉u ki͏n cân b̹ng cͯa c̯u phͭ thu͡c vào t̯n s͙ cͯa ngu͛n ÿi͏n cung c̭p cho c̯u. *Mҥch cҫu tәng quát: ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: VD1: Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 0 4231 o AB UZZZZ 3 Z 1 Z 3 Z 4 Z 2 ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: 13 24 33 3 3 1 RZ RR ZRjL C Z Z §·   ¨¸ ©¹ Hình 5-1 Hình 5-2 B A L 3 93 ĈiӅu chuҭn nhánh cӝng hѭӣng nӕi tiӃp cho cӝng hѭӣng tҥi tҫn sӕ cҫn ÿo f x (ÿiӅu chӍnh C 3 ). Khi ÿó Bӝ chӍ thӏ cân bҵng là vôn mét chӍnh lѭu, vôn mét ÿiӋn tӱ. Nh˱ͫc ÿi͋m: -Khó ÿo ÿѭӧc tҫn sӕ thҩp do khó chӃ tҥo cuӝn cҧm có L lӟn ӣ tҫn sӕ thҩp. -Khó thӵc hiӋn chӍ thӏ 0 do có tác ÿӝng cӫa ÿiӋn tӯ trѭӡng lên cuӝn cҧm Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 4231 RRRR 33 RZ 3 3 33 11 2 xx x Lf C LC Z Z S  94 Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha VD2: ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: Chӑn ' ' 13 24 33 4 . 1 1 xx RR RR jRC jC ZZ §·  ¨¸  ©¹ 4 3 3 4 ' 2 ' 1 C C R R R R   433 4 1 RRC C x x Z Z và 4343 1 2 CCRR f xx S Z CCC 43 RRR 43 và ta có: Hình 5-3 V RC f x S 2 1 2 ' 2 ' 1 R R ; V R1 ,V R2 là phҫn ÿiӋntrӣ cӫabiӃntrӣ V R trên nhánh 1,2 tѭѫng ӭng 11 ' 1 R VRR  22 ' 2 R VRR  95 VD3: Cҫu T kép ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: Khi : Thang ÿӝ cӫa biӃn trӣ R 1 ÿѭӧc khҳc ÿӝ trӵc tiӃp theo ÿѫn vӏ tҫn sӕ. Phѭѫng pháp cҫu dùng ÿӇ ÿo tҫn sӕ tӯ vài chөc Hz ÿӃn vài trăm Khz. Sai sӕ: (0,5-1)% Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha ° ¯ ° ®  Z Z 12 2 21 2 1 2 21 2 2 2 RRC CCR x x 12 2RR 12 2CC và 11 2 1 CR x Z 11 4 1 CR f x S Hình 5-4 96 Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 5.2.2 Ph˱˯ng pháp c͡ng h˱ͧng -DùngÿӇ ÿo tҫn sӕ cao và siêu cao - Nguyên tҳc chung: dӵa vào nguyên lý chӑnlӑctҫnsӕ cӫamҥch cӝng hѭӣng. -Khӕicѫ bҧncӫasѫÿӗnày là mҥch cӝng hѭӣng. Mҥch này ÿѭӧckíchthích bҵng dao ÿӝng lҩytӯ nguӗncótҫnsӕ cҫn ÿo thông qua Kh͙i ghép tín hi͏u. -ViӋc ÿiӅuchӍnh ÿӇ thiӃtlұptrҥng thái cӝng hѭӣng nh ӡ dùng Kh͙i ÿi͉uchu̱n. -HiӋntѭӧng cӝng hѭӣng ÿѭӧcpháthiӋnbҵng Kh͙ich͑ th͓ c͡ng h˱ͧng. Khӕi này thѭӡng là Vônmét tách sóng. -TuǤ theo dҧitҫnsӕ mà cҩutҥocӫamҥch cӝng hѭӣng khác nhau. Có 3 loҥimҥch cӝng hѭӣng: + Mҥch cӝng hѭӣng có L, C tұp trung + Mҥch cӝng hѭӣng có L, C phân bӕ + Mҥch cӝng hѭӣng có L phân bӕ, C tұ p trung. U (fx) Khӕi ghép tín hiӋu ChӍ thӏ CH Mҥch CH ĈiӅu chuҭn Hình 5-5 [...]... mét v i h c c ng h ng thích h p v i d i sóng nh h n 3cm + Do có h s ph m ch t cao (kho ng 30 000) nên sai s c a nó nh kho ng (0,01 0,05)% Ch D V lt G ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o 5 .3 Ph P Hình 5-8 99 di pha ng pháp so sánh Ph ng pháp quét sin: - MHS t ch khu ch i - i n áp có t n s c n o Ufx c a vào kênh Y, i n áp có t n s m u Ufm a vào kênh X - Hình nh nh n c trên màn là hình Lixazu Thay i fm... pha 36 00 Nx h T o =h.T, n 36 0 m chu n) Tch N x Tdo c ánh giá sai s : - Do sai s c a Tch -Do sai s l ng t : 1 , n 1 h ' ' -Sai s do không ng nh t c a kênh 1, kênh 2 là do -Kh c ph c: + a tín hi u U1(t) ho c U2(t) vào c 2 kênh, gi s Phamét ch th giá tr là ' ' ' , ta có: do do do + Quá trình hi u ch nh này có th c th c hi n nh b m xung thu n ngh ch 111 Ch ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o 5.5 .3 o di... hay T T 0 36 00 T T Hình 5-1 4 106 Ch ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o Pha mét dùng m ch a hài di pha ng b Hình 5-1 5 - Các i n áp hình sin c n o di pha c a vào 2 u vào I và II - i n áp hình sin c bi n i thành các xung vuông nh M ch K h n ch và a hài ng b , r i c a n M ch vi phân phân b (Các chu kì dao ng b n thân c a b a hài c ch n sao cho nó l n h n chu kì c a i n áp o có t n s th p nh t) - u