Port Security potx

15 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Bài viết Port Security Tác giả Lê Quảng Hà I. Mục đích của bài lab Giúp người thực hành hiểu được chức năng của port security II. Sơ đồ và yêu cầu cấu hình Yêu cầu : Bạn cần có 1 Switch 2950, 2 host Sơ đồ: III. Cấu hình 1. Cấu hình port security Bước 1: Tiến hành nối dây như sơ đồ .Khởi động Switch. Bước 2: Bước 2-1: Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#interface f0/1 Bước 2-2: Đưa port vào chế độ access, đây là chế độ bắt buộc cho port khi cấu hình port security Switch(config-if)#switchport mode access Bước 2-3: Khởi động port security Switch(config-if)#switchport port-security Bước 2-4: Chỉ định số lần địa chỉ MAC được thay đổi. Đây là thông số chỉ định số lần tối đa mà port vẫn còn chấp nhận sự thay đổi địa chỉ MAC. “Thay đổi địa chỉ MAC” có nghĩa là bạn đã thay đổi một host khác trong kết nối với Switch. Gọi số lần được phép thay đổi này là k, gọi số lần bạn đã thay đổi địa chỉ MAC là n. Port sẽ vẫn cho phép hoạt động nếu như n≤k và một điều quan trọng nữa là phải kết nối địa chỉ MAC ban đầu vào lại port. Số lần được thay đổi tối thiểu là 1 và tối đa là 1024, và mặc định là 1. Ví dụ nếu chỉ định số lần là 3: Switch(config-if)#switchport port-security maximum maximum Bạn được phép thay đổi địa chỉ MAC tối đa là 3 lần. Cần chú ý là mặc dù cho phép thay đổi nhưng không có nghĩa là port vẫn hoạt động bình thường khi địa chỉ MAC bị sai. Khi địa chỉ MAC không đúng port sẽ chuyển sang trạng thái lỗi. Tuy nhiên nếu bạn kết nối địa chỉ MAC ban đầu vào lại trong lúc này thi port sẽ hoạt động bình thường trở lại. Trở lại với bài cấu hình, ta sẽ cấu hình số lần được phép thay đổi là 1, đây là thông số mặc định và do đó không cần phải cấu hình lệnh này cho switch Bước 2-5: Chỉ định địa chỉ MAC cần được bảo mật trên interface. Với động tác này khi host có địa chỉ MAC tương ứng sẽ được hoạt động bình thường khi kết nối vào switch trên interface này. Nếu địa chỉ MAC của host khác với địa chỉ được chỉ định trên interface thì port sẽ vào trạng thái lỗi và hiển nhiên là sẽ không có sự chuyển tiếp gói tin trên port này. Switch(config-if)#switchport port-security mac-address mac-address Chú ý : Định dạng về địa chỉ MAC trong câu lệnh trên là: AAAA.BBBB.CCCC Địa chỉ này phải giống với địa chỉ của host cần được bảo mật. Đối với host là PC, để tìm địa chỉ MAC này làm như sau: - Mở DOS command bằng cách vào Start\Run rồi gõ lệnh cmd - Trong giao diện DOS này gõ lệnh C:\>ipconfig /all. Màn hình sẽ hiện ra các thông số về địa chỉ MAC của card mạng. Đối với host là Router, để tìm địa chỉ host: - Kết nối cổng console máy tính với router - Dùng lênh show version để tìm địa chỉ MAC Cấu hình cho Switch: Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00e0.4d01.2978 Bước 2-6: Chỉ định trạng thái của port sẽ thay đổi khi địa chỉ MAC kết nối bị sai: Cấu trúc lệnh : Switch(config-if)#switchport port-security violation [shutdown | restrict protect] · shutdown: port sẽ được đưa vào trạng thái lỗi và bị shutdown · restrict: port sẽ vẫn ở trạng thái up mặc dù địa chỉ MAC kết nối bị sai. Tuy nhiên các gói tin đến port này đều bị hủy, và sẽ có một bản thông báo về số lượng gói tin bị hủy. · protect: port vẫn up như restrict, các gói tin đến port bị hủy và không có thông báo về việc hủy bỏ gói tin này Trong bài lab này sẽ chỉ định trạng thái port là shut down. Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown Đến đây bạn đã hoàn tất phần cấu hình port security. Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm. Bước 3: Cấu hình lệnh debug để quan sát sự thay đổi: Switch#debug port-security Bước 4: Sử dụng một host khác để thay thể cho host ban đầu. Kiểm tra địa chỉ MAC của host mới : Host mới có địa chỉ MAC là 0006.7b08.cab5 Bước 4: Tiến hành rút cáp ra khỏi host và cắm vào host đã chuẩn bị ở bước 3. Quan sát: + Đèn trên port f0/1 sẽ bị tắt + Thông báo trên giao diện 00:22:24: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/1, putting Fa0/1 in err-disable state 00:22:24: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0006.7b08.cab5 on port FastEthernet0/1. 00:22:25: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down 00:22:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down Bước 5: Dùng lệnh show để xem trạng thái của port f0/1 Switch#show interface f0/1 FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (err-disabled) Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.239d.c641 (bia 000f.239d.c641) MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s Lúc này mọi nỗ lực để tiến hành gửi thông tin trên port 1 đều vô ích!!! 1. Khôi phục port về trạng thái bình thường Để khôi phục lại port thì bạn phải can thiệp vào switch. Bước 1: Nối cổng console vào switch Switch>enable Switch#conf t Bước 2: Có hai cách để khôi phục port Cách 1: khôi phục nhân công, bạn sẽ thực hiện trực tiếp quá trình khôi phục này. Switch(config)#interface f0/1 Switch(config-if)#shutdown Switch(config-if)#no shutdown Thông báo trên màn hình khi thực hiện xong lệnh 