ra c... o di pha - T o xung chu n: t o ra các xung chu n có chính xác cao v i t n s f0, xung chu n này c a qua b chia t n t o ra xung có t n s là fCT=f0/n=10k(Hz) - T o xung i u khi n: nh n t/h fCT và t o ra xung /k óng m khoá có r ng t=TCT=10-k(s) c và a vào các c c u ch - M ch gi i mã và ch th : Gi i mã xung m th s , có th là dùng Led 7 o n ho c LCD ch th k t qu c n o -B m: m các xung u ra Hình 5-1 1 c Nguyên... o x d ng vào xung T o xung k Hình 5-1 2 Ch ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o xung ch t 1 03 di pha c Nguyên lý làm vi c: - T/h Ufx a qua M ch vào t i B t o d ng xung t o ra xung nh n có chu k Tx Xung này s /k B t o d ng xung /k t o ra xung /k có r ng t=nTx (VD: n=1) - Trong t/gian có xung t, xung m chu n Uch qua khoá kích thích cho b m xung c a qua m ch gi i mã - Gi s m c Nx xung thì s xung Nx này... U2 1 u2 ng di pha 2 U m 2 sin 1 2 36 00 T T T T Hình 5-1 9 2 Ph ng pháp Lixazu: Gi thi t o di pha c a t/hi u qua 1 M4C Ph ng pháp này có th s d ng Oxilo 1 kênh ho c 2 kênh Gi s ta s d ng ôxilô 2 kênh, s nh hình 5-2 0 + i u ch nh ôxilô làm vi c ch quét Lixazu: Ch n chuy n m ch X-Y Vert.Mode CH2 = UCH2 Kênh Y Source CH1 = UCH1 Kênh X U1(t) CH1 UV CH2 U2(t) Ur M4C Hình 5-2 0 112 Ch ng 5 o t n s , kho ng th... Vg Hình 5-7 + Các ch ghép u g n v trí n i t t c nh sao cho các v trí này g n v i v trí b ng sóng khi có chi u dài t ng ng ltd= /2 thì thi t b ch th s ch c c i + Khi d ch chuy n pít tông v i dài b ng b i s nguyên l n /2 s t c ng h ng có th xác nh b c sóng b ng cách l y 2 i m c ng h ng lân c n l1=n /2; l2=(n-1) /2 l1-l2= /2 + K t qu b c sóng o c c a tín hi u siêu cao t n x b i công th c: =2(l1-l2) 98... nh r ng c a các xung a ra (hình , e) I0 Im 2 T T 0 180 0 I0 Im Hình 5-1 6 108 Ch ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o di pha 5.5.2 Pha mét ch th s a.Ch c n ng các kh i: - M ch vào: th c hi n ti n x lý tín hi u vào, l c nhi u - T o d ng xung: bi n i tín hi u vào, t o ra các xung o n c c tính có chu k T=chu k tín hi u vào (Ux1, Ux2) - Trigger: t o ra xung vuông có r ng T và chu k T chính là nh Ux1, c... a Trigger) - T o xung m chu n có chu k Tch - T o xung o: chia t n s xung m chu n t o ra xung o có r ng T o U1(t) U2(t) M ch vào 1 M ch vào 2 T o d ng Ux1 xung T o d ng xung Ux2 T o xung chu n Hình 5-1 7: S Ch Unx U B m Khoá xung 2 Nx xung xoá U o Gi i mã T o xung và o xung ch t ch th Trigger UT Khoá 1 Uch kh i c a Phamét s 109 ng 5 o t n s , kho ng th i gian và o b/ Nguyên lý làm vi c: - Xung UT t... vào khoá 2 - Xung o U o i u khi n óng m khoá 2 trong th i gian có xung o T o - Gi s có h nhóm xung c a qua khoá 2 vào kích thích cho b m xung, t ng s xung m c là Nx, s xung Nx này c a qua m ch gi i mã và ch th hi n th k t qu là góc l ch pha c n o - Ta có góc l ch pha gi a 2 tín hi u U1(t) và U2(t) là Uth U1 di pha U2 t Ux1 t Ux2 t UT T T t Uch t Unx n xung t U o T o t U t Nx xung Hình 5-1 8 Gi n th . thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha 0 4 231 o AB UZZZZ 3 Z 1 Z 3 Z 4 Z 2 ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: 13 24 33 3 3 1 RZ RR ZRjL C Z Z §·   ¨¸ ©¹ Hình 5-1 Hình 5-2 B A L 3 93 ĈiӅu chuҭn nhánh cӝng hѭӣng. ÿo ÿӝ di pha 4 231 RRRR 33 RZ 3 3 33 11 2 xx x Lf C LC Z Z S  94 Chѭѫng 5. Ĉo tҫnsӕ, khoҧng thӡi gian và ÿo ÿӝ di pha VD2: ĈiӅu kiӋn cân bҵng cҫu: Chӑn ' ' 13 24 33 4 . 1 1 xx RR RR jRC. 4 . 1 1 xx RR RR jRC jC ZZ §·  ¨¸  ©¹ 4 3 3 4 ' 2 ' 1 C C R R R R   433 4 1 RRC C x x Z Z và 434 3 1 2 CCRR f xx S Z CCC 43 RRR 43 và ta có: Hình 5 -3 V RC f x S 2 1 2 ' 2 ' 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở đo lường điện tử - 3 pps, Cơ sở đo lường điện tử - 3 pps, Cơ sở đo lường điện tử - 3 pps