00:17:58: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down 00:18:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up 00:18:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up Quá trình trên giống như bạn cho phép port hoạt động lại bình thường, tuy nhiên cần chú ý rằng các cấu hình trước đó cho port này vẫn không thay đổi, kể cả port-security. Cách 2: khôi phục tự động, thiết lập lệnh để switch tự động dò tìm lỗi và khôi phục. Với cách này giả sử như bạn không hề biết nguyên nhân vì sao port bị down. Bước 2-1: Tiến hành tìm lỗi trên port Cấu trúc lệnh : Switch(config)#errdisable detect cause [all | cause-name ] + all có nghĩa là tìm tất cả các lỗi xảy ra + cause-name : chỉ tìm lỗi có tên là cause-name, gồm có: all Enable error detection on all cases dhcp-rate-limit Enable error detection on dhcp-rate-limit dtp-flap Enable error detection on dtp-flapping (Cấu trúc lệnh - tiếp theo) gbic-invalid Enable error detection on gbic-invalid link-flap Enable error detection on linkstate-flapping loopback Enable error detection on loopback pagp-flap Enable error detection on pagp-flapping Trong bài lab này sẽ cho switch tìm tất cả các lỗi: Switch(config)#errdisable detect cause all Bước 2-2: cho switch khôi phục trạng thái Switch(config)#errdisable recorvery cause all Bước 2-3: cài đặt thông số thời gian cho quá trình khôi phục. Mặc định port sẽ được khôi phục sau 300 giây khi bạn đã thực hiện lệnh ở bước 2-2. Tuy nhiên bạn có thể can thiệp vào thông số thời gian này bằng cách dùng lệnh: Switch(config-if)#errdisable recorvery second Thông số thời gian second có đơn vị là giây bạn cần phải chú ý điều này để tránh nhầm lẫn. Bây giờ bạn cài đặt thông số thời gian khôi phục cho switch là 30 giây Switch(config-if)#errdisable recorvery 30 Switch(config-if)#^Z Bước 2-4: Quan sát + Quan sát đèn trên port f0/1 của switch : sau 30 giây sẽ sáng lại + Quan sát trên giao diện: - Quan sát thông số thời gian do lệnh debug tạo ra. 00:55:54: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from psecure-violation err-disable state on Fa0/1 00:55:55: PSECURE: psecure_linkchange: Fa0/1 hwidb=0x807D6C98 00:55:55: PSECURE: Link is coming up 00:55:55: PSECURE: psecure_linkup_init_internal: Fa0/1 hwidb = 0x807D6C98 00:55:55: PSECURE: No change in violation_mode 00:55:55: PSECURE: psecure_vlan_linkchange invoked: Vlan 1 00:55:55: PSECURE: Activating port-security feature 00:55:55: PSECURE: port_activate: status is 1 (Tiếp theo) 00:55:55: PSECURE: PSECURE: Deleting all dynamic addresses from h/w tables. 00:55:55: PSECURE: psecure_platform_delete_all_addrs: deleting all addresses on vlan 1 00:55:55: PSECURE: psecure_delete_address_not_ok address <1,00e0.4d01.2978> allowed 00:55:55: PSECURE: skipping Fa0/1 while searching <1,00e0.4d01.2978> 00:55:55: PSECURE: Adding entry to HA table from port-security sub block 00:55:55: PSECURE: psecure_platform_add_mac_addrs: Do nothing, called to add <1,00e0.4d01.2978> to FastEthernet0/1 00:55:57: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up 00:55:58: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up - Dùng lệnh : Switch#show interface f0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.239d.c641 (bia 000f.239d.c641) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) … IV. Cấu hình toàn bộ Cấu hình của switch: Current configuration : 1727 bytes [...]... recovery interval 30 ip subnet-zero ! ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id ! ! ! ! interface FastEthernet0/1 switchport mode access switchport port- security switchport port- security mac-address 00e0.4d01.2978 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6... address no ip route-cache shutdown ! ! ip http server ! line con 0 line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! ! end V Đánh giá Đến đây bạn đã có một khái niệm cơ bản và thao tác cấu hình tương đối về port security Bạn có thể thay đổi các thông số trong các câu lệnh để tìm hiểu rõ các đặc tính của chúng ... timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Switch ! ! errdisable recovery cause udld errdisable recovery cause bpduguard errdisable recovery cause security- violation errdisable recovery cause channel-misconfig errdisable recovery cause pagp-flap errdisable recovery cause dtp-flap errdisable recovery cause link-flap errdisable recovery cause psecure-violation . chế độ bắt buộc cho port khi cấu hình port security Switch(config-if)#switchport mode access Bước 2-3: Khởi động port security Switch(config-if)#switchport port- security Bước 2-4: Chỉ. Switch(config-if)#switchport port- security mac-address 00e0.4d01.2978 Bước 2-6: Chỉ định trạng thái của port sẽ thay đổi khi địa chỉ MAC kết nối bị sai: Cấu trúc lệnh : Switch(config-if)#switchport port- security. transmission spanning-tree extend system-id ! ! ! ! interface FastEthernet0/1 switchport mode access switchport port- security switchport port- security mac-address 00e0.4d01.2978 ! interface FastEthernet0/2 ! interface
- Xem thêm -

Xem thêm: Port Security potx, Port Security potx, Port Security